Κυρ 9 Απρ 2017 06:53:38 μμ

Tuesday, 26 July 2016 10:48

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ: ΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 25.7.2016.

Γραφει ο/η  Administrator
Αξιολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

1. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Προς                                                                                           Βριλήσσια, 25.07.2016
Την Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Βριλησσίων Αττικής


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Ι.-  Με την υπ’αριθ. 176/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βριλησσίων μας παρασχέθηκε η εντολή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 75 του ν. 3852/2010, να γνωμοδοτήσουμε από κοινού, δεδομένου ότι δυνάμει αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βριλησσίων οι εκκρεμείς ένδικες υποθέσεις όσον αφορά την απόδοση του δημοτικού ακινήτου στου Ο.Τ. 365 έχουν ανατεθεί είτε χωριστά είτε από κοινού σε αμφοτέρους μας, επί της συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς μεταξύ του Δήμου Βριλησσίων και του Ρενέ Κοέν όσον αφορά την απόδοση του δημοτικού ακινήτου στο Ο.Τ. 365.

ΙΙ.- ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

-Σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 ορίζεται ότι: «1. Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α)….ιδ) αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό και τον εξώδικο συμβιβασμό ή κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο που υπερβαίνει το παραπάνω ποσό", ιε) αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια. Μπορεί επίσης να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία. Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ' εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Κ.Δ.Κ.. 2. Για τις περιπτώσεις ιβ', ιγ' και ιδ' της προηγούμενης παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Προκειμένου για μισθολογικές απαιτήσεις, κάθε μορφής, περιλαμβανομένων και των επιδομάτων, δεν είναι δυνατή η παραίτηση από την άσκηση ενδίκων μέσων, ο δικαστικός ή εξώδικος συμβιβασμός και η κατάργηση δίκης, εκτός από τις περιπτώσεις που το νομικό ζήτημα έχει κριθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν αποφασίζει, σχετικά, το δημοτικό συμβούλιο, λόγω υπέρβασης του αντικειμένου των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ της περίπτωσης ιδ' της προηγούμενης παραγράφου. 3. Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί, για θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική αιτιολογία, και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο αρμοδιότητες των προηγούμενων παραγράφων. 4. Η οικονομική επιτροπή με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς της στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του».
-Σύμφωνα με το άρθρο 214Α του Κ.Πολ.Δ. ορίζεται ότι «1. Οι διάδικοι μπορούν να συμβιβάζονται, μετά την επέλευση της εκκρεμοδικίας μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης και χωρίς να υφίσταται στάση της δίκης, όταν αντικείμενό της είναι ιδιωτικού δικαίου διαφορά, για την οποία επιτρέπεται κατά το ουσιαστικό δίκαιο να συνομολογηθεί συμβιβασμός. 2. Για το συμβιβασμό συντάσσεται ατελώς πρακτικό, που περιλαμβάνει το περιεχόμενο της συμφωνίας τους και ιδίως το είδος του αναγνωριζόμενου δικαιώματος, το ποσό της οφειλόμενης παροχής και τους τυχόν όρους υπό τους οποίους θα εκπληρωθεί, καθώς και πρόβλεψη για τα δικαστικά έξοδα. Το πρακτικό συντάσσεται σε τόσα αντίτυπα όσοι και οι διάδικοι ή ομάδες διαδίκων, που αντιδικούν, χρονολογείται και υπογράφεται από αυτούς ή από τους δικηγόρους τους αν έχουν ειδική πληρεξουσιότητα κατά το άρθρο 98 περίπτωση β'. 3. Κάθε διάδικος μπορεί, προσκομίζοντας το πρακτικό σε πρωτότυπο, να ζητήσει την επικύρωσή του από το δικαστή ή τον πρόεδρο του δικαστηρίου, ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η αγωγή ή το ένδικο μέσο. Το πρακτικό επικυρώνεται αφού διαπιστωθεί ότι: α) η διαφορά είναι δεκτική συμβιβαστικής επίλυσης, β) το πρακτικό έχει υπογραφεί σύμφωνα με όσα προαναφέρονται και γ) από αυτό προκύπτει σαφώς το είδος του αναγνωριζόμενου δικαιώματος και το ποσό της οφειλόμενης παροχής, καθώς και οι τυχόν όροι εκπλήρωσής της. Αν η διαφορά περιλαμβάνει και καταψήφιση, το πρακτικό αποτελεί από την επικύρωσή του τίτλο εκτελεστό και περιάπτεται με τον εκτελεστήριο τύπο από το αρμόδιο για την επικύρωσή του δικαστήριο. Αν η διαφορά έχει χαρακτήρα απλώς αναγνωριστικό, το πρακτικό αποδεικνύει το δικαίωμα. Με την επικύρωση του πρακτικού επέρχεται κατάργηση της δίκης.»
Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 293 Κ.Πολ.Δ. ορίζεται ότι: «1. Οι διάδικοι μπορούν σε κάθε στάση της δίκης να συμβιβάζονται, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του ουσιαστικού δικαίου. Ο συμβιβασμός γίνεται με δήλωση ενώπιον του δικαστηρίου ή του εισηγητή δικαστή ή συμβολαιογράφου και επιφέρει αυτοδίκαιη κατάργηση της δίκης. Ο συμβιβασμός αυτός, καθώς και εκείνος που περιέχεται στα πρακτικά των παραγράφων 3 του άρθρου 214Α και 5 του άρθρου 214Β, καλύπτει τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, που προβλέπεται από το ουσιαστικό δίκαιο, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τίτλος προς εγγραφή ή εξάλειψη υποθήκης. 2. Συμβιβασμός που έγινε με άλλο τρόπο δεν επιφέρει κατάργηση της δίκης και κρίνεται κατά τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου.»
Εξάλλου, κατά το άρθρο 871 του Α.Κ. «Με τη σύμβαση του συμβιβασμού οι συμβαλλόμενοι διαλύουν με αμοιβαίες υποχωρήσεις μια φιλονικία τους ή μια αβεβαιότητα για κάποια έννομη σχέση.». Σύμφωνα με το άρθρο αυτό, ο συμβιβασμός είναι αμφοτεροβαρής σύμβαση, κατά κανόνα άτυπη, εκτός αν το αντικείμενο αυτού πρέπει κατά το νόμο να περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου. Με τον τρόπο αυτό, οι συμβαλλόμενοι διαλύουν με αμοιβαία υποχώρηση την έριδα ή την αβεβαιότητα για κάποια έννομη σχέση. Περιεχόμενο του συμβιβασμού μπορεί να είναι ενοχική, εμπράγματη ή δικονομική έννομη σχέση. Για τον συμβιβασμό πρέπει να υπάρχει έριδα, δεν απαιτείται όμως, να έχει γίνει έναρξη της δίκης, ούτε να συνυπάρχει αβεβαιότητα, καθώς αρκεί η διένεξη να προέρχεται από την κακή πίστη.
Από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται ότι επιτρέπεται καταρχήν οι Δήμοι να προβαίνουν στη σύναψη εξώδικου συμβιβασμού, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του ανωτέρω άρθρου 871 του Α.Κ. Περαιτέρω, η κατάρτιση της σύμβασης του συμβιβασμού προϋποθέτει την ύπαρξη έννομης σχέσης μεταξύ του Δήμου και του αντισυμβαλλομένου του, τις έριδες, αβεβαιότητες ή αμφισβητήσεις της οποίας επιδιώκουν να λύσουν τα μέρη ειρηνικά και μέσω αμοιβαίων υποχωρήσεων, με τη σύναψη του συμβιβασμού (Πράξη 1/2009 Ελ.Συν (Τμήμα 1). Σημειωτέον ότι σύμφωνα με την ΥΠ.ΕΣ. οικ.45351/12.11.2013, η οποία εκδόθηκε μετά από την έκδοση σχετικού εγγράφου του Συνηγόρου του Πολίτη, (Συνήγορος του Πολίτη Ιούλιος 2014), κατά την εξέταση των νομικών προϋποθέσεων και πραγματικών περιστατικών από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο του δήμου, προκειμένου να αποφασιστεί εάν τελικά ο τελευταίος θα προχωρήσει σε συμβιβασμό, θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι θετικές επιπτώσεις που ο συμβιβασμός τέτοιου είδους θα έχει όχι μόνο στον ιδιώτη αλλά και στον ίδιο το δήμο και στο δημόσιο κατ’ επέκταση, καθώς: α) η δικαστική επίλυση της διαφοράς είναι δυνατό να έχει ως τελικό αποτέλεσμα τη σημαντικά μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση του δήμου, β) επιτυγχάνεται η ταχύτερη επίλυση της εκκρεμούς υπόθεσης και γ) αποφορτίζεται ο μηχανισμός απονομής δικαιοσύνης.
- Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2Γ΄ του π.δ. 270/1981 ορίζεται ότι οι όροι των συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων Ο.Τ.Α. πρέπει να έχουν τουλάχιστον το εξής περιεχόμενο: «Προκειμένου περί εκμισθώσεως πλέον των υπό εδάφιον Α' του παρόντος άρθρου: α) την διάρκειαν μισθώσεως, β) τας προθεσμίας καταβολής του μισθώματος, γ) εγγύησιν δια την συμμετοχήν εις την δημοπρασίαν εις ποσοστόν δέκα επί τοις εκατόν(10%)του ορίου πρώτης προσφοράς, τούτου υπολογιζομένου προκειμένου μεν περί χρόνου ελάσσονος του έτους δι' ολόκληρον τον χρόνον της μισθώσεως, προκειμένου δε περί χρόνου, μείζονος του έτους, ενός έτους τουλάχιστον, δ) ότι η εγγυητική αυτή επιστολή αντικαθίσταται, μετά την υπογραφήν της συμβάσεως δι ετέρας τοιαύτης ποσού ίσου προς το άνω ποσοστόν επί του επιτευχθησομένου μισθώματος, δια την εξασφάλισιν της εγκαίρου και εντός των υπό των δια κηρύξεως οριζομένων προθεσμιών καταβολήν του μισθώματος, ε) ότι ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρή την κατοχήν του μισθίου, τας υπέρ αυτού δουλείας, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιον, εις καλήν κατάστασιν, προστατεύων αυτό κατά πάσης καταπατήσεως, άλλως ευθύνεται εις αποζημίωσιν, στ) ότι ο δήμος ή η κοινότης δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτού δια την πραγματικήν κατάστασιν εις ην ευρίσκεται το μίσθιον, της οποίας τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώσιν ούτος, ουδέ δια την ύπαρξιν οιασδήποτε δουλείας επί του κτήματος, ούτε, συνεπώς υποχρεούται εντεύθεν εις την επιστροφήν ή μείωσιν του μισθώματος, ουδέ εις την λύσιν της μισθώσεως, ζ) ότι ο μισθωτής υποχρεούται άμα τη λήξει της μισθώσεως, να παραδώση το μίσθιον εις την κατάστασιν εις την οποίαν το παρέλαβεν, άλλως ευθύνεται εις αποζημίωσιν, η) ότι σιωπηρά αναμίσθωσις, ως και υπεκμίσθωσις του μισθίου υπό του μισθωτού απαγορεύεται απολύτως». Από τη διατύπωση της εν λόγω διάταξης συνάγεται ότι όσον αφορά τη λύση συμβάσεων μισθώσεως δημοτικών ακινήτων, που έχουν εκμισθωθεί σύμφωνα με το ανωτέρω π.δ. 270/1981, δεν υφίσταται υποχρέωση για ρητή πρόβλεψη στα σχετικά συμφωνητικά, αλλά ισχύουν οι κοινές διατάξεις, πλην απαγορεύεται ρητά η αναμίσθωση.
Εξάλλου, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 34/1995 ορίζεται ότι: «Η μίσθωση ισχύει για δώδεκα (12) έτη, ακόμη και αν έχει συμφωνηθεί για βραχύτερο ή αόριστο χρόνο, μπορεί όμως να λυθεί με νεότερη συμφωνία που αποδεικνύεται με έγγραφο βέβαιης χρονολογίας».
Επίσης, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1  του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 ορίζεται ότι «1. Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του» και συνεπώς, δεδομένου ότι η αρμοδιότητα για τη λύση συμβάσεων μισθώσεως δεν έχει ανατεθεί στο δήμαρχο ή σε άλλο όργανο του Δήμου, αρμόδιο για το εν λόγω θέμα είναι το Δημοτικό Συμβούλιο.
-Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2β του άρθρου 5 του π.δ. 34/1995, όπως προστέθηκε με  την παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93/14.4.2014) και όπως ίσχυε κατά το χρόνο άσκησης της από 28-9-2015 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 89229/2015 αγωγής του Ρενέ Κοέν κατά του Δήμου Βριλησσίων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Μισθώσεων) ορίζεται ότι: «2.β. Ειδικά οι επαγγελματικές μισθώσεις δημοτικών ακινήτων με εκμισθωτή Ο.Τ.Α. α' βαθμού ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή δημοτική ή κοινωφελή επιχείρηση ή δημοτικό ίδρυμα, υπαγόμενα σε αυτόν, που έχουν συμπληρώσει δεκαετή τουλάχιστον διάρκεια από την αρχική έναρξη της μίσθωσης, παρατείνονται αυτοδικαίως με επίδοση σχετικής δήλωσης βουλήσεως του μισθωτή, για χρόνο ίσο με τον αρχικώς συμπεφωνημένο συμβατικό, εφόσον: α) ο μισθωτής παραμένει στο μίσθιο κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος, β) καταβάλει το μίσθωμα κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες προ της δημοσιεύσεως του παρόντος και γ) έχει συναφθεί η μίσθωση κατόπιν διαγωνιστικής δημόσιας πλειοδοτικής διαδικασίας». Σημειωτέον ότι η εν λόγω διάταξη αντικαταστάθηκε με το άρθρο 69 του ν.4373/2016 (ΦΕΚ Α΄49/1.4.2016) ως εξής: «2.β Ειδικά οι επαγγελματικές μισθώσεις δημοτικών ακινήτων με εκμισθωτή Ο.Τ.Α. α' βαθμού ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή δημοτική ή κοινωφελή επιχείρηση ή δημοτικό ίδρυμα, υπαγόμενα σε αυτόν, που έχουν συμπληρώσει δεκαετή τουλάχιστον διάρκεια από την αρχική έναρξη της μίσθωσης, παρατείνονται αυτοδικαίως με επίδοση σχετικής δήλωσης βουλήσεως του μισθωτή, για χρόνο ίσο με τον αρχικώς συμπεφωνημένο συμβατικό, εφόσον: α) υφίσταται η σύμφωνη γνώμη του Ο.Τ.Α., β) ο μισθωτής παραμένει στο μίσθιο κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος, γ) καταβάλλει το μίσθωμα κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες προ της δημοσιεύσεως του παρόντος και δ) έχει συναφθεί η μίσθωση κατόπιν διαγωνιστικής δημόσιας πλειοδοτικής διαδικασίας. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις καταλαμβάνουν και τις περιπτώσεις του στοιχείου ε' της παρ. 1 του άρθρου 4 του Π.δ. 34/1995 (Α' 30), εφόσον οι μισθώσεις αφορούν αθλητική δραστηριότητα και προβλέπονται ήδη με αυτές συγκεκριμένες αντιπαροχές εκ μέρους των μισθωτών και προς όφελος των Ο.Τ.Α. ή του Δημοσίου.»
- Στις διατάξεις των άρθρων 637 επ. του Κ.Πολ.Δ. ορίζεται ότι: «Άρθρο 640. 1. Αν η αίτηση είναι νόμιμη και τα απαιτούμενα σε κάθε περίπτωση περιστατικά αποδεικνύονται εγγράφως, ο δικαστής εκδίδει διαταγή με την οποία υποχρεώνει τον καθ' ου να αποδώσει στον αιτούντα τη χρήση του μισθίου και τον καταδικάζει στα δικαστικά έξοδα. 2. Η διαταγή καταρτίζεται εγγράφως και περιέχει: α) το ονοματεπώνυμο του δικαστή που την εκδίδει, β) το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, την κατοικία, τη διεύθυνση, καθώς και τον αριθμό φορολογικού μητρώου εκείνου που ζήτησε την έκδοση της διαταγής και αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο την επωνυμία, τη διεύθυνση της έδρας του και τον αριθμό φορολογικού μητρώου γ) το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, την κατοικία, τη διεύθυνση, καθώς και αν αυτό είναι εφικτό τον αριθμό φορολογικού μητρώου εκείνου κατά του οποίου στρέφεται η αίτηση και αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο την επωνυμία, τη διεύθυνση της έδρας του, καθώς και αν αυτό είναι εφικτό τον αριθμό φορολογικού μητρώου, δ) περιγραφή του μισθίου, ε) την αιτία της απόδοσης με έκθεση των αναγκαίων περιστατικών και μνεία της έκθεσης επίδοσης της όχλησης, στ) διαταγή απόδοσης της χρήσης του μισθίου, ζ) υπόμνηση στον καθ' ου ότι η διαταγή αποτελεί τίτλο εκτελεστό που μπορεί να εκτελεστεί μετά την πάροδο είκοσι (20) ημερών από την προς αυτόν επίδοση και ότι δικαιούται να ασκήσει κατ' αυτής ανακοπή μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την επίδοση και ζ) υπογραφή του δικαστή που την εξέδωσε. 3. Η διαταγή αποτελεί τίτλο εκτελεστό. Η εκτέλεση μπορεί να πραγματοποιηθεί αφού παρέλθουν είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση αντιγράφου εξ απογράφου με επιταγή προς εκτέλεση, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη επίδοση αντιγράφου της. Η διαταγή εκτελείται και κατά των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 616…Άρθρο 642. Ο καθ' ου η διαταγή δικαιούται να ασκήσει ανακοπή ενώπιον του καθ' ύλην αρμοδίου για την εκδίκαση της αγωγής απόδοσης του μισθίου δικαστηρίου, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την επίδοση της διαταγής. Η ανακοπή εκδικάζεται ως μισθωτική διαφορά. Άρθρο 643. Η άσκηση της ανακοπής δεν αναστέλλει την εκτέλεση της διαταγής. Ο δικαστής όμως που την εξέδωσε μπορεί, ύστερα από αίτηση του ανακόπτοντος, η οποία εκδικάζεται κατά τα άρθρα 686 επ., να χορηγήσει αναστολή, είτε με εγγυοδοσία υπέρ του καθ' ου η ανακοπή είτε χωρίς εγγυοδοσία, έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ανακοπής.».
Επίσης, στις διατάξεις των άρθρων 682 επ. Κ.Πολ.Δ. ορίζεται ότι: «Άρθρο 682. 1. Κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 683 έως 703 τα δικαστήρια, σε επείγουσες περιπτώσεις ή για να αποτραπεί επικείμενος κίνδυνος, μπορούν να διατάζουν ασφαλιστικά μέτρα για την εξασφάλιση ή διατήρηση ενός δικαιώματος ή τη ρύθμιση μιας κατάστασης και να τα μεταρρυθμίζουν ή να τα ανακαλούν. Το δικαίωμα είναι δυνατό να εξαρτάται από αίρεση ή προθεσμία ή να αφορά μέλλουσα απαίτηση…Άρθρο 690. 1. Σε υποθέσεις που αφορούν ασφαλιστικά μέτρα αρκεί η πιθανολόγηση των ισχυρισμών…Άρθρο 691Α. 1. Αν το δικαστήριο κρίνει ότι υπάρχει ανάγκη, έχει το δικαίωμα, μόλις κατατεθεί η αίτηση και ώσπου να εκδοθεί η απόφαση του, να εκδώσει και αυτεπαγγέλτως προσωρινή διαταγή, που καταχωρίζεται κάτω από την αίτηση ή στα πρακτικά, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν έως την έκδοση της απόφασης του για την εξασφάλιση ή τη διατήρηση του δικαιώματος ή τη ρύθμιση της κατάστασης. 2. Για την έκδοση προσωρινής διαταγής καλείται με οποιονδήποτε τρόπο ο καθ' ου η αίτηση, αν ο δικαστής κρίνει αναγκαία την εμφάνιση του. Αν γίνει δεκτό το αίτημα για έκδοση προσωρινής διαταγής η σχετική αίτηση ασφαλιστικών μέτρων προσδιορίζεται για συζήτηση μέσα σε τριάντα (30) ημέρες. Αναβολή της συζήτησης δεν επιτρέπεται, διαφορετικά παύει αυτοδικαίως η ισχύς της προσωρινής διαταγής, εκτός αν αυτή παραταθεί από το δικαστήριο που δικάζει την αίτηση. Σε κάθε περίπτωση ο καθ' ου η αίτηση διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την ανάκληση της προσωρινής διαταγής». Εξάλλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 294 επ. Κ.Πολ.Δ.: «Άρθρο 294. Ο ενάγων μπορεί να παραιτηθεί από το δικόγραφο της αγωγής χωρίς συναίνεση του εναγομένου πριν αυτός προχωρήσει στη συζήτηση της ουσίας της υπόθεσης και στην περίπτωση των άρθρων 237 και 238 πριν από την κατάθεση προτάσεων από τον εναγόμενο. Η παραίτηση που γίνεται αργότερα είναι απαράδεκτη, εφόσον ο εναγόμενος προβάλλει αντίρρηση και πιθανολογεί ότι έχει έννομο συμφέρον η δίκη να περατωθεί με έκδοση οριστικής απόφασης. Άρθρο 295. 1. Η παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής έχει ως αποτέλεσμα ότι η αγωγή θεωρείται πως δεν ασκήθηκε. Ο περιορισμός του αιτήματος θεωρείται ως μερική παραίτηση από το δικόγραφο. Άρθρο 296 Ο ενάγων μπορεί να παραιτηθεί από το δικαίωμα που ασκήθηκε με την αγωγή, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του ουσιαστικού δικαίου, χωρίς συναίνεση του εναγομένου. Η παραίτηση είναι απαράδεκτη, εφόσον ο εναγόμενος προβάλλει αντιρρήσεις και πιθανολογεί ότι έχει έννομο συμφέρον η δίκη να περατωθεί με έκδοση οριστικής απόφασης. Άρθρο 296. Η παραίτηση κατά τα άρθρα 294 και 296 γίνεται ή με δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά ή με δικόγραφο που επιδίδεται στον αντίδικο του παραιτουμένου ή με δήλωση στις προτάσεις».
Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι κατά εκδοθείσας διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου, ο καθ’ού δικαιούται να ασκήσει τα ένδικα βοηθήματα της ανακοπής και της αίτησης αναστολής (με σώρευση αιτήματος χορήγησης προσωρινής διαταγής αναστολής της εκτελεστότητας) εντός προθεσμίας ανατρεπτικής προθεσμίας δεκα πέντε εργασίμων ημερών από την επίδοση της διαταγής, το δε αρμόδιο Δικαστήριο μπορεί να διατάξει το αιτούμενο ασφαλιστικό μέτρο με απλή πιθανολόγηση των ισχυρισμών. Σε κάθε περίπτωση η διαταγή απόδοσης χρήσης αποτελεί τίτλο εκτελεστό, η δε εκτέλεση (αποβολή του μισθωτή) μπορεί να λάβει χώρα μετά την παρέλευση είκοσι ημερολογιακών ημέρων από την επίδοση αντιγράφου εξ απογράφου με επιταγή προς εκτέλεση. Εξάλλου, σε περίπτωση νόμιμης παραίτησης από το δικονομικό δικαίωμα άσκησης των ανωτέρω ενδίκων βοηθημάτων από τον καθ’ού η διαταγή, ο εν λόγω εκτελεστός τίτλος μπορεί να εκτελεσθεί και να αποβληθεί ο καθ’ού από το μίσθιο.
- Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 904 επ. του Κ.Πολ.Δ. ορίζεται ότι: «Άρθρο 904. 1. Αναγκαστική εκτέλεση μπορεί να γίνει μόνο βάσει εκτελεστού τίτλου. 2. Εκτελεστοί τίτλοι είναι: α) οι τελεσίδικες αποφάσεις καθώς και οι αποφάσεις κάθε ελληνικού δικαστηρίου που κηρύχθηκαν προσωρινά εκτελεστές, β) οι διαιτητικές αποφάσεις, γ) τα πρακτικά ελληνικών δικαστηρίων που περιέχουν συμβιβασμό ή προσδιορισμό δικαστικών εξόδων, δ) τα συμβολαιογραφικά έγγραφα, ε) οι διαταγές πληρωμής "και απόδοσης της χρήσης μισθίου ακινήτου" που εκδίδουν έλληνες δικαστές, στ) οι αλλοδαποί τίτλοι που κηρύχθηκαν εκτελεστοί, ζ) οι διαταγές και πράξεις που αναγνωρίζονται από το νόμο ως τίτλοι εκτελεστοί….Άρθρο 940Α. Στο χρονικό διάστημα από 1 μέχρι 31 Αυγούστου δεν επιτρέπεται η διενέργεια οποιασδήποτε πράξης εκτέλεσης, συμπεριλαμβανομένης και της επιταγής προς εκτέλεση. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται όταν πρόκειται για πλοία και αεροσκάφη….Άρθρο 943. 1. Αν υπάρχει υποχρέωση να παραδοθεί ή να αποδοθεί ακίνητο, ο δικαστικός επιμελητής αποβάλλει εκείνον κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση και εγκαθιστά εκείνον υπέρ του οποίου γίνεται η εκτέλεση. 2. Τα κινητά πράγματα που βρίσκονται στο ακίνητο και δεν είναι αντικείμενο της εκτέλεσης ο δικαστικός επιμελητής τα παραδίδει με απόδειξη σε εκείνον κατά του οποίου γίνεται η εκτέλεση. Αν αυτός απουσιάζει ή αρνείται να τα παραλάβει, ο δικαστικός επιμελητής τα παραδίδει είτε σε πρόσωπο που ανήκει στην οικογένεια εκείνου κατά του οποίου γίνεται η εκτέλεση είτε σε πρόσωπο που έχει εξουσία να τα παραλάβει. 3. Αν δεν υπάρχουν τα πρόσωπα της παραγράφου 2 ή αν αρνούνται να παραλάβουν τα κινητά πράγματα, ο δικαστικός επιμελητής τα παραδίδει σε μεσεγγυούχο τον οποίο διορίζει ο ίδιος και, ύστερα από άδεια του ειρηνοδίκη της περιφέρειας του τόπου της εκτέλεσης που δικάζει κατά τις διατάξεις των άρθρων 686 επ. πλειστηριάζει τα κινητά πράγματα. Ο ειρηνοδίκης που δίνει την άδεια ορίζει συνάμα τον τόπο, τον υπάλληλο, την ημέρα και ώρα του πλειστηριασμού. Ο πλειστηριασμός δεν μπορεί να οριστεί πριν περάσουν δέκα (10) ημέρες αφότου προσκληθεί εγγράφως εκείνος κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση να παραλάβει τα πράγματα. Το πλειστηριασμό κατατίθεται δημόσια, αφού αφαιρεθούν τα έξοδα.4. Αν εκείνος κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση δεν ήταν παρών, η έκθεση της εκτέλεσής του κοινοποιείται μέσα σε τριάντα ημέρες από τη σύνταξή της εφόσον αυτός έχει εγγράφως γνωστοποιήσει τη νέα διεύθυνσή του. 5. Αναγκαστική εκτέλεση για απόδοση ακινήτου δεν επιτρέπεται να γίνει κατά το διάστημα α) από 23 Δεκεμβρίου μέχρι 7 Ιανουαρίου του επομένου έτους, β) από τη Μεγάλη Δευτέρα μέχρι την Κυριακή του Θωμά και γ) την προηγουμένη και την επομένη εβδομάδα των εκλογών για την ανάδειξη βουλευτών, αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Οργάνων Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η απαγόρευση αυτή ισχύει και για επαναληπτικές εκλογές και μόνο για τις περιφέρειες που διεξάγονται τέτοιες. 6. Στην περίπτωση του παρόντος άρθρου η αξίωση εκείνου κατά του οποίου έγινε η εκτέλεση, κατά του μεσεγγυούχου που διορίστηκε από τον δικαστικό επιμελητή, προς απόδοση των κινητών πραγμάτων, παραγράφεται ύστερα από έξι (6) μήνες από την αποβολή του.»
Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι: α) μεταξύ των εκτελεστών τίτλων περιλαμβάνονται τόσο τα συμβολαιογραφικά έγγραφα όσο και οι διαταγές απόδοσης χρήσης μισθίου, β) ότι από 1/8 έως 31/8 δεν επιτρέπεται η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, γ) ότι σε περίπτωση αποβολής από ακίνητο, υφίσταται υποχρέωση παράδοσης των κινητών πραγμάτων που βρίσκονται στο ακίνητο στον καθ’ού η εκτέλεση.

ΙΙΙ.- ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
Με την από 5/8/2004 σύμβαση μίσθωσης υπογραφείσα μεταξύ του Δήμου Βριλησσίων και του Ρενέ Κοέν, κατόπιν ανοικτής φανερής δημοπρασίας, δυνάμει της υπ’αριθ. 128/2004 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βριλησσίων και κατόπιν σχετικής κατακύρωσης του αποτελέσματος της δημοπρασίας δυνάμει της υπ’αριθ. 176/2004 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βριλησσίων με πλειοδότη τον Ρενέ Κοέν του Λούη, ο Δήμος Βριλησσίων εκμίσθωσε στον Ρενέ Κοέν, το δημοτικό ακίνητο – οικόπεδο μετά των επ’αυτού υπαρχουσών αθλητικών εγκαταστάσεων, που καταλαμβάνει ολόκληρο το Ο.Τ. 365 του Δήμου Βριλησσίων και περικλείεται από την οδό Δημαρχείου, την οδό Κισσάβου, ανώνυμο πεζόδρομο και την οδό Καλιανίου, επιφανείας 9.400 τ.μ, με διάρκεια της μίσθωσης από 1/9/2004 έως 1/9/2016, προκειμένου να λειτουργήσει ο Ρενέ Κοέν σε αυτό Ανοικτό Κέντρο Αθλητισμού, αναψυχής και πολιτισμού, που θα απευθύνεται και θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των κατοίκων της πόλης και με τις λοιπές συμφωνίες και όρους που περιέχονται στη σύμβαση αυτή. 
Ο Ρενέ Κοέν έχει ασκήσει κατά του Δήμου Βριλησσίων την από 28-9-2015 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 89229/2015 αγωγή του ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Μισθώσεων), δικάσιμος της οποίας έχει ορισθεί η 21-10-2016, μετ’αναβολή από 20-11-2015 και 5-4-2016, με την οποία αιτείται να αναγνωρισθεί η αυτοδίκαιη παράταση της διάρκειας της ανωτέρω σύμβασης μίσθωσης για δώδεκα (12) περαιτέρω έτη, επικαλούμενος ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως της παραγράφου 2β του άρθρου 5 του π.δ. 34/1995, όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α' 93/14.4.2014). Σημειωτέον ότι ο Δήμος Βριλησσίων με εξώδική του που κοινοποίησε προς τον Ρενέ Κοέν πριν την άσκηση της εν λόγω αγωγής, είχε αρνηθεί το εν λόγω αίτημα για αυτοδίκαιη παράταση της διάρκειας της μίσθωσης.
Επίσης, ο Ρενέ Κοέν έχει ασκήσει, από κοινού με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ FAMILY SPORT CLUB Α.Ε.» κατά του Δήμου Βριλησσίων την από 21-12-2015 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 351/2016 Αίτηση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων), δικάσιμος της οποίας έχει ορισθεί η 18-10-2016, μετ’αναβολή από 17-2-2016, 11-4-2016 και 17-6-2016, με την οποία αιτείται να παραλείψει ο Δήμος Βριλησσίων προσωρινά την καταγγελία της από 5-8-2004 σύμβασης μίσθωσης και την άσκηση απαιτήσεως αποδόσεως της κατοχής και χρήσης του μισθίου μόνο για το λόγο της καθυστερήσεως καταβολής εκ μέρους του του μισθώματος για ποσό πέραν των δυο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500,00) ευρώ και μέχρι το ποσό των τεσσέρων χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι τεσσάρων και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (4.524,94). Σημειωτέον ότι η εν λόγω Αίτηση για λήψη ασφαλιστικών μέτρων έχει ασκηθεί από τον Ρενέ Κοέν, δεδομένου ότι είχε ήδη ασκήσει κατά του Δήμου Βριλησσίων την από 28-05-2012 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 2259/2012 αγωγή, με την οποία αιτούνταν να καθορισθεί το καταβλητέο μίσθωμα για την ένδικη μίσθωση στο ποσό των € 2.500,00 μηνιαίως για το διάστημα από την κοινοποίηση της αγωγής (15-10-2012) και εντεύθεν και να καθορισθεί ετήσια σταδιακή αναπροσαρμογή του μισθώματος σε ποσοστό ίσο με το 75% της μεταβολής του Δ.Τ.Κ. του προηγούμενου έτους. Επί της εν λόγω αγωγής, η οποία είχε συνεκδικασθεί κατά τη δικάσιμο της 8-10-2013, με προηγούμενη αγωγή του Δήμου Βριλησσίων κατά του Ρενέ Κοέν με αίτημα την απόδοση του μισθίου, εκδόθηκε η υπ’αριθ. 698/2016 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία μεταξύ των άλλων καθορίσθηκε το μηνιαίο μίσθωμα, μειωμένο κατά ποσοστό 20% για το χρονικό διάστημα από 15-10-2012 έως τη συμβατική λύση της μισθωτικής σχέσης,. Κατά της εν λόγω απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ο Δήμος Βριλησσίων έχει ήδη ασκήσει την από 11-7-2016 και με αριθμό κατάθεσης 2995/2016 Έφεσή του ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών.
Περαιτέρω, ο Δήμος Βριλησσίων έχει εκδώσει σε βάρος του Ρενέ Κοέν λόγω δυστροπίας του ως προς την καταβολή των μισθωμάτων, την υπ’αριθ. 180/2016 διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία επιτάσσεται ο Ρενέ Κοέν, καθώς και κάθε τρίτος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που έλκει δικαιώματα από αυτόν ή κατέχει το μίσθιο για λογαριασμό ή/και επ’ονόματί του, να αποδώσει το μίσθιο ακίνητο και ειδικώτερα το δημοτικό ακίνητο – οικόπεδο, που βρίσκεται στα Βριλήσσια Αττικής, καταλαμβάνει ολόκληρο το Ο.Τ. 365 του Δήμου Βριλησσίων και περικλείεται από την οδό Δημαρχείου, την οδό Κισσάβου, ανώνυμο πεζόδρομο και την οδό Καλιανίου, επιφανείας 9.400 τ.μ και με όλες τις επ’αυτού ανεγερθείσες εγκαταστάσεις (κτίσματα, παραρτήματα, συστατικά, προσαυξήματα και παρακολουθήματά του) ελεύθερο προς χρήση στον Δήμο Βριλησσίων. Η εν λόγω διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου επιδόθηκε στον Ρενέ Κοέν την 7-7-2016 δυνάμει της υπ’αριθ. 5850Β΄/7-7-2016 έκθεσης επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών, Θωμαής Τσίτση και ήδη από 8-7-2016 έχει ξεκινήσει η κατά τα ανωτέρω 15νθήμερη ανατρεπτική προθεσμία για την άσκηση εκ μέρους του καθ’ού ενδίκων βοηθημάτων της ανακοπής και της αίτησης αναστολής, η οποία
Ο Ρενέ Κοέν υπέβαλε την υπ’αριθ. πρωτ. 9102/21-7-2016 αίτησή του στο Δήμο Βριλησσίων στο πλαίσιο συμβιβαστική επίλυσης της διαφοράς όσον αφορά την απόδοση του ανωτέρω ακινήτου, αιτούμενος να αποδώσει το εν λόγω ακίνητο την 20-10-2016, προκειμένου να ολοκληρώσει την διαδικασία της μετεγκατάστασής του, παραιτούμενος παράλληλα του συνόλου των ανωτέρω ενδίκων βοηθημάτων στο πλαίσιο της ανοιγείσας διαφοράς απόδοσης μισθίου, επισυνάπτοντας παράλληλα και προτεινόμενους όρους συμβολαιογραφικού εγγράφου λύσης της μίσθωσης και δήλωσης εξωδικαστικού συμβιβασμού, οι οποίοι έχουν ως εξής:
«Ήδη σήμερα προς αποφυγή περαιτέρω ερίδων, δικαστικών αγώνων, δαπανών και προς συμβιβαστική επίλυση ειδικά και αποκλειστικά της διαφοράς  μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων ως προς την απόδοση του μισθίου ακινήτου, με το παρόν μεταξύ των ως άνω συμβαλλομένων συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:
1)Λύεται, σήμερα, με την υπογραφή του παρόντος η από 5-8-2004 σύμβαση μίσθωσης.
2)Το μίσθιο ακίνητο, με όλες τις επ’αυτού ανεγερθείσες εγκαταστάσεις (κτίσματα, παραρτήματα, συστατικά, προσαυξήματα και παρακολουθήματά του), συμφωνείται να αποδοθεί ελεύθερο προς χρήση στον πρώτο συμβαλλόμενο, Δήμο Βριλησσίων, από τον δεύτερο συμβαλλόμενο, Ρενέ Κοέν, καθώς και από κάθε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που έλκει δικαιώματα από αυτόν ή κατέχει το μίσθιο για λογαριασμό ή/και επ’ονόματί του την εικοστή (20η) Οκτωβρίου έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα δέκατη πρωινή (10:00 π.μ.). Κατά την εν λόγω ταχθείσα ημερομηνία (20-10-2016) τα συμβαλλόμενα μέρη θα υπογράψουν σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής του ανωτέρω ακινήτου, αφού προηγουμένως ο πρώτος συμβαλλόμενος Δήμος, δια των αρμοδίων οργάνων των υπηρεσιών του ελέγξει το χώρο και διαπίστωσει ότι δεν υπάρχουν φθορές και βλάβες πέραν της συνήθους χρήσης και ότι δεν έχουν αφαιρεθεί από το μίσθιο εγκαταστάσεις, που κατά τα κατωτέρω εκτιθέμενα δεν επιτρέπεται να αφαιρέσει ο δεύτερος συμβαλλόμενος. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο δεύτερος συμβαλλόμενος, καθώς και κάθε τρίτος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που έλκει δικαιώματα από αυτόν ή κατέχει το μίσθιο για λογαριασμό ή/και επ’ονόματί του, δεν αποδώσει το μίσθιο κατά την ανωτέρω ορισθείσα ημέρα και ώρα, ο πρώτος συμβαλλόμενος, με την επιφύλαξη και παντός άλλου δικαιώματός του, δικαιούται να αποβάλει από το ακίνητο το δεύτερο συμβαλλόμενο, καθώς και κάθε τρίτο που τυχόν έλκει δικαιώματα από αυτόν, με δαπάνες του τελευταίου και να παραλάβει το ακίνητο, χωρίς δικαστική μεσολάβηση με κάθε νόμιμο τρόπο ή με εκτέλεση της παρούσας σύμβασης που τα συμβαλλόμενα μέρη κηρύσσουν από τώρα τίτλο εκτελεστό και εκκαθαρισμένο ή με εκτέλεση της ανωτέρω υπ’αριθ. 180/2016 διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου, κατά τη διαδικασία δε αυτής της αναγκαστικής εκτέλεσης δεν επιτρέπεται καμία ένσταση ή ανακοπή, από τις οποίες ο δεύτερος συμβαλλόμενος ήδη σήμερα με το παρόν ρητά παραιτείται (με την επιφύλαξη της πλήρους εκ μέρους του Δήμου τήρησης των όρων του παρόντος εξωδικαστικού συμβιβασμού). Σε περίπτωση που η καθυστέρηση εκ μέρους του δεύτερου συμβαλλόμενου της παράδοσης του ακινήτου οφείλεται σε υπαιτιότητά του, εκτός από το γεγονός ότι αυτός καθίσταται εξωστέος κατά τα προαναφερόμενα, θα υποχρεούται και σε αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας που τυχόν υποστεί ο πρώτος συμβαλλόμενος Δήμος Βριλησσίων, καθώς και σε ποινική ρήτρα ποσού ευρώ εβδομήντα πέντε (€ 75,00)  για κάθε ημέρα καθυστέρησης παράδοσης της χρήσης του άνω ακινήτου, που αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ως δίκαιη και εύλογη και θα εισπράττεται με εκτέλεση του παρόντος, που και για την περίπτωση αυτή κηρύσσεται από τώρα τίτλος εκτελεστός και εκκαθαρισμένος. Ρητά συμφωνείται από τα συμβαλλόμενα μέρη ότι τυχόν αποβολή ή παρακώλυση της χρήσης του μισθίου εκ μέρους του δεύτερου συμβαλλόμενου καθ’οιονδήποτε τρόπο, για λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του, πριν την ανωτέρω ταχθείσα ημερομηνία, συνιστά νόμιμη βάση για αίτημα επαναφοράς των πραγμάτων στην πρότερη κατάσταση και δικαιολογεί την εκ μέρους του άσκηση κάθε σχετικού προβλεπόμενου ένδικου βοηθήματος ή μέσου (συμπεριλαμβανομένης ανακοπής, αναστολής και αγωγικών δικαιωμάτων του). Σε κάθε περίπτωση, η διενέργεια διοικητικών πράξεων (ενδεικτικά σφράγισης) εκ μέρους του πρώτου συμβαλλόμενου στο πλαίσιο δεσμευτικής αρμοδιότητας κατ’εφαρμογή/κατ’εντολή αποφάσεων ή/και διοικητικών πράξεων ετέρων διοικητικών οργάνων/υπηρεσιών δε συνιστά παρακώλυση της χρήσης πλην όμως στον βαθμό που η σφράγιση παρακωλύει την εφαρμογή των άρθρων 3 και 5, ο πληττόμενος συμβαλλόμενος δύναται να ασκήσει τα δικαιώματά του κατά  τα αναλυτικά αναφερόμενα στο άρθρο 8 του παρόντος.
3)  Ο δεύτερος συμβαλλόμενος υποχρεούται να αποδώσει το σύνολο των εγκαταστάσεων που έχουν ανεγερθεί επί του μισθίου, δικαιούμενος να αφαιρέσει αποκλειστικά και μόνο τις ακόλουθες επωφελείς δαπάνες (κινητού εξοπλισμού και αποσπώμενων εγκαταστάσεων), και ειδικώτερα:
α) όλο τον κινητό εξοπλισμό (καρέκλες, τραπέζια, έπιπλα), β) εξοπλισμό κουζίνας και μπαρ και κινητά χωρίσματα εσωτερικών χώρων, γ) μεταλλική πέργολα πισίνας και παιδότοπου, δ) όλα τα φωτιστικά σώματα εσωτερικών και εξωτερικών χώρων (γηπέδων, πισίνας, παιδότοπου και καφετέριας), με εξαίρεση τους πυλώνες για το φωτισμό του γηπέδου ποδοσφαίρου, ε) εξοπλισμό παιδότοπου (φουσκωτά και παιχνιδοκατασκευή, κιγκλιδώματα ασφαλείας παιδότοπου), εξοπλισμό σπα (υδρομασάζ) και εξοπλισμό πισίνας και πυρόσβεσης (συναγερμοί κλπ), στ) εξοπλισμός catering, ηλεκτρικές συσκευές (ψυγεία, κουζίνες και κάθε είδους συναφής ηλεκτρική συσκευή), ζ)   εξοπλισμός σκίασης (ομπρέλες, τέντες), η) 20 ποδών container και 25 ποδών πλαστική δεξαμενή νερού με εξοπλισμό, θ) συναγερμοί, κλιματιστικά κάμερες και εν γένει εξοπλισμός κατόπτευσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, ι) ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος και καυστήρες θέρμανσης, ια) ελαστικές δεξαμενές πετρελαίου και ελαστικό σκέπαστρο πισίνας
Ο δεύτερος συμβαλλόμενος, ατομικά και για λογαριασμό κάθε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, που έλκει δικαιώματα από αυτόν, κατ’εφαρμογή του όρου 2.4 της ανωτέρω σύμβασης μίσθωσης αναλαμβάνει την υποχρέωση παράδοσης στον πρώτο συμβαλλόμενο κατά την κατά τα ανωτέρω με οποιονδήποτε τρόπο απόδοση του ακινήτου, μη δικαιούμενος να αναζητήσει οιοδήποτε ποσό ως αποζημίωση για την αξία τους το σύνολο των υφισταμένων σήμερα λοιπών εγκαταστάσεων/εξοπλισμού, που θα παραμείνουν σε όφελος του ακινήτου, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: : α) τον συνθετικό χλοοτάπητα του γηπέδου , β)τα ηχοπετάσματα της οδού Δημαρχείου
γ) την υπολειπόμενη κτηριακή κατασκευή (καφετέρια, αποδυτήρια, γήπεδο ποδοσφαίρου κλπ.)Για τυχόν αξιώσεις τρίτων  (ενδεικτικά κάθε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου που έλκει δικαιώματα από το δεύτερο συμβαλλόμενο ή τυχόν κατέχει το ανωτέρω ακίνητο για λογαριασμό ή/και επ’ονόματί του) ως προς τις αναφερόμενες στο παρόν εγκαταστάσεις/εξοπλισμό, που είτε θα αφαιρέσει ο δεύτερος συμβαλλόμενος είτε θα παραμείνουν επ’ωφελεία του μισθίου, ουδεμία ευθύνη φέρει ο πρώτος συμβαλλόμενος.
4)Κατά την αφαίρεση του εν λόγω εξοπλισμού/εγκαταστάσεων ο δεύτερος συμβαλλόμενος υποχρεούται να έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ούτως ώστε να μην προκληθεί καμία φθορά ή βλάβη στο μίσθιο ακίνητο και τις επ’αυτού ανεγερθείσες εγκαταστάσεις (κτίσματα, παραρτήματα, συστατικά, προσαυξήματα και παρακολουθήματά του), ευθυνόμενος για οποιαδήποτε ζημία, που ήθελε προκληθεί στο ακίνητο του πρώτου συμβαλλόμενου Δήμου. Συμφωνείται ρητά ότι το δικαίωμα αφαίρεσης από τον δεύτερο συμβαλλόμενο οποιουδήποτε αντικειμένου, μηχανήματος ή άλλης εγκατάστασης κατά τα προαναφερόμενα, δεν περιλαμβάνει πράγματα που έχουν καταστεί συστατικά του μισθίου εν γένει, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά εγκαταστάσεις ηλεκτρισμού, ύδατος αποχέτευσης, φυσικού αερίου, θέρμανσης, θυρών και παραθύρων, φωτισμού κλπ. που εξυπηρετούν το μίσθιο. Σε περίπτωση παράβασης του όρου αυτού ο δεύτερος συμβαλλόμενος θα υποχρεούται να καταβάλει στον πρώτο συμβαλλόμενο αποζημίωση για κάθε ζημία που θα έχει υποστεί, θετική ή αποθετική.
5)Για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης και μέχρι την 20-10-2016, το οποίο ο δεύτερος συμβαλλόμενος δηλώνει και συνομολογεί ότι θεωρεί ικανό και επαρκές για τη μετεγκατάστασή του, ο δεύτερος συμβαλλόμενος, ενόψει του ότι θα προβαίνει στην διενέργεια όλων των αναγκαίων εργασιών για την μετεγκατάστασή του και έτσι η χρήση του χώρου εκ μέρους του θα είναι περιορισμένη, αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει στον πρώτο συμβαλλόμενο την πρώτη (1η) ημέρα κάθε ημερολογιακού μήνα το ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000€.) ευρώ μηνιαίως ως αποζημίωση για τη χρήση του ανωτέρω ακινήτου, πλέον του αναλογούντος τέλους χαρτοσήμου, το οποίο ανέρχεται σήμερα σε ποσοστό 3,60%, δηλαδή υποχρεούται να καταβάλει το συνολικό ποσό των ………………………. (………..) ευρώ. Ρητά συνομολογείται ότι το ύψος της αποζημίωσης χρήσης καθορίσθηκε μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο του παρόντος συμβιβασμού, κατόπιν αιτήματος του δεύτερου συμβαλλόμενου για τη διευκόλυνση απομάκρυνσης του ανωτέρω εξοπλισμού κλπ. ενόψει της απόδοσης του ακινήτου την 20-10-2016. Σε περίπτωση καθυστέρησης ή μη καταβολής του εν λόγω ποσού της αποζημίωσης χρήσης για το ακίνητο, ο πρώτος συμβαλλόμενος αφού προηγούμενα οχλήσει το δεύτερο συμβαλλόμενο και αυτός δεν εκπληρώσει την με το παρόν συνομολογούμενη υποχρέωση εντός δυο (2) εργασίμων ημερών, θα δικαιούται άμεσα και χωρίς άλλη όχληση να προβεί στην αποβολή του δεύτερου συμβαλλόμενου από το ακίνητο με εκτέλεση της ανωτέρω υπ’αριθ. 180/2016 διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
6)Ο δεύτερος συμβαλλόμενος δηλώνει ενόψει της συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς με τον πρώτο συμβαλλόμενο ως προς την απόδοση του ανωτέρω ακινήτου και προς κατάργηση των εκκρεμών δικών ότι παραιτείται: α) του δικογράφου και του δικαιώματος της από 28-9-2015 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 89229/2015 αγωγής του ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Μισθώσεων), β) του δικογράφου και του δικαιώματος της από 21-12-2015 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 351/2016 Αίτησης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) και γ) του δικαιώματος ασκήσεως ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της ανωτέρω υπ’αριθ. 180/2016 διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Ο δεύτερος συμβαλλόμενος σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 294, 296 και 297 Κ.Πολ.Δ. αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την υπογραφή του παρόντος σε κοινοποίηση σχετικών δικογράφων παραίτησης του ιδίου και της ομόδικής του όσον αφορά την υπ’αριθ. καταθ. δικογράφου 351/2016 Αίτηση ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», της οποίας εξάλλου δηλώνει ότι τυγχάνει νόμιμος εκπρόσωπος και πλειοψηφών μέτοχος, από τα ως άνω δικόγραφα και τα δικαιώματα προς τον πρώτο συμβαλλόμενο. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης εκ μέρους του δεύτερου συμβαλλόμενου της αναλαμβανόμενης με τον παρόντα όρο υποχρέωσης ο πρώτος συμβαλλόμενος, με την επιφύλαξη και παντός άλλου δικαιώματός του, δικαιούται μετά την παρέλευση της συμφωνηθείσας προθεσμίας, δηλαδή την δεκάτη έκτη  εργάσιμη (16η) ημέρα από την υπογραφή του παρόντος, να  αποβάλει το δεύτερο συμβαλλόμενο από το μίσθιο, με δαπάνες του δευτέρου συμβαλλόμενου, με κάθε νόμιμο τρόπο ή με εκτέλεση της παρούσας σύμβασης που τα συμβαλλόμενα μέρη κηρύσσουν ωσαύτως από τώρα τίτλο εκτελεστό και εκκαθαρισμένο ή με εκτέλεση της ανωτέρω διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
7) Ρητά συνομολογείται ότι τυχόν έτερα δικαιώματα και συναφείς ισχυρισμοί των συμβαλλόμενων στο παρόν από άλλες εκκρεμείς δίκες αναγόμενες στα ίδια πραγματικά περιστατικά, δεν παραβλάπτονται ως προς την ενάσκησή τους. Η δια του παρόντος υλοποίηση της παράδοσης μισθίου διενεργείται επί τη βάσει της επιθυμίας φιλικής διευθέτησης του ζητήματος παράδοσης του μισθίου και δεν συνιστά επουδενί παραδοχή της ουσιαστικής βασιμότητας των ισχυρισμών εκάτερου των συμβαλλόμενων στα ανωτέρω αναγραφόμενα δικόγραφα.
8) Περαιτέρω συμφωνείται δια του παρόντος ότι τυχόν εκ των υστέρων αμφισβήτηση του κύρους της παρούσας συμφωνίας ιδίως ως προς τους όρους των άρθρων 3 και 5 του παρόντος, δικαιολογεί την έγερση αξιώσεων αποζημίωσης εκ μέρους του πληττόμενου συμβαλλόμενου». 
Από την επισκόπηση των ανωτέρω εκτεθεισών διατάξεων και της κρατούσας νομολογίας, τη μελέτη των ανωτέρω δικογράφων, μετά του φακέλου που τηρείται στο Δήμο σχετικά με την εν λόγω υπόθεση και από την επισκόπηση της υποβληθείσας αίτησης, με το επισυναπτόμενο σχέδιο όρων συμβολαιογραφικού εγγράφου λύσης της σύμβασης μίσθωσης και δήλωσης εξωδικαστικού συμβιβασμού  από τον Ρενέ Κοέν προς το Δήμο Βριλησσίων, έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής ως προς τα τιθέμενα ζητήματα:
Με βάση τις προεκτεθείσες διατάξεις είναι επιτρεπτή η λύση της σύμβασης μίσθωσης, εφόσον καταρτισθεί με νεώτερη συμφωνία, που αποδεικνύεται με έγγραφο βέβαιης χρονολογίας, όπως είναι και τα συμβολαιογραφικά έγγραφα. Περαιτέρω, η λύση της σύμβασης μίσθωσης με τον Ρενέ Κοέν, σε συνδυασμό με την παραίτηση εκ μέρους του από τα δικαιώματα (αναγνώρισης της αυτοδίκαιης παράτασης της διάρκειας της μίσθωσης για 12 επιπλέον έτη, απαγόρευσης εκ μέρους του Δήμου της ασκήσεως του δικαιώματος αποβολής από το μίσθιο και άσκησης των ενδίκων βοηθημάτων της ανακοπής/αίτησης αναστολής κατά της εκδοθείσας διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου) και από τα ανωτέρω ασκηθέντα δικόγραφα, επιλύει πλήρως την εκκρεμή έριδα σχετικά με τη διάρκεια της εν λόγω σύμβασης μίσθωσης και την παράδοση της χρήσης του ακινήτου στο Δήμο Βριλησσίων. Σημειωτέον ότι, η διάταξη  της παρ. 2β του άρθρου 5 του π.δ. 34/1995 σχετικά με την αυτοδίκαιη παράταση μισθώσεων δημοτικών ακινήτων έχει θεσμοθετηθεί πρόσφατα, με αποτέλεσμα να μην υφίσταται παγιωμένη νομολογιακά ερμηνεία της και ως εκ τούτου τυχόν εκδίκαση της ανωτέρω αγωγής του Ρενέ Κοέν για την αναγνώριση της αυτοδίκαιης παράτασης της μίσθωσης επί 12 περαιτέρω έτη θα είχε αμφίβολο αποτέλεσμα ως προς τους ισχυρισμούς του Δήμου για τη διάρκεια της μίσθωσης, , ενώ παράλληλα στην ένδικη διαφορά η έκδοση της υπ’ αριθ. 698/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (για το ύψος του μισθώματος) ενδεχομένως θα είχε αρνητική επίδραση. Εξάλλου, το γεγονός ότι το Πρωτοδικείο Αθηνών, στο οποίο εκκρεμούν οι ανωτέρω υποθέσεις και το οποίο θα ήταν αρμοδίο για την εκδίκαση τυχόν ασκηθησομένων ενδίκων βοηθημάτων κατά της εκδοθείσας διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου, είναι επιβαρυμένο, λόγω της πολύμηνης αποχής των δικηγόρων από την εκδίκαση υποθέσεων, με πλήθος αναβληθεισών υποθέσεων σε συνδυασμό με τις νέες υποθέσεις που ασκούνται μετά τη λήξη της εν λόγω αποχής, δημιουργεί τον κίνδυνο η εκδίκαση των ανωτέρω υποθέσεων και η έκδοση απόφασης σε α΄ βαθμό να λάβουν χώρα σε πολύ μεταγενέστερο χρονικό σημείο, κατά το οποίο ο Δήμος Βριλησσίων δε θα είχε παραλάβει στην κατοχή του το ένδικο δημοτικό ακίνητο του Ο.Τ. 365. Η λύση μάλιστα της σύμβασης μίσθωσης με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο θα κηρυχθεί τίτλος εκτελεστός και εκκαθαρισμένος από τα συμβαλλόμενα μέρη, είναι προς όφελος του Δήμου, καθώς σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν παραδοθεί το ακίνητο τη συμφωνηθείσα δήλη ημέρα και ώρα, ο Δήμος Βριλησσίων θα δικαιούται να προβεί άμεσα και χωρίς καθυστέρηση σε εκτέλεση είτε του συμβολαιογραφικού εγγράφου είτε της διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου, η οποία, μετά την παρέλευση της προθεσμίας για την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων, αλλά και δεδομένης της σχετικής παραίτησης από το εν λόγω δικονομικό δικαίωμα, θα είναι ωσαύτως άμεσα εκτελεστή. Σημειώνεται ότι, για τη λύση της σύμβασης μίσθωσης αρμοδιότητα έχει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου.
Περαιτέρω, σύμφωνα με τις προρρηθείσες νομικές διατάξεις, είναι επιτρεπτός ο εξωδικαστικός συμβαβισμός όσον αφορά την απόδοση του ανωτέρω δημοτικού ακινήτου του Ο.Τ. 365, δεδομένου ότι με αυτόν επιτυγχάνεται επίλυση των ερίδων και των αμφισβητήσεων που υφίστανται ως προς το εν λόγω ζήτημα και παράλληλα υπάρχουν θετικές επιπτώσεις για το Δήμο Βριλησσίων, καθώς: α) ορίζεται δήλη ημέρα για την παράδοση του ακινήτου, σε χρονικό σημείο που δεν απέχει από την ημερομηνία λήξη της σύμβασης μίσθωσης και σε κάθε περίπτωση προγενέστερο από το χρονικό σημείο της τελεσιδικίας των εκκρεμών υποθέσεων, β) κατά το χρονικό αυτό σημείο, διασφαλίζεται πλήρως η απόδοση του ακινήτου στο Δήμο Βριλησσίων με την εκτέλεση είτε του συμβολαιογραφικού εγγράφου είτε της διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου και με την ταυτόχρονη υποχρέωση για καταβολή ποινικής ρήτρας στο Δήμο για κάθε ημέρα που καθυστερεί η παράδοση του ακινήτου, γ) υφίσταται οικονομικό όφελος για το Δήμο Βριλησσίων, λόγω της αποφυγής πολυδάπανου δικαστικού αγώνα όσον αφορά το ζήτημα της απόδοσης του ακινήτου, ενόψει των εκκρεμών ήδη υποθέσεων, δ) με την συμφωνία για συναινετική παράδοση της χρήσης του ακινήτου, αποφεύγεται επιπλέον και η σημαντική, δεδομένων της έκτασης, των εγκαταστάσεων και των υφισταμένων σήμερα κινητών πραγμάτων επί του ακινήτου, δαπάνη για την αποβολή του μισθωτή με δικαστικό επιμελητή, ε) καθορίζονται περιοριστικά τα κινητά πράγματα/εξοπλισμός που μπορεί να αφαιρέσει από το ακίνητο ο Ρενέ Κοέν, ενώ παράλληλα συγκεκριμένα κινητά πράγματα, πέραν των εγκαταστάσεων για τις οποίες υπάρχει συμβατική υποχρέωση του Ρενέ Κοέν, συμφωνούνται να παραμείνουν σε όφελος του μισθίου (όπως ο χλοοτάπητας του γηπέδου ποδοσφαίρου ή τα ηχοπετάσματα), στ) καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης χρήσης για την χρονική περίοδο έως την παράδοση του ακινήτου, στο πλαίσιο επίτευξης συμβιβασμού και των αρχών της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών κατ’αρθ. 200 Α.Κ., δεδομένου ότι ο Ρενέ Κοέν θα προβαίνει στις απαραίτητες εργασίες μετεγκατάστασής του  δηλαδή σε περιορισμένη χρήση του ακινήτου, σε περίπτωση δε παράβασης της υποχρέωσης καταβολής της αποζημίωσης χρήσης εκτελείται άμεσα η διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου (σημειωτέον ότι όσον αφορά το ύψος της αποζημίωσης χρήσης δεν τυγχάνει εφαρμογής εν προκειμένω η διάταξη του άρθρου 601 του Α.Κ., καθώς κατά την εν λόγω διάταξη απαιτείται παράνομη παρακράτηση του μισθίου) και ζ) σε καμία περίπτωση με το συμβιβασμό δεν παραβλάπτονται έτερα δικαιώματα του Δήμου Βριλησσίων, όπως ενδεικτικά για την είσπραξη οφειλομένων μισθωμάτων ή βεβαιωμένων οφειλών για δημοτικά τέλη/φόρο. Σημειώνεται ότι: α) η αξία του δημοτικού ακινήτου στο Ο.Τ. 365 με βάση την από 20-10-2015 Δήλωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων-Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου ν. 4223/2013 είχε προσδιορισθεί σε € 5.118.785,00 και β) η ένδικη διαφορά επί της οποίας ζητείται ο εξωδικαστικός συμβιβασμός αφορά την απόδοση του ανωτέρω ακινήτου, το ετήσιο μίσθωμα για το οποίο ανέρχεται σήμερα (έτος 2016)  σε € 52.571,16 (χωρίς να ληφθεί υπ’όψιν η ανωτέρω υπ’αριθ. 698/2016 οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών) και περιελάμβανε και την επί 12 περαιτέρω έτη παράταση της μίσθωσης, με αποτέλεσμα το αντικείμενο της διαφοράς να υπερβαίνει κατά πολύ το ποσό των € 30.000,00, που ορίζει ο ν. 3852/2010 όσον αφορά την αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής ή του Δημοτικού Συμβουλίου για τη λήψη απόφασης. Συνεπώς, αρμοδιότητα για τη λήψη απόφασης ως προς τον εξωδικαστικό συμβιβασμό έχει το Δημοτικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.

IV.- Με βάση τα ανωτέρω εκτεθέντα, ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ότι είναι επιτρεπτή κατά νόμο η λύση της από 5-8-2004 σύμβασης μίσθωσης και η επίτευξη εξωδικαστικού συμβιβασμού με τον Ρενέ Κοέν όσον αφορά την απόδοση του δημοτικού ακινήτου στο Ο.Τ. 365, δια της σύναψης σχετικού συμβολαιογραφικού εγγράφου, με τους επισυναπτόμενους στην υποβληθείσα από τον Ρενέ Κοέν υπ’αριθ. πρωτ.  9102/21-7-2016 αίτηση όρους, κατόπιν της λήψης σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βριλησσίων, μετά από σχετική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής.
ΟΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΝΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

2. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. :          22/07/2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ        

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:    ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:   


ΠΡΟΣ:       Το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου 


ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 

Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Βριλησσίων» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και για την πρόθεση υλοποίησης της πράξης.


Σε συνέχεια της σχετικής πρόσκλησης, ο Δήμος Βριλησσίων προτίθεται να υποβάλει πρόταση για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Βριλησσίων».
Αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης είναι η ορθολογική διαχείριση των στερεών αποβλήτων του Δήμου. Αναλυτικότερα, η προτεινόμενη πράξη αποτελείται από 5 υποέργα:
•    Υποέργο 1: Δημιουργία Πράσινων Σημείων στο Δήμο Βριλησσίων
•    Υποέργο 2: Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων και Προώθηση Οικιακής κομποστοποίησης
•    Υποέργο 3: Δράσεις ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας
•    Υποέργο 4: Μελέτες ωρίμανσης για τη δημιουργία Πράσινων Σημείων στον Δήμο Βριλησσίων
•    Υποέργο 5: Τεχνικός Σύμβουλος για την κατασκευή του έργου "Δημιουργία Πράσινων Σημείων στο Δήμο Βριλησσίων" και την Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής βιοαπόβλητων και Προώθηση οικιακής κομποστοποίησης

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται σε 1.024.420,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η προτεινόμενη πράξη κρίνεται αναγκαία, καθώς θα συμβάλει στη συμμόρφωση του Δήμου με τις απαιτήσεις και τους στόχους της κείμενης ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας (Νόμο 4042/12, νέος ΕΣΔΑ, υπό αναθεώρηση ΠΕΣΔΑ Αττικής).
Κατόπιν αυτών παρακαλούμε όπως λάβετε απόφαση για:
α) την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Βριλησσίων» στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό 14.6i.26-27.1 του Άξονα Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (Ταμείο Συνοχής)», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής
β) την πρόθεση υλοποίησης της πράξης «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Βριλησσίων»
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Κατ’ εντολή του

Ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος,
Καθαριότητας & Πολιτικής Προστασίας

ΑΛΕΞΗΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣΣυνημμένα:
Πρόσκληση με κωδικό 14.6i.26-27.1 και τίτλο «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΗΣ     ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ    ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ


ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ   
ΚΟΥΚΛΑΔΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΕ    ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
22/07/2016    22/07/2016    22/07/2016


3. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Βριλήσσια, 22/07/2016                                                 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ        

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:    ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ:    ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ:     
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:   

ΠΡΟΣ 

Τον πρόεδρο του Δημοτικού ΣυμβουλίουΘΕΜΑ : Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικών ακινήτων στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» («Π.Α.Ο.ΔΗ.Β.»)

Όπως γνωρίζετε, το Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» («Π.Α.Ο.ΔΗ.Β.») ασκεί, από συστάσεώς του, τις προβλεπόμενες από τον Ν. 3852/2010 δραστηριότητες στους τομείς του πολιτισμού και του αθλητισμού.
Με τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Ν.Π.Δ.Δ., οι κάτοικοι όλων των ηλικιών του Δήμου μας έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης αλλά και συμμετοχής στα πολιτιστικά και αθλητικά δρώμενα (θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις ζωγραφικής, συναυλίες, χορευτικές παραστάσεις, αθλήματα, αγώνες κτλ.)
Για την εκπλήρωση των σκοπών του Ν.Π.Δ.Δ. και την απρόσκοπτη λειτουργία του, κρίνεται σκόπιμη η δωρεάν παραχώρηση των κατωτέρω δημοτικών ακινήτων:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ    ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ    ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ    Τ.Κ.    ΕΜΒΑΔΟ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ (σε τ.μ.)    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
1    ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ    388    ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΗ & ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ    15235    12820,00    ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : α) το γήπεδο ποδοσφαίορου και τις σχετικές κτιριακές εγκαταστάσεις (κυλικείο, εξέδρες, οικίσκους και τα αποδυτήρια) - β) το κλειστό γυμναστήριο και τον προαύλιο χώρο του - ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : τους χώρους και τις κτιριακές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιεί η Δνση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
2    ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ    305    ΟΛΥΜΠΟΥ & ΠΙΕΡΙΩΝ    15235    880,25    ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : το γήπεδο τέννις, τις εξέδρες και τον οικίσκο-αποδυτήρια-γραφεία (Ε=43 τμ περίπου)
3    ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΙΚΗ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ    603 (3)    ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ & ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ    15235    1282,80    ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : μόνο ένα τμήμα του πλατώματος πίσω από τις κερκίδες
4    ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΣΣΑΒΟΥ    360    ΚΙΣΣΑΒΟΥ 11    15235    364,19    ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : τονην αίθουσα εκδηλώσεων (περ. 250 μ2) και τους υπόλοιπους χώρους (προθάλαμο, wc και κουζινά) του 1ου ορόφου του κτιρίου
5    ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ "ΝΙΚΟΣ ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ"    135    ΠΑΡΚΟ ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (ΤΥΠΕΤ) - ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ    15235    ΥΠΟΓΕΙΟ = 114.53 ΙΣΟΓΕΙΟ - ΠΑΤΑΡΙ = 317    ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : όλο το κτίριο πλην των χώρων που έχουν παραχωρηθεί στο κυλικείο
6    ΠΑΡΚΟ "ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ" (ΝΑΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ)    415    ΚΑΛΙΑΝΙΟΥ - Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ - Λ. ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ    15235    16740,00    ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : το περιφραγμένο αναπλασθέν τμήμα με πρόσωπο στις οδούς ΚΑΛΙΑΝΙΟΥ - Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ - Λ. ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣΣύμφωνα με το άρθρο 185 του Ν. 3463/06, με απόφαση του δημοτικού  συμβουλίου επιτρέπεται να παραχωρείται  δωρεάν η χρήση ακινήτων σε άλλα νομικά πρόσωπα, που ασκούν αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητα, η οποία είναι κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά  συμφέροντα.

Μετά τα ανωτέρω παρακαλούμε το Δ.Σ. όπως εγκρίνει τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης των ανωτέρω ακινήτων στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» («Π.Α.Ο.ΔΗ.Β.») για την υλοποίηση των κοινωφελών δραστηριοτήτων του στους τομείς του πολιτισμού και του αθλητισμού.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΞΕΝΟΦΩΝ ΜΑΝΙΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

Τελευταία τροποποίηση στις Friday, 29 July 2016 08:33

Τελευταιο απο Administrator