Κυρ 9 Απρ 2017 06:53:36 μμ

Friday, 07 October 2016 15:40

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016.

Γραφει ο/η  Administrator
Αξιολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ Βριλήσσια, 07 Οκτωβρίου 2016
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ: 12559
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΠΡΟΣ
Πίνακας Αποδεκτών
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για την 17η/2016 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Σας προσκαλώ σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων, οδός
Κισσάβου 11, την 12η Οκτωβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, για λήψη
απόφασης επί των εξής θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
 ΘΕΜΑ 1Ο: Επικύρωση των υπ’ αριθ 2/10.2.2016,4/11.3.2016,5/23.3.2016,
7/6.4.2016,10/23.5.2016,11/27.6.2016,12/29.6.2016,14/15.7.2016πρακτικών
Δ.Σ.
 ΘΕΜΑ 2Ο: Ενημέρωση για την τελική εισήγηση για τα περίπτερα του
Δήμου Βριλησσίων
 ΘΕΜΑ 3ο: Υποβολή έκθεσης λήξης εκκαθάρισης κοινωφελούς
επιχείρησης του Δήμου Βριλησσίων (Εισηγήτρια: Χίου Ερασμία
Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)
 ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση Παράτασης Σύμβασης (Εισηγήτρια: Κοκκινογένη
Κατερίνα Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)
 ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων έτους 2017 για
το Δήμο και τα Ν.Π.Δ.Δ – έγκριση μελέτης (Εισηγήτρια: Κοκκινογένη
Κατερίνα Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)
 ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων έτους 2017 για τις
υπηρεσίες και τα Ν.Π.Δ.Δ – έγκριση μελέτης (Εισηγήτρια: Κοκκινογένη
Κατερίνα Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)
 ΘΕΜΑ 7ο: Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Α΄ Σχολική Επιτροπή Δήμου Βριλησσίων»
(Εισηγήτρια: Κλοτσώνη Νέλλη – Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης
Κωνσταντίνος)
 ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Α.Π.Ε.) του
έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΝ ΚΤΗΡΙΝ» (Εισηγήτρια: Σταθοπούλου
Ελευθερία – Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Χονδροματίδης Γεώργιος)
 ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του Έργου του
Δήμου Βριλησσίων «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» (Εισηγητής: Παραράς Σταμάτιος –
Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Χονδροματίδης Γεώργιος)
 ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων έτους 2015 της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βριλησσίων (Εισηγήτρια:
Κλοτσώνη Νέλλη – Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)
 ΘΕΜΑ 11ο: Παροχή Υπηρεσίας Ηχητικής Κάλυψης για τον εορτασμό
της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου
 ΘΕΜΑ 12Ο: Αίτημα έγκρισης απ’ ευθείας ανάθεσης υπηρεσιών διοδίων
για τη διέλευση οχήματος κάτω από 3.5 tn του Δήμου από την Αττική
οδό για το έτος 2016(Εισηγητής: Καλλίτσης Θεοδόσης – Αρμόδιος
Αντιδήμαρχος: Μαυραγάνης Αλέξιος)
 ΘΕΜΑ 13ο: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου
2016 (Εισηγήτρια: Χίου Ερασμία – Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης
Κωνσταντίνος)
 ΘΕΜΑ 14Ο: Έγκριση για χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και
καθορισμός ανώτατου μηνιαίου χρηματικού ορίου κλήσεων(Εισηγήτρια:
Παναγιωτίδου Όλγα – Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης
Κωνσταντίνος)
 ΘΕΜΑ 15ο: 1)Συμμετοχή των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Π.Φυκίρη,
Κ.Βαφειάδης, Α.Μαυραγάνης, Π.Αρσένη, Ε.Σακισλή,Ι.Κυρίτση,
Κ.Παπασπηλίου στο διήμερο Ειδικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ με θέμα
«Αλλαγή του Καλλικράτη –Νέο Μοντέλο Οργάνωσης και Διοίκησης του
Κράτους» στις 17 & 18 Οκτωβρίου 2016 στον Βόλο, 2) έγκριση διάθεσης
πίστωσης ποσού 2.495,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00-6421.02 του
προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2016 και 3) Έκδοση
Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής ποσού 2.495,00 € σε βάρος του
Κ.Α. 00-6421.02 στο όνομα της μόνιμης υπαλλήλου του Δήμου, Παππά
Παναγιώτα του Ιωάννη με τρίμηνη απόδοση λογαριασμού για την
κάλυψη των δαπανών συμμετοχής σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις(Εισηγήτρια: Παναγιωτίδου Όλγα – Αρμόδιος Αντιδήμαρχος:
Βαφειάδης Κωνσταντίνος)
 ΘΕΜΑ 16ο: Μείωση λογαριασμών ύδρευσης
 ΘΕΜΑ 17ο: Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας, καθώς και λειτουργίας κατά
το Σάββατο, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των Υπηρεσιών
Ύδρευσης, Αυτεπιστασίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Βριλησσίων (Εισηγήτρια: Οικονομίδου Λένα – Αρμόδιος
Αντιδήμαρχος: Χονδροματίδης Γεώργιος)
Συνημμένα: Εισηγήσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης (πλην του 2ου, 4ου,
5ου, 6ου ,11ου και 12ου οι οποίες θα σταλούν την Δευτέρα)
Η παρούσα γνωστοποιείται στο Δήμαρχο και τα μέλη του Δ.Σ. και δημοσιεύεται στην
ιστοσελίδα του Δήμου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΥΤΡΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΝ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1 Τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ
ΧΑΝΤΖΑΡΑ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΓΕ@ΡΓΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΗ Κ@ΝΣΤΑΝΤΙΝΟ (Κ@ΣΤΑ) ΤΟΥ ΓΕ@ΡΓΙΟΥ
ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΗ ΓΕ@ΡΓΙΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΑΛΕΞΙΟ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
ΠΟΛΙΤΗ Κ@ΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΑΡΑ Φ@ΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
ΛΥΤΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙ@ΤΗ
ΕΓΚΟΛΦΟΠΟΥΛΟ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ (ΑΛΚΗ) ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΤΣΗ Ι@ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙ@ΤΗ
ΑΡΣΕΝΗ - ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) ΣΥΖ. ΓΕ@ΡΓΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΗ ΜΕΛΙΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΦΥΚΙΡΗ ΠΑΝΑΓΙ@ΤΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΒΑΦΕΙΑΔΗ Κ@ΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΠΟΡΦΥΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΘΑΛΕΙΑ) ΣΥΖ. ΘΕΟΔ@ΡΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙ@ΤΑ (ΓΙ@ΤΑ) ΤΟΥ Κ@ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΣΙΜΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΣΥΖ. ΓΕ@ΡΓΙΟΥ
ΜΑΪΛΛΗ ΙΣΜΗΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤ@ΝΙΟΥ
Ι@ΑΝΝΙΔΗ Κ@ΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ Ι@ΑΝΝΗ
ΤΖΙΛΙΓΚΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΟΥ Κ@ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ Κ@ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΙΣΙΜΙΣΗ Ι@ΑΝΝΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ Ι@ΑΝΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙ@ΤΗ
ΤΣΟΥΤΣΙΑ Ι@ΑΝΝΗ ΤΟΥ Κ@ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΒΕΡΡΟΙΟΠΟΥΛΟ ΜΙΧΑΛΗ ΤΟΥ ΑΝΤ@ΝΙΟΥ
ΗΛΙΑ ΟΡΕΣΤΗ ΤΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗ
ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΥ Κ@ΣΤΑ ΤΟΥ ΣΠΗΛΙΟΥ
ΦΑΡΑΚΛΑ Κ@ΣΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ
ΣΑΚΙΣΛΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΓΚΑΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΗΤΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
2 Κα Οικονομίδου Λένα (άμεση δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Δήμου)
3 Κο Πίππα Ιωάννη (για τήρηση πρακτικών)
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΣΗ
1 Το Δήμαρχο Βριλησσίων Κ. Ξενοφώντα Μανιατογιάννη
2 Γραφείο Δημάρχου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βριλήσσια 8/7/2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙ@Ν
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ@Ν
ΤΜΗΜΑ:
ΓΡΑΦΕΙΟ:
ΑΡΙΘ. ΠΡ@Τ.:
Προς :
Τον κ. Πρόεδρο τoυ Δημοτικού
Συμβουλίου
ΘΕΜΑ 3ο: Υποβολή έκθεσης λήξης εκκαθάρισης κοινωφελούς επιχείρησης του
Δήμου Βριλησσίων
Σας υποβάλλουμε την έκθεσης λήξης εκκαθάρισης κοινωφελούς επιχείρησης του
Δήμου Βριλησσίων που υποβλήθηκε από τον κο Στέφανο Ι. Κλιάφα Α.Μ ΣΟΕΛ
10891, ορκωτό ελεγκτή λογιστή της εταιρίας tms, με αριθμ. πρωτ. 7471/21/6/2016
και παρακαλούμε για λήψη απόφασης περί αποδοχής της από το Δημοτικό
Συμβούλιο.
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΞΕΝΟΦ@Ν ΜΑΝΙΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΕΡ 04/10/2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚ@Ν ΥΠΗΡΕΣΙ@Ν
ΤΜΗΜΑ: ΣΥΛΛΟΓΙΚ@Ν ΟΡΓΑΝ@Ν
ΓΡΑΦΕΙΟ:
ΑΡΙΘ. ΠΡ@Τ.:
ΠΡΟΣ
Τον κ. Δήμαρχο
Για τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου
ΘΕΜΑ 7Ο: Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με
την επωνυμία «Α΄ Σχολική Επιτροπή Δήμου Βριλησσίων»
Με την υπ’ αριθ. 94/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ορίστηκαν τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Α’ Σχολική Επιτροπή Δήμου
Βριλησσίων».
Με την παρ. 1 του άρθρου 240 του Ν. 3463/06 ορίζονται τα εξής: Η θητεία
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. ορίζεται με την απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου.
Λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου.
Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να αντικατασταθούν κατά τη
διάρκεια της θητείας τους με απόφαση δημοτικών συμβουλίων για σοβαρό λόγο που
ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους.
Η Ένωση Γονέων Βριλησσίων, με το από 28/09/2016 έγγραφό της, μας
γνωστοποιεί ότι εκπρόσωπος της Ένωσης Γονέων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Α’
Σχολικής Επιτροπής είναι η κ. Κοτσαλίδου Αγγελική με αναπληρώτρια την κ.
Μαντινίδου Σοφία.
Μετά τα ανωτέρω, παρακαλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης,
με την οποία να ορίζεται η κ. Κοτσαλίδου Αγγελική ως μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Α Σχολική Επιτροπή Δήμου Βριλησσίων», με
αναπληρώτρια την κ. Μαντινίδου Σοφία.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Ξενοφών Μανιατογιάννης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βριλήσσια, 5/10/2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ός Πρωτοκόλλου: 12400
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Tεχνικών Υπηρεσιών
ΤΜΗΜΑ: Κτηριακής Ανάπτυξης
Πόλης
ΠΡΟΣ:
Το Δημοτικό Συμβούλιο
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Α.Π.Ε.) του έργου
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΝ ΚΤΗΡΙΝ»
Το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚ@Ν ΚΤΗΡΙ@Ν», προϋπολογισμού
260.000,00€, πλέον Φ.Π.Α. το ποσό των 59.800,00 €, ήτοι συνολικής δαπάνης
319.800,00€, εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμ. 73/2014 μελέτη του έργου, που
συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
Μετά από:
α) Το υπ΄ αριθμ. πρωτοκόλλου 14709/10.09.2014 πρωτογενές αίτημα το οποίο
καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 14REQ002284120.
β) Την υπ' αρίθμ. 200/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία
αναρτήθηκε στο διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια) λαμβάνοντας ΑΔΑ: 599Ρ-
ΗΦ9 και καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
ως έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 14REQ002339272,
με την οποία ψηφίστηκε πίστωση ύψους 130.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 70.7331.01
για την εκτέλεση του έργου, για το έτος 2014.
γ) Την υπ’ αριθμ. 224/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία
αναρτήθηκε στο διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια) λαμβάνοντας ΑΔΑ: 95Τ9Ρ-
9Τ1, που ενέκρινε τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού για την ανάδειξη
αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΝ ΚΤΙΡΙΝ»
δ) Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 17631/03.11.2014 διακήρυξη του διαγωνισμού η οποία
καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 14PROC002388835.
ε) Την υπ’ αριθμ. 265/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία
αναρτήθηκε στο διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια) λαμβάνοντας ΑΔΑ: 8Υ89Ρ-ΓΘΙ
με την οποία, κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας για την ανάδειξη
αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΝ ΚΤΙΡΙΝ» στην εταιρεία
«ΤΕΡΕΤΡΟΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗ Α.Ε.», με προϋπολογισμό προσφοράς 98.493,17 €
(συμπεριλαμβανομένων των Γ.Ε. και Ο.Ε.) ήτοι έκπτωση 55.00% επί των τιμών της
μελέτης του έργου.
στ) Την υπ’ αριθμ. 35/2015 Απόφαση η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο
(Πρόγραμμα Διαύγεια) λαμβάνοντας ΑΔΑ: 6ΚΥ9Ρ-ΥΔΑ, με την οποία η
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βριλησσίων, ενέκρινε τα επικαιροποιημένα
δικαιολογητικά που υπεβλήθησαν από την εταιρεία «ΤΕΡΕΤΡΟΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗ
Α.Ε.», με το υπ’ αριθ. Πρωτ. 1107/02.02.2015 έγγραφό της σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 26 του Ν. 3669/2008, αφού διαπιστώθηκε ότι αυτά είναι έγκυρα και εν
ισχύ.
ζ) Την υπ' αρίθμ. 58/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία
αναρτήθηκε στο διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια) λαμβάνοντας ΑΔΑ: 7ΒΜΒ9Ρ-
ΑΑΛ και καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 15REQ002631999, με την οποία:
1. Εγκρίθηκε Πολυετής Υποχρέωση ύψους 143.498,15 € σε βάρος του Κ.Α.
70.7331.01, η οποία περιλαμβάνει εκταμίευση ποσών ύψους:
• 130.000,00 € για το έτος 2015 σε βάρος του Κ.Α. 70.7331.01 και
• 13.498,15 € για το έτος 2016 σε βάρος του Κ.Α. 70.7331.01
2. Ψηφίστηκε πίστωση ύψους 130.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 70.7331.01 για το
έτος 2015.
υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του έργου στις 21 Απριλίου 2015 και είναι
ύψους 116.665,16 € πλέον Φ.Π.Α. 23% του ποσού των 26.832,99 €, ήτοι συνολικής
δαπάνης του έργου 143.498,15 €.
(Αριθμός Πρωτοκόλλου σύμβασης: 4195 / 21.4.2015 – ΑΔΑΜ 15SYMV002719469).
Η προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν δεκαπέντε (15) μήνες, ήτοι η
περαίωση του έργου τοποθετούνταν στις 21/7/2016.
Κατά την εκτέλεση του έργου το έτος 2015, τιμολογήθηκαν εργασίες ύψους
24.765,80€, άρα το υπολειπόμενο ανεκτέλεστο συμβατικό αντικείμενο για το έτος 2016
ανερχόταν στο ύψος των 118.732,35 €.
Για την αντιμετώπιση της δαπάνης, συντάχθηκε η προβλεπόμενη Πρόταση Ανάληψης
Υποχρέωσης ύψους 118.732,35 €, η οποία εγκρίθηκε από τη Δ/νση Οικονομικών
Υπηρεσιών και καταχωρήθηκε με α/α 108 στο Μητρώο Δεσμεύσεων οικονομικού έτους
2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010, την εγκύκλιο 30/19664/20-4-2011
περί εφαρμογής των διατάξεων του Π.Δ. 113/10 στους Δήμους και τα δημοτικά ΝΠΔΔ,
που εκδόθηκε από κοινού από το ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. & το Υπ. Οικονομικών και την
2/18993/ΔΠΔΣΜ/28-2-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΥΗ-Β03) εγκύκλιο του Υπ. Οικονομικών.
Με την υπ’αριθμ. 69/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ψηφίστηκε
πίστωση ύψους 118.732,35 €, σε βάρος του Κ.Α. 70.7331.01 του προϋπολογισμού
του Δήμου για το οικονομικό έτος 2016 για την αντιμετώπιση της δαπάνης για την
ολοκλήρωση της εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΝ ΚΤΙΡΙΝ» για το
έτος 2016.
Με την υπ’ αρίθ. 95/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Βριλησσίων -ΑΔΑ: 6ΝΛ19Ρ-2Φ0- εγκρίθηκε η παράταση του έργου μέχρι
19.10.2016.
Με την υπ’ αρίθ. 102/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Βριλησσίων - ΑΔΑ: 7ΕΞΠ9Ρ-Δ1Α - εγκρίθηκε ο 1ος σε ισοζύγιο ΑΠΕ του έργου.
Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ 2ου Α.Π.Ε
2.1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2ου Α.Π.Ε – ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ.
Ο παρών υπό έγκριση 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, στο τμήμα
του που αφορά την αρχική σύμβαση, συντάχθηκε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
των δημοσίων έργων και συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ.2, του
Ν.1418/84, όπως κωδικοποιήθηκε με το Ν. 3669/2008 και ισχύει σήμερα, για να
επαναπροσδιορίσει τις αυξήσεις και μειώσεις ποσοτήτων ορισμένων εργασιών της
μελέτης, όπως αυτές προέκυψαν κατά την κατασκευή και μετά από ακριβείς
προμετρήσεις και επιμετρήσεις δεδομένου ότι δεν απαιτήθηκε καμία νέα εργασία.
2.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ 2ου Α.Π.Ε – ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ.
Με τον υπό έγκριση 2ο Α.Π.Ε το συνολικό ύψος των εργασιών μαζί με την
αναθεώρηση, την απρόβλεπτη δαπάνη και το ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των
144.346,01 €. δηλαδή σε μείωσης 0,1 € σε σχέση με τον 1ο ΑΠΕ και 847,86€ διαφορά
σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη λόγω αλλαγής ΦΠΑ.
Κατωτέρω αναλύεται το μέχρι σήμερα οικονομικό αντικείμενο της αρχικής
σύμβασης. Στα ποσά που ακολουθούν εμπεριέχεται η έκπτωση της εργολαβίας.
1. Αρχική δαπάνη (με ΓΕ & ΟΕ, χωρίς απρόβλεπτα) : (+) 218.873,73 €
2. Δαπάνη απροβλέπτων : (+) 32.831,06 €
3. Συνολική δαπάνη (χωρίς αναθεώρηση) : (+) 251.704,79 €
4. Πρόβλεψη αναθεώρησης : (+) 7.551,12 €
5. Συνολική δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ) : (+) 259.255,91 €
6. Γ ε ν ι κή Έκπτωση : (-) 1 4 2 . 5 90,75 €
7. Συνολική Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ) 116.665,16 €
7. Προβλεπόμενος ΦΠΑ : (+) 26.832,99 €
8. Συνολική συμβατική δαπάνη (με ΦΠΑ) : (+) 143.498,15 €
9.
Προτεινόμενη συνολική δαπάνη με τον 2ο Α.Π.Ε.
(με ΓΕ & ΟΕ, χωρίς απρόβλεπτα)
: (+) 251.680,69 €
10
.
Προτεινόμενη δαπάνη απροβλέπτων με τον 2ο Α.Π.Ε. : (+) 24,09 €
11
.
Προτεινόμενη συνολική δαπάνη με τον 2ο Α.Π.Ε.
(χωρίς αναθεώρηση)
: (+) 251.704.78 €
12
.
Προτεινόμενη πρόβλεψη αναθεώρησης με τον 2ο Α.Π.Ε. : (+) 7.551,12 €
13
.
Προτεινόμενη συνολική δαπάνη με τον 2ο Α.Π.Ε. (χωρίς
ΦΠΑ)
: (+) 259.255,90 €
14 Γενική Έκπτωση : (-) 1 4 2 . 5 90,75 €
15
Προτεινόμενη συνολική Δαπάνη με τον 2ο Α.Π.Ε. (χωρίς
ΦΠΑ)
(+) 116.665,15 €
14 Προτεινόμενη πρόβλεψη ΦΠΑ με τον 2ο Α.Π.Ε. : (+) 27.680,86 €
15
.
Προτεινόμενη συνολική δαπάνη με τον 2ο Α.Π.Ε.(με ΦΠΑ) : (+) 144.346,01 €
-
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ με τον 2ο Α.Π.Ε. έναντι
της αρχικής σύμβασης (με ΦΠΑ και Αναθεώρηση)
:
(+)
847,86

2.3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΝ ΤΟΥ 2ου ΑΠΕ – 2ου ΠΚΤΜΝΕ
Οι προκύπτουσες διαφορές δαπανών του παρόντα 2ου Ανακεφαλαιωτικού
Πίνακα οφείλονται στον επαναπροσδιορισμό (αυξομειώσεις) των ποσοτήτων
ορισμένων εργασιών της αρχικής σύμβασης, όπως αυτές διαμορφώθηκαν από την
μέχρι του παρόντος κατασκευή του έργου οι οποίες αποτυπώνονται στα Πρωτόκολλα
Παραλαβής Αφανών Εργασιών 1 έως 2 που έχουν ήδη συνταχθεί, στις Αναλυτικές
Επιμετρήσεις, όπως επίσης και από επικαιροποιημένες προμετρήσεις.
Λόγω της φύσης των εργασιών δεν είναι δυνατός εκ των προτέρων ο ακριβής
προϋπολογισμός των αναγκαίων ποσοτήτων εργασιών. Αυτό συμβαίνει διότι κατά την
προετοιμασία των επιφανειών για επισκευή και συντήρηση αποκαλύπτονται αφανή
προβλήματα, εντονότερες αποσαθρώσεις, εσωτερικές υγρασίες, ατελείς στηρίξεις κλπ
με συνέπεια να αυξάνονται συνήθως οι προϋπολογισθείσες ποσότητες εργασιών
επισκευών. Ειδικά στις περιπτώσεις επισκευαστικών επεμβάσεων σκυροδέματος και
οπλισμού στις όψεις των κτηρίων του 1ου Γυμνασίου, του 1ου Λυκείου και, ιδιαίτερα,
του 1ου Δημοτικού Σχολείου, που είναι από τα πλέον παλαιά σχολεία του Δήμου, οι
τελικώς απαιτούμενες ποσότητες εργασιών προκύπτουν μόνο μετά την επί του
εργοταξίου αποκάλυψη των προβληματικών τμημάτων, ενώ κατά την φάση της
σύνταξης του προϋπολογισμού του έργου μόνο μέρος αυτών ήταν εμφανές.
Πέραν δε των ανωτέρω, προκύπτουν ανάγκες πρόσθετων ποσοτήτων
εργασιών, καθώς στην διάρκεια του σχολικού έτους δημιουργήθηκαν πρόσθετες των
αρχικώς εντοπισθέντων φθορών, λόγω της χρήσης των χώρων.
Όλες οι διαφορές που προκύπτουν καλύπτονται εξ’ ολοκλήρου από το ποσό
των απροβλέπτων της σύμβασης, λόγω δυσμενούς προμέτρησης των εν λόγω
ποσοτήτων για τους λόγους που προαναφέρθηκαν.
Οι αυξομειώσεις των εργασιών και των δαπανών εμφανίζονται παρακάτω :
2.3.1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΑΥΞΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
Οι εργασίες που παρουσιάζουν αύξηση σε σχέση με τον αρχικό
προυπολογισμό είναι οι παρακάτω σύμφωνα με τον αριθμό τιμολογίου τους :
Α. Τ. 1.1, 1.2, 1.3, 1.7, 1.8, 1.11, 1.13, 1.18, 1.19, 1.20, 1.24, 1.25, 1.26, 1.28,
1.29, 1.30, 1.31, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.50, 1.53, 1.56, 1.58, 1.59, 1.60, 1.61, 1.63,
1.64, 1.65, 1.68, 1.71., 1.73
Η συνολική αύξηση της δαπάνη με ΓΕ και ΟΕ 18% είναι 122.542,61 € και
αφαιρούμενης της Γενικής Έκπτωσης (55%) προ ΦΠΑ είναι 55.144,17 €.
2.3.2 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΜΕΙΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
Οι εργασίες που παρουσιάζουν μείωση είναι οι παρακάτω σύμφωνα με τον
αριθμό τιμολογίου τους :
Α. Τ. 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 1.10, 1.12, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.21, 1.23, 1.27,
1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.51,
1.52, 1.54, 1.55, 1.57, 1.66, 1.67, 1.69, 1.70, 1.75, 1.76, 1.83, 1.85, 1.86, 1.87, 1.88.
Η συνολική μείωση της δαπάνη με ΓΕ και ΟΕ 18% 89.735,65 € και
αφαιρούμενης της Γενικής Έκπτωσης (55%) προ ΦΠΑ είναι 40.381,04 €.
Η διαφορά μεταξύ τους καλύπτεται από την δαπάνη των απροβλέπτων και
ανέρχεται στο ποσό των 32.806,97 € και αφαιρούμενης της Γενικής Έκπτωσης (55%)
σε 14.763,14 € προ ΦΠΑ.
Επίσης η δαπάνη της αύξησης του ΦΠΑ από 23% σε 24% καλύπτεται από τις
πιστώσεις του έργου και ανέρχεται στο ποσό των 683,77 €
3. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
• Ο 2ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε βάσει των συνθηκών που διαμορφώθηκαν κατά την
μέχρι του παρόντος κατασκευή του έργου, επαναπροσδιορίζοντας τις ποσότητες
(αυξήσεις και μειώσεις) ορισμένων εργασιών, που δεν ήταν δυνατό να
προβλεφθούν στην μελέτη..
• Η σύνταξη του 2ου Α.Π.Ε. στο σύνολο του κρίνεται αναγκαία για την ένταξη στο
έργο των μεταβολών ποσοτήτων των ήδη εκτελεσμένων συμβατικών εργασιών
που έχουν προαναφερθεί και επειδή όλα τα ανωτέρω έχουν και την σύμφωνη
γνώμη του αναδόχου ο οποίος και τα υπέγραψε
• Το σύνολο εργασιών του 2ου ΑΠΕ έχει συνταχθεί από την Διευθύνουσα Υπηρεσία
και έχει υπογραφεί χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο.
Συνολική παρουσίαση του 2ου ΑΠΕ
Ανακεφαλαιωτικά:
• Η δαπάνη του συνόλου των εργασιών με ΓΕ+ΟΕ 18% παρουσιάζει αύξηση
κατά 32.806,96€ ήτοι κλείνει στο ποσό των 251.680,69 € προ της Γενικής
Έκπτωσης.
• Η δαπάνη των απροβλέπτων παρουσιάζει μείωση κατά 32.806,97 € προ της
Γενικής Έκπτωσης, ήτοι κλείνει στο ποσό των 24,09 €
• Η δαπάνης της αναθεώρησης δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή, ήτοι κλείνει στο
ποσό των 7.551,12 € προ της Γενικής Έκπτωσης
• Η δαπάνη του ΦΠΑ παρουσιάζει μεταβολή κατά 847,87, ήτοι κλείνει στο ποσό
των 27.680,86€
• Το γενικό σύνολο της συνολικής σύμβασης μετά την έκπτωση και το ΦΠΑ
παρουσιάζει μείωση κατά 0,01 € μεταβολή, ήτοι κλείνει στο ποσό των 144.346,01
€ σε μείωση.
Για τους παραπάνω λόγους η Τεχνική Υπηρεσία προτείνει την έγκριση του
2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου, που συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 57
του Ν3669/2008.
Κατόπιν των ανωτέρω,
Παρακαλούμε όπως προκαλέσετε Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
με την οποία να:
Εγκρίνεται:
ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚ@Ν
ΚΤΙΡΙ@Ν», που συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν3669/2008.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Με εντολή Δημάρχου
ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΕΡ. 04 / 10 / 2016
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΝ
ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚ@Ν ΥΠΗΡΕΣΙ@Ν
ΑΡΙΘ. ΠΡ@Τ.: 12302
ΠΡΟΣ :
το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΘΕΜΑ 9Ο: Έγκριση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του Έργου του Δήμου
Βριλησσίων «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ»
Σχετικά : Το με αρ. πρωτ. 12275/04-10-2016 Πρακτικό Κλήρωσης
Θέτουμε υπόψη του Δημοτικού συμβουλίου το υπ’ αριθ. πρωτ. 12275/04-10-2016
Πρακτικό της Κλήρωσης η οποία διενεργήθηκε την 4η Οκτωβρίου 2016, ημέρα Τρίτη
και ώρα 10.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Βριλησσίων στα γραφεία της
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βριλησσίων, από τον κ. Τρύφων Μαρτιγόπουλο
προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ενώπιων του κ. Λογοθέτη Βασίλειου
και της κ. Μουστάκα Μαρίας υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, για την
ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Οριστικής
Παραλαβής του παρακάτω έργου του Δήμου:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»
προϋπολογισμού 10.243,90 € πλέον ΦΠΑ (κάτω του 1.000.000 €) του αναδόχου κ.
Μιχελή Κωνσταντίνου (επιβλέπων : Παραράς Σταμάτιος)
Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης προκύπτει η κάτωθι
επιτροπή Οριστικής Παραλαβής για το προαναφερθέν έργο του Δήμου:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»
προϋπολογισμού 10.243,90 € πλέον ΦΠΑ (κάτω του 1.000.000 €) του αναδόχου κ.
Μιχελή Κωνσταντίνου (επιβλέπων : Παραράς Σταμάτιος)
Πρόεδρος Καλλίτσης Θεοδόσιος, ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ@Ν
Αναπληρωτής πρόεδρος ΜΠαΗπΧαΑγΝεωΙΚρ@γΝίο υ Αγγελική, ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚ@Ν
1ο Τακτικό μέλος ΜΜάΗνΧοΑςΝ ΙωΙΚά@νΝνη ς, ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚ@Ν ΜΗΧΑΝΙΚ@Ν
1ο Αναπληρωματικό
μέλος
Μουστάκα Μαρία, ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚ@Ν ΜΗΧΑΝΙΚ@Ν
2ο Τακτικό μέλος (Μέλος
ΔΣ)
Χαντζάρα Σοφία
2ο Αναπλ. μέλος (Μέλος
ΔΣ)
Μαυραγάνης Αλέξιος
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Π.Δ. 171/1987 περί σύστασης επιτροπής
παραλαβής δημοτικών έργων.
2. Τα άρθρα 73 παρ. 3 και 75 του Ν. 3669/2008 περί προσωρινής και οριστικής
παραλαβής έργων.
3. Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011) “Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής
2012-2015” καθώς και τις εγκυκλίους :
α) Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ. 21526/4-11-2011 (ΑΔΑ:45ΒΜΧ-@1Β)
εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης με θέμα “Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης
και ορισμός των μελών τους με κλήρωση”.
β) Τις διατάξεις της αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 απόφαση του
Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
(ΦΕΚ Β΄ 2540/7-11-2011) με θέμα “Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως
για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη
διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση,
παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων”.
γ) Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ. 23243/23-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης “Διενέργεια
της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων
της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την
αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή
έργων”.
δ) Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/1.18/ΟΙΚ.21700/19-9-12 (ΑΔΑ: Β4Θ0Χ-ΖΕ2): εγκύκλιο
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης Εφαρμογή του άρθρου 26 του ν.4024/2011 “Συγκρότηση
συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με
κλήρωση”.
4. Το άρθρο 61 του Ν 4257/2014 περί σύστασης επιτροπών παραλαβής έργων.
Σύμφωνα δε με την παρ.1 του εν λόγω άρθρου οι επιτροπές παραλαβής, με την
επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 15 του π.δ. 171/1987 (Α΄ 84),
αποτελούνται από ένα δημοτικό σύμβουλο και:
α) Για έργα προϋπολογισμού μέχρι και 1.000.000 ευρώ από δύο υπαλλήλους
κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών ή ενός υπαλλήλου κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών και
ενός υπαλλήλου κατηγορίας ΤΕ Μηχανικών.
β) Για έργα προϋπολογισμού άνω του 1.000.000 ευρώ από τρεις υπαλλήλους
κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών ή δύο υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών και
ενός υπαλλήλου κατηγορίας ΤΕ Μηχανικών.
Επίσης σύμφωνα με την παρ.2 του ιδίου άρθρου ισχύουν τα κάτωθι:
α) Πρόεδρος της επιτροπής παραλαβής ορίζεται ο αρχαιότερος από τα μέλη των
υπαλλήλων αυτής, με την επιφύλαξη των διατάξεων του τρίτου εδαφίου της
παρ. 3 του άρθρου 73 του ν. 3669/2008.
β) Ο προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και ο επιβλέπων του έργου δεν
δύνανται να είναι μέλη της επιτροπής παραλαβής.
γ) Στην επιτροπή παραλαβής υποχρεωτικά συμμετέχει τεχνικός υπάλληλος
αντίστοιχης ειδικότητας με την κύρια κατηγορία του έργου το οποίο
παραλαμβάνεται.
5. Βάσει της παρ.2 του άρθρου 61 του Ν. 4257/2014 καθώς και του εδαφίου της
παρ.3 του άρθρου 73 του Ν. 3669/2008, ο πρόεδρος έκαστης επιτροπής είναι ο
αρχαιότερος από τα μέλη αυτής και δεν ορίζεται από τους υπαλλήλους της
διευθύνουσας υπηρεσίας ή ο επιβλέπων του έργου. Επομένως, ο υποψήφιος
πρόεδρος της επιτροπής και ο αναπληρωτής αυτού κληρώνεται από
υπαλλήλους κατηγορίας μηχανικών ΠΕ-ΤΕ εκτός Τεχνικής Υπηρεσίας.
6. Μετά τον πρόεδρο (τακτικό και αναπληρωματικό) κληρώνεται το έτερο μέλος της
επιτροπής (τακτικό και αναπληρωματικό) με τρόπο ώστε βάσει της παρ.2 του
άρθρου 61 του Ν. 4257/2014, να συμμετέχει στην επιτροπή τεχνικός υπάλληλος
αντίστοιχης ειδικότητας με την κύρια κατηγορία του έργου και να μην είναι
προϊστάμενος της διευθύνουσας υπηρεσίας ή ο επιβλέπων του προς παραλαβή
έργου.
7. Το υπ’ αριθ. πρωτ. Δ.Υ./27-09-2016 έγγραφο της Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου Βριλησσίων με το οποίο καθορίζονται οι Λίστες των υπαλλήλων και
Δημοτικών Συμβούλων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής σε
κλήρωση για την συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων του Δήμου
Βριλησσίων.
8. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 11853/27-09-2016 ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για
την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργου του Δήμου Βριλησσίων η οποία
αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Βριλησσίων με το υπ’ αριθ.
πρωτ. 11862/27-09-2016 αποδεικτικό ανάρτησης.
Παρακαλούμε για την λήψη Απόφασης με την οποία το Δημοτικό Συμβούλιο
να εγκρίνει την ως άνω κληρωθείσα Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Ξενοφών Μανιατογιάννης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΕΡ 03/10/2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚ@Ν ΥΠΗΡΕΣΙ@Ν
ΤΜΗΜΑ: ΣΥΛΛΟΓΙΚ@Ν ΟΡΓΑΝ@Ν
ΓΡΑΦΕΙΟ:
ΑΡΙΘ. ΠΡ@Τ.:
ΠΡΟΣ
Το Δημοτικό Συμβούλιο
ΘΕΜΑ 10Ο: Έγκριση Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων έτους 2015 της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βριλησσίων
Σχετικά: Η υπ’ αριθ. 36 /2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Σύμφωνα με την παρ 2 του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-
2010) με θέμα «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συντάσσει
ετήσια έκθεση πεπραγμένων στους τομείς αρμοδιότητάς της, η οποία συζητείται και
εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΝ ΕΤΟΥΣ 2015
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΝ
(άρθρο 73 παρ.2 Ν.3852/2010)
ΓΕΝΙΚΑ
Σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 με θέμα «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και
ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 73, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνιστάται σε
Δήμους άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων , είναι αποφασιστικό και
εισηγητικό όργανο άσκησης των σχετικών με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την
πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος αρμοδιοτήτων του δήμου. Κατά
την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων της λαμβάνει ειδική μέριμνα για το
σχεδιασμό δράσεων που αποβλέπουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και εν
γένει την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρίες. Ειδικότερα:
Α. Είναι αρμόδια, με την επιφύλαξη του άρθρου 83, για:
i) τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων μετά από
προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου,
ii) την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των
καταστημάτων επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων
αρμοδιότητας του δήμου,
iii) τη χορήγηση ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας μουσικής.
Η σχετική απόφαση λαμβάνεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες αφότου περιέλθουν στην
επιτροπή όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά και στοιχεία.
Β. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο:
i) θέματα καθορισμού χρήσεων γης,
ii) θέματα ρυθμιστικών σχεδίων, προγραμματισμού εφαρμογής ρυθμιστικών σχεδίων,
οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρμογής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου
(Γ.Π.Σ.), πολεοδομικών μελετών, ανάπλασης περιοχών, πολεοδομικών επεμβάσεων,
χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων
περιοχών, πολεοδομικής αναμόρφωσης προβληματικών περιοχών, αποζημίωσης
ρυμοτομούμενων, πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, περιοχών
ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) και έγκρισης πολεοδομικών
μελετών,
iii) τη λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος,
iv) τη λήψη αποφάσεων για θέματα χωροθέτησης κοιμητηρίων, κατά τις προβλέψεις
του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α'), κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και άλλων,
σχετικών με το αντικείμενο, αρμοδιοτήτων του,
ν) το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ..
.
ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Με την υπ’αριθ 90/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εξελέγησαν τα τακτικά
και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το χρονικό διάστημα
από 07/09/2014 έως 05/03/2017 ως εξής:
Τακτικά Μέλη:
1. Μάρα Φωτεινή
2. Φυκίρης Παναγιώτης
3. Βαφειάδης Κωνσταντίνος
4. Σίμου Λαμπρινή
5. Μαΐλλη Ισμήνη
6. Πισιμίσης Ιωάννης
7. Φαράκλας Κώστας
8. Βήττος Βασίλειος
Αναπληρωματικά Μέλη:
1. Πολίτη Μελίνα
2. Ανδρουτσοπούλου Αθηνά
3. Πορφύρη Ελευθερία (Θάλεια)
4. Βερροιόπουλος Μιχάλης
5. Γκανά Αθανασία
Με την 253/2014 απόφαση του Δημάρχου ορίστηκε Πρόεδρος της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κος Γεώργιος Χονδροματίδης
για το χρονικό διάστημα από 11/09/2014 έως 05/03/2017.
Με την 32/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ορίστηκε Αντιπρόεδρος ο
Δημοτικός Σύμβουλος κος Κωνσταντίνος Φαράκλας.
AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, πραγματοποίησε δεκαοκτώ (15) συνεδριάσεις κατά το
έτος 2015 και έλαβε συνολικά σαράντα τέσσερις (44) αποφάσεις.
Ειδικότερα:
Α. Άδειες καταστημάτων
i. Χορήγηση Προέγκρισης Ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αρμόδια, με την επιφύλαξη του άρθρου 83 του
Ν.3852/2010, για τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και
επιχειρήσεων μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής διεξήγαγε σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς
(Πολεοδομική Υπηρεσία, Αστυνομική Αρχή κλπ) ελέγχους προκειμένου να εξετάσει,
εάν η λειτουργία των καταστημάτων ή επιχειρήσεων για τα οποία αιτήθηκαν άδεια
ίδρυσης και λειτουργίας οι δικαιούχοι, είναι συμβατή με την ισχύουσα νομοθεσία που
διέπει τις χρήσεις γης, την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού
περιβάλλοντος, την προστασία του αιγιαλού και της παραλίας, των δασικών
περιοχών και των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων,
την αισθητική την φυσιογνωμία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης.
Κατόπιν των παραπάνω ελέγχων η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε τις κάτωθι
αποφάσεις επί του θέματος:
1.Απόφαση υπ’ αριθ. 1/2015 με Θέμα: Προέγκριση ίδρυσης ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) επί
της ΑΝΑΠΑΥΣΕ@Σ 38 & ΑΛΦΕΙΟΥ στο όνομα Παναγιώτα ΚΑΡΛΑΤΗΡΑ.(Εγκρίθηκε
ομόφωνα)
2.Απόφαση υπ’ αριθ. 2/2015 με θέμα: Προέγκριση ίδρυσης ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, επιχείρηση αναψυχής (Καφετέρια) και
Παιδότοπος εντός επιχείρησης μη Υγειονομικού ενδιαφέροντος, έκθεση (Μουσειακών
Πειραματικών Διατάξεων Φυσικής) και Πωλητήριο (Αναμνηστικών και Δώρων) επί
της οδού Αναπαύσεως 18 στο όνομα Άννα ΤΣΟΛΚΑ.(Εγκρίθηκε ομόφωνα)
3.Απόφαση υπ’ αριθ. 3/2015 με θέμα: Προέγκριση ίδρυσης
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) επί της οδού Γράμμου 36 στο όνομα Κωνσταντίνος
Γιαννάκου. (Εγκρίθηκε ομόφωνα)
4.Απόφαση υπ’ αριθ. 4/2015 με θέμα: Προέγκριση ίδρυσης «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΖΕΣΤΗΣ & ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ) εντός
επιχείρησης μη Υγειονομικού Ενδιαφέροντος» στην NEWREST ΕΛΛΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙAΣ Α.Ε., επί της οδού Αττικής 49-53 & Προποντίδος 2.(Εγκρίθηκε
ομόφωνα)
5.Απόφαση υπ’ αριθ. 5/2015 με θέμα: Προέγκριση ίδρυσης ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΠΙΤΣΑΡΙΑ) επί της οδού Γράμμου 37 στο
όνομα ΑΝΔΡΕΟΥ Θεοδώρα.(Εγκρίθηκε ομόφωνα)
6.Απόφαση υπ’ αριθ. 6/2015 με θέμα: Προέγκριση ίδρυσης ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Υ.Ε.
Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων και Ποτών (Παντοπωλείο- Πώληση τυποποιημένων
παγωτών, αναψυκτικών, ποτών, είδη σοκολατοποιίας, μπισκοτοποιίας κ.λ.π.) επί
της Λ. Πεντέλης 71 στο όνομα Ιωάννης Καρατζάνης.
(Εγκρίθηκε ομόφωνα)
7.Απόφαση υπ’ αριθ. 7/2015 με θέμα: Προέγκριση ίδρυσης ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙ@Ν ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «ΚΟΥΡΕΙΟ» επί της
Κισσάβου 18 στον όνομα ΤΟΓΙΑΣ Χαράλαμπος.(Εγκρίθηκε ομόφωνα)
8.Απόφαση υπ’ αριθ. 8/2015 με θέμα: Προέγκριση ίδρυσης ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜ@Ν ΚΑΙ
ΠΟΤ@Ν (Παντοπωλείο, Πρατήριο Κατεψυγμένων προϊόντων, Πρατήριο γάλακτος και
ειδών ζαχαροπλαστικής, Κατάστημα ξηρών καρπών και ζαχαρωδών προϊόντων,
Κάβα εμφιαλωμένων ποτών και Πώληση τυποποιημένων παγωτών, αναψυκτικών,
ποτών, ειδών σοκολατοποιίας, μπισκοτοποιίας κλπ σε εμπορικά καταστήματα) επί
της Κισσάβου 18Α στην υπό σύσταση Εταιρία ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ
Ε.Ε.(Εγκρίθηκε ομόφωνα)
9.Απόφαση της υπ’ αριθ. 11/2015 με θέμα: Προέγκριση ίδρυσης ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜ@Ν ΚΑΙ
ΠΟΤ@Ν (Παντοπωλείο, Πρατήριο Κατεψυγμένων προϊόντων, Οπωροπωλείο,
Κατάστημα διάθεσης προϊόντων αλλαντοποιίας και τυροκομίας, Πρατήριο άρτου) επί
της Λ. Πεντέλης 72 στο όνομα Γρηγόριος ΓΚΕΚΑΣ.(Εγκρίθηκε ομόφωνα)
10.Απόφαση υπ’ αριθ. 12/2015 με θέμα: Προέγκριση ίδρυσης ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ επί της οδού
Θεσσαλίας 2 και Κύπρου 33 στο όνομα ΕΥΘΥΜΙΟΣ- Κ@ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.(Εγκρίθηκε ομόφωνα)
11.Απόφαση υπ’ αριθ. 13/2015 με θέμα: Προέγκριση ίδρυσης ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜ@Ν ΚΑΙ
ΠΟΤ@Ν (Παντοπωλείο, Κατάστημα Ξηρών Καρπών & Ζαχαρωδών Προϊόντων,
Πρατήριο άρτου, Παρασκευή και Πώληση καφέ πάσης φύσεως σε διερχόμενους
πελάτες από τα πρατήρια άρτου) επί των οδών Κύπρου 55 και Αγ. Αντωνίου 45 στο
όνομα ΤΣΑΚΙΡΗ Μαρία- Ιωάννα.(Εγκρίθηκε ομόφωνα)
12.Απόφαση υπ’ αριθ. 14/2015 με θέμα: Προέγκριση ίδρυσης ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Παρασκευής &
Προσφοράς πρόχειρου γεύματος σε καθήμενους & διερχόμενους καθώς και
Επιχείρηση Αναψυχής & Λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών επί της οδού
Αναλήψεως 7 & Κονίτσης στο όνομα ΤΑΦΡΑ Αλεξάνδρα.(Εγκρίθηκε ομόφωνα)
13.Απόφαση υπ’ αριθ. 15/2015 με θέμα: Προέγκριση ίδρυσης ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Λιανικής διάθεσης Τροφίμων και ποτών
(Πρατήριο άρτου- Παρασκευή και πώληση καφέ πάσης φύσεως σε διερχόμενους
πελάτες από τα πρατήρια άρτου και ειδών ζαχαροπλαστικής των αρτοποιείων) επί
της οδού Κρήτης 16 στο όνομα Δημήτρης Παπαρρήγας (Εγκρίθηκε ομόφωνα)
14.Απόφαση υπ’ αριθ. 16/2015 με θέμα: Προέγκριση ίδρυσης ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ζεστής και κρύας κουζίνας (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-
ΠΙΤΣΑΡΙΑ)- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) επί της Λ. Πεντέλης 112-114
στην εταιρία με επωνυμία « ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι.Κ.Ε. με διαχειριστή το
Lleshi Tonin. (Εγκρίθηκε ομόφωνα)
15.Απόφαση υπ’ αριθ. 17/2015 με θέμα: Προέγκριση ίδρυσης ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Λιανικής διάθεσης Τροφίμων και ποτών
(Κατάστημα ξηρών καρπών και ζαχαρωδών προϊόντων - κάβα εμφιαλωμένων
ποτών) επί της Λ. Πεντέλης 7α στο όνομα Δημήτριος Δήμας. (Εγκρίθηκε ομόφωνα)
16.Απόφαση υπ’ αριθ. 18/2015 με θέμα: Προέγκριση ίδρυσης ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Λιανικής διάθεσης Τροφίμων και ποτών
(Παρασκευή και Πώληση καφέ πάσης φύσεως σε διερχόμενους πελάτες από τα
πρατήρια άρτου και ειδών ζαχαροπλαστικής των αρτοποιείων) επί της οδού
Θερμοπυλών 92 στο όνομα ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Ευάγγελος.( Εγκρίθηκε ομόφωνα)
17.Απόφαση υπ’ αριθ. 19/2015 με θέμα: Προέγκριση ίδρυσης ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Λιανικής διάθεσης Τροφίμων και ποτών
(Παρασκευή και Πώληση καφέ πάσης φύσεως σε διερχόμενους πελάτες από τα
πρατήρια άρτου και ειδών ζαχαροπλαστικής των αρτοποιείων) επί της οδού 25ης
Μαρτίου 24 Β στο όνομα ΤΣΑΝΟΥ Αναστασία.
(Εγκρίθηκε ομόφωνα)
18.Απόφαση υπ’ αριθ. 20/2015 με θέμα: Προέγκριση ίδρυσης ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Παρασκευαστής που πουλάει Χονδρικώς και
Λιανικώς νωπά είδη Ζαχαροπλαστικής, διατηρημένα είδη Ζαχαροπλαστικής και
πρατήριο ειδών Ζαχαροπλαστικής επί της Λ. Πεντέλης 59 στο όνομα Ευστρατία
ΤΌΥΜΠΗ.( Εγκρίθηκε ομόφωνα)
19.Απόφαση υπ’ αριθ. 23/2015 με θέμα: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (Παρασκευή και
πώληση καφέ πάσης φύσεως σε διερχόμενους πελάτες από τα πρατήρια άρτου και
ειδών ζαχαροπλαστικής των αρτοποιείων) στο όνομα ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΙΝΔΡΟΣ,
επί της Λ. Πεντέλης 106.( Εγκρίθηκε ομόφωνα)
20.Απόφαση υπ’ αριθ. 24/2015 με θέμα: Προέγκριση ίδρυσης ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ στο όνομα Οικονόμου Γεώργιος και ΣΙΑ Ε.Ε
επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως 26.( Εγκρίθηκε ομόφωνα)
21.Απόφαση υπ’ αριθ. 27/2015 με θέμα: Προέγκριση ίδρυσης
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΠΟΥ
ΠΟΥΛΑ ΛΙΑΝΙΚrΣ (Πρατήριο ειδών Ζαχαροπλαστικής με Παρασκευαστήριο)» στο
όνομα Αικατερίνη ΒΥΛΛΙ@ΤΗ επί της οδού Αίαντος 2 (Εγκρίθηκε ομόφωνα)
22.Απόφαση υπ’ αριθ. 29/2015 με θέμα: Προέγκριση ίδρυσης
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ-
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ) επί της
οδού Μιαούλη 15 στο όνομα ΤΖΙΦΑΣ Ι@ΑΝΝΗΣ (Εγκρίθηκε ομόφωνα)
23.Απόφαση υπ’ αριθ. 30/2015 με θέμα: Προέγκριση ίδρυσης
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) επί της ΑΝΑΠΑΥΣΕ@Σ 38 & ΑΛΦΕΙΟΥ στο όνομα
Παναγιώτα ΚΑΡΛΑΤΗΡΑ (Εγκρίθηκε ομόφωνα)
24.Απόφαση υπ’ αριθ. 31/2015 με θέμα: Προέγκριση ίδρυσης Κ.Υ.Ε. λιανικής
διάθεσης τροφίμων και ποτών «ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟ- ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΞΗΡ@Ν ΚΑΡΠ@Ν
ΚΑΙ ΖΑΧΑΡ@Δ@Ν ΠΡΟΪΟΝΤ@Ν-ΚΑΒΑ ΕΜΦΙΑΛ@ΜΕΝ@Ν ΠΟΤ@Ν» στο όνομα
ΜΑΡΙΑ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ, επί της οδού Γράμμου 28.( Εγκρίθηκε ομόφωνα)
25.Απόφαση υπ’ αριθ. 32/2015 με θέμα: Προέγκριση ίδρυσης
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ - ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ επί της
Λ. Πεντέλης 41 στην ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΘ. Κ. ΣΙΑ. Ο.Ε.( Εγκρίθηκε ομόφωνα)
26.Απόφαση υπ’ αριθ. 37/2015 με θέμα: Προέγκριση ίδρυσης
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Λιανικής διάθεσης
Τροφίμων και ποτών (Παρασκευή και Πώληση καφέ πάσης φύσεως σε διερχόμενους
πελάτες από τα πρατήρια άρτου και ειδών ζαχαροπλαστικής των αρτοποιείων) επί
της οδού 25ης Μαρτίου 24 Β στο όνομα ΤΣΑΝΟΥ Αναστασία.
(Εγκρίθηκε ομόφωνα)
27.Απόφαση υπ’ αριθ. 38/2015 με θέμα: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος «επιχείρηση αναψυχής» στον όνομα ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΡΑΙΝΔΡΟΣ, επί της Λ. Πεντέλης 106.( Εγκρίθηκε ομόφωνα)
28.Απόφαση υπ’ αριθ. 40/2015 με θέμα: Προέγκριση ίδρυσης ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Λιανικής διάθεσης Τροφίμων και ποτών
(Οπωροπωλείο, Παντοπωλείο, Πρατήριο Κατεψυγμένων προϊόντων, Καφεκοπτείο,
Πρατήριο γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής, Πρατήριο άρτου, Κατάστημα ξηρών
καρπών και ζαχαρωδών προϊόντων, κάβα εμφιαλωμένων ποτών, Κατάστημα
διάθεσης προϊόντων αλλαντοποιίας και τυροκομίας και πώληση τυποποιημένων
παγωτών, αναψυκτικών ποτών, ειδών σοκολατοποιίας, μπισκοτοποιίας) επί της οδού
Καραϊσκάκη 1 στο όνομα Στυλιανός ΝΤΟΓΚΑΣ.
(Εγκρίθηκε ομόφωνα)
29.Απόφαση υπ’ αριθ. 43/2015 με θέμα: Προέγκριση ίδρυσης
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Χονδρικής
και Λιανικής διάθεσης Τροφίμων και ποτών (Πρατήριο ειδών ζαχαροπλαστικής-
Τυποποιημένων Ειδών) επί της Λ. Πεντέλης 21 στην εταιρία FRESH
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΑΒΕΕ.( Εγκρίθηκε ομόφωνα)
30.Απόφαση υπ’ αριθ. 44/2015 με θέμα: Προέγκριση ίδρυσης
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙ@Ν ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
«ΚΟΜΜ@ΤΗΡΙΟ- ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΧΕΡΙ@Ν & ΠΟΔΙ@Ν» επί της Αναπαύσεως 26-28
στο όνομα Δήμητρα ΜΗΤΣΟΥ.( Εγκρίθηκε ομόφωνα)
Β. Εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο σχεδίου κανονιστικών αποφάσεων
άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ.
31.Απόφαση υπ’ αριθ. 9/2015 με θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΔΙΑΜΟΡΦ@ΜΕΝΗΣ ΟΔΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ (ΟΔΟΣ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ)
ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΟΥ ΑΡ. 7 ΛΟΓ@
ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ (Εγκρίθηκε ομόφωνα)
32.Απόφαση υπ’ αριθ. 10/2015 με θέμα: Κατάρτιση σχεδίου καθορισμού όρων
και προϋποθέσεων για την διεξαγωγή του Πανηγυριού της Αναλήψεως του Κυρίου
για το έτος 2015 (Εγκρίθηκε ομόφωνα)
33.Απόφαση υπ’ αριθ. 21/2015 με θέμα: ΑΝΤΙΔΡΟΜΗΣΗ ΟΔΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕ@Σ (από ΟΔΟ ΚΙΣΣΑΒΟΥ έως ΟΔΟ ΤΑΫΓΕΤΟΥ) (Εγκρίθηκε ομόφωνα)
34.Απόφαση υπ’ αριθ. 22/2015 με θέμα: ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Εγκρίθηκε ομόφωνα)
35.Απόφαση υπ’ αριθ. 25/2015 με θέμα: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ -
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΟΔΟΥ ΜΙΑΟΥΛΗ ΕΝΑΝΤΙ ΟΔΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡ@ΝΗ (Εγκρίθηκε
ομόφωνα)
36.Απόφαση υπ’ αριθ. 26/2015 με θέμα: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΟΔ@Ν
ΘΕΤΙΔΟΣ & ΑΝΑΛΗΨΕ@Σ (Αποφασίζει κατά πλειοψηφία)
37.Απόφαση υπ’ αριθ. 28/2015 με θέμα: Κανονισμός Λειτουργίας πάρκου
«Μίκης Θεοδωράκης», Δήμου Βριλησσίων – Ν. Αττικής (Εγκρίθηκε κατά
πλειοψηφία)
38.Απόφαση υπ’ αριθ. 39 /2015 με θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 23 ΤΟΥ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΓΙΑ ΑΙΤΗΘΕΙΣΕΣ ΜΕΙ@ΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜ@Ν ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ 2014
(Εγκρίθηκε ομόφωνα)
39.Απόφαση υπ’ αριθ. 41 /2015 με θέμα: Σχέδιο κανονισμού λειτουργίας
περιπτέρων Δήμου Βριλησσίων (Εγκρίθηκε ομόφωνα)
40.Απόφαση υπ’ αριθ. 42 /2015 με θέμα: Καθορισμός κοινόχρηστων χώρων
διαθέσιμων προς κατάληψη για το έτος 2016 (Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία)
Γ. Θέματα καθορισμού χρήσεων γης, ρυθμιστικών σχεδίων, προγραμματισμού
εφαρμογής ρυθμιστικών σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων,
εφαρμογής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), πολεοδομικών μελετών,
ανάπλασης περιοχών, πολεοδομικών επεμβάσεων, χρηματοδότησης
προγραμμάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων περιοχών,
πολεοδομικής αναμόρφωσης προβληματικών περιοχών, αποζημίωσης
ρυμοτομούμενων, πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα,
περιοχών ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) και έγκρισης
πολεοδομικών μελετών
41. Απόφαση υπ’ αριθ. 33/2015 με θέμα: Χ@ΡΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΚΟΥ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔ@ΡΑΚΗ (πρώην ΤΥΠΕΤ) (Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία)
42.Απόφαση υπ’ αριθ. 34/2015 με θέμα: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ
Χ@ΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
Τ@Ν ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕ@Ν "ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕΒΕ"
ΜΕ ΤΗΝ Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ (Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία)
43.Απόφαση υπ’ αριθ. 35/2015 με θέμα: Διαμόρφωση λωρίδας αποκλειστικής
κίνησης πεζών στην βορεινή πλευρά της οδού Ταϋγέτου, από την οδό Δίρφυς έως
Λεωφόρο Πεντέλης (Εγκρίθηκε ομόφωνα)
Τέλος η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε την κατωτέρω απόφαση.
44.Απόφαση υπ’ αριθ. 36/2015 με θέμα: Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης
Πεπραγμένων έτους 2014 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βριλησσίων
(Εγκρίθηκε ομόφωνα)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Τις εισηγήσεις των θεμάτων προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, επιμελήθηκαν οι
αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου λαμβάνοντας πάντα αυστηρά υπόψη την κείμενη
νομοθεσία.
Σε όλες τις αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αναφέρεται ρητά το
νομοθετικό πλαίσιο, στο οποίο βασίστηκε η κάθε απόφαση.
Επίσης, σε όλες τις αποφάσεις καταγράφεται η άποψη των μελών των συνδυασμών
της μειοψηφίας στις περιπτώσεις που εκφράστηκε και ειδικότερα στις περιπτώσεις
που η μειοψηφία καταψήφισε τις εισηγήσεις.
Η ανωτέρω Έκθεση Πεπραγμένων υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο προς
συζήτηση και ‘έγκριση.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΞΕΝΟΦ@Ν ΜΑΝΙΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙ Ν
Δ
ΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ
Ν
ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ &
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝ
Ν
ΑΡΙΘ. ΠΡ
Τ.:
ΠΡΟΣ
Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
ΘΕΜΑ 13ο: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου 2016
Σύμφωνα με την παράγραφο 1β του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, η Οικονομική
Επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο
έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των
εσόδων και εξόδων του Δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και
τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα
του Δήμου.
Με την υπ’ αριθμ. 207/2016 (με Α.Δ.Α ΖΥ29
9Ρ-
Ο6) απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η εκτέλεση προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου
2016.
Επιπλέον με την παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε
με την παρ. 4 του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011 και αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 39 του Ν. 4257/2014, «η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του
υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε
τριμήνου υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα
εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του
οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση
διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε
αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του
προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο
Δημοτικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε
τριμήνου. Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε
οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την
πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν
εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν
έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε
αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε
(15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή,
μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το
σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο
προϋπολογισμός. Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν
απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό
συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο
αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο
προηγούμενο εδάφιο. Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή
Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του
δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο
διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»),
γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον
Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των
διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010. Τα στοιχεία που πρέπει να
περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα
για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών».
Με την αριθ. 186/22-12-2016 (με Α.Δ.Α Ψ7Δ9
9Ρ-33Ξ ) ψηφίστηκε ο
προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2016 και εγκρίθηκε με την αριθ.
21495/8020/17/3/2016 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
Σύμφωνα με την αριθ. 40038/9-9-2011 (ΦΕΚ 2007/9-9-2011 τ. Β΄) Απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών περί καθορισμού των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται
στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου, τα
αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Β΄ τρίμηνο οικονομικού
έτους 2016 έχουν ως εξής:
Α. Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων Β΄ τριμήνου 2016
(01/04 - 30/06/2016)
Τριμηνιαία Εκθεση - Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΣΗ ΕΣΟΔΝ
Προϋπολογισμός
(1)
Βεβαιωθέντα
p (2)
(2/1π)
Εισπραχθέντα
p (3)
%
(3/1
π)
% (3/2 π)
0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο 10.372.124,01 4.479.488,56 43,19 4.136.853,56 39,88 92,35
01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 66.114,57 51.195,57 77,43 6.347,27 9,6 12,4
02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 4.646,89 1.384,84 29,8 1.384,84 29,8 100
03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ
ΚΑΙ ΔΙΚΑΙ@ΜΑΤΑ 4.624.337,00 1.566.768,10 33,88 1.282.567,01 27,74 81,86
04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙ@ΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ@Ν 966.393,59 441.604,10 45,7 431.973,62 44,7 97,82
05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 1.225.000,00 906.186,95 73,97 902.231,82 73,65 99,56
06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 3.410.291,96 1.507.494,00 44,2 1.507.494,00 44,2 100
07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 75.340,00 4.855,00 6,44 4.855,00 6,44 100
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο 6.379.276,55 69.308,03 1,09 69.303,87 1,09 99,99
11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 3.500,00 0 0 0 0 0
12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚ@Ν ΔΑΠΑΝ@Ν 116.600,00 22.600,00 19,38 22.600,00 19,38 100
13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 6.217.576,55 13.887,50 0,22 13.887,50 0,22 100
14 Δ@ΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ -
ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 0 0 0 0 0 0
15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ-
ΠΑΡΑΒΟΛΑ 41.100,00 32.820,53 79,86 32.816,37 79,85 99,99
16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 500 0 0 0 0 0
2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝ ΕΤΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ
ΒΕΒΑΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΤΗ ΦΟΡΑ
Σύνολο 588.690,53 39.016,37 6,63 35.960,58 6,11 92,17
21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 582.502,49 32.609,31 5,6 30.989,84 5,32 95,03
22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 6.188,04 6.407,06 103,54 4.970,74 80,33 77,58
3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. Σύνολο 3.374.064,13 3.355.686,30 100 1.055.684,02 31,29 31,46
31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 0 0 0 0 0 0
32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ
ΒΕΒΑΙ@ΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 3.374.064,13 3.355.686,30 100 1.055.684,02 31,29 31,46
4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΡΙΤΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΝ Σύνολο 1.895.788,73 1.057.970,88 55,93 945.820,61 49,89 89,40
41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ
ΤΡΙΤ@Ν 1.880.203,96 1.044.657,46 55,68 932.507,19 49,6 89,40
42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤ@Ν 15.584,77 13.313,42 85,43 13.313,42 85,43 100
5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ Σύνολο 3.799.815,87 3.799.815,87 100 3.799.815,87 100 100
51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 3.799.815,87 3.799.815,87 100 3.799.815,87 100 100
Γενικό σύνολο 26.409.759,82 12.801.286,01 48,55 10.043.438,51 38,03 78,46
Β. Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού Εξόδων Β΄ τριμήνου 2016
(01/04 - 30/06/2016)
Τριμηνιαία Εκθεση - Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού Δαπανών
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΣΗ
ΕΞΟΔΝ
Προϋπολογισμός
(1)
Δεσμευθέντα
(2) p
%
(2/1)
p
Τιμολογηθέντα
p (3)
%
(3/1)
Ενταλθέντα
p (4)
Πληρωθέντα
p (5)
%
(5/1)
6 Έξοδα χρήσης
Σύνολο 12.225.327,21 9.924.904,82 81,18% 4.324.246,65 35,37% 4.079.668,87 3.460.126,93 28,30%
60 Αμοιβές και έξοδα
προσωπικού 4.137.926,17 3.834.647,21 92,67% 1.901.311,59 45,95% 1.888.885,41 1.873.560,74 45,28%
61 Αμοιβές αιρετών
και τρίτων 643.553,35 425.489,52 66,12% 153.447,32 23,84% 141.627,73 139.348,38 21,65%
62 Παροχές τρίτων 3.425.376,64 2.765.727,58 80,74% 1.019.152,11 29,75% 880.192,98 607.477,57 17,73%
63 Φόροι - Τέλη 98.070,60 10.889,16 11,10% 8.889,16 9,06% 8.889,16 8.889,16 9,06%
64 Λοιπά γενικά
έξοδα 88.424,19 51.010,47 57,69% 3.767,95 4,26% 1.877,44 1.779,20 2,01%
65 Πληρωμές για την
εξυπηρέτηση
δημοσίας πίστης 772.000,00 766.710,85 99,31% 409.924,64 53,10% 409.922,82 409.864,35 53,09%
66 Δαπάνες
προμήθειας
αναλωσίμων 706.679,01 385.458,58 54,55% 92.793,61 13,13% 84.782,73 55.737,44 7,89%
67 Πληρωμές για
μεταβιβάσεις
εισοδημάτων σε
τρίτους
Παραχωρήσεις -
Παροχές -
Επιχορηγήσεις -
Επιδοτήσεις -
Δωρεές 2.332.703,25 1.684.971,45 72,23% 734.960,27 31,51% 663.490,60 363.470,09 15,58%
68 Λοπά έξοδα 20.594,00 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0,00%
7 Επενδύσεις
9.278.575,98 1.327.322,23 14,31% 100.813,59 1,09% 31.486,90 30.786,90 0,33%
Σύνολο
71 Αγορές κτιρίων
τεχνικών έργων και
προμήθειες παγίων 976.514,25 80.545,37 8,25% 37.287,49 3,82% 8.523,90 8.523,90 0,87%
73 Έργα 7.968.871,73 1.219.331,84 15,30% 56.676,10 0,71% 22.263,00 22.263,00 0,28%
74 Μελέτες, έρευνες,
πειραματικές
εργασίες και ειδικές
δαπάνες 327.390,00 26.745,02 8,17% 6.150,00 1,88% 0 0 0,00%
75 Τίτλοι πάγιας
επένδυσης
(συμμετοχές σε
επιχειρήσεις) 5.800,00 700 12,07% 700 12,07% 700 0 0,00%
8 Πληρωμές
Π.Ο.Ε. & Λοιπές
αποδόσεις και
προβλέψεις
Σύνολο 4.743.435,45 1.711.046,40 36,07% 1.711.046,39 36,07% 1.531.341,54 1.308.101,56 27,58%
81 Πληρωμές που
αφορούν
υποχρεώσεις από
παρελθόντα
οικονομικά έτη 932.065,60 928.167,70 99,58% 928.167,69 99,58% 748.462,84 525.225,08 56,35%
82 Λοιπές αποδόσεις 1.889.203,96 782.878,70 41,44% 782.878,70 41,44% 782.878,70 782.876,48 41,44%
85 Προβλέψεις μη
είσπραξης
εισπρακτέων
υπολοίπων
βεβαιωμένων κατά τα
Π.Ο.Ε. εντός του
οικονομικού έτους 1.922.165,89 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0,00%
9 Αποθεματικό
Σύνολο 162.421,18 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0,00%
91 Ποσό διαθέσιμο
για αναπλήρωση των
ανεπαρκών
πιστώσεων για την
δημιουργία νέων μη
προβλεπόμενων
στον προϋπολογισμό 162.421,18 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0,00%
Γενικό σύνολο 26.409.759,82 12.963.273,45 49,09% 6.136.106,63 23,23% 5.642.497,31 4.799.015,39 18,17%
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Β΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 (01/01-30/06/2016)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Τέλος
Προηγούμενου
έτους
Προηγούμενο
Τριμήνο
Επιλεγμένο
Τρίμηνο Μεταβολή %
Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Σύνολο 3.615.042,20 3.230.061,13 2.772.869,89 0,86
1.Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 3.615.042,20 3.010.336,72 2.772.865,73 0,92
2.Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 0 219.724,41 4,16 0
Β ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ Σύνολο 3.715.602,49 5.358.309,57 5.228.615,23 0,98
1.Ταμείο 3.107,50 2.998,88 2.998,88 1
2.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 3.712.494,99 5.355.310,69 5.225.616,35 0,98
Γ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Σύνολο 1.041.245,40 0 0
2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα 1.041.245,40 0 0
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Β΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 (01/01-30/06/2016)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
Τέλος
Προηγούμενου
έτους
Προηγούμενο
Τριμήνο
Επιλεγμένο
Τρίμηνο Μεταβολή %
Α.ΥΠΟΧΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ Σύνολο -5.754.748,22 -5.638.956,52 -5.523.164,85 0,98
1.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες -5.322.441,20 -5.322.441,20 -5.322.441,20 1
2.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες -432.307,02 -316.515,32 -200.723,65 0,63
Β.ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΣΕΙΣ Σύνολο -999.112,36 -1.972.203,93 -1.425.014,73 0,72
1.Προμηθευτές -860.675,71 -1.784.503,23 -1.395.707,42 0,78
5.Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις -33.455,40 -118.993,11 -23.371,27 0,2
3.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη -87.785,14 18.474,60 42.889,06 2,32
4.Ασφαλιστικοί οργανισμοί -17.196,11 -87.182,19 -48.825,10 0,56
Γ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Σύνολο -303.981,85 0 0
2.Εξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) -303.981,85 0 0
Παρατηρήσεις:
Ι. Στον πίνακα στοιχείων παθητικού, στο πεδίο Β "ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕ
ΣΕΙΣ" αθροίζονται τα
υποπεδία 1, 2, 3 και 4 ( όπου 1.Προμηθευτές, 3.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη, 4.Ασφαλιστικοί
οργανισμοί), ενώ το υποπεδίο 5."Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις" εξαιρείται.
Στον συνημμένο πίνακα έχουμε προβεί στην διόρθωση του πεδίου αυτού.
ΙΙ. Όσον αφορά στους μεταβατικούς λογαριασμούς Ενεργητικού και Παθητικού, αυτοί
εξυπηρετούν τον σκοπό της αναμορφώσεως των λογαριασμών εσόδων και εξόδων στο
πραγματικό μέγεθος κατά την ημερομηνία λήξεως της χρήσεως.
ΙII. Τα στοιχεία Ισολογισμού καθίστανται οριστικά μετά από τον έλεγχο των οικονομικών
καταστάσεων από Ορκωτούς- Ελεγκτές Λογιστές, επομένως τα στοιχεία που περιλαμβάνονται
στον ως άνω πίνακα προέρχονται από προσωρινά ισοζύγια της Γ.Λ.
Προϊσταμένη
Λογιστηρίου
Η Προϊσταμένη
/νσης
Οικ. Υπηρεσίας
Μ.Ε.
Ο Γενικός Γραμματέας
ΜΠΕΛΜΠΑ Ι"ΑΝΝΑ ΧΙΟΥ ΕΡΑΣΜΙΑ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΗΜΕΡ 07/10/2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙ
Ν
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΤΜΗΜΑ:
ΓΡΑΦΕΙΟ:
ΑΡΙΘ. ΠΡ@Τ.:
ΠΡΟΣ
Τον κ. Δήμαρχο
Για τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 14o : Έγκριση για χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και καθορισμός
ανώτατου μηνιαίου χρηματικού ορίου κλήσεων.
Σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ.3β τουΝ.3274/04 ¨Οργάνωση και λειτουργία
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου Βαθμού »
προβλέπεται η χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας για τους δημάρχους,
πρόεδρους κοινοτήτων, αντιδημάρχους, πρόεδροι συμβουλίων δημοτικών
διαμερισμάτων του άρθρου 120 του Π.Δ 410/1995 και οι πρόεδροι δήμων άνω των
ογδόντα χιλιάδων (80.000) κατοίκων, καθώς και δήμων πρωτευουσών νομών,
μπορούν να κάνουν χρήση των υπηρεσιών της κινητής τηλεφωνίας, μέσω μιας
συσκευής έκαστος, για την κάλυψη των υπηρεσιακών τους αναγκών. Το ίδιο δικαίωμα
παρέχεται και στους Γενικούς Γραμματείς των δήμων. Η σχετική δαπάνη καλύπτεται
από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικείου δήμου ή κοινότητας.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται, για τους παραπάνω
χρήστες των υπηρεσιών της κινητής τηλεφωνίας, το ανώτατο επιτρεπτό όριο των
κλήσεων αυτών”.
Σύμφωνα με την ΚΥΑ 18391/05 (ΦΕΚΒ' 1388/7-10-2005) το ανώτατο
επιτρεπτό όριο καθορίζεται για κάθε Δήμο ή κοινότητα με απόφαση του δημοτικού ή
κοινοτικού συμβουλίου και πρέπει φυσικά να κυμαίνεται μέσα στα όρια που
θεσπίζονται από την παραπάνω κοινή υπουργική απόφαση.
Επιπλέον η εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών 59801/ΕΓΚ.36/20-12-
2005, ορίζει ότι στο ποσό με το οποίο επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός του οικείου
ΟΤΑ για κάθε έναν χρήστη τέτοιων υπηρεσιών, βάσει της απόφασης του δημοτικού ή
κοινοτικού συμβουλίου θα υπολογίζεται το σύνολο της σχετικής δαπάνης, όλων των
επιμέρους χρεώσεων .
Το ανώτατο επιτρεπτό χρηματικό όριο κλήσεων μηνιαίως, καθορίζεται από
την προαναφερόμενη ΚΥΑ ως εξής, όπου σύμφωνα με την τελευταία απογραφή
,έτους 2012 ο πληθυσμός του Δήμου μας ανέρχεται στους 30.741 κατοίκους.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Ανώτατο επιτρεπτό χρηματικό όριο
κλήσεων μηνιαίως (€)
Δήμαρχοι δήμων με πληθυσμό από
20.001-50.000 κατοίκους
€160,00
Γεν.Γραμ. 80% του ορίου κλήσεων του
Δημάρχου
€128,00
Αντιδήμαρχοι 50%του ορίου κλήσεων του
Δημάρχου
€80,00
Διευθυντές
€ 80,00
Σύμφωνα με το Ν.3491/06 (ΦΕΚ 207/2-10-2006 τεύχος Α΄) “Ρυθμίσεις
θεμάτων Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και λοιπών
θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης” Άρθρο 17 Οικονομικά ζητήματα Ο.Τ.Α, οι
ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού, προκειμένου να καλύπτουν επιτακτικές
ανάγκες λειτουργίας τους, δύνανται να χορηγούν συσκευές κινητής τηλεφωνίας σε
προϊστάμενους οργανικών μονάδων τους, προς χρήση από τις οικείες υπηρεσίες.
Το ανώτατο επιτρεπτό χρηματικό όριο μηνιαίας δαπάνης, εντός του οποίου
μπορεί να κάνει χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας το προσωπικό των
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού για την κάλυψη υπηρεσιακών
τους αναγκών, καθορίζεται για τους Δήμους και τις Κοινότητες, το ανώτατο όριο
δαπάνης ανά τηλεφωνική σύνδεση ισούται με αυτό του Αντιδημάρχου, όπως
προσδιορίζεται κάθε φορά από την ίδια απόφαση.
Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του
Δήμου με απόφαση του Δημάρχου, κατά περίπτωση, καθορίζεται απαραίτητα ο
συγκεκριμένος προϊστάμενος οργανικής μονάδας, στον οποίο χορηγείται κάθε φορά
η συσκευή κινητής τηλεφωνίας, καθώς και το ανώτατο όριο δαπάνης που μπορεί να
πραγματοποιείται για κάθε σύνδεση, τηρουμένου πάντα του περιορισμού ότι το
ανώτατο όριο δαπάνης ανά τηλεφωνική σύνδεση ισούται με αυτό του Αντιδημάρχου
(παρ. 8 άρθρο 17 Ν.3491/06).
Για τους λόγους αυτούς καλείται το δημοτικό συμβούλιο να εγκρίνει την χρήση
υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας για το Δήμαρχο, να καθορίσει το ανώτατο χρηματικό
όριο κλήσεών του, μέσα στα όρια που ορίζει η σχετική ΚΥΑ και σύμφωνα με όσα
προαναφέρθηκαν, όπως περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα:
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Αριθμός Σύνδεσης Ανώτατο χρηματικό όριο
κλήσεων μηνιαίως σε €.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1 € 160,00
Γενικός Γραμματές 1 € 128,00
Αντιδήμαρχοι 50%του ορίου
κλήσεων του Δημάρχου
4 € 80,00Χ4=€ 320,00
Διευθυντές
4 € 80,00Χ4=€ 320,00
Στην περίπτωση που το ύψος ενός λογαριασμού κινητής τηλεφωνίας
υπερβαίνει το καθορισμένο χρηματικό όριο και δεδομένου ότι δεν νομιμοποιείται
καμία κάλυψη από τον οικείο ΟΤΑ πέραν του ορίου αυτού, η επιπλέον δαπάνη
βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο το χρήστη.
Ο Δήμαρχος
με εντολή ο Γ. Γραμματέας
Ν.Μπαρμπούνης
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΕΡ 07/10/2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙ
Ν
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΤΜΗΜΑ:
ΓΡΑΦΕΙΟ:
ΑΡΙΘ. ΠΡ@Τ.:
ΠΡΟΣ
Τον κ. Δήμαρχο
Για τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 15Ο: 1)Συμμετοχή των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Π.Φυκίρη,
Κ.Βαφειάδης,Α.Μαυραγάνης, Π.Αρσένη, Ε.Σακισλή, Ι.Κυρίτση.,
Κ.Παπασπηλίου στο διήμερο Ειδικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ με θέμα «Αλλαγή του
Καλλικράτη –Νέο Μοντέλο Οργάνωσης και Διοίκησης του Κράτους» στις 17 &
18 Οκτωβρίου 2016 στον Βόλο, 2) έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 2.495,00
€ σε βάρος του Κ.Α. 00-6421.02 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού
έτους 2016 και 3) Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής ποσού
2.495,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00-6421.02 στο όνομα της μόνιμης υπαλλήλου
του Δήμου, Παππά Παναγιώτα του Ιωάννη με τρίμηνη απόδοση λογαριασμού
για την κάλυψη των δαπανών συμμετοχής σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις.
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Στις 17 & 18 Οκτωβρίου 2016 στον Βόλο, το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής
Ένωσης Δήμων Ελλάδας ΚΕΔΕ διοργανώνει διήμερο Ειδικό Συνέδριο με θέμα
«Αλλαγή του Καλλικράτη –Νέο Μοντέλο Οργάνωσης και Διοίκησης του Κράτους»
«Η μεταρρύθμιση που επιδιώκουμε θα είναι προϊόν διαλόγου, με
αποκρυσταλλωμένες απόψεις και θέσεις, για τις επερχόμενες αλλαγές στο νέο
μοντέλο Διοικητικής Οργάνωσης της χώρας που κυοφορείται, στο οποίο διεκδικούμε
αναβαθμισμένο ρόλο για τους Δήμους.
Καλείστε να λάβετε μέρος στις εργασίες του Συνεδρίου και με την αυτοδιοικητική σας
εμπειρία να συμβάλλετε στον εσωτερικό μας διάλογο, ώστε να λάβουμε αποφάσεις
που θα οδηγήσουν σε μια ουσιαστική και όχι προσχηματική μεταρρύθμιση της
χώρας, προς όφελος των τοπικών μας κοινωνιών.»
Στο συνέδριο θα συμμετέχουν ο Δήμαρχος κ.Ξενοφών Μανιατογίαννης και ο
επικεφαλής της παράταξης «Νέα Πνοή» κ. Κωνσταντίνος Ιωαννίδης, οι δαπάνες των
οποίων θα καλυφθούν από την Π.Ε.Δ.Α.
Επίσης με έξοδα του Δήμου μας στο παραπάνω συνέδριο θα συμμετέχουν οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Π.Φυκίρη, Κ.Βαφειάδης ,Α.Μαυραγάνης, Π.Αρσένη
,Ε.Σακισλή, Ι.Κυρίτση., Κ.Παπασπηλίου Οι Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι και οι υπάλληλοι
του Δήμου μπορούν να μετακινούνται έξω από την έδρα τους για εκτέλεση
υπηρεσίας, ύστερα από Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Όλα τα σχετικά με την
μετακίνηση εκτός έδρας ρυθμίζονται με τον Ν. 4336/2015, η δε απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου που πρέπει να εκδίδεται πριν από την ημερομηνία
αναχώρησης πρέπει να ορίζει:
• Τον αριθμό αιρετών εκπροσώπων και την ιδιότητα αυτών.
• Κλάδο ή ειδικότητα
• Ημερομηνία αναχώρησης και επιστροφής
• Ημερομηνία έναρξης και λήξης των εργασιών
• Αριθμό των ημερών και των διανυκτερεύσεων
• Πλήρη και σαφή αιτιολογία της μετακίνησης
• Τον τόπο και το μέσο μετακίνησης.
• Το ποσό της δαπάνης και την αντίστοιχη βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης
για τη συγκεκριμένη μετακίνηση.
• Κάθε άλλο στοιχείο που απαιτείται και ορίζεται ρητά από τις διατάξεις του
νόμου.
Σημειώνεται ότι τα έξοδα μετακίνησης περιλαμβάνουν το αντίτιμο των εισιτηρίων των
συγκοινωνιακών μέσων. @ς δαπάνη διανυκτέρευσης θεωρείται το καταβαλλόμενο
ποσό σε κάθε τύπο ξενοδοχειακής μονάδας. Το ύψος αυτής της δαπάνης καθορίζεται
στις διατάξεις του Ν.4336/2015 (Φ.Ε.Κ. 94/ τ. Α΄/2015) ανάλογα με την κατηγορία
στην οποία εντάσσεται ο μετακινούμενος, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ίδιου νόμου.
Το ύψος της δαπάνης διανυκτέρευσης ανάλογα με την κατηγορία είναι:
α) Κατηγορία Ι (Δήμαρχος, Αντιδήμαρχος, Προϊστάμενος Δ/νσης) μέχρι 80,00 €
β) Κατηγορία ΙΙ (Δημοτικοί Σύμβουλοι, υπάλληλοι) μέχρι 60,00 €
Η ημερήσια αποζημίωση, το ποσό της οποίας ορίζεται σε 40,00 € ανεξάρτητα από τη
θέση και το βαθμό του μετακινούμενου (άρθρο 11 του Ν. 4336/2015).
Με βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας η χιλιομετρική απόσταση από
τα Βριλήσσια Αττικής έως τον Βόλο είναι 326 χιλιόμετρα.
Στον προϋπολογισμό του Δήμου μας στον Κ.Α.00-6421.02 έχει προβλεφθεί πίστωση
ποσού 2.495,00 € προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα των συμμετεχόντων στο
ανωτέρω συνέδριο.
Κατόπιν των παραπάνω εισηγούμεθα:
1) Συμμετοχή των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Π.Φυκίρη, Κ.Βαφειάδης,Α.Μαυραγάνης,
Π.Αρσένη ,Ε.Σακισλή,Ι.Κυρίτση., Κ.Παπασπηλίου στο διήμερο Ειδικό Συνέδριο
της ΚΕΔΕ με θέμα «Αλλαγή του Καλλικράτη –Νέο Μοντέλο Οργάνωσης και
Διοίκησης του Κράτους» στις 17 & 18 Οκτωβρίου 2016 στον Βόλο, 2) έγκριση
διάθεσης πίστωσης ποσού 2.495,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00-6421.02 του
προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2016 και 3) Έκδοση Χρηματικού
Εντάλματος Προπληρωμής ποσού 2.495,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00-6421.02 στο
όνομα της μόνιμης υπαλλήλου του Δήμου, Παππά Παναγιώτα του Ιωάννη με
τρίμηνη απόδοση λογαριασμού για την κάλυψη των δαπανών συμμετοχής
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
Στο ανωτέρω συνέδριο η συμμετοχή και μετακίνηση περιγράφεται στον
παρακάτω πίνακα.
32
ΟΝΟΜ/ΜΟ
ΗΜ/ΝΙΑ
ΑΝΑΧ/Σ
ΗΣ
ΗΜ/ΝΙΑ
ΕΠΙΣΤΡ
ΟΦΗΣ
ΗΜ/ΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΕΡΓΑΣΙ@Ν
ΗΜ/ΝΙΑ
ΛΗΞΗΣ
ΕΡΓΑΣΙ@
Ν
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΑΝ/ΣΕ@
Ν
ΠΟΣΟ
ΔΙΑΝ/ΣΕ@
Ν
ΜΕΣΟ
ΜΕΤ/ΣΗ
Σ
ΠΟΣΟ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
ΑΠ/ΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙ@ΤΗΣ
ΦΥΚΙΡΗΣ
(ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)
17/10/20
16
18/7/201
6
17/10/2016
18/10/201
6
2
120,00 €
(2Χ60,00€
)
ΟΔΙΚ@Σ
80,00 €
(2Χ40,00€)
Κ@ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
)
17/10/20
16
18/10/20
16
17/10/2016
18/10/201
6
2
160,00 €
(2Χ80,00€
)
ΟΔΙΚ@Σ
80,00 €
(2Χ40,00€)
ΑΛΕΞΗΣ
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
17/10/20
16
18/10/20
16
17/10/2016
18/10/201
6
2
160,00 €
(2Χ80,00€
)
ΟΔΙΚ@Σ
80,00 €
(2Χ40,00€)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΡΣΕΝΗ-
ΛΑΜΠΡΟΥ
(ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)
17/10/20
16
18/10/20
16
17/10/2016
18/10/201
6
2
120,00 €
(2Χ60,00€
)
ΟΔΙΚ@Σ
80,00 €
(2Χ40,00€)
ΕΛΕΝΗ ΣΑΚΙΣΛΗ
(ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
17/10/20
16
18/10/20
16
17/10/2016
18/10/201
6
2
120,00 €
(2Χ60,00€
)
ΟΔΙΚ@Σ
80,00 €
(2Χ40,00€)
Ι@ΑΝΝΑ
ΚΥΡΙΤΣΗ
(ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)
17/10/20
16
18/10/20
16
17/10/2016
18/10/201
6
2
120,00 €
(2Χ60,00€
)
ΟΔΙΚ@Σ
80,00 €
(2Χ40,00€)
ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΥ
Κ@ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
(ΔΗΜΟΤΙΚΗ
17/10/20
16
18/10/20
16
17/10/2016
18/10/201
6
2
120,00 €
(2Χ60,00€
)
ΟΔΙΚ@Σ
80,00 €
(2Χ40,00€)
33
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)
Άθροισμα: €920,00 € 560,00
Ο Δήμαρχος
με εντολή ο Γ. Γραμματέας
Ν.Μπαρμπούνης
34
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΝ
Βριλήσσια
Αρ. πρωτ.:
5/10/2016
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΘΡΟΥ 23 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Προς: κ. Πρόεδρο του
Δημοτικού Συμβουλίου
ΘΕΜΑ 16ο: Μείωση λογαριασμών ύδρευσης
Σήμερα ημέρα Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 10:00 π.μ στο Δημαρχείο Βριλησσίων
συνήλθε η Επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 101/2015 Απόφαση Δημάρχου
βάσει των διατάξεων του άρθρου 23 του Κανονισμού Ύδρευσης (Απόφαση 21/2015 Δημοτικού
Συμβουλίου) προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί των ενστάσεων κατανάλωσης και αιτημάτων
αναμόρφωσης των λογαριασμών ύδρευσης, που έχουν έως σήμερα υποβληθεί στο Δήμο
Βριλησσίων.
Η Επιτροπή, που αποτελείται από τους υπαλλήλους:
1. Χίου Ερασμία, πρόεδρος
2. Τσαντιράκη Αγγελική, μέλος
3. Μουρατίδου Θεώνη, μέλος
εξέτασε συνολικά είκοσι τέσσερις (24) αιτήσεις αναμόρφωσης λογαριασμών ύδρευσης, λόγω
υπερβολικών καταναλώσεων ύδατος προκαλούμενων από αφανείς διαρροές στις εσωτερικές
τους εγκαταστάσεις, όπως προβλέπεται στο άρθρο 23 του Κανονισμού Ύδρευσης του Δήμου
Βριλησσίων (απόφαση 57/2016 του Δημοτικού Συμβουλίου).
Τα στοιχεία των αιτήσεων οι οποίες υποβλήθηκαν στο Δήμο παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Εξ
αυτών, οι τέσσερις (4) (α/α 1 έως 5 του Πίνακα 1) δεν γίνονται αποδεκτές προς περαιτέρω
εξέταση καθώς εκκρεμούν ληξιπρόθεσμες οφειλές παλαιότερων λογαριασμών ύδρευσης. Αυτές
θα επανεξεταστούν κατόπιν άρσης των εν λόγω οφειλών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 23 του
Κανονισμού Ύδρευσης.
Οι λογαριασμοί που γίνονται δεκτοί προς εξέταση είναι οι ακόλουθοι:
(α) Ο τρέχων λογαριασμός κατανάλωσης ύδατος, ήτοι ο λογαριασμός του Β’ τριμήνου 2016 .
(β) Οι τελευταίοι λογαριασμοί, δηλαδή οι λογαριασμοί του Δ’ τριμήνου 2015 και Α’ τριμήνου
2016 (που βεβαιώθηκαν ταυτόχρονα).
(γ) Για όσους υπέβαλαν αίτηση του άρθρου 23 έως τις 26.9.2016, εξετάζεται και ο
λογαριασμός του Γ΄ τριμήνου 2015, που ως τότε ήταν ο τελευταίος λογαριασμός
κατανάλωσης ύδατος.
Η αξιολόγηση των υπολοίπων αιτήσεων (α/α 6 έως και 37 του Πίνακα 1) έγινε βάσει των
κριτηρίων του άρθρου 23 του Κανονισμού Ύδρευσης, ως ακολούθως:
1. Τεκμηριωμένη αφανής διαρροή στις εσωτερικές εγκαταστάσεις του καταναλωτή.
35
2. Κατανάλωση τριμήνου μεγαλύτερη από 70 m3 εκτός κι αν η συνήθης κατανάλωση είναι
κάτω από 10 m3.
3. Κατανάλωση επίμαχου τριμήνου διπλάσια του μέσου όρου των αντίστοιχων τριμήνων
των τριών τελευταίων ετών, σε όγκο νερού (κυβικά).
4. Η τελικώς τιμολογούμενη μειωμένη κατανάλωση δε θα είναι μικρότερη από τη μέγιστη
κατανάλωση των αντίστοιχων τριμήνων των προηγούμενων 3 ετών.
5. Το μειωμένο ποσό που καλείται να πληρώσει ο καταναλωτής δε θα είναι μικρότερο από
το κόστος που επιβάρυνε το Δήμο Βριλησσίων για την κατανάλωση αυτή.
Στη συνέχεια, η επιτροπή αφού συζήτησε, μελέτησε και εξέτασε λεπτομερώς τις διάφορες
παραμέτρους σχετικά με τα κριτήρια μείωσης των λογαριασμών ύδρευσης όλων των λοιπών
αιτήσεων (α/α 6 έως και 37 του Πίνακα 1), λόγω αφανούς διαρροής, κατήρτισε τους επόμενους
Πίνακες:
- ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Εφαρμογή των κριτηρίων αποδοχής / απόρριψης των αιτήσεων μείωσης
λογαριασμών ύδρευσης λόγω αφανών διαρροών.
- ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Εφαρμογή των κριτηρίων τελικής τιμολόγησης και συνολική διαμόρφωση των
προς διαγραφή και χρέωση ποσών.
- ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Συνολική διαμόρφωση ποσών προς διαγραφή και χρέωση όλων των
αποδεκτών προς εξέταση λογαριασμών ύδρευσης.
Οι εξετασθείσες αιτήσεις μείωσης λόγω αφανούς διαρροής αφορούν συνολικά σε χρεώσεις για
κατανάλωση 5.100 m3 νερού. Οι αιτήσεις που έγιναν αποδεκτές για μείωση των λογαριασμών
λόγω αφανών διαρροών αφορούν συνολική κατανάλωση 4.148 m3 νερού. Σύμφωνα με
εκτιμήσεις της Οικονομικής Υπηρεσίας, το τρέχον κόστος του νερού για το δήμο ανέρχεται στα
0,90 €/m3. Προκύπτουν λοιπόν τα παρακάτω στοιχεία για τις αιτήσεις που έγιναν αποδεκτές (οι
τιμές δεν περιλαμβάνουν τον Φ.Π.Α. 13%).
− Κόστος νερού για το δήμο: 3.733,20 €
− Αρχική χρέωση: 8.618,44 €
− Ποσό διαγραφής: 4.500,90 €
− Τελική χρέωση: 4.117,54 €
36
Πίνακας 1. Στοιχεία υποβληθεισών αιτήσεων αναμόρφωσης λογαριασμών ύδρευσης λόγω αφανούς διαρροής.
ONOM. ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ
1 3644 1/4/16 ΑΦΑΛΝΙΑΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 27-00840 00 22609 γενικό Γ 2015 686 1768,35 229,89 1998,24
2 3644 1/4/16 ΑΦΑΛΝΙΑΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 27-00840 00 22609 γενικό Δ 2015 253 555,95 72,27 628,22
3 5109 9/5/16 ΠΑΠΠΑΣ ΣΙΜΟΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 18-02686 34 3422 γενικό Α 2016 136 228,35 29,69 258,04
4 10326 24/8/16 ΔΟΥΚΟΥΔΑΚΗ ΑΝΝΑ ΔΟΥΚΟΥΔΑΚΗ ΑΝΝΑ 23-01145 01 3649 γενικό B 2016 218 457,95 59,53 517,48
5 10523 30/8/16 ΚΟΝΤΟΥ ΧΡΥΣΑΦ ΚΟΝΤΟΥ ΧΡΥΣΑΦ ΓΕΡΓ. 18-02150 01 10065 γενικό Δ 2015 338 793,95 103,21 897,16
6 3210 23/3/16 ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ ΙΑΝΝΗΣ ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ ΙΑΝΝΗΣ 27-01560 00 970665 γενικό Γ 2015 133 219,95 28,59 248,54
7 3210 23/3/16 ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ ΙΑΝΝΗΣ ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ ΙΑΝΝΗΣ 27-01560 00 970665 γενικό Δ 2015 198 401,95 52,25 454,20
8 3210 23/3/16 ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ ΙΑΝΝΗΣ ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ ΙΑΝΝΗΣ 27-01560 00 970665 γενικό Α 2016 95 118,05 15,35 133,40
9 7510 22/6/16 ΓΙΑΝΝΑΚΕΑ-ΠΕΤΑΛΑ ΠΑΝΑΓΙΤΑΓΙΑΝΝΑΚΕΑ ΠΑΝΑΓΙΤΑ 24-00120 00 03 5152 γενικό Α 2016 7 6,60 0,86 7,46
10 7510 22/6/16 ΓΙΑΝΝΑΚΕΑ-ΠΕΤΑΛΑ ΠΑΝΑΓΙΤΑΓΙΑΝΝΑΚΕΑ ΠΑΝΑΓΙΤΑ 24-00120 00 03 5152 γενικό Β 2016 205 421,55 54,80 476,35
11 9893 8/8/16 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΕΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΕΡΓΙΟΣ 18-00570 04 20533236 γενικό Β 2016 377 903,15 117,41 1020,56
12 10051 12/8/16 ΠΑΡΑΚΗ ΒΕΛΟΥΔ ΠΑΡΑΚΗ ΒΕΛΟΥΔ 17-03000 18 15662 γενικό Β 2016 77 77,43 10,07 87,50
13 10708 2/9/16 ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ 22-05280 01 Η 15215 γενικό Β 2016 321 746,35 97,03 843,38
14 10780 5/9/16 ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 26-00580 02 63796 κοινόχρηστα Β 2016 125 158,00 20,54 178,54
15 10783 5/9/16 ΜΠΕΣΜΠΕΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΠΕΣΜΠΕΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26-00580 00 63795 γενικό Β 2016 95 118,05 15,35 133,40
16 11023 9/9/16 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛ/ΚΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗ1Σ4Τ-Ο05500 11 61018 κοινόχρηστα Β 2016 159 253,20 32,92 286,12
17 11044 9/9/16 ΓΚΟΒΑΣ ΗΛΙΑΣ ΓΚΟΒΑΣ ΗΛΙΑΣ 26-01240 04 42869 γενικό Δ 2015 173 331,95 43,15 375,10
18 11046 9/9/16 ΜΡΑΪΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΠΟΛ/ΚΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡ1Ι5Σ-Η02520 00 0670 κοινόχρηστα Δ 2015 1036 2708,80 352,14 3060,94
19 11063 9/9/16 ΠΑΝΤΟΥ ΜΕΝΕΞΕΔΕΝΙΑ ΠΑΝΤΟΥ ΜΕΝΕΞΕΔΕΝΙΑ 22-02365 00 0023 γενικό Β 2016 64 54,16 7,04 61,20
20 11172 13/9/16 SIRENKA ALENA ΧΑΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 14-01310 00 20434 γενικό Α 2015 80 82,80 10,76 93,56
21 11172 13/9/16 SIRENKA ALENA ΧΑΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 14-01310 00 20434 γενικό Β 2015 55 42,50 5,53 48,03
22 11172 13/9/16 SIRENKA ALENA ΧΑΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 14-01310 00 20434 γενικό Γ 2015 68 61,32 7,97 69,29
23 11172 13/9/16 SIRENKA ALENA ΧΑΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 14-01310 00 20434 γενικό Δ 2015 23 15,31 1,99 17,30
24 11172 13/9/16 SIRENKA ALENA ΧΑΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 14-01310 00 20434 γενικό Α 2016 17 11,29 1,47 12,76
25 11172 13/9/16 SIRENKA ALENA ΧΑΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 14-01310 00 20434 γενικό Β 2016 78 79,22 10,30 89,52
26 11178 13/9/16 ΓΓΗΣ ΙΑΝΝΗΣ ΓΓΗΣ ΙΑΝΝΗΣ 15-00300 01 ΔΒ 6629 γενικό Α 2016 87 99,25 12,90 112,15
27 11358 16/9/16 ΒΑΜΒΑΡΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΑΜΒΑΡΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 22-02010 05 0750 γενικό Γ 2014 217 455,15 59,17 514,32
28 11358 16/9/16 ΒΑΜΒΑΡΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΑΜΒΑΡΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 22-02010 05 0750 γενικό Δ 2014 96 120,4 15,65 136,05
29 11358 16/9/16 ΒΑΜΒΑΡΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΑΜΒΑΡΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 22-02010 05 0750 γενικό Α 2015 63 52,37 6,81 59,18
30 11480 20/9/16 ΔΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΠΟΛ/ΚΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡ1Ι3Σ-Η04550 00 95993 κοινόχρηστα Α 2016 246 496,8 64,58 561,38
31 11792 26/9/16 ΜΙΧΑ ΣΟΦΙΑ ΜΙΧΑ ΣΟΦΙΑ 22-00660 00 15338 γενικό Α 2016 71 66,69 8,67 75,36
32 11916 28/9/16 ΣΕΪΔΗ ΑΝΝΑ ΣΕΪΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΡΓΙΟΣ 11-02150 06 57072 γενικό Δ 2015 138 233,95 30,4135 264,3635
33 11916 28/9/16 ΣΕΪΔΗ ΑΝΝΑ ΣΕΪΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΡΓΙΟΣ 11-02150 06 57072 γενικό Α 2016 366 872,35 113,4055 985,7555
34 11940 28/9/16 ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΓΕΡΓΙΟΣ ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΓΕΡΓΙΟΣ 13-01000 00 15006 γενικό Δ 2015 80 82,8 10,764 93,564
35 11940 28/9/16 ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΓΕΡΓΙΟΣ ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΓΕΡΓΙΟΣ 13-01000 00 15006 γενικό Α 2016 97 122,75 15,9575 138,7075
36 12184 3/10/16 ΓΕΡΓΙΛΑΣ ΓΕΡΓΙΟΣ ΓΕΡΓΙΛΑΣ ΓΕΡΓΙΟΣ 27-00130 01 833752 γενικό Α 2016 131 214,35 27,8655 242,2155
37 12207 3/10/16 ΚΟΥΣΤΕΝΗ ΑΣΙΜΗΝΑ ΚΟΥΣΤΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΝ. ΠΑΤΕ1Λ6-Η0Σ1 5Χ4Ρ0. 06 27130 γενικό Β 2016 122 189,15 24,5895 213,7395
Α/Α Α.Π. ΗΜ/ΝΙΑ ΑΙΤΝ ΤΡΙΜΗΝΟ m3 ΠΟΣΟ ΤΡΙΜΗΝΟΥ €
ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΑΡ. ΜΗΤΡΟΥ ΑΡ. ΥΔΡΟΜ. ΤΙΜ.
37
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Εφαρμογή των κριτηρίων αποδοχής / απόρριψης όλων των αποδεκτών προς εξέταση λογαριασμών ύδρευσης λόγω αφανών
διαρροών.
1 2 3 MO 2ΜΟ
ΚΡΙΤ.1:
ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ
ΚΡΙΤ.2: ΤΕΚΜ.
ΔΙΑΡΡΟΗ
ΚΡΙΤ.3: >70m3 ΚΡΙΤ.4: >2ΜΟ
6 ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ ΙΑΝΝΗΣ 970665 Γ 2015 133 41 40 5 29 57 ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ
7 ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ ΙΑΝΝΗΣ 970665 Δ 2015 198 87 68 10 55 110 ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ
8 ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ ΙΑΝΝΗΣ 970665 Α 2016 95 45 35 5 28 57 ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ
9 ΓΙΑΝΝΑΚΕΑ ΠΑΝΑΓΙΤΑ 03 5152 Α 2016 7 35 34 36 35 70 ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
10 ΓΙΑΝΝΑΚΕΑ ΠΑΝΑΓΙΤΑ 03 5152 Β 2016 205 99 81 107 96 191 ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ
11 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΕΡΓΙΟΣ 20533236 Β 2016 377 28 35 55 39 79 ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ
12 ΠΑΡΑΚΗ ΒΕΛΟΥΔ 15662 Β 2016 77 16 19 0 12 23 ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ
13 ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ Η 15215 Β 2016 321 59 62 53 58 116 ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ
14 ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 63796 Β 2016 125 43 28 34 35 70 ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ
15 ΜΠΕΣΜΠΕΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 63795 Β 2016 95 0 2 5 2 5 ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ
16 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛ/ΚΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣ6Τ1Ο018 Β 2016 159 37 81 68 62 124 ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ
17 ΓΚΟΒΑΣ ΗΛΙΑΣ 42869 Δ 2015 173 21 19 21 20 41 ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ
18 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΠΟΛ/ΚΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣ0Η670 Δ 2015 1036 56 47 60 54 109 ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ
19 ΠΑΝΤΟΥ ΜΕΝΕΞΕΔΕΝΙΑ 0023 Β 2016 64 30 30 30 30 60 ΔΕΚΤΗ * * * ΔΕΚΤΗ
20 ΧΑΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20434 Α 2015 80 22 25 26 24 49 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
21 ΧΑΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20434 Β 2015 55 39 40 48 42 85 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
22 ΧΑΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20434 Γ 2015 68 45 55 54 51 103 ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
23 ΧΑΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20434 Δ 2015 23 38 29 38 35 70 ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
24 ΧΑΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20434 Α 2016 17 22 25 26 24 49 ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
25 ΧΑΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20434 Β 2016 78 55 39 40 45 89 ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
26 ΓΓΗΣ ΙΑΝΝΗΣ ΔΒ 6629 Α 2016 87 14 18 26 19 39 ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ
27 ΒΑΜΒΑΡΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 0750 Γ 2014 217 81 84 57 74 148 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
28 ΒΑΜΒΑΡΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 0750 Δ 2014 96 110 73 47 77 153 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
29 ΒΑΜΒΑΡΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 0750 Α 2015 63 98 34 35 56 111 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
30 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΠΟΛ/ΚΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙ9Σ5Η993 Α 2016 246 5 5 4 5 9 ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ
31 ΜΙΧΑ ΣΟΦΙΑ 15338 Α 2016 71 45 51 43 46 93 ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
32 ΣΕΪΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΡΓΙΟΣ 57072 Δ 2015 138 16 17 22 18 37 ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ
33 ΣΕΪΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΡΓΙΟΣ 57072 Α 2016 366 13 16 23 17 35 ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ
34 ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΓΕΡΓΙΟΣ 15006 Δ 2015 80 57 42 34 44 89 ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
35 ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΓΕΡΓΙΟΣ 15006 Α 2016 97 86 27 36 50 99 ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
36 ΓΕΡΓΙΛΑΣ ΓΕΡΓΙΟΣ 833752 Α 2016 131 35 26 26 29 58 ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ
37 ΚΟΥΣΤΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΝ. ΠΑΤΕ2Λ7Η1Σ3 Χ0Ρ. Β 2016 122 34 64 55 51 102 ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ
* η υπερκατανάλωση οφείλεται σε αφανή διαρροή πάνω στον υδρομετρητή. Σύμφωνα με το άρθρο 23 (παρ. 8) γίνεται μείωση του λογαριασμού στα συνήθη επίπεδα.
Α/Α ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΑΡ. ΥΔΡ. ΤΡΙΜΗΝΟ m³
ΚΑΤΑΝΑΛΣΗ (m3)
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΝ ΕΤΝ
ΤΕΛΙΚΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
38
ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Εφαρμογή των κριτηρίων τελικής τιμολόγησης και διαμόρφωση των ποσών πληρωμής των εξεταζόμενων τριμήνων κατανάλωσης
ύδατος.

ΠΟΣΟ
ONOM. €
ΚΟΣΤΟΣ
ΝΕΡΟΥ €
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
ΜΕΙΘΕΝΤΝ
50% €
ΔΙΑΜΟΡΦ.
ΠΟΣΟ €
TEΛΙΚΣ
ΜΕΙΘΕΝΤΑ
ΚΥΒΙΚΑ
ΠΟΣΟ
ΠΛΗΡΜΗΣ

6 ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ ΙΑΝΝΗΣ Γ 2015 133 219,95 119,70 59,53 119,70 96 120,40
7 ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ ΙΑΝΝΗΣ Δ 2015 198 401,95 178,20 127,45 178,20 119 180,75
8 ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ ΙΑΝΝΗΣ Α 2016 95 118,05 85,50 36,20 85,50 82 87,50
9 ΓΙΑΝΝΑΚΕΑ ΠΑΝΑΓΙΤΑ Α 2016 7 6,60 7 6,60
10 ΓΙΑΝΝΑΚΕΑ ΠΑΝΑΓΙΤΑ Β 2016 205 421,55 184,50 136,85 184,50 121 186,35
11 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΕΡΓΙΟΣ Β 2016 377 903,15 339,30 376,75 376,75 189 376,75
12 ΠΑΡΑΚΗ ΒΕΛΟΥΔ Β 2016 77 77,43 69,30 28,10 69,30 73 70,27
13 ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ Β 2016 321 746,35 288,90 298,35 298,35 161 298,35
14 ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Β 2016 125 158,00 112,50 54,70 112,50 109 113,20
15 ΜΠΕΣΜΠΕΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Β 2016 95 118,05 85,50 27,20 85,50 82 87,50
16 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛ/ΚΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΒΤΟ 2016 159 253,20 143,10 70,00 143,10 120 144,00
17 ΓΚΟΒΑΣ ΗΛΙΑΣ Δ 2015 173 331,95 155,70 99,25 155,70 111 158,35
18 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΠΟΛ/ΚΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΔΣΗ 2015 1036 2708,80 932,40 1258,40 1258,40 518 1258,40
19 ΠΑΝΤΟΥ ΜΕΝΕΞΕΔΕΝΙΑ Β 2016 64 54,16 30 20,00
20 ΧΑΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α 2015 80 82,80 80 82,80
21 ΧΑΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Β 2015 55 42,50 55 42,50
22 ΧΑΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ 2015 68 61,32 68 61,32
23 ΧΑΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ 2015 23 15,31 23 15,31
24 ΧΑΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α 2016 17 11,29 17 11,29
25 ΧΑΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Β 2016 78 79,22 78 79,22
26 ΓΓΗΣ ΙΑΝΝΗΣ Α 2016 87 99,25 78,30 32,60 78,30 78 79,22
27 ΒΑΜΒΑΡΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ Γ 2014 217 455,15 217 455,15
28 ΒΑΜΒΑΡΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ Δ 2014 96 120,40 96 120,40
29 ΒΑΜΒΑΡΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ Α 2015 63 52,37 63 52,37
30 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΠΟΛ/ΚΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΑΣΗ 2016 246 496,80 221,40 86,20 221,40 148 222,40
31 ΜΙΧΑ ΣΟΦΙΑ Α 2016 71 66,69 71 66,69
32 ΣΕΪΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΡΓΙΟΣ Δ 2015 138 233,95 124,20 63,11 124,20 98 125,10
33 ΣΕΪΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΡΓΙΟΣ Α 2016 366 872,35 329,40 359,95 359,95 183 359,95
34 ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΓΕΡΓΙΟΣ Δ 2015 80 82,80 80 82,80
35 ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΓΕΡΓΙΟΣ Α 2016 97 122,75 97 122,75
36 ΓΕΡΓΙΛΑΣ ΓΕΡΓΙΟΣ Α 2016 131 214,35 117,90 57,74 117,90 95 118,05
37 ΚΟΥΣΤΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΝ. ΠΑΤΕΒΛΗΣ 2Χ0Ρ1.6 122 189,15 109,80 48,79 109,80 92 111,00
ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΗΓΗΣΗ
ΤΡΙΜΗΝΟ
Α/Α ΥΠΟΧΡΕΟΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΡΙΤΗΡΙΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
39
ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Συνολική διαμόρφωση ποσών προς διαγραφή και χρέωση όλων των αποδεκτών προς εξέταση αιτήσεων μείωσης των
λογαριασμών ύδρευσης.
ΑΡΧΙΚΑ ΜΕΙ@Θ. ONOM. Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΟ ONOM. Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΟ ONOM. ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ
6 ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ ΙΑΝΝΗΣ 970665 Γ 2015 133 96 219,95 28,59 248,54 99,55 12,94 112,49 120,40 15,65 136,05
7 ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ ΙΑΝΝΗΣ 970665 Δ 2015 198 119 401,95 52,25 454,20 221,20 28,76 249,96 180,75 23,50 204,25
8 ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ ΙΑΝΝΗΣ 970665 Α 2016 95 82 118,05 15,35 133,40 30,55 3,97 34,52 87,50 11,38 98,88
9 ΓΙΑΝΝΑΚΕΑ ΠΑΝΑΓΙΤΑ 03 5152 Α 2016 7 7 6,60 0,86 7,46 0,00 0,00 0,00 6,60 0,86 7,46
10 ΓΙΑΝΝΑΚΕΑ ΠΑΝΑΓΙΤΑ 03 5152 Β 2016 205 121 421,55 54,80 476,35 235,20 30,58 265,78 186,35 24,23 210,58
11 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΕΡΓΙΟΣ 20533236 Β 2016 377 189 903,15 117,41 1020,56 526,40 68,43 594,83 376,75 48,98 425,73
12 ΠΑΡΑΚΗ ΒΕΛΟΥΔ 15662 Β 2016 77 73 77,43 10,07 87,50 7,16 0,93 8,09 70,27 9,14 79,41
13 ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ Η 15215 Β 2016 321 161 746,35 97,03 843,38 448,00 58,24 506,24 298,35 38,79 337,14
14 ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 63796 Β 2016 125 109 158,00 20,54 178,54 44,80 5,82 50,62 113,20 14,72 127,92
15 ΜΠΕΣΜΠΕΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 63795 Β 2016 95 82 118,05 15,35 133,40 30,55 3,97 34,52 87,50 11,38 98,88
16 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛ/ΚΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤ6Ο1018 Β 2016 159 120 253,20 32,92 286,12 109,20 14,20 123,40 144,00 18,72 162,72
17 ΓΚΟΒΑΣ ΗΛΙΑΣ 42869 Δ 2015 173 111 331,95 43,15 375,10 173,60 22,57 196,17 158,35 20,59 178,94
18 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΠΟΛ/ΚΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 0670 Δ 2015 1036 518 2708,80 352,14 3060,94 1450,40 188,55 1638,95 1258,40 163,59 1421,99
19 ΠΑΝΤΟΥ ΜΕΝΕΞΕΔΕΝΙΑ 0023 Β 2016 64 30 54,16 7,04 61,20 34,16 4,44 38,60 20,00 2,60 22,60
20 ΧΑΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20434 Α 2015 80 80 82,80 10,76 93,56 0,00 0,00 0,00 82,80 10,76 93,56
21 ΧΑΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20434 Β 2015 55 55 42,50 5,53 48,03 0,00 0,00 0,00 42,50 5,53 48,03
22 ΧΑΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20434 Γ 2015 68 68 61,32 7,97 69,29 0,00 0,00 0,00 61,32 7,97 69,29
23 ΧΑΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20434 Δ 2015 23 23 15,31 1,99 17,30 0,00 0,00 0,00 15,31 1,99 17,30
24 ΧΑΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20434 Α 2016 17 17 11,29 1,47 12,76 0,00 0,00 0,00 11,29 1,47 12,76
25 ΧΑΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20434 Β 2016 78 78 79,22 10,30 89,52 0,00 0,00 0,00 79,22 10,30 89,52
26 ΓΓΗΣ ΙΑΝΝΗΣ ΔΒ 6629 Α 2016 87 78 99,25 12,90 112,15 20,03 2,60 22,63 79,22 10,30 89,52
27 ΒΑΜΒΑΡΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 0750 Γ 2014 217 217 455,15 59,17 514,32 0,00 0,00 0,00 455,15 59,17 514,32
28 ΒΑΜΒΑΡΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 0750 Δ 2014 96 96 120,40 15,65 136,05 0,00 0,00 0,00 120,40 15,65 136,05
29 ΒΑΜΒΑΡΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 0750 Α 2015 63 63 52,37 6,81 59,18 0,00 0,00 0,00 52,37 6,81 59,18
30 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΠΟΛ/ΚΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙ9Σ5Η993 Α 2016 246 148 496,80 64,58 561,38 274,40 35,67 310,07 222,40 28,91 251,31
31 ΜΙΧΑ ΣΟΦΙΑ 15338 Α 2016 71 71 66,69 8,67 75,36 0,00 0,00 0,00 66,69 8,67 75,36
32 ΣΕΪΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΡΓΙΟΣ 57072 Δ 2015 138 98 233,95 30,41 264,36 108,85 14,15 123,00 125,10 16,26 141,36
33 ΣΕΪΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΡΓΙΟΣ 57072 Α 2016 366 183 872,35 113,41 985,76 512,40 66,61 579,01 359,95 46,79 406,74
34 ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΓΕΡΓΙΟΣ 15006 Δ 2015 80 80 82,80 10,76 93,56 0,00 0,00 0,00 82,80 10,76 93,56
35 ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΓΕΡΓΙΟΣ 15006 Α 2016 97 97 122,75 15,96 138,71 0,00 0,00 0,00 122,75 15,96 138,71
36 ΓΕΡΓΙΛΑΣ ΓΕΡΓΙΟΣ 833752 Α 2016 131 98 214,35 27,87 242,22 96,30 12,52 108,82 118,05 15,35 133,40
37 ΚΟΥΣΤΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΝ. ΠΑΤΕΛ2Η71Σ3 Χ0Ρ. Β 2016 122 99 189,15 24,59 213,74 78,15 10,16 88,31 111,00 14,43 125,43
ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ € ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΜΗΣ €
Α/Α ΑΡ. ΥΔΡ. ΤΡΙΜΗΝΟ
m³ ΑΡΧΙΚΗ ΧΡΕΣΗ €
ΥΠΟΧΡΕΟΣ
40
Παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης, με την οποία το Δημοτικό
Συμβούλιο θα :
Εγκρίνει
τη μείωση και διαγραφή των ποσών ανά καταναλωτή ύδρευσης, λόγω
αφανούς διαρροής, όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.
ΑΡΧΙΚΑ ΜΕΙΘ. ONOM. Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΟ ONOM. Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΟ
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ONOM. ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ
1 ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 22609 Γ 2015 686
2 ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 22609 Δ 2015 253
3 ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 3422 Α 2016 136
4 ΔΟΥΚΟΥΔΑΚΗ ΑΝΝΑ 3649 B 2016 218
5 ΚΟΝΤΟΥ ΧΡΥΣΑΦ ΓΕΡΓ. 10065 Δ 2015 338
6 ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ ΙΑΝΝΗΣ 970665 Γ 2015 133 96 219,95 28,59 248,54 99,55 12,94 112,49 120,40 15,65 136,05
7 ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ ΙΑΝΝΗΣ 970665 Δ 2015 198 119 401,95 52,25 454,20 221,20 28,76 249,96 180,75 23,50 204,25
8 ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ ΙΑΝΝΗΣ 970665 Α 2016 95 82 118,05 15,35 133,40 30,55 3,97 34,52 87,50 11,38 98,88
9 ΓΙΑΝΝΑΚΕΑ ΠΑΝΑΓΙΤΑ 03 5152 Α 2016 7 7 6,60 0,86 7,46 0,00 0,00 0,00 6,60 0,86 7,46
10 ΓΙΑΝΝΑΚΕΑ ΠΑΝΑΓΙΤΑ 03 5152 Β 2016 205 121 421,55 54,80 476,35 235,20 30,58 265,78 186,35 24,23 210,58
11 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΕΡΓΙΟΣ 20533236 Β 2016 377 189 903,15 117,41 1020,56 526,40 68,43 594,83 594,83 376,75 48,98 425,73
12 ΠΑΡΑΚΗ ΒΕΛΟΥΔ 15662 Β 2016 77 73 77,43 10,07 87,50 7,16 0,93 8,09 8,09 70,27 9,14 79,41
13 ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ Η 15215 Β 2016 321 161 746,35 97,03 843,38 448,00 58,24 506,24 506,24 298,35 38,79 337,14
14 ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 63796 Β 2016 125 109 158,00 20,54 178,54 44,80 5,82 50,62 50,62 113,20 14,72 127,92
15 ΜΠΕΣΜΠΕΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 63795 Β 2016 95 82 118,05 15,35 133,40 30,55 3,97 34,52 34,52 87,50 11,38 98,88
16 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛ/ΚΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ 61018 Β 2016 159 120 253,20 32,92 286,12 109,20 14,20 123,40 123,40 144,00 18,72 162,72
17 ΓΚΟΒΑΣ ΗΛΙΑΣ 42869 Δ 2015 173 111 331,95 43,15 375,10 173,60 22,57 196,17 196,17 158,35 20,59 178,94
18 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΠΟΛ/ΚΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ0670 Δ 2015 1.036 518 2.708,80 352,14 3.060,94 1.450,40 188,55 1.638,95 1.638,95 1.258,40 163,59 1.421,99
19 ΠΑΝΤΟΥ ΜΕΝΕΞΕΔΕΝΙΑ 0023 Β 2016 64 30 54,16 7,04 61,20 34,16 4,44 38,60 38,60 20,00 2,60 22,60
20 ΧΑΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20434 Α 2015 80 80 82,80 10,76 93,56 0,00 0,00 0,00 82,80 10,76 93,56
21 ΧΑΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20434 Β 2015 55 55 42,50 5,53 48,03 0,00 0,00 0,00 42,50 5,53 48,03
22 ΧΑΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20434 Γ 2015 68 68 61,32 7,97 69,29 0,00 0,00 0,00 61,32 7,97 69,29
23 ΧΑΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20434 Δ 2015 23 23 15,31 1,99 17,30 0,00 0,00 0,00 15,31 1,99 17,30
24 ΧΑΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20434 Α 2016 17 17 11,29 1,47 12,76 0,00 0,00 0,00 11,29 1,47 12,76
25 ΧΑΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20434 Β 2016 78 78 79,22 10,30 89,52 0,00 0,00 0,00 79,22 10,30 89,52
26 ΓΓΗΣ ΙΑΝΝΗΣ ΔΒ 6629 Α 2016 87 78 99,25 12,90 112,15 20,03 2,60 22,63 0,00 79,22 10,30 89,52
27 ΒΑΜΒΑΡΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 0750 Γ 2014 217 217 455,15 59,17 514,32 0,00 0,00 0,00 455,15 59,17 514,32
28 ΒΑΜΒΑΡΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 0750 Δ 2014 96 96 120,40 15,65 136,05 0,00 0,00 0,00 120,40 15,65 136,05
29 ΒΑΜΒΑΡΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 0750 Α 2015 63 63 52,37 6,81 59,18 0,00 0,00 0,00 52,37 6,81 59,18
30 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΠΟΛ/ΚΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 95993 Α 2016 246 148 496,80 64,58 561,38 274,40 35,67 310,07 310,07 222,40 28,91 251,31
31 ΜΙΧΑ ΣΟΦΙΑ 15338 Α 2016 71 71 66,69 8,67 75,36 0,00 0,00 0,00 0,00 66,69 8,67 75,36
32 ΣΕΪΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΡΓΙΟΣ 57072 Δ 2015 138 98 233,95 30,41 264,36 108,85 14,15 123,00 125,10 16,26 141,36
33 ΣΕΪΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΡΓΙΟΣ 57072 Α 2016 366 183 872,35 113,41 985,76 512,40 66,61 579,01 359,95 46,79 406,74
34 ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΓΕΡΓΙΟΣ 15006 Δ 2015 80 80 82,80 10,76 93,56 0,00 0,00 0,00 82,80 10,76 94
35 ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΓΕΡΓΙΟΣ 15006 Α 2016 97 97 122,75 15,96 138,71 0,00 0,00 0,00 122,75 15,96 138,71
36 ΓΕΡΓΙΛΑΣ ΓΕΡΓΙΟΣ 833752 Α 2016 131 98 214,35 27,87 242,22 96,30 12,52 108,82 108,82 118,05 15,35 133,40
37 ΚΟΥΣΤΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΝ. ΠΑΤΕΛ2Η7Σ1 3Χ0Ρ. Β 2016 122 99 189,15 24,59 213,74 78,15 10,16 88,31 88,31 111,00 14,43 125,43
ΑΡΧΙΚΗ ΧΡΕΣΗ € ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΜΗΣ €
396,97
265,78
ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΑΠΟΛΗΡΜΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΝ ΟΦΕΙΛΝ
ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΑΠΟΛΗΡΜΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΝ ΟΦΕΙΛΝ
ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ €
ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΑΠΟΛΗΡΜΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΝ ΟΦΕΙΛΝ
ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΑΠΟΛΗΡΜΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΝ ΟΦΕΙΛΝ
ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΑΠΟΛΗΡΜΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΝ ΟΦΕΙΛΝ
Α/Α ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΑΡ. ΥΔΡ.

ΤΡΙΜΗΝΟ
0,00
0,00
702,01
0,00
Η παρούσα εισήγηση, αφού αναγνώστηκε και υπογράφηκε από τα μέλη της
Επιτροπής του άρθρου 23 του Κανονισμού Ύδρευσης διαβιβάζεται προς έγκριση στο
Δημοτικό Συμβούλιο.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΞΕΝΟΦΝ ΜΑΝΙΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
41
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
Βριλήσσια,
Αριθ. Πρωτοκόλλου:.
Ταχ. Διεύθυνση: Δημητρίου Βερνάρδου 23
152 35
Προς το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Τηλέφωνο: 213.2050.531
Τηλεομοιότυπο: 210.6825.559
Ηλ. Διεύθυνση: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Πληροφορίες: Μαρτιγόπουλος Τρύφων
ΘΕΜΑ17o :
«Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας, καθώς και λειτουργίας κατά το Σάββατο, τις
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες
των Υπηρεσιών Ύδρευσης, Αυτεπιστασίας
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βριλησσίων»
Με τις υπ’ αριθ. υπ’ αριθ. 171/2009 και 38/2011 Αποφάσεις Δημάρχου (αριθ. πρωτ.
10572), τοποθετήθηκε το επιστημονικό και εργατοτεχνικό προσωπικό της πρώην
Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Βριλησσίων (Δ.Ε.Α.Β.) στην Διεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου, που είναι αρμόδια για την μελέτη και εκτέλεση παντός
δημοτικού έργου, σύμφωνα και με τον εν ισχύει Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας
του Δήμου Βριλησσίων (Απόφαση υπ’ αριθ. 1938/1292/28.1/2010 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, που έχει δημοσιευθεί στο Φ.Ε.Κ.
113Β’/5.2.2010).
Παράλληλα με το υπ’ αριθ. 547/25.1.2010 έγγραφο του Προϊσταμένου της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το ανωτέρω εργατοτεχνικό προσωπικό συνιστά
Υπηρεσία Αυτεπιστασίας (οργανικά τοποθετημένοι στο Γραφείο Κατασκευών και
42
Διαχείρισης Έργων Υποδομών, του Τμήματος Υποδομών Πόλης, της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών) του Δήμου και δημιουργούνται συνεργεία με συγκεκριμένες
αρμοδιότητες που αφορούν στην συντήρηση, βελτίωση και ανακαίνιση των
Κοινόχρηστων (δρόμοι, πεζοδρόμια, πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές,) και
Κοινωφελών Εγκαταστάσεων (παιδικοί σταθμοί, σχολεία, δημοτικά κτήρια και
εγκαταστάσεις, αθλητικές εγκαταστάσεις) της πόλης, με στόχο την ασφαλή και
λειτουργική χρήση τους από τους πολίτες. Τέλος με το ίδιο έγγραφο ανατίθενται
συγκεκριμένα καθήκοντα σε όλα τα μέλη του εργατοτεχνικού προσωπικού.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ.2 του Ν. 3584/07, ορίζεται πενθήμερη
εργασία των Υπηρεσιών, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Επειδή όμως κάποιες
υπηρεσίες παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες, οι οποίες απαιτούν διαφοροποίηση από το
πιο πάνω ωράριο λειτουργίας, παρέχεται η δυνατότητα στο Δημοτικό συμβούλιο, με
την παρ.3 του άρθρου 36 του Ν 3584/07 να προτείνει στον Γενικό Γραμματέα της
Περιφέρειας την έκδοση απόφασης εξαίρεσης από την πενθήμερη εργασία.
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, είναι υπεύθυνη για την συντήρηση
όλων των δημοτικών υποδομών και εγκαταστάσεων της πόλης, (κτήρια, δίκτυα
ύδρευσης και οδοφωτισμού, δρόμοι, πεζοδρόμια, πάρκα, πλατείες κ.λ.π.), δια των
υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτήν (Υπηρεσία Ύδρευσης, Υπηρεσία
Αυτεπιστασίας, Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων του Δήμου), πρέπει να δύναται να
λειτουργεί, και προγραμματισμένα για ορισμένες εργασίες και όταν οι συνθήκες το
απαιτούν, πέραν του πενθημέρου (ήτοι Σάββατα, Κυριακές, αργίες) και καθ’ όλο το
24ωρο, οποτεδήποτε δηλαδή παραστεί ανάγκη παρέμβασης για την αποκατάσταση
έκτακτων βλαβών, φθορών των δημοτικών εγκαταστάσεων της πόλης, βλαβών ή
ζημιών στο δημοτικό δίκτυο υδροδότησης της πόλης, ή για την αντιμετώπιση βλαβών
εξ αιτίας έκτακτων καιρικών φαινομένων .
Αναλυτικότερα οι ανάγκες των Οργανικών Μονάδων της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών έχουν όπως περιγράφονται στη συνέχεια.
1ον :
Γραφείο Κατασκευών και Διαχείρισης Έργων Υποδομών (Υπηρεσία
Αυτεπιστασίας)
43
Τμήμα Υποδομών Πόλης
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βριλησσίων
Το Γραφείο Κατασκευών και Διαχείρισης Έργων Υποδομών πρέπει να δύναται
να λειτουργεί καθ’ όλο το 24ωρο και τις επτά ημέρες της εβδομάδας σε βάρδιες,
αλλά και με υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού, επειδή καλείται να
αντιμετωπίσει πολλές φορές απρόβλεπτες καταστάσεις, όπως άμεση αποκατάσταση
των διενεργούμενων τομών μετά από βλάβες στο δημοτικό δίκτυο ύδρευσης,
αποκατάσταση φθορών σε οδοστρώματα και πεζοδρόμια μετά από ατύχημα,
αποκαταστάσεις έκτακτων βλαβών στις εγκαταστάσεις των δημοτικών κτηρίων,
παρεμβάσεις σε έκτακτες ανάγκες (όπως σεισμός, πλημμύρα, παγετός, σφοδρές
χιονοπτώσεις κ.λ.π.).
Το προσωπικό του Γραφείου Κατασκευών και Διαχείρισης Έργων Υποδομών, του
Τμήματος Υποδομών Πόλης (Υπηρεσία Αυτεπιστασίας) αποτελείται από :
− Έναν (1) υπάλληλο κλάδου ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών,
− Έξι (6) υπαλλήλους κλάδου ΔΕ Τεχνιτών Οικοδόμων,
− Έναν (1) υπάλληλο κλάδου ΔΕ Τεχνιτών
Ελαιοχρωματιστών,
− Έναν (1) υπάλληλο κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
(υπεύθυνος συνεργείων).
Αναλυτικά οι εκτιμώμενες ημέρες και ώρες υπερωριακής εργασίας είναι σύμφωνα
με τον κατωτέρω πίνακα:
Γραφείο Κατασκευών και Διαχείρισης Έργων Υποδομών,
Τμήματος Υποδομών Πόλης, Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Αριθμός
εργαζομένων
Ώρες
υπερωριακής
εργασίας
ημερησίως
Αριθμός ημερών
υπερωριακής
εργασίας ετησίως
Ώρες υπερωριακής
εργασίας για το
σύνολο των
εργαζομένων
ετησίως
8 6 24 1.152
44
Εκτιμάται ότι το 1/3 περίπου των ωρών αυτών είναι δυνατόν να απαιτηθούν κατά την
διάρκεια εξαιρέσιμων ημερών και πέραν του μεσονυκτίου εξ αιτίας απροβλέπτων
καταστάσεων όπως προαναφέρθηκε.
Κατά συνέπεια εκτιμάται η αναγκαιότητα πρόβλεψης 384 ωρών εργασίας κατά τις
νυκτερινές ώρες (πέραν της 22:00) και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες (Κυριακές, εορτές,
αργίες).
2ον
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Πόλης (Υπηρεσία Ύδρευσης)
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βριλησσίων
Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Πόλης (Υπηρεσία
Ύδρευσης) πρέπει να δύναται να λειτουργεί καθ’ όλο το 24ωρο και τις επτά
ημέρες της εβδομάδας σε βάρδιες, αλλά και με υπερωριακή απασχόληση του
προσωπικού, επειδή καλείται να αντιμετωπίσει πολλές φορές απρόβλεπτες
καταστάσεις, όπως άμεση αποκατάσταση βλαβών στο δημοτικό δίκτυο ύδρευσης
(που υδρεύει την πόλη των Βριλησσίων, πληθυσμού 40.000 κατοίκων περίπου),
παρακολούθηση, καθ’ όλο το 24ωρο επί επτά ημέρες της εβδομάδα, αργίες και
εορτές, της ομαλής λειτουργίας του δημοτικού δικτύου ύδρευσης και των αντίστοιχων
υδατοδεξαμενών και αντλητικών συγκροτημάτων.
Η αναφερόμενη λειτουργία αφορά σε:
(α) Παρακολούθηση της λειτουργίας των αντλιοστασίων και υδατοδεξαμενών σε
24ωρη βάση, καθημερινά, όλες τις ημέρες κάθε μήνα, συμπεριλαμβανομένων
αργιών, Σαββάτων και Κυριακών. Για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας
αυτής από το υφιστάμενο προσωπικό, θα πρέπει να εργάζονται οι τεχνίτες-
υδραυλικοί εκ περιτροπής σε τέσσερις (4) βάρδιες, ένας (1) τεχνίτης-υδραυλικός
ανά βάρδια, κατ’ ελάχιστον.
(β) Λειτουργία της υπηρεσίας συντήρησης δικτύου ύδρευσης, για την άμεση
επέμβαση επί των βλαβών που τυχόν προκληθούν στο δίκτυο ύδρευσης, με την
υπερωριακή ημερήσια και νυκτερινή εργασία εργασίμων, Κυριακών και
εξαιρέσιμων ημερών. Παράλληλα, τα σαββατοκύριακα και τις αργίες μία (1)
πρωινή βάρδια των δύο (2) ατόμων, κατ’ ελάχιστον, είναι υπεύθυνη για τον
έλεγχο της εύρυθμης λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης.
45
Το προσωπικό του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Πόλης
(Υπηρεσία Ύδρευσης) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που
αποτελείται από:
− Εννέα (9) υπαλλήλους κλάδου ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών (μόνιμοι υπάλληλοι)
− Τέσσερεις (4) υπαλλήλους κλάδου ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών (ΙΔΟΧ)
− Έναν (1) υπάλληλο κλάδου ΥΕ Εργατών Ύδρευσης (μόνιμος υπάλληλος)
− Έναν (1) υπάλληλο κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (μόνιμος
υπάλληλος)
− Έναν (1) υπάλληλο κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (ΙΔΟΧ)
− Έναν (1) υπάλληλο κλάδου ΔΕ Διοικητικού (μόνιμος υπάλληλος)
− Μία (1) υπάλληλο κλάδου ΔΕ Σχεδιαστών (μόνιμος υπάλληλος)
− Έναν (1) υπάλληλο κλάδου ΤΕ Τεχνικός, Μηχανολόγος Μηχανικός (ΙΔΑΧ)
− Μία (1) υπάλληλο κλάδου ΠΕ Χημικών (μόνιμος υπάλληλος)
− Μία (1) υπάλληλο κλάδου ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Προϊσταμένη
Τμήματος - μόνιμος υπάλληλος).
Αναλυτικά οι εκτιμώμενες ημέρες και ώρες εξαιρέσιμης ή νυκτερινής εργασίας
είναι σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα:
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Πόλης
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Ελάχιστος
αριθμός
εργαζομένων
ανά
περίπτωση
Κατηγορία
εξαιρέσιμης ή
νυχτερινής
εργασίας
Αριθμός
ημερών
εξαιρέσιμης
ή
νυχτερινής
εργασίας
ετησίως
Αριθμός ωρών
εξαιρέσιμης ή
νυχτερινής
εργασίας για
το σύνολο των
εργαζομένων1
ετησίως κατ’
ελάχιστον
Τελικός
Αριθμός ωρών
εξαιρέσιμης ή
νυχτερινής
εργασίας για
το σύνολο των
εργαζομένων2
ετησίως
46
1
νυχτερινή
βάρδια
εργάσιμης
ημέρας3
299 2.392 2.870
2
βάρδια
συνεργείου
Κυριακής 4,6
51 663 796
1
βάρδια
αντλιοστασίου
Κυριακής 5,6
51 994,5 1.193
2
βάρδια
συνεργείου
αργίας 4,7
15 195 234
1
βάρδια
αντλιοστασίου
αργίας 5,7
15 292,5 351
ΣΥΝΟΛΟ ΡΝ 4.537 5.444
Οι υπολογισμοί έχουν γίνει ως εξής
1 Ο «Αριθμός ωρών 1» προκύπτει ως το γινόμενο
(ελάχιστου αριθμού εργαζομένων ανά περίπτωση)
Χ
(αριθμό ημερών εξαιρέσιμης ή νυχτερινής εργασίας για το 2017)
Χ
(ώρες εργασίας στην συγκεκριμένη κατηγορία)
2 Ο «Τελικός Αριθμός 1» υπολογίζεται ως ο αριθμός ωρών για την
απασχόληση των κατ’ ελάχιστο απασχολούμενων, αυξημένος κατά 20%,
κατόπιν στρογγυλοποίησης, προκειμένου να καλυφθούν απρόβλεπτες
έκτακτες ανάγκες, περίοδοι αιχμής κλπ. οπότε θα απαιτηθεί εργασία
περισσότερων ατόμων ανά βάρδια.
3 Η νυχτερινή βάρδια εργάσιμης ημέρας διαρκεί 8 ώρες
4 Η βάρδια συνεργείου Κυριακής και αργίας, διαρκεί 6,5 ώρες
5 Η βάρδια αντλιοστασίου Κυριακής και αργίας, διαρκεί 19,5 ώρες (3 διαδοχικές
βάρδιες, των 6,5 ωρών)
47
6 Το έτος 2017 έχει 53 (πενήντα τρεις) Κυριακές, εκ των οποίων 1 (μία) Κυριακή
είναι Πρωτοχρονιά (01/01/2017) και 1 (μία) Κυριακή είναι Πάσχα (16/4/2017),
άρα ο υπολογισμός γίνεται για 51 (πενήντα μία) Κυριακές
7 Επίσημες ή εθιμοτυπικές αργίες είναι 15 (δεκαπέντε)
1. Πρωτοχρονιά (1/1)
2. Θεοφάνια (6/1)
3. Καθαρά Δευτέρα (27/2)
4. 25η Μαρτίου (25/3)
5. Μεγάλη Παρασκευή (14/4)
6. Μεγάλο Σάββατο (15/4)
7. Άγιο Πάσχα (16/4)
8. Δευτέρα του Πάσχα (17/4)
9. Πρωτομαγιά (1/5)
10. Ανάληψη του Κυρίου (25/5)
11. Αγίου Πνεύματος (5/6)
12. Κοίμηση της Θεοτόκου (15/8)
13. 28η Οκτωβρίου (28/10)
14. Χριστούγεννα (25/12)
15. Δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων (26/12)
3ον
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (στελέχη)
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βριλησσίων πρέπει να δύναται να
λειτουργεί (σε επίπεδο αντίστοιχων στελεχών) καθ’ όλο το 24ωρο και τις επτά
ημέρες της εβδομάδας σε βάρδιες, αλλά και με υπερωριακή απασχόληση του
προσωπικού, επειδή καλείται να αντιμετωπίσει πολλές φορές απρόβλεπτες
καταστάσεις, όπως άμεση αποκατάσταση βλαβών στο δημοτικό δίκτυο ύδρευσης
(που υδρεύει την πόλη των Βριλησσίων, πληθυσμού 40.000 κατοίκων περίπου),
παρακολούθηση, καθ’ όλο το 24ωρο επί επτά ημέρες της εβδομάδα, αργίες και
εορτές, της ομαλής λειτουργίας του δημοτικού δικτύου ύδρευσης και των αντίστοιχων
υδατοδεξαμενών και αντλητικών συγκροτημάτων.
Η Δ.Τ.Υ. είναι υπεύθυνη για την συντήρηση όλων των δημοτικών υποδομών και
εγκαταστάσεων της πόλης, (κτήρια, δίκτυα ύδρευσης και οδοφωτισμού, δρόμοι,
48
πεζοδρόμια, πάρκα, πλατείες κ.λ.π.), διά των υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτήν
(Υπηρεσία Ύδρευσης, Υπηρεσία Αυτεπιστασίας, Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων
του Δήμου), πρέπει να δύναται να λειτουργεί, όταν οι συνθήκες το απαιτούν, πέραν
του πενθημέρου (ήτοι Σάββατα, Κυριακές, αργίες) και καθ’ όλο το 24ωρο,
οποτεδήποτε δηλαδή παραστεί ανάγκη παρέμβασης για την αποκατάσταση
έκτακτων βλαβών, φθορών των δημοτικών εγκαταστάσεων της πόλης, βλαβών ή
ζημιών στο δημοτικό δίκτυο υδροδότησης της πόλης, ή για την αντιμετώπιση βλαβών
εξ αιτίας έκτακτων καιρικών φαινομένων .
Το προσωπικό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (σε επίπεδο στελεχών)
αποτελείται από:
− Έναν (1) υπάλληλο κλάδου Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών - Προϊστάμενο της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (μόνιμος υπάλληλος)
− Έναν (1) υπάλληλο κλάδου Π.Ε. Τοπογράφων Μηχανικών - Προϊστάμενο του
Τμήματος Υποδομών Πόλης (μόνιμος υπάλληλος)
− Μία (1) υπάλληλο κλάδου Π.Ε. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών - Προϊσταμένη του
Τμήματος Κτηριακών Ανάπτυξης Πόλης (μόνιμος υπάλληλος)
− Έναν (1) υπάλληλο κλάδου Π.Ε. Τοπογράφων Μηχανικών - Προϊστάμενο του
Τμήματος Σχεδίου Πόλης (μόνιμος υπάλληλος)
− Μία (1) υπάλληλο κλάδου Π.Ε. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών - Προϊσταμένη του
Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Πόλης (μόνιμος υπάλληλος)
− Μία (1) υπάλληλο κλάδου ΠΕ Χημικών της Δ.Τ.Υ. (μόνιμος υπάλληλος)
− Δύο (2) υπαλλήλους κλάδου Τ.Ε. Πολιτικών Μηχανικών της Δ.Τ.Υ. (μόνιμοι
υπάλληλοι)
− Έναν (1) υπάλληλο κλάδου ΤΕ Τεχνικός, Μηχανολόγος Μηχανικός της Δ.Τ.Υ.
(ΙΔΑΧ)
− Έναν (1) υπάλληλο κλάδου ΔΕ Διοικητικού της Δ.Τ.Υ. (μόνιμος υπάλληλος)
Αναλυτικά οι εκτιμώμενες ημέρες και ώρες υπερωριακής εργασίας είναι σύμφωνα
με τον κατωτέρω πίνακα:
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (στελέχη)
Αριθμός Ώρες Αριθμός ημερών Ώρες υπερωριακής
49
εργαζομένων υπερωριακής
εργασίας
ημερησίως
υπερωριακής
εργασίας
ετησίως
εργασίας για το
σύνολο των
εργαζομένων
ετησίως
10 6 12 720
Εκτιμάται ότι το 1/3 περίπου των ωρών αυτών είναι δυνατόν να απαιτηθούν κατά την
διάρκεια εξαιρέσιμων ημερών και πέραν του μεσονυκτίου εξ αιτίας απροβλέπτων
καταστάσεων όπως προαναφέρθηκε. Κατά συνέπεια εκτιμάται η αναγκαιότητα
πρόβλεψης 300 ωρών εργασίας κατά τις νυκτερινές ώρες (πέραν της 22:00) και κατά
τις εξαιρέσιμες ημέρες (Κυριακές, εορτές, αργίες).
Από την εφαρμογή της 24ωρης και επταήμερης λειτουργίας του Τμήματος
Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Πόλης (Υπηρεσία Ύδρευσης), του Γραφείου
Κατασκευών και Διαχείρισης Έργων Υποδομών του Τμήματος Υποδομών Πόλης
(Υπηρεσία Αυτεπιστασίας) και της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Βριλησσίων θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος των κάτωθι κωδικών του
προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, σύμφωνα με τη σχετική
βεβαίωση που θα χορηγηθεί αρμοδίως από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
του Δήμου, από την οποία θα προκύπτουν οι εκτιμώμενες δαπάνες που θα
βαρύνουν τον προσεχή προϋπολογισμό του 2017, προκειμένου να ληφθεί η σχετική
Απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο.
ΚΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΝ ΠΟΛΗΣ
&
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΝ ΥΠΗΡΕΣΙΝ (στελέχη)
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΝ ΠΟΛΗΣ
&
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΝ ΥΠΗΡΕΣΙΝ (στελέχη)
25.6011 30.6011
25.6051.01 30.6051.01
25.6051.02 30.6051.02
25.6051.03 30.6051.03
25.6021 30.6021
25.6022 30.6052.01
25.6052.01 30.6052.02
25.6052.02 30.6041
25.6041 30.6054
50
25.6054.01

Τελευταία τροποποίηση στις Thursday, 13 October 2016 12:59

Τελευταιο απο Administrator