Κυρ 9 Απρ 2017 06:53:20 μμ

Δημοτικό Συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο (115)

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για την 8η/2017 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλώ σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων, οδός Κισσάβου 11, την 15η Μαρτίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος (Εισηγήτρια Ερασμία Χίου- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Βαφειάδης)

ΘΕΜΑ 2ο: Διάθεση πίστωσης ύψους 2.002,91 Ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00.6443.01 για την πραγματοποίηση των δαπανών για τις «Εκδηλώσεις εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου»(Εισηγητής: Γραφείο
Προμηθειών - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)

ΘΕΜΑ 3ο : Εξουσιοδότηση υπογραφής των Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Δ.Σ. ως αρμόδιου διατάκτη.(Εισηγητής: Γραφείο Προμηθειών - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος:
Βαφειάδης Κωνσταντίνος)

ΘΕΜA 4ο: Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ»(Εισηγήτρια Κλοτσώνη Νέλλη- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος:
Βαφειάδης Κωνσταντίνος)

ΘΕΜΑ 5ο: Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» (ΠΑ.Ο.ΔΗ.Β) (Εισηγήτρια Κλοτσώνη Νέλλη- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος:
Βαφειάδης Κωνσταντίνος)

ΘΕΜΑ 6ο: Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Α Σχολική Επιτροπή» Δήμου  Βριλησσίων(Εισηγήτρια:Κλοτσώνη Νέλλη - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)

ΘΕΜΑ 7ο: Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Β Σχολική Επιτροπή» Δήμου Βριλησσίων(Εισηγήτρια:Κλοτσώνη Νέλλη - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΥΤΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για την 6η/2017 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλώ σύμφωνα με τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/2010, σε ειδική συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων, οδός Κισσάβου 11,
στις 5 Μαρτίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00, για λήψη αποφάσεων επί των εξής
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1. Εκλογή προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου
2. Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής
3. Εκλογή μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Η παρούσα να επιδοθεί στο Δήμαρχο και τα μέλη του Δ.Σ. και να αναρτηθεί,
συντασσομένου σχετικού αποδεικτικού, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.
Η πλειοψηφήσασα Δημοτική Σύμβουλος
του επιτυχόντος συνδυασμού
ΧΑΝΤΖΑΡΑ ΣΟΦΙΑ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για την 3 η / 2017 Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε να προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75, παρ. 6 του Ν.3852 / 2010 (ΦΕΚ 87, τεύχος Α '), η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δ. Βερνάρδου 23, την 1η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 8:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Ψήφιση πίστωσης ύψους 24.000,00 € υρώ σε βάρος του Κ.Α. 20.6641.02 για την «Προμήθεια φυσικού αερίου για την κίνηση δύο απορριμματοφόρων του Δήμου με αριθμούς κυκλοφορίας ΚΗΗ 4357 & ΚΗΗ 4358 για το έτος 2017» (Εισηγητής: Γραφείο Προμηθειών_Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Βαφειάδης) 

ΘΕΜΑ 2 ο: Ψήφιση πίστωσης ύψους 22.166,00 € υρώ σε βάρος του Κ.Α. 30.6142.11 για την υλοποίηση της παροχής υπηρεσίας «Εργασία εποπτείας και διαχείρισης παιδικών χαρών» (Εισηγητής: Γραφείο Προμηθειών_Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Βαφειάδης)

ΘΕΜΑ 3 ο: Ψήφιση πίστωσης ύψους 12.875,57 € υρώ σε βάρος του Κ.Α. 00.6142.01 για την υλοποίηση της παροχής υπηρεσίας «Ηχογράφηση και έκδοση πρακτικών Δ.Σ., Ο.Ε. και Ε.Π.Ζ. »(Εισηγητής: Γραφείο Προμηθειών_Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Βαφειάδης)

ΘΕΜΑ 4 ο: Ψήφιση πίστωσης ύψους 274,29 € υρώ σε βάρος του Κ.Α. 0.6262.02 για την υλοποίηση της παροχής υπηρεσίας «Συντήρηση του ανελκυστήρα του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Βριλησσίων » (Εισηγητής: Γραφείο Προμηθειών_Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Βαφειάδης)

 ΘΕΜΑ 5 ο: Ψήφιση πίστωσης ύψους 234,56 € υρώ σε βάρος του Κ.Α. 10.6262.02 για την υλοποίηση της παροχής υπηρεσίας «Συντήρηση του ανελκυστήρα του κτιρίου στέγασης της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βριλησσίων » (Εισηγητής: Γραφείο Προμηθειών_Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Βαφειάδης)

 ΘΕΜΑ 6 ο: Ψήφιση πίστωσης ύψους 289,05 € υρώ σε βάρος του Κ .Α. 15.6262.01 για την υλοποίηση της παροχής υπηρεσίας «Συντήρηση του ανελκυστήρα του κτιρίου του Κέντρου Κοινωνικής Φροντίδας του Δήμου Βριλησσίων » (Εισηγητής: Γραφείο Προμηθειών_Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Βαφειάδης)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ κρίνεται: Η κατεπείγουσα λόγω Των τιθέμενων προθεσμιών: Η παρούσα ΝΑ αναρτηθεί ΣΤΗΝ Ιστοσελίδα ΤΟΥ Δήμου ΚΑΙ ΝΑ γνωστοποιηθεί ΣΤΑ Μέλη Της επιτροπής. Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται σε περίπτωση απουσίας τους να ενημερώνουν τα αναπληρωματικά τους . Η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Ελένη Σακισλή

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Την Τρίτη 31/01 θα πραγματοποιηθεί η 2η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το 2017.

Προσκλήσεις Συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής 2017

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ Βριλήσσια, 26 Ιανουαρίου 2017
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ: 1046
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΠΡΟΣ
Ως Πίνακας Αποδεκτών
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για την 1η/2017 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Σας προσκαλώ σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων, οδός
Κισσάβου 11, την 30η Ιανουαρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30, για συζήτηση και
λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1: Ορισμός εκπροσώπων στις Επιτροπές Ελέγχου Παιδικών
Χαρών
ΘΕΜΑ 2: Ορισμός Δημοτικού Σύμβουλου ως μέλους της Επιτροπής
Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων
έτους 2017(Εισηγητής: Κλοτσώνη Κανέλλα - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος:
Βαφειάδης Κωνσταντίνος)
ΘΕΜΑ 3: Ορισμός Προέδρου και Παραγωγικών Τάξεων της Δημοτικής
Επιτροπής Παιδείας Δήμου Βριλησσίων (Εισηγητής: Κλοτσώνη
Κανέλλα - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)
ΘΕΜΑ 4: Έγκριση υπογραφής της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟΥ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (escrow account) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤOY
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤOΣ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
«ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» «Α.Π. 4:
Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» και αποδοχή του τρόπου
χρηματοδότησης (Εισηγητής: Λογοθέτης Βασίλης)
ΘΕΜΑ 5: Συμπλήρωση της αριθμ.141/2015 απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου με θέμα την ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΑΠ7 &ΑΠ8» (Εισηγήτρια &
Αρμόδια Αντιδήμαρχος: Χαντζάρα Σοφία)
ΘΕΜΑ 6: Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού
Ανταποδοτικών Υπηρεσιών Δήμου Βριλησσίων για το έτος 2017
(Εισηγητής: Τζελέπη Ελένη - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης
Κωνσταντίνος)
ΘΕΜΑ 7: Έγκριση υπογραφής συμφώνου συνεργασίας για τη
συμμετοχή του Δήμου Βριλησσίων στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πόλεων και
Περιφερειών Υδρογόνου που συντονίζεται από την Κοινή Πρωτοβουλία
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Υδρογόνο και τις Κυψέλες Καυσίμου
(Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking – FCH JU) (Εισηγητής &
Αρμόδιoς Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)
ΘΕΜΑ 8: Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την διεξαγωγή του
Πανηγυριού της Αναλήψεως του Κυρίου για το έτος 2017 (Εισηγητής:
Γαλάνης Γεώργιος- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)
ΘΕΜΑ 9: Επιστροφή ποσού € 8.516,93 ως αχρεωστήτως καταβληθέν
(Εισηγήτρια: Δελλή Γεωργία_Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης
Κωνσταντίνος)
ΘΕΜΑ 10: Αξιολόγηση δικαιολογητικών μείωσης Δημοτικών Τελών
(Εισηγητής: Γαλάνης Γεώργιος_Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης
Κωνσταντίνος)
ΘΕΜΑ 11: Διαγραφή οφειλής λογαριασμού ύδρευσης (Εισηγητής:
Επιτροπή άρθρου 23 του κανονισμού ύδρευσης)
ΘΕΜΑ 12: Μείωση λογαριασμών ύδρευσης (Εισηγητής: Επιτροπή
άρθρου 23 του κανονισμού ύδρευσης)
Συνημμένα: Εισηγήσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης (πλην του 8ου )
Η παρούσα γνωστοποιείται στο Δήμαρχο και τα μέλη του Δ.Σ. και δημοσιεύεται στην
ιστοσελίδα του Δήμου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΥΤΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1 Τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ
ΧΑΝΤΖΑΡΑ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ (ΚΩΣΤΑ) ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΑΛΕΞΙΟ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
ΠΟΛΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΑΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
ΛΥΤΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΕΓΚΟΛΦΟΠΟΥΛΟ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ (ΑΛΚΗ) ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΑΡΣΕΝΗ - ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) ΣΥΖ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΗ ΜΕΛΙΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΦΥΚΙΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΠΟΡΦΥΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΘΑΛΕΙΑ) ΣΥΖ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ) ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΣΙΜΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΣΥΖ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΪΛΛΗ ΙΣΜΗΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΤΖΙΛΙΓΚΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΤΣΟΥΤΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΒΕΡΡΟΙΟΠΟΥΛΟ ΜΙΧΑΛΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΗΛΙΑ ΟΡΕΣΤΗ ΤΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗ
ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΥ ΚΩΣΤΑ ΤΟΥ ΣΠΗΛΙΟΥ
ΦΑΡΑΚΛΑ ΚΩΣΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ
ΣΑΚΙΣΛΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΓΚΑΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΗΤΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
2 Κα Οικονομίδου Λένα (άμεση δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Δήμου)
3 Κο Πίππα Ιωάννη (για τήρηση πρακτικών)
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
1 Το Δήμαρχο Βριλησσίων Κ. Ξενοφώντα Μανιατογιάννη
2 Γραφείο Δημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΕΡ. 19/01/2017
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ:
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:
ΠΡΟΣ
Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
ΘΕΜΑ 1 ο : Ορισμός εκπροσώπων στις Επιτροπές Ελέγχου Παιδικών Χαρών
Σχετικά:
 Το υπ’ αριθ. Οικ. 97423/35683/23-11-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής
 Το υπ’ αριθ. 1245/16-12-2016 έγγραφο της Περιφερειακής Ένωσης
Δήμων Αττικής
Με απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής είχαν
συσταθεί οκτώ (8) Επιτροπές Ελέγχου Παιδικών Χαρών με επιμερισμένη χωρική
αρμοδιότητα, λόγω αυξημένων αναγκών που προκύπτουν από το πλήθος των
ελεγχόμενων εγκαταστάσεων. Η θητεία των εν λόγω επιτροπών λήγει στις
20/02/2017.
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, όπως αναφέρεται στο υπ’ αριθ. οικ.
97423/35683/23-11-2016 απεσταλθέν έγγραφό της, ανταποκρινόμενη στην ανάγκη
συγκρότησης Επιτροπών που πρέπει να λειτουργούν χωρίς περισπασμούς και
προκειμένου να αρθούν θέματα συμμετοχής αιρετών και υπαλλήλων που αδυνατούν
να αναλάβουν έργο που δεν αφορά στο Δήμο της έδρας τους, προτίθεται να
συγκροτήσει εξήντα έξι (66) Επιτροπές Ελέγχου Παιδικών Χαρών, δυνάμει των
διατάξεων του αρ. 9 της Υ. Α. 28492/2009 (ΦΕΚ 931/Β) όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει, έτσι ο κάθε Δήμος να έχει τη δική του επιτροπή, η οποία θα ασχολείται
αποκλειστικά με τον έλεγχο των παιδικών χαρών που βρίσκονται εντός των
διοικητικών του ορίων.
Κατόπιν των ανωτέρω, και κατ’ εφαρμογή των υποδείξεων των
προαναφερθέντων σχετικών εγγράφων, με την υπ’ αριθ. 37/2017 Απόφαση
Δημάρχου Βριλησσίων ορίστηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μουζάκης Κωνσταντίνος
ως τακτικό μέλος, προκειμένου να συμμετάσχει στις Επιτροπές Ελέγχου Παιδικών
Χαρών, όπως ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 9 της Υ.Α. 28492/2009 (ΦΕΚ
931/Β) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αναπληρούμενος από τον Δημοτικό
Σύμβουλο κ. Φαράκλα Κωνσταντίνο.
Σε συνέχεια των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως ορίσετε δύο (2) μηχανικούς εκ
των οποίων ο ένας αρχιτέκτων, προερχομένους από το Δήμο μας, μαζί με τους
αναπληρωτές τους, προκειμένου να συμμετέχουν ως τεχνικά μέλη στις Τριμελείς
Επιτροπές Ελέγχου Παιδικών Χαρών που θα συσταθούν, όπως ορίζεται στις
διατάξεις του άρθρου 9 της Υ.Α. 28492/2009 (ΦΕΚ 931/Β) όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου προτείνει ως τεχνικά μέλη
των υπό σύσταση επιτροπών τους κάτωθι:
 Την κ. Σταθοπούλου Ελευθερία, Αρχιτέκτονα Μηχανικό (ΠΕ) αναπληρούμενη
από τον κ. Λογοθέτη Βασίλειο Αγρονόμο-Τοπογράφο Μηχανικό (ΠΕ)
 Τον κ. Φοινινή Κωνσταντίνο, Αρχιτέκτονα Μηχανικό (ΠΕ) αναπληρούμενο από
τον κ. Κελογρηγόρη Σάββα Αγρονόμο-Τοπογράφο Μηχανικό (ΠΕ)
Ο Δήμαρχος
με εντολή ο Γ. Γραμματέας
Νικόλαος Μπαρμπούνης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΕΡ. 23/01/2017
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ:
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:
ΠΡΟΣ
Τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου
ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός Δημοτικού Σύμβουλου ως μέλους της Επιτροπής
Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων έτους
2017
Σχετικές Διατάξεις: Άρθρο 32 του Ν.1080/80
Άρθρο 7 του Ν. 2307/1995
Άρθρο 17 του Ν. 3491/2006
Άρθρο 18 του Ν. 3731/2008
Σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.1080/80, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 8 του
άρθρου 7 του Ν.2307/1995, την παρ. 3β του άρθρου 17 του Ν.3491/2006, και την
παρ.15 του άρθρου 18 του Ν.3731/2008, συνιστάται τον Ιανουάριο κάθε χρόνου , σε
κάθε δήμο επιτροπή συμβιβαστικής επιλύσεως των φορολογικών διαφορών και
αμφισβητήσεων για τη βεβαίωση ή αναγνώριση φορολογικής απαλλαγής ή μειώσεως
οποιουδήποτε αυτοτελούς φόρου, τέλους, δικαιώματος, εισφοράς, αντιτίμου
προσωπικής εργασίας και προστίμου μεταξύ δήμου και φορολογουμένων.
Προκειμένου για τους Δήμους της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, η επιτροπή
συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης και αποτελείται από:
a) Έναν (1) μόνιμο υπάλληλο, κλάδου ΠΕ Διοικητικού του Υπουργείου
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκεντρωμένης, ως Πρόεδρο
b) Έναν (1) μόνιμο ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
υπάλληλο, αντίστοιχου κλάδου ή ειδικότητας του Ο.Τ.Α. και
c) Έναν (1) δημοτικό σύμβουλο, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από το
οικείο Δημοτικό Συμβούλιο.
Ο δημοτικός υπάλληλος ορίζεται με τον αναπληρωτή του από το δήμαρχο.
Χρέη γραμματέα της επιτροπής εκτελεί δημοτικός υπάλληλος που ορίζεται με τον
αναπληρωτή του από το δήμαρχο.
Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο όπως ορίσει έναν (1)
δημοτικό σύμβουλο με τον αναπληρωτή του ως μέλος στην εν λόγω επιτροπή.
Με εντολή Δημάρχου
Ο Γενικός Γραμματέας
Νικόλαος Μπαρμπούνης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βριλήσσια 23/01/2017
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:
ΠΡΟΣ
Τον κ. Δήμαρχο
Για τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου
ΘΕΜΑ 3Ο : Ορισμός Προέδρου και Παραγωγικών Τάξεων της Δημοτικής
Επιτροπής Παιδείας Δήμου Βριλησσίων
Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 50 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/30.09.1985 τεύχος
Α’): «1. Σε κάθε δήμο η δημοτικό διαμέρισμα ή τμήμα του ή κοινότητα λειτουργεί
δημοτική επιτροπή παιδείας, η οποία αποτελείται από:
α) το δήμαρχο ή δημοτικό σύμβουλο που ορίζεται με απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου, ως πρόεδρο,
β) εκπρόσωπο της ένωσης γονέων των μαθητών,
γ) ένα διευθυντή σχολείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο οποίος ορίζεται από τον
προϊστάμενο της διεύθυνσης ή του γραφείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,
δ) ένα διευθυντή σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπου υπάρχει, που ορίζεται
από τον προϊστάμενο της διεύθυνσης ή του γραφείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
ε) εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων, όπου υπάρχουν, που ορίζονται με
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου των οποίων ο αριθμός δεν μπορεί να υπερβεί
τους δύο,
στ) από έναν εκπρόσωπο των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών, αν
υπάρχει.
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ’ αριθ. Δ4/86 (ΦΕΚ 81/13.02.1986
τεύχος Β’) απόφασης Υπ.Ε.Π.Θ.:
«Η θητεία του προέδρου και των μελών των κατά το άρθρο 50 του Ν.1566/1985
δημοτικών επιτροπών παιδείας είναι διετής».
Σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 50 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/30.09.1985 τεύχος
Α’):
«Η δημοτική επιτροπή παιδείας συγκροτείται με απόφαση του οικείου δημάρχου,
ύστερα από πρόταση των υπηρεσιών, οργανώσεων και φορέων που
εκπροσωπούνται σε αυτή και λειτουργεί νόμιμα με όσα μέλη της έχουν οριστεί».
Οι αρμοδιότητες της επιτροπής και περαιτέρω ζητήματα τρόπου λειτουργίας της
δημοτικής επιτροπής παιδείας ρυθμίζονται στο άρθρο 50 του Ν.1566/85 (ΦΕΚ
167/30.09.1985 τεύχος Α’) και στην υπ’ αριθ. Δ4/86 (ΦΕΚ 81/13.02.1986 τεύχος Β’)
απόφαση Υπ.Ε.Π.Θ.
Μετά τα ανωτέρω παρακαλούμε το Δ.Σ. για λήψη σχετικής απόφασης.
Με εντολή Δημάρχου
Ο Γενικός Γραμματέας
Νικόλαος Μπαρμπούνης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΕΡOMHNIA: 13/01/2017
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:
ΤΜΗΜΑ: Υποδομών Πόλης
ΓΡΑΦΕΙΟ:
Προς το
Δημοτικό Συμβούλιο
ΘΕΜΑ 4Ο: Έγκριση υπογραφής της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟΥ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (escrow account) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤOY ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚOY
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤOΣ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» «Α.Π. 4: Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα»
και αποδοχή του τρόπου χρηματοδότησης
Σας γνωρίζουμε ότι με την υπ’ αριθ. 225/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Βριλησσίων εγκρίθηκε η ανάθεση της μελέτης με τίτλο : «ΜΕΛΕΤΗ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» προεκτιμώμενης αμοιβής 90.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α.), στην
Σύμπραξη Μελετητικών Γραφείων: DENCO ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕ -
ΤΙΛΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, που συγκέντρωσε την μέγιστη σταθμισμένη βαθμολογία (U)
ήτοι 83,31 μονάδες και υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα προσφορά, σύμφωνα με το
αρ. 22 παρ. 22.2 της Προκήρυξης της μελέτης.
Η δαπάνη για την εκπόνηση της μελέτης μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού
ανέρχεται στο ποσόν των 46.800,00 € πλέον ΦΠΑ 24% (προσφερόμενη έκπτωση
46%).
Το Πράσινο Ταμείο με την υπ’ αριθ. πρωτ. 5377/27-10-2016 πρόσκληση του
ανακοίνωσε την Χρηματοδότηση Δήμων της Ελλάδας από το Πράσινο Ταμείο για
υλοποίηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) και ενημέρωσε τους
Δήμους, οι οποίοι ήταν στους αποδέκτες της επιστολής να υποβάλλουν τη ζητούμενη
φόρμα ωριμότητας, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου.
Ο Δήμος Βριλησσίων υπέβαλε το με Αριθμό Πρωτοκόλλου Πράσινου Ταμείου 2016-
05988 / 21-11-2016 αίτημα χρηματοδότησης της υπό ανάθεση μελέτης με τίτλο :
«ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ
ΔΗΜΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ».
Με την υπ’ αρ. 114.6/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου
Ταμείου εγκρίθηκε η ένταξη 150 Δήμων, μεταξύ των οποίων και του Δήμου
Βριλησσίων με το ποσό των 35.000,00 €, ως δικαιούχων χρηματοδότησης
συνολικού προϋπολογισμού 8.991.000 €, στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αστική
Βιώσιμη Κινητικότητα» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016», που έχει εγκριθεί με την 3352/13-7-2016
απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αναπληρωτή Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και έως του ποσού που αναγράφεται για έκαστο Δήμο,
σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ 1 της εν λόγω απόφασης Δ.Σ.

Για την όσο το δυνατόν πιο εύρυθμη και αποτελεσματική υλοποίηση του Α.Π.4 του εν
λόγω Προγράμματος και για την προώθηση του ολοκληρωμένου κυκλοφοριακού
σχεδιασμού και συνακόλουθα την βελτίωση της ποιότητας ζωής στις πόλεις προς
όφελος των χρηστών του αστικού χώρου, κρίθηκε αναγκαία η σύσταση ειδικού
δεσμευμένου λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (escrow
account) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 325 παρ. 2 α, β του ν. 4072/2012 και
της υπ’ αριθμ. 2/35349/8.5.2012 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών
«Καθορισμός σκοπών, όρων και λοιπών θεμάτων λειτουργίας λογαριασμών ειδικού
σκοπού (escrow account) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων» (Β’ 1547)» με
δικαιούχους Δήμους, των οποίων οι προτάσεις είχαν εγκριθεί με την υπ’ αριθμ.
114.6/2016 Απόφαση του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου.
1.
Με την υπ’ Αρ. 114.9/2016 Απόφαση του Διοικητικού Συμβούλιου του Πράσινου
Ταμείου αποφασίστηκε μεταξύ άλλων :
2. Να συσταθεί ειδικός δεσμευμένος λογαριασμός (escrow account) για την
υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου
«ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» και
συγκεκριμένα για τον Άξονα Προτεραιότητας 4, συνολικού ποσού οκτώ
εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα μία χιλιάδων ευρώ (8.991.000,00 €) με
δικαιούχους του δήμους του παραρτήματος ΙΙ. Η σχετική σύμβαση θα έχει
διάρκεια έως 31/10/2017.
3. Να δοθεί εντολή στο Ταμείο Παρακαταθηκών να συσταθεί δεσμευμένος
λογαριασμός με μεταφορά του καθορισθησόμενου ποσού οκτώ εκατομμυρίων
εννιακοσίων ενενήντα μία χιλιάδων ευρώ (8.991.000,00 €) από τον
λογαριασμό με ΙΒΑΝ GR5401000240000000026133793 που τηρεί το
Πράσινο Ταμείο στην Τράπεζα της Ελλάδος.
4. Να οριστεί το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων χειριστής και
μεσεγγυούχος των παραπάνω ποσών (προϊόντων) που θα κατατεθεί στο
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να χορηγηθεί σε αυτό ανέκκλητη
εντολή και εξουσιοδότηση να προβαίνει στις ενέργειες που θα συμφωνηθούν
ειδικότερα στις δύο ανωτέρω σχετικές καταρτισθησόμενες συμβάσεις.
5. Να εξουσιοδοτηθεί ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου
Ταμείου να οριστικοποιήσει τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες για τη
σύσταση των παραπάνω ειδικών δεσμευμένων λογαριασμών και να
υπογράψει τις σχετικές συμβάσεις.
6. Να εξουσιοδοτηθεί ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου
Ταμείου να προβεί σε κάθε νόμιμη απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση
της παρούσας απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου.
Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 7109/30-12-2016 έγγραφο του, το Πράσινο Ταμείο ενημέρωσε
τον Δήμο Βριλησσίων σχετικά με την δημιουργία Ειδικού Δεσμευμένου Λογαριασμού
για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου
«ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» και συγκεκριμένα για
τον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» και με τις επόμενες
αναγκαίες ενέργειες του Δήμου. Μεταξύ άλλων απαιτείται ο Δήμος Βριλησσίων να
λάβει άμεση απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση της υπογραφής
σχετικής σύμβασης αναφορικά με την δημιουργία Ειδικού Δεσμευμένου Λογαριασμού
καθώς και αποδοχής του τρόπου χρηματοδότησης.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βριλησσίων
να λάβει απόφαση με την οποία:
Α) να εγκρίνει την προσχώρηση του Δήμου στους όρους και συμφωνίες της
από 30-12-2016 σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο
πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου
«ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» και συγκεκριμένα
για τον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα»
9
Β) Να εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. Μανιατογιάννη Ξενοφώντα να υπογράψει
την ως άνω σύμβαση δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) και
Γ) Να ορίζει το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων χειριστή και μεσεγγυούχο
του προϊόντος του ως άνω δεσμευμένου λογαριασμού και να χορηγεί σε
αυτό ανέκκλητη εντολή και εξουσιοδότηση να προβαίνει στις ενέργειες που
έχουν συμφωνηθεί στην από 30-12-2016 σύμβαση δεσμευμένου
λογαριασμού.
Με εντολή Δημάρχου
Ο Γενικός Γραμματέας
Νικόλαος Μπαρμπούνης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βριλήσσια, 16/01/2017
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
Πληροφορίες:
Ταχ. Δ/νση : Δ. Βερνάρδου 23
Τηλέφωνα: 213-2050501
Τηλεομοιότυπο: 213-2050516
ΠΡΟΣ
Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
ΘΕΜΑ 5Ο: Συμπλήρωση της αριθμ.141/2015 απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου με θέμα την ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ –
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΑΠ7 &ΑΠ8»
Με την 141/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκαν τα
κάτωθι:
1. Η παράταση της λειτουργίας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) στο Δήμο
Βριλησσίων σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.3879/2010 με χώρο λειτουργίας
το κτίριο
«Μίκης Θεοδωράκης», πρώην πάρκο «Τ.Υ.Π.Ε.Τ.» οδός Μπακογιάννη 38-42.
2. Ο ορισμός της κας Αναστασίας Μάστορη ως υπευθύνου εκπροσώπου
του Δήμου με αναπληρώτρια την κα Δέσποινα- Ελένη Παπαδημητρίου
3. Η προσθήκη του 2ου Λυκείου Βριλησσίων ως συμπληρωματικό χώρο
λειτουργίας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης, στο τμήμα των Η.Υ.
Προκειμένου να λειτουργήσουν εύρυθμα τα τμήματα του Κέντρου Δια Βίου
Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) εισηγούμεθα να εγκριθούν τα ακόλουθα:
1. Η παράταση της λειτουργίας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) στο Δήμο
Βριλησσίων σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.3879/2010 με χώρο λειτουργίας
το κτίριο
«Μίκης Θεοδωράκης», πρώην πάρκο «Τ.Υ.Π.Ε.Τ.» οδός Μπακογιάννη 38-42.
2. Ο ορισμός της κας Αναστασίας Μάστορη ως υπευθύνου εκπροσώπου
του Δήμου με αναπληρώτρια την κα Δέσποινα- Ελένη Παπαδημητρίου
3. Η προσθήκη του 2ου Λυκείου Βριλησσίων ως συμπληρωματικό χώρο
λειτουργίας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης, στο τμήμα των Η.Υ.
4. Ορίζοντας ως χώροι λειτουργίας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)
α) 1ο Γυμνάσιο Βριλησσίων (Πίνδου και Μακεδονίας)
β) 1ο Λύκειο Βριλησσίων (Θεσσαλίας και Μακεδονίας)
γ) 2ο Λυκείου Βριλησσίων (Ταϋγέτου και Δίρφυς)
Με εντολή Δημάρχου
Ο Γενικός Γραμματέας
Νικόλαος Μπαρμπούνης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΕΡ.: 25/1/2017
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:
ΠΡΟΣ: ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΘΕΜΑ 6Ο: Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού
Ανταποδοτικών Υπηρεσιών Δήμου Βριλησσίων για το έτος 2017
Στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων το Υπουργείο Εσωτερικών
& Διοικητικής Ανασυγκρότησης εξέδωσε την εγκύκλιο 25/αριθμ. Πρωτ.40703/16-12-
2016 έγγραφο με θέμα «Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού
ανταποδοτικών υπηρεσιών ΟΤΑ και ΝΠΙΔ αυτών και τακτικού προσωπικού
του κλάδου ΔΕ Τηλεφωνητών στους ΟΤΑ» με την οποία καλεί τους φορείς να
προγραμματίσουν και να αποστείλουν τα αιτήματά τους για τακτικό προσωπικό, δια
των Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, το αργότερο έως την 31/1/2017
με βάση τον προγραμματισμό δραστηριοτήτων και τις προβλεπόμενες μεταβολές και
ανάγκες σε προσωπικό.
Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ και σε συμμόρφωση με
τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.4368/2016 το προσωπικό των ανταποδοτικών
υπηρεσιών εξαιρέθηκε από την πλήρη αναστολή προσλήψεων τακτικού προσωπικού
κατηγοριών Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης που ίσχυε για τους
ΟΤΑ έως την 31/12/2016 εφόσον το προσωπικό αυτό απασχολείται σε υπηρεσίες
ανταποδοτικού χαρακτήρα.
Με τις ανωτέρω διατάξεις το εν λόγω προσωπικό των ανταποδοτικών
υπηρεσιών εξαιρέθηκε και από την απόφαση κατανομής που εκδίδεται από τον
Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης ενώ το προσωπικό ανταποδοτικών
υπηρεσιών Τεχνολογικής και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης εξακολουθεί να
υπάγεται στους περιορισμούς των διατάξεων του άρθρου 11 του ν.3833/2010,
όπως ισχύει.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.20α του άρθρου ένατου του ν.4057/2012,
για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης ή διορισμού τακτικού προσωπικού
απαιτείται προηγούμενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 (Α’280), όπως ισχύει.
Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου να στελεχωθούν με προσωπικό οι
υπηρεσίες των ΟΤΑ με άμεσο αντίκτυπο στη δημόσια υγεία (π.χ καθαριότητα,
ύδρευση, ηλεκτροφωτισμός) καλούμαστε να υποβάλλουμε αιτήματα για την
πρόσληψη προσωπικού τακτικού προσωπικού (Δημοσίου δικαίου)
ανταποδοτικού χαρακτήρα μόνο για τις κατηγορίες ΔΕ και ΥΕ.
Τα αιτήματα θα πρέπει να είναι ιεραρχημένα ως προς το βαθμό
αναγκαιότητάς τους και να μην περιλαμβάνουν θέσεις για τις οποίες έχει ήδη εκδοθεί
προκήρυξη ΑΣΕΠ.
Έχοντας υπόψη:

1) Τις ανάγκες των ανταποδοτικών Υπηρεσιών Καθαριότητας, Ύδρευσης
και Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Βριλησσίων σε προσωπικό
ανταποδοτικών υπηρεσιών
2) Το γεγονός ότι σε συνέχεια των διατάξεων του άρθρου 7, του
Ν.4368/2016 βρίσκεται σε εξέλιξη η στελέχωση της
ανταποδοτικής Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού με
τακτικό προσωπικό (δημοσίου δικαίου) της αριθμ. 1/196Μ/2009
προκήρυξης ΑΣΕΠ μετά την απελευθέρωση των προσλήψεων των
διοριστέων κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ.
Ενόψει των ανωτέρω περιορισμών και προς επίλυση των προβλημάτων
υποστελέχωσης των υπηρεσιών θα πρέπει άμεσα να υποβληθεί σύμφωνα με τη
διαδικασία που ορίζεται κατωτέρω, ο προγραμματισμός των αναγκών του Δήμου σε
τακτικό προσωπικό ΔΕ και ΥΕ κατηγορίας.
Τα αιτήματα για την πρόσληψη του εν λόγω προσωπικού που υποβάλλονται
στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής συνοδεύονται από :
Α) Πίνακα με ιεραρχημένα τα αιτήματα του Δήμου ο οποίος υποβάλλεται ηλεκτρονικά
στο Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικ. Ανασυγκρότησης μέσω ανάρτησής του σε ειδική
διαδικτυακή εφαρμογή
Β) Αντίγραφο διαβιβαστικού προς το Υπουργείο μας που αναφέρθηκε παραπάνω,
μετά του/των συνημμένου/ων αποδεικτικού/ών επιτυχούς υποβολής του/των
πίνακα/ων.
Γ) Απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου για την πρόσληψη του προσωπικού
που επιθυμεί, στην οποία πρέπει να αναφέρονται:
 ο αριθμός των κενών θέσεων στον οικείο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας
ή Κανονισμό Προσωπικού, για την κάλυψη των οποίων προορίζεται η
πρόσληψη προσωπικού (σε επίπεδο ανταποδοτικής υπηρεσίας, όταν
πρόκειται για προσωπικό «ανταποδοτικού χαρακτήρα»),
 τα προσόντα που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία κατά κατηγορία
και κλάδο,
 η ιεράρχηση των αιτούμενων, προς κάλυψη, θέσεων ανάλογα με το βαθμό
αναγκαιότητας (προαναφερθείσα σειρά προτεραιότητας), όταν πρόκειται για
κάλυψη θέσεων «ανταποδοτικού χαρακτήρα
Δ) Αντίγραφο του ΟΕΥ του φορέα, στον οποίο προβλέπονται οι θέσεις του
αιτούμενου προσωπικού.
Ε) Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του φορέα ότι οι αιτούμενες, προς έκδοση
προκήρυξης, θέσεις προβλέπονται στον Ο.Ε.Υ και είναι κενές, με παράθεση των
θέσεων σε επίπεδο κλάδου/ειδικότητας και εκπαιδευτικής βαθμίδας
ΣΤ) Βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας του φορέα, με την οποία πιστοποιείται:
Το ύψος της εκτιμώμενης, συνολικής δαπάνης που θα προκληθεί για την πληρωμή
του αιτούμενου, προς πρόσληψη ή διορισμό, προσωπικού σε ετήσια βάση, και εάν
το αίτημα αφορά σε προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα ότι ανάλογα θα
εγγραφούν οι αναγκαίες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του έτους που θα
πραγματοποιηθούν οι προσλήψεις/διορισμοί (όπου αυτός προβλέπεται), καθώς και η
πρόθεση εγγραφής των αναγκαίων πιστώσεων στους προϋπολογισμούς των
επόμενων ετών, με επιβάρυνση των Κ.Α Εξόδων που αντιστοιχούν στις
ανταποδοτικές υπηρεσίες που προορίζεται το αιτούμενο προσωπικό με αναφορά των
ΚΑΕ που θα εγγραφούν οι σχετικές πιστώσεις.

Μετά τον έλεγχο των ανωτέρω η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής υποβάλλει την
εισήγησή της ανά αιτούμενη θέση προς το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης προς έγκριση των αιτημάτων των ΟΤΑ.
Tα αιτήματα που θα υποβληθούν δεν πρέπει να περιλαμβάνουν θέσεις για
την κάλυψη των οποίων έχει εκδοθεί προκήρυξη Α.Σ.Ε.Π.,
συμπεριλαμβανομένης και της προκήρυξης 1Δ/2015 (ΦΕΚ 7/τ.ΑΣΕΠ/29-10-
2015) που εκδόθηκε βάσει του άρθρου 51 του ν.4250/2014, ανεξαρτήτως αν
έχουν εκδοθεί ή όχι τα οριστικά αποτελέσματά τους.
Για το Δήμο Βριλησσίων όπως ήδη αναφέρθηκε ανωτέρω βρίσκεται σε
εξέλιξη η στελέχωση της ανταποδοτικής Υπηρεσίας Καθαριότητας και
Ηλεκτροφωτισμού με τακτικό προσωπικό (δημοσίου δικαίου) της αριθμ. 1/196Μ/2009
προκήρυξης ΑΣΕΠ μετά την απελευθέρωση των προσλήψεων των διοριστέων
κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ για την οποία εκδόθηκε πίνακας διοριστέων με την αριθμ.
726/28-6-2011 απόφαση του Γ’ Τμήματος του ΑΣΕΠ και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
656/τΓ/7-9-2011 οι οποίες δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στα υποβαλλόμενα
αιτήματα του Δήμου.
Οι θέσεις της ανωτέρω προκήρυξης είναι οι εξής:
Επιπλέον στην αριθμ. 1Δ/2015 (ΦΕΚ 7/τ.ΑΣΕΠ/29-10-2015) προκήρυξη που
εκδόθηκε βάσει του άρθρου 51 του ν.4250/2014 δεν περιλαμβάνονται θέσεις για το
Δήμο Βριλησσίων.
Έχοντας υπόψη τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου
Βριλησσίων (ΦΕΚ Β΄ 113/5-2-2010), την αριθμ.487/2011(ΦΕΚ 2841/τΒ/15-12-2011)
Απόφαση Δημάρχου Βριλησσίων καθώς και την αριθμ. 22178/1-6-2012 ΚΥΑ των
Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλ.Διακυβέρνησης και Εσωτερικών που
εκδόθηκαν σε συνέχεια των διατάξεων της παρ.1α, του άρθρου 33, του Ν.4024/2011
με τις οποίες καταργήθηκαν και διατηρήθηκαν οργανικές θέσεις προσωπικού
δημοσίου δικαίου στον Ο.Ε.Υ του Δήμου οι κενές θέσεις κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ
που υφίστανται σήμερα στον Ο.Ε.Υ και για τις οποίες δύναται να υποβάλλουμε
αιτήματα καθώς θα στελεχώσουν ανταποδοτικές υπηρεσίες του Δήμου είναι οι εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ
ΠΛΗΡΩΣΗ
ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2
ΠΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΑΝΙΚΩΝ 1
ΠΕ4 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1
ΤΕ2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
1
ΤΕ22 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
2
ΔΕ24 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 2
ΔΕ29 ΟΔΗΓΩΝ
(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ)
5
ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ(ΣΥΝΟΔΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ)
7

Α/Α
(κατά σειρά
προτεραιότητας-
αναγκαιό
τητας)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑΔΟΣ ΚΕΝΕΣ
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ
1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
2 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1
3 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΩΝ
4
4 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ)
2
5 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
(ΣΥΝΟΔΟΙ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ)
6
Στον ΟΕΥ του Δήμου υφίστανται και άλλες κενές οργανικές θέσεις οι οποίες
είτε αφορούν προσωπικό κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ για τις οποίες δεν είναι δυνατή η
υποβολή αιτημάτων καθώς δεν αφορούν ανταποδοτικές υπηρεσίες, είτε αφορούν
άλλες κατηγορίες εκπαίδευσης είτε είναι δεσμευμένες για την πρόσληψη του μόνιμου
προσωπικού από τις εκκρεμείς προσλήψεις της 1/196Μ/2009 προκήρυξης του
Δήμου Βριλησσίων (ΦΕΚ 325/τ.προκητύξεων ΑΣΕΠ/22-7-2009) για την οποία
εκδόθηκε πίνακας διοριστέων και η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη.
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και τις ανάγκες των υπηρεσιών του
Δήμου Βριλησσίων οι οποίες λόγω των αποχωρήσεων συναδέλφων με
συνταξιοδοτήσεις, μετατάξεις και της μη ολοκλήρωσης έως σήμερα των προσλήψεων
του μόνιμου προσωπικού της αριθμ. 1/196Μ/2009 προκήρυξης του Δήμου
Βριλησσίων (ΦΕΚ 325/τ.προκητύξεων ΑΣΕΠ/22-7-2009), της εφαρμογής εντός του
έτους του Προγράμματος Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας του Ν.4440/2016 για την
υλοποίηση του οποίου απαιτείται η ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων στο φορέα
προκειμένου να υποβληθούν αιτήματα από το φορέα και να πραγματοποιηθούν οι
μετακινήσεις και του γενικότερου περιορισμού των προσλήψεων και προκειμένου να
εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία των ανταποδοτικών
υπηρεσιών του Δήμου προτείνεται η πρόσληψη των κάτωθι τακτικών υπαλλήλων
δημοσίου δικαίου (μονίμων), με την ακόλουθη σειρά και τα προβλεπόμενα από το
προσοντολόγιο τυπικά προσόντα:
Α/Α
(κατά
σειρά
προτεραι
ότητας-
αναγκαιό
τητας)
ΑΡΙΘΜΟΣ
AITOYMEΝΩ
Ν ΘΕΣΕΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑΔΟΣ ΚΕΝΕΣ
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ
1 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
2 1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1
3 2` ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΩΝ
4

4 1 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ)
2
5 1 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
(ΣΥΝΟΔΟΙ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ)
6
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ*
1)ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της
αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β)
υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
2) ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστον Α΄ τάξης
ειδικότητας 1ης ή άδεια Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ. 112/2012(*),
β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού
Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή
Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή
άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας.
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή
άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της
αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια χορηγήθηκε
βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστον Α΄ τάξης
ειδικότητας 1ης ή άδεια Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ. 112/2012(*),
β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης
τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της
αλλοδαπής.
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής
σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος
υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η
ανωτέρω άδεια χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με
συνυπολογισμό και εμπειρίας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστον Α΄ τάξης
ειδικότητας 1ης ή άδεια Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ. 112/2012(*),
β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο
τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980
απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης
Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της
ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία
τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας (*).
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστον Α΄ τάξης
ειδικότητας 1ης ή άδεια Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ. 112/2012(*),
β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο
τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980
απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης
Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της
ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία
τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας (*).
(*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ 112/2012,
εφόσον στη νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια και η
ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση
της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία.
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :
α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: (α) Τεχνικού Αυτοκινήτων
Οχημάτων ή (β) Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Εκπαιδευτή
Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών ή Πτυχίο Α' ή Β' κύκλου
σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος
τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή
απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικού Λυκείου ειδικότητας Τεχνικού Οχημάτων ή
ειδικότητας Μηχανικής Αυτοκινήτων του Τομέα Μηχανολογίας ή ειδικότητας
Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου του Τομέα Οχημάτων ή
Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας
Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότητας
Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: πτυχίο ή δίπλωμα ή
απολυτήριος τίτλος Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών
Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ή Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων
Οχημάτων ή Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή
Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτων ή Τεχνιτών Μηχανών και
Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού

Μηχανοτρονικής ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή
Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου
σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή
Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής
Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του
ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Α) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ (C) κατηγορίας.
Β) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
Γ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.
Α) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ (C) κατηγορίας.
Β) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
Γ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου
γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο
δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής
του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος
ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3)
ετών, μετά την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Α) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' (C) κατηγορίας.
Β) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
Γ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου
γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο
δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής
του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος
ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6)
μηνών, μετά την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Α) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' (C) κατηγορίας.
Β) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
Γ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ)

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο
τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980
απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης
Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της
ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Δεν υπάρχουν
*Τα τυπικά προσόντα πρόσληψης ενδέχεται να διαφοροποιηθούν σε
περίπτωση αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου κατά την πρόσληψη.
Οι παρούσες προτεινόμενες προσλήψεις θα βαρύνουν τους κάτωθι κωδικούς του
ψηφισθέντος και υπό έγκριση προϋπολογισμού του Δήμου Βριλησσίων
οικονομικού έτους 2017 καθώς και τους προϋπολογισμούς των επόμενων
οικονομικών ετών εφόσον εγκριθούν και υλοποιηθούν.:
 ΔΕ Διοικητικού, ΔΕ Χειριστής Μηχ/τος Έργουν, ΔΕ Οδηγών
Απορριμματοφόρων, ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Συνοδοί
Απορριμματοφόρων) : ΚΑ:20.6011,20.6051.01,20.6051.02, 20.6051.03,
20.6051.04,
 ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών, ΔΕ Χειριστής Μηχ/τος Έργου:
25.6011,250.6051.01,25.6051.02, 25.6051.05
Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με σκοπό
την έγκριση των αιτούμενων προσλήψεων.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ ΜΑΝΙΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βριλήσσια, 26/01/2017
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Πληροφορίες:
Ταχ. Δ/νση : Δ. Βερνάρδου 23
Τηλέφωνα: 213-2050501
Τηλεομοιότυπο: 213-2050516
ΠΡΟΣ
Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
ΘΕΜΑ 7Ο : Έγκριση υπογραφής συμφώνου συνεργασίας για τη συμμετοχή
του Δήμου Βριλησσίων στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πόλεων και Περιφερειών
Υδρογόνου που συντονίζεται από την Κοινή Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για το Υδρογόνο και τις Κυψέλες Καυσίμου (Fuel Cells and
Hydrogen Joint Undertaking – FCH JU)
Ο Δήμος Βριλησσίων προσκαλείται να υπογράψει το MoU για τη συμμετοχή
του στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πόλεων και Περιφερειών Υδρογόνου που συντονίζεται
από την Κοινή Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Υδρογόνο και τις
Κυψέλες Καυσίμου (Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking – FCH JU). Η Κοινή
Πρωτοβουλία για το Υδρογόνο και τις Κυψέλες Καυσίμου (FCH 2 JU) προσκαλεί όλες
τις Πόλεις / Περιφέρειες της ΕΕ που έχουν ενδιαφέρον σε δυνητική χρήση προϊόντων
κυψελών καυσίμου και υδρογόνο ως μέσο για να πετύχουν τους στόχους τους για
μείωση του αποτυπώματος άνθρακα. Ο στόχος είναι η εμπλοκή όσο το δυνατόν
περισσότερο φορέων, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια φιλόδοξη πλατφόρμα
συνεργασίας στην οποία οι βιομηχανικοί εταίροι θα μπορούν να δουλέψουν και να
ακούσουν τις ειδικές σας ανάγκες για παρόμοια προϊόντα καθώς και τους
περιορισμούς που υπάρχουν στην περιοχή σας, να σας εξηγήσουν τα επίπεδα
ετοιμότητας των προϊόντων και να καθορίσουν την πραγματική ζήτηση εμπορικών
προϊόντων υδρογόνου και κυψελών καυσίμου.
Η πρωτοβουλία αυτή θα υλοποιηθεί μέσω μιας μελέτης που θα ξεκινήσει στις
αρχές του 2017, στην οποία θα δηλώσουμε τις ανάγκες μας, θα μάθουμε
περισσότερα για την ετοιμότητα των τεχνολογιών υδρογόνου και κυψελών καυσίμου
με στόχο την παραγωγή προϊόντων μηδενικών ρύπων και θα καθορίσουμε τους
τρόπους υλοποίησης τους λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες χρηματοδότησης και τις
προτεινόμενες λύσεις. Μέσω αυτής της εργασίας, το επίκεντρο θα παραμείνει στις
ανάγκες μας.
Το προτεινόμενο σχέδιο υλοποίησης είναι το ακόλουθο:
 Δημιουργία επαφής με τις Περιφέρειες / Πόλεις της ΕΕ και καθορισμός ενός
πλαισίου συνεργασίας μέσω της υπογραφής Μνημονίου Κατανόησης –
επισυνάπτεται
 Στις αρχές 2017 θα γίνει πρόσκληση σε διαγωνισμό για σύμβουλο που θα αναλάβει
τη μελέτη για λογαριασμό της ΕΕ και στη συνέχεια:
 Οι Περιφέρειες / Πόλεις θα συμμετάσχουν στον καθορισμό των πιο
ενδιαφερουσών εφαρμογών σύμφωνα με τη γνώμη τους και θα συμβάλλουν
στον καθορισμό των επιχειρηματικών μοντέλων, μέσω συμμετοχής σε ομάδες
εργασίας (από Μάρτιο 2017)
 Θα γίνει διάλογος με τους βιομηχανικούς «παίκτες» για να παραχθεί ένας
Οδικός Χάρτης για την εμπορευματοποίηση των πιο υποσχόμενων
εφαρμογών (από Μάρτιο 2017)
 Υλοποίηση των χρηματοδοτικών / οικονομικών σχημάτων που είναι
απαραίτητα για την επίδειξη, ανάπτυξη και εμπορευματοποίηση των
παραπάνω εφαρμογών.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο όπως:
1. Εγκρίνει την υπογραφή συμφώνου συνεργασίας για τη συμμετοχή του Δήμου
Βριλησσίων στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πόλεων και Περιφερειών Υδρογόνου που
συντονίζεται από την Κοινή Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το
Υδρογόνο και τις Κυψέλες Καυσίμου (Fuel Cells and Hydrogen Joint
Undertaking – FCH JU)
2. Εξουσιοδοτεί τον Αντιδήμαρχο Κωνσταντίνο Βαφειάδη για την υπογραφή
οποιουδήποτε σχετικού εγγράφου για τις νόμιμες πιο πέρα ενέργειες,
προκειμένου να υλοποιηθεί η απόφαση.
Με εντολή Δημάρχου
Ο Γενικός Γραμματέας
Νικόλαος Μπαρμπούνης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βριλήσσια,
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ:
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 13375/24.10.2016
ΠΡΟΣ
Το Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου
ΘΕΜΑ 9ο: Επιστροφή ποσού € 8516,93 ως αχρεωστήτως καταβληθέν
Με τις αριθμ. 58/2016 και 59/2016 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε αντίστοιχα η αριθμ. 142/2014 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην έγκριση του πλαισίου (κατηγοριών
δικαιούχων, όρων, κριτηρίων και τηρούμενης διαδικασίας) περί μείωσης δημοτικών
τελών σε ευπαθείς ομάδες.
Σύμφωνα με την αριθμ. 103/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η
οποία τροποποίησε την υπ’ αριθμ. 59/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η
ισχύς των μειώσεων δημοτικών τελών για το έτος 2016 θα αρχίσει από την
ημερομηνία κατάθεσης των υποβληθέντων αιτημάτων.
Στη συνέχεια με τις αριθμ. 104/2016 και 117/2016 αποφάσεις του Δημοτικού
Συμβουλίου, εγκρίθηκαν οι υποβληθείσες αιτήσεις των δημοτών που εντάσσονται
στην κατηγορία των ευπαθών ομάδων, αναφορικά με τις μειώσεις των δημοτικών
τελών.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 25/75 όπως τροποποιήθηκε με
το Ν. 429/1976 το σύστημα βεβαιώσεως και εισπράξεως τελών καθαριότητας και
φωτισμού του δήμου έχει ανατεθεί στη ΔΕΗ.
Κατά συνέπεια παρακαλούμε όπως εγκρίνεται για τους κατωτέρω δημότες,
την επιστροφή ποσού € 8516,93 με συμψηφισμό στους επόμενους λογαριασμούς
της ΔΕΗ, που αφορούν το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία κατάθεσης των
υποβληθέντων αιτημάτων μέχρι 30.9.2016 (ημερομηνία διόρθωσης - ενημέρωσης
της εφαρμογής τελών ακινήτων της ΔΕΔΔΗΕ).

.........................


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βριλήσσια, 03/11/2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ:
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:
ΠΡΟΣ
Το Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου
ΘΕΜΑ 10ο: Αξιολόγηση δικαιολογητικών μείωσης Δημοτικών Τελών
Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006, το άρθρο 13 του Ν.4368/2016
καθώς και τις 58/2016 , 59/2016 & 103/2016 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, δίδεται η
δυνατότητα μείωσης των δημοτικών τελών μέχρι ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) στους
πολύτεκνους -τρίτεκνους, στα άτομα με αναπηρίες και απαλλαγή στους απόρους-άνεργους
δημότες μας, κατόπιν υποβολής σχετικών αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους και την
προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
Στο Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
υπεβλήθησαν δύο (2) αιτήματα εκ των οποίων το ένα (1) ανήκει στην κατηγορία άτομα με
αναπηρίες & ένα (1) ανήκει στην κατηγορία πολύτεκνοι, προκειμένου να ενταχθούν στις
προβλεπόμενες κατηγορίες.
Στη συνέχεια αφού ελέγχθηκαν τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν, συντάχθηκαν οι
κατωτέρω πίνακες ανά κατηγορία, τους οποίους και σας επισυνάπτουμε. Επισημαίνουμε δε, ότι
θα παύσει να ισχύει η μείωση των τελών από προηγούμενες αποφάσεις μειώσεων Δημοτικού
Συμβουλίου για αυτούς που δεν θα επικαιροποιήσουν τα δικαιολογητικά τους μέχρι την
ημερομηνία έγκρισης της ανωτέρω απόφασης.
Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε το από 2/11/2016 πρακτικό της επιτροπής Μείωσης
Δημοτικών Τελών Φωτισμού και Καθαριότητας, για τις δύο (2) αιτήσεις για το οικ. έτος 2016.
Το Πρακτικό αυτό αναγράφει τα εξής:
Στα Βριλήσσια, σήμερα στις 2 του μηνός Νοεμβρίου, ημέρα Τετάρτη του έτους 2016 και
ώρα 13:00, συνήλθε στο Δημαρχείο των Βριλησσίων η συγκροτηθείσα επιτροπή με τις υπ΄ αριθμό
58/2016, 59/2016 &103/2016 αποφάσεις του Δημοτικό Συμβουλίου των Βριλησσίων, «Μείωσης
Δημοτικών Τελών Φωτισμού και Καθαριότητας» για την μείωση δημοτικών τελών σε ευπαθείς
ομάδες αποτελούμενη από τους:
1. Τον κ. Μαλτέζο Ευάγγελο, μόνιμος υπάλληλος, ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού.
2. Τον κ. Γαλάνη Γεώργιο, μόνιμος υπάλληλος, ΠΕ Διοικητικού
3. Την κα. Τσίτσα Αθανασία, αορίστου υπάλληλος, ΤΕ Νοσηλευτών
Εξέτασε τις αιτήσεις που αφορά τις ευπαθείς ομάδες (A.M.E.A., Πολύτεκνοι, Τρίτεκνοι, Άνεργοι
και Άποροι) του Δήμου Βριλησσίων του Οκτωβρίου 2016 , οι οποίες είχαν τις προϋποθέσεις για να
συμμετέχουν στις παρακάτω κατηγορίες:
 Να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου μας (προσκομίζοντας στην αρμόδια υπηρεσία τα
εκκαθαριστικά των δύο τελευταίων ετών).
32
 Το συνολικό εισόδημά τους πλην των απόρων και μακροχρόνια ανέργων να ανέρχεται έως του
ποσού των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00€ ) και αναλυτικά :
Σε οικογένειες πολυτέκνων με τέσσερα παιδιά και άνω και ετήσιο δηλωθέν εισόδημα έως
40.000,00 ευρώ. Η απαλλαγή αφορά τους αρχηγούς της οικογένειας και όχι τα ανήλικα τέκνα του
πολύτεκνου.
Ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας από 67% έως και 80% και άνω και ετήσιο οικογενειακό
εισόδημα έως 40.000,00 €.
Ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας από 81% και άνω χωρίς ετήσιο δηλωθέν εισόδημα.
Μονογονεεική οικογένεια με ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα έως 30.000,00 €. Η
απαλλαγή αφορά τους αρχηγούς της οικογένειας και όχι τα ενήλικα τέκνα τους και
Τρίτεκνοι με ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα έως 40.000,00 €
 Να προσκομίσουν εκκαθαριστικό εφορίας του προηγούμενου οικονομικού έτους ή αντίγραφο του
Ε1, αν πρόκειται για δήλωση που δεν έχει εκκαθαρισθεί μέχρι την ημερομηνία υποβολής των
σχετικών δικαιολογητικών, καθώς και αντίγραφο του Ε9. Εάν δεν υποβάλλεται φορολογική
δήλωση, τότε υπεύθυνη δήλωσή τους, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., ότι δεν υπεβλήθη
φορολογική δήλωση σε καμία Δ.Ο.Υ.
 Στην περίπτωση μείωσης που αφορά σε προστατευόμενο μέλος, γίνεται συσχετισμός με το
οικογενειακό εισόδημα του δικαιούχου ή της οικογένειάς του, μέσω του Ε1.
 Να υποβάλουν σχετική αίτηση και φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας η
Διαβατηρίου.
 Να υποβάλουν όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν απαιτηθεί από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου
για τη διασφάλιση των συμφερόντων του.
Η επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισε με αποτέλεσμα οι πίνακες είναι οι
εξής:
..................

Ο Δήμαρχος
με εντολή ο Γενικός Γραμματέας
Μπαρμπούνης Νικόλαος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
Βριλήσσια
Αρ. πρωτ.:
17-01-2017
635
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΘΡΟΥ 23 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Προς: κ. Πρόεδρο του
Δημοτικού Συμβουλίου
ΘΕΜΑ 11Ο: Διαγραφή οφειλής λογαριασμού ύδρευσης
Σήμερα ημέρα Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 10:00 π.μ στο Δημαρχείο Βριλησσίων συνήλθε
η Επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 101/2015 Απόφαση Δημάρχου βάσει των
διατάξεων του άρθρου 23 του Κανονισμού Ύδρευσης (Απόφαση 21/2015 Δημοτικού Συμβουλίου)
προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί της υπ’ αρίθμ. 144/04.01.2017 αίτησης της κ. ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ
ΘΑΛΕΙΑΣ για μείωση οφειλής ύδρευσης στα συνήθη επίπεδα εξαιτίας διαρροής που υπέστη στον
υδρομετρητή με αριθμό 20547576 οφειλόμενη σε βλάβη που προκλήθηκε από τρίτους κατά το Δ’
τρίμηνο 2009.
Η Επιτροπή, που αποτελείται από τους υπαλλήλους:
1. Χίου Ερασμία, πρόεδρος
2. Τσαντιράκη Αγγελική, μέλος
3. Μουρατίδου Θεώνη, μέλος
εξέτασε την εν λόγω αίτηση, παρ’ όλο που αφορά παρελθόντα λογαριασμό (Δ’ τρίμηνο 2009),
κατόπιν ενημέρωσης από την Ταμειακή Υπηρεσία και το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών
Εγκαταστάσεων Πόλης του Δήμου, για τους λόγους που αναφέρονται παρακάτω:
Η παροχή με αριθμό μητρώου 15-01195 02 και αριθμό υδρομετρητή 20547576, που υδροδοτεί
το ακίνητο επί της οδού Πίνδου, 45 στο οποίο διαμένει η αιτούσα και για την οποία είναι
καταχωρημένος ως ιδιοκτήτης ο πατέρας της (ΧΡΥΣΟΧΟΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ), υπέστη βλάβη από
τον εργολάβο κατασκευής του ποδηλατόδρομου της οδού Μακεδονίας, κατά το Δ’ τρίμηνο 2009.
Η βλάβη, διαπιστώθηκε από Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και είχε ως
αποτέλεσμα σημαντική αφανή διαρροή ύδατος ύψους 224 m3, ενώ η συνήθης κατανάλωση του
εν λόγω τριμήνου ήταν 13 m3.
Εγκαίρως η υδρολήπτρια υπέβαλε αίτηση (ΑΠ 1449/23-02-2010) ζητώντας να «αγνοηθεί η
καταμέτρηση» του τριμήνου της διαρροής. Το Δημοτικό Συμβούλιο εξέτασε την περίπτωση αυτή,
κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας επιτροπής του άρθρου 21, στην συνεδρίαση με αρ. 15/20-09-
2010 και με την υπ.αρ. 132/2010 απόφασή του, μείωσε το οφειλόμενο ποσό για το Δ’ τρίμηνο
2009, από 474,75€ (πλέον ΦΠΑ) που ήταν η αρχική χρέωση, κατά 50%, δηλαδή κατά 237,38€
και παρέμεινε προς πληρωμή ποσό ύψους 237,38€ (πλέον ΦΠΑ).
Το πληρωτέο ποσό δεν εξοφλήθηκε από την υδρολήπτρια δεδομένου ότι θεωρούσε ότι έπρεπε
να μειωθεί περαιτέρω, δηλαδή στα συνήθη επίπεδα, διότι επρόκειτο για βλάβη που προήλθε
από τρίτους, γεγονός που αφενός αναγνωρίζει ο Δήμος, αφετέρου προβλέπεται και στον
Κανονισμό Ύδρευσης (άρθρο 23 παρ. 8).
36
Εν τω μεταξύ, η υδρολήπτρια υπέστη και νέα αφανή διαρροή στην ίδια παροχή κατά το Γ’
τρίμηνο του 2011, αυτή τη φορά στις εσωτερικές τις εγκαταστάσεις από άγνωστη αιτία. Κατόπιν
αιτήσεώς της, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε με την απόφαση 47/2011την προβλεπόμενη από
το τέως άρθρο 21 (νυν άρθρο 23) του Κανονισμού Ύδρευσης μείωση του λογαριασμού για το Γ’
τρίμηνο 2011.
Ωστόσο, ουδέποτε ο Δήμος επανεξέτασε τη μείωση της οφειλής του λογαριασμού του Δ’
τριμήνου 2009 στα συνήθη επίπεδα, δηλαδή στα 8,61€ πλέον Φ.Π.Α., παρόλο που ζητήθηκε
από την αιτούσα και πληρούνταν τα κριτήρια. Έκτοτε εκκρεμεί η οφειλή των 237,38 € πλέον των
νομίμων προσαυξήσεων.
Δια ταύτα, η κ. ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ επανήλθε με την Α.Π. 198/08-01-2016 αίτηση αλλά και την
πρόσφατη αίτηση (144/04-01-2017), ζητώντας εκ νέου μείωση της οφειλής της στα συνήθη
επίπεδα για το Δ’ τρίμηνο 2009 καθώς και διαγραφή των προσαυξήσεων με τα οποία
επιβαρύνεται έκτοτε.
Επειδή,
 Η κυρία ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΘΑΛΕΙΑ, υπέστη αφανή διαρροή στην παροχή
από την οποία υδρεύεται με αριθμό υδρομετρητή 20547576 εξαιτίας βλάβης που
προκάλεσε τρίτος (εργολάβος δημοσίων έργων) στις εσωτερικές της εγκαταστάσεις, κατά
το Δ’ τρίμηνο 2009.
 Παρ’ όλες τις επανειλημμένες αιτήσεις της υδρολήπτριας, ουδέποτε
έγινε η προβλεπόμενη στο άρθρο 23 παρ. 8 του Κανονισμού Ύδρευσης μείωση στα
συνήθη επίπεδα, παρά έγινε μείωση κατά 50%.
 Το ποσό που θα πρέπει να διαγραφεί από τον υπόχρεο ανέρχεται στα
228,77 € (πλέον ΦΠΑ), όπως αναλυτικά φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΤΑΝ/ΝΤΑ
ΚΥΒΙΚΑ
ΤΕΚΜΑΡΤΑ
ΚΥΒΙΚΑ
ΑΡΧΙΚΗ
ΧΡΕΩΣΗ

ΠΛΗΡΩΤΕΟ
ΠΟΣΟ ΒΑΣΕΙ
Α.Δ.Σ.132/2010

ΤΕΛΙΚΗ
ΧΡΕΩΣΗ

ΠΟΣΟ
ΠΡΟΣ
ΔΙΑΓΡΑΦΗ

Δ' 2009 224 13 474,75 237,38 8,61 228,77
 Δεν ευθύνεται η κυρία ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ για την καθυστέρηση εξέτασης των δίκαιων
αιτημάτων της σχετικά με την αφανή διαρροή που υπέστη κατά το Δ’ τρίμηνο 2009, η
οποία είχε ως συνέπεια να εκκρεμεί εις βάρος της οφειλή 237,38€ (πλέον Φ.Π.Α.)
ακολουθούμενη από τις νόμιμες προσαυξήσεις.
 Σε περίπτωση οφειλής που εγγραφεί κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς την
φορολογητέα ύλη, προβλέπεται η διαγραφή μέρους του χρέους, σύμφωνα με το άρθρο
174 παρ. 1 του Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα (Ν.3463/2006 ΦΕΚ 114/Α),
 Σε περίπτωση που δεν καταβληθεί εμπρόθεσμα μία οφειλή με υπαιτιότητα της
υπηρεσίας, ο οφειλέτης μπορεί να απαλλαχθεί από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης
καταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 174 παρ. 3 του Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα
(Ν.3463/2006 ΦΕΚ 114 Α’).
Με βάση τα ανωτέρω, παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης, με την οποία το
Δημοτικό Συμβούλιο θα:
Εγκρίνει

 Τη μείωση της οφειλής από το λογαριασμό του Δ’ τριμήνου 2009 στα συνήθη επίπεδα, ήτοι
στα 8,61 € (πλέον Φ.Π.Α.) λόγω αφανούς διαρροής που υπέστη ο υπόχρεος στον
υδρομετρητή 20547576 με υπαιτιότητα τρίτων (εργολάβου δημοσίων έργων).
 Τη διαγραφή ποσού ύψους 228,77 € (πλέον Φ.Π.Α.) από την οφειλή του Δ’ τριμήνου 2009.
 Τη διαγραφή των νομίμων προσαυξήσεων που βαρύνουν την οφειλή που εκκρεμεί από το
Δ’ τρίμηνο 2009.
Η παρούσα εισήγηση, αφού αναγνώστηκε και υπογράφηκε από τα μέλη της Επιτροπής του
άρθρου 23 του Κανονισμού Ύδρευσης διαβιβάζεται προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΧΙΟΥ ΕΡΑΣΜΙΑ
Προϊσταμένη
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
ΤΣΑΝΤΙΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Υπάλληλος
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΘΕΩΝΗ
Υπάλληλος
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ ΜΑΝΙΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
Βριλήσσια
Αρ. πρωτ.:
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΘΡΟΥ 23 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Προς: κ. Πρόεδρο του
Δημοτικού Συμβουλίου
ΘΕΜΑ 12Ο: Μείωση λογαριασμών ύδρευσης
Σήμερα ημέρα Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 10:00 π.μ στο Δημαρχείο Βριλησσίων
συνήλθε η Επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 101/2015 Απόφαση Δημάρχου
βάσει των διατάξεων του άρθρου 23 του Κανονισμού Ύδρευσης (Απόφαση 21/2015 Δημοτικού
Συμβουλίου) προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί των ενστάσεων κατανάλωσης και αιτημάτων
αναμόρφωσης των λογαριασμών ύδρευσης, που έχουν έως σήμερα υποβληθεί στο Δήμο
Βριλησσίων.
Η Επιτροπή, που αποτελείται από τους υπαλλήλους:
1. Χίου Ερασμία, πρόεδρος
2. Τσαντιράκη Αγγελική, μέλος
3. Μουρατίδου Θεώνη, μέλος
εξέτασε συνολικά δώδεκα (12) αιτήσεις αναμόρφωσης λογαριασμών ύδρευσης, λόγω
υπερβολικών καταναλώσεων ύδατος προκαλούμενων από αφανείς διαρροές στις εσωτερικές
τους εγκαταστάσεις, όπως προβλέπεται στο άρθρο 23 του Κανονισμού Ύδρευσης του Δήμου
Βριλησσίων (απόφαση 57/2016 του Δημοτικού Συμβουλίου).
Τα στοιχεία των αιτήσεων οι οποίες υποβλήθηκαν στο Δήμο παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Εξ
αυτών, απορρίπτεται η εξέταση μίας (1) αίτησης (α/α 1 έως 3 του Πίνακα 1) καθώς εκκρεμούν
ληξιπρόθεσμες οφειλές παλαιότερων λογαριασμών ύδρευσης. Αυτές θα επανεξεταστούν
κατόπιν άρσης των εν λόγω οφειλών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 23 του Κανονισμού
Ύδρευσης.
Οι λογαριασμοί που γίνονται δεκτοί προς εξέταση είναι οι ακόλουθοι:
(α) Ο τρέχων λογαριασμός κατανάλωσης ύδατος, ήτοι ο λογαριασμός του Γ’ τριμήνου 2016.
Όμως, καθώς ο λογαριασμός αυτός είναι ΕΝΑΝΤΙ, θα εξεταστεί μόνον για όσους
καταναλωτές δήλωσαν έγκαιρα την αφανή διαρροή και έγινε καταμέτρηση του Γ΄
τριμήνου, οπότε υπάρχουν στοιχεία πραγματικής κατανάλωσης νερού .
Για τους υπόλοιπους αιτούντες μείωσης λογαριασμού του Γ’ τριμήνου 2016, η αίτησή
τους θα πρέπει να εξεταστεί μετά την έκδοση λογαριασμού του Δ’ τριμήνου 2016, όπου
θα έχει γίνει η εκκαθάριση.
(β) Ο τελευταίος λογαριασμός, δηλαδή ο λογαριασμός του Β’ τριμήνου 2016.
39
(γ) Οι λογαριασμοί του Δ’ τριμήνου 2015 και Α’ τριμήνου 2016 (που βεβαιώθηκαν
ταυτόχρονα), που θεωρούνται ως τελευταίοι λογαριασμοί για όσους καταναλωτές
υπέβαλαν αίτηση αναμόρφωσης πριν από την 21-12-2016 (ημερομηνία βεβαίωσης του
τρέχοντος λογαριασμού).
Η αίτηση με α/α 9 αφορά αφανή διαρροή που σημειώθηκε κατά το Δ’ τρίμηνο 2015 επάνω στον
υδρομετρητή οφειλόμενη σε βλάβη του οργάνου, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρμόδιας
υπηρεσίας (τμήμα ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων πόλης). Σε αυτήν την περίπτωση θα
πρέπει να γίνει μείωση της κατανάλωσης νερού στα συνήθη επίπεδα, σύμφωνα με την παρ. 8
του άρθρου 23 του Κανονισμού Ύδρευσης.
Η αξιολόγηση όλων των υπόλοιπων αιτήσεων του Πίνακα 1 έγινε βάσει των κριτηρίων του
άρθρου 23 του Κανονισμού Ύδρευσης, ως ακολούθως:
1. Τεκμηριωμένη αφανής διαρροή στις εσωτερικές εγκαταστάσεις του καταναλωτή
(προσκόμιση απόδειξης παροχής υπηρεσίας τεχνικού, υπεύθυνη δήλωση του
καταναλωτή, στοιχεία αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου).
2. Κατανάλωση τριμήνου μεγαλύτερη από 70 m3 εκτός κι αν η συνήθης κατανάλωση είναι
κάτω από 10 m3.
3. Κατανάλωση επίμαχου τριμήνου διπλάσια του μέσου όρου των αντίστοιχων τριμήνων
των τριών τελευταίων ετών, σε όγκο νερού (κυβικά).
4. Η τελικώς τιμολογούμενη μειωμένη κατανάλωση δε θα είναι μικρότερη από τη μέγιστη
κατανάλωση των αντίστοιχων τριμήνων των προηγούμενων 3 ετών.
5. Το μειωμένο ποσό που καλείται να πληρώσει ο καταναλωτής δε θα είναι μικρότερο από
το κόστος που επιβάρυνε το Δήμο Βριλησσίων για την κατανάλωση αυτή.
Στη συνέχεια, η επιτροπή αφού συζήτησε, μελέτησε και εξέτασε λεπτομερώς τις διάφορες
παραμέτρους σχετικά με τα κριτήρια μείωσης των λογαριασμών ύδρευσης όλων των αιτήσεων,
λόγω αφανούς διαρροής, κατήρτισε τους επόμενους Πίνακες:
- ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Εφαρμογή των κριτηρίων αποδοχής / απόρριψης των αιτήσεων μείωσης
λογαριασμών ύδρευσης λόγω αφανών διαρροών.
- ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Εφαρμογή των κριτηρίων τελικής τιμολόγησης και συνολική διαμόρφωση των
προς διαγραφή και χρέωση ποσών.
- ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Συνολική διαμόρφωση ποσών προς διαγραφή και χρέωση όλων των
αποδεκτών προς εξέταση λογαριασμών ύδρευσης.
Οι εξετασθείσες αιτήσεις μείωσης λόγω αφανούς διαρροής αφορούν συνολικά σε χρεώσεις για
κατανάλωση 2.877 m3 νερού. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Οικονομικής Υπηρεσίας, το τρέχον
κόστος του νερού για το δήμο ανέρχεται στα 0,90 €/m3. Προκύπτουν λοιπόν τα παρακάτω
στοιχεία για τις υποβληθείσες αιτήσεις (οι τιμές δεν περιλαμβάνουν τον Φ.Π.Α. 13%).
 Όγκος ύδατος εξεταζόμενων τριμήνων
(λογαριασμών)
2.877 m3
 Όγκος ύδατος κατόπιν μειώσεων 2.482 m3
 Κόστος νερού για το δήμο: 2.589,30 €
 Αρχική χρέωση: 5.390,00 €
 Ποσό διαγραφής: 985,02 €
 Τελική χρέωση: 4.404,98 €
40
Πίνακας 1. Στοιχεία υποβληθεισών αιτήσεων αναμόρφωσης λογαριασμών ύδρευσης λόγω αφανούς διαρροής.
ONOM. ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ
1 3644 1/4/16 ΑΦΑΛΩΝΙΑΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 27-00840 00 22609 γενικό Γ 2015 686 1768,35 229,89 1998,24
2 3644 1/4/16 ΑΦΑΛΩΝΙΑΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 27-00840 00 22609 γενικό Δ 2015 253 555,95 72,27 628,22
3 3644 1/4/16 ΑΦΑΛΩΝΙΑΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 27-00840 00 22609 γενικό Α 2016 53 40,70 5,29 45,99
4 10326 24/8/16 ΔΟΥΚΟΥΔΑΚΗ ΑΝΝΑ ΔΟΥΚΟΥΔΑΚΗ ΑΝΝΑ 23-01145 01 3649 γενικό Β 2016 218 457,95 59,53 517,48
5 11023 10/9/16 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛ/ΚΙΑΣ ΚΟΙΝ14Ο-Χ0Ρ5Η50Σ0Τ Ο11 61018 κοινόχρηστΓα 2016 376 860,80 111,90 972,70
6 11525 20/9/16 ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 24-01170 00 4761 γενικό Γ 2016 87 99,25 12,90 112,15
7 1632 12/12/16 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 08-02000 07 22111 γενικό Β 2016 79 81,01 10,53 91,54
8 16050 12/12/16 ΓΚΟΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18-02684 09 1008 γενικό Β 2016 121 186,35 24,23 210,58
9 16217 14/12/16 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11-00900 00 63828 γενικό Δ 2015 73 70,27 9,14 79,41
10 16611 20/12/16 ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΚΤΟΗΝΣΤΟΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π06Α-Ν0Α2Γ4Ι5Ω0Τ 0Η1Σ 15255 γενικό Α 2016 68 61,32 7,97 69,29
11 16611 20/12/16 ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΚΤΟΗΝΣΤΟΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π06Α-Ν0Α2Γ4Ι5Ω0Τ 0Η1Σ 15255 γενικό Β 2016 99 127,45 16,57 144,02
12 16802 27/12/16 ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 01-00500 05 ΔΒ13 9136 γενικό Δ 2015 119 180,75 23,50 204,25
13 16802 27/12/16 ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 01-00500 05 ΔΒ13 9136 γενικό Α 2016 130 211,55 27,50 239,05
14 56 3/1/17 ΤΣΑΚΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΚΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11-00940 04 ΔΒ 6659 γενικό B 2016 95 118,05 15,35 133,40
15 99 3/1/17 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ Μ0ΙΧ3-05170 00 3622 γενικό Δ 2015 107 147,15 19,13 166,28
16 99 3/1/17 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ Μ0ΙΧ3-05170 00 3622 γενικό Α 2016 96 120,40 15,65 136,05
17 99 3/1/17 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ Μ0ΙΧ3-05170 00 3622 γενικό Β 2016 109 152,75 19,86 172,61
18 452 12/1/17 ΡΑΠΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΑΠΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜ. 22-03400 06 21707 γενικό Γ 2016 108 149,95 19,49 169,44
Α/Α Α.Π. ΗΜ/ΝΙΑ ΑΙΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥΑΡ. ΥΔΡΟΜ. ΤΙΜ. ΤΡΙΜΗΝΟ m3 ΠΟΣΟ ΤΡΙΜΗΝΟΥ €
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Εφαρμογή των κριτηρίων αποδοχής / απόρριψης των εξεταζόμενων τριμήνων κατανάλωσης ύδατος, λόγω αφανών διαρροών.
1 2 3 MO 2ΜΟ ΚΡΙΤ.1: ΕΜΠΡΟΘ. ΚΡΙΤ.2:ΤΕΚΜ. ΔΙΑΡΡΟΗ ΚΡΙΤ.3: >70m3 ΚΡΙΤ.4: >2ΜΟ
1 ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 22609 Γ 2015 686 ΑΝΑΒΟΛΗ
2 ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 22609 Δ 2015 253 ΑΝΑΒΟΛΗ
3 ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 22609 Α 2016 53 ΑΝΑΒΟΛΗ
4 ΔΟΥΚΟΥΔΑΚΗ ΑΝΝΑ 3649 Β 2016 218 79 109 79 89 178 ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ
5 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛ/ΚΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣ6Τ1Ο019 Γ 2016 376 107 122 125 118 236 ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ
6 ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 4761 Γ 2016 87 88 111 119 106 212 ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
7 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 22111 Β 2016 79 18 16 16 17 33 ΔΕΚΤΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
8 ΓΚΟΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1008 Β 2016 121 48 49 4 51 101 ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ
9 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 63828 Δ 2015 73 16 14 15 15 30 ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ (ΣΥΝΗΘΗ ΕΠΙΠΕΔΑ)
10 ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩ1Τ52Η5Σ5 Α 2016 68 26 23 13 21 41 ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
11 ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩ1Τ52Η5Σ5 Β 2016 99 37 26 23 29 57 ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ
12 ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΒ13 9136 Δ 2015 119 1 1 1 1 2 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
13 ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΒ13 9136 Α 2016 130 1 0 0 0 1 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
14 ΤΣΑΚΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΒ 6659 B 2016 95 48 42 46 45 91 ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ
15 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΜΙΧ 3622 Δ 2015 107 99 90 76 88 177 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
16 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΜΙΧ 3622 Α 2016 96 73 78 72 74 149 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
17 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΜΙΧ 3622 Β 2016 109 94 77 76 82 165 ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
18 ΡΑΠΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜ. 21707 Γ 2016 108 69 63 80 71 141 ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ
ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ
Α/Α ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΑΡ. ΥΔΡ. ΤΡΙΜΗΝΟ m³
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (m3) ΑΝΤΙΣΤ.
ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΠΡΟΗΓ. ΕΤΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Εφαρμογή των κριτηρίων τελικής τιμολόγησης και διαμόρφωση των ποσών πληρωμής των εξεταζόμενων τριμήνων κατανάλωσης ύδατος.
m³ ΠΟΣΟ
ONOM. €
ΚΟΣΤΟΣ
ΝΕΡΟΥ €
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
ΜΕΙΩΘΕΝΤΩΝ 50% €
ΔΙΑΜΟΡΦ.
ΠΟΣΟ €
TEΛΙΚΩΣ ΜΕΙΩΘΕΝΤΑ
ΚΥΒΙΚΑ
ΠΟΣΟ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ €
1 ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ Γ 2015 686 1768,35 686 1768,35
2 ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ Δ 2015 253 555,95 253 555,95
3 ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ Α 2016 53 40,70 53 40,70
4 ΔΟΥΚΟΥΔΑΚΗ ΑΝΝΑ Β 2016 218 457,95 196,20 152,75 196,20 125 197,55
5 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛ/ΚΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΓΤΟ 2016 376 860,80 338,40 334,40 338,40 190 340,00
6 ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Γ 2016 87 99,25 87 99,25
7 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Β 2016 79 81,01 79 81,01
8 ΓΚΟΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β 2016 121 186,35 108,90 48,79 108,90 92 111,00
9 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ 2015 73 70,27 15 9,95
10 ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΩΤΗΣ2016 68 61,32 68 61,32
11 ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΒΩΤΗΣ2016 99 127,45 89,10 38,00 89,10 83 89,85
12 ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Δ 2015 119 180,75 107,10 0,00 0,00 0 0,00
13 ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α 2016 130 211,55 117,00 0,00 0,00 0 0,00
14 ΤΣΑΚΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ B 2016 95 118,05 85,50 36,20 85,50 82 87,50
15 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΜΙΧ Δ 2015 107 147,15 107 147,15
16 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΜΙΧ Α 2016 96 120,40 96 120,40
17 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΜΙΧ Β 2016 109 152,75 109 152,75
18 ΡΑΠΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜ. Γ 2016 108 149,95 108 149,95
ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΗΓΗΣΗ
ΤΡΙΜΗΝΟ
Α/Α ΥΠΟΧΡΕΟΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Συνολική διαμόρφωση ποσών προς διαγραφή και χρέωση των αιτήσεων μείωσης λογαριασμών ύδρευσης.
ΑΡΧΙΚΑ ΜΕΙΩΘ. ONOM. Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΟ ONOM. Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΟ ONOM. ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ
1 ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 22609 Γ 2015 686 686 1768,35 229,89 1998,24 0,00 0,00 0,00 1768,35 229,89 1998,24
2 ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 22609 Δ 2015 253 253 555,95 72,27 628,22 0,00 0,00 0,00 555,95 72,27 628,22
3 ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 22609 Α 2016 53 53 40,70 5,29 45,99 0,00 0,00 0,00 40,70 5,29 45,99
4 ΔΟΥΚΟΥΔΑΚΗ ΑΝΝΑ 3649 Β 2016 218 125 457,95 59,53 517,48 260,40 33,85 294,25 197,55 25,68 223,23
5 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛ/ΚΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤ61Ο019 Γ 2016 376 190 860,80 111,90 972,70 520,80 67,70 588,50 340,00 44,20 384,20
6 ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 4761 Γ 2016 87 87 99,25 12,90 112,15 0,00 0,00 0,00 99,25 12,90 112,15
7 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 22111 Β 2016 79 79 81,01 10,53 91,54 0,00 0,00 0,00 81,01 10,53 91,54
8 ΓΚΟΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1008 Β 2016 121 92 186,35 24,23 210,58 75,35 9,80 85,15 111,00 14,43 125,43
9 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 63828 Δ 2015 73 15 70,27 9,14 79,41 60,32 7,84 68,16 9,95 1,29 11,24
10 ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩ1Τ5Η25Σ5 Α 2016 68 68 61,32 7,97 69,29 0,00 0,00 0,00 61,32 7,97 69,29
11 ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩ1Τ5Η25Σ5 Β 2016 99 83 127,45 16,57 144,02 37,60 4,89 42,49 89,85 11,68 101,53
12 ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΒ13 9136 Δ 2015 119 119 180,75 23,50 204,25 0,00 0,00 0,00 180,75 23,50 204,25
13 ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΒ13 9136 Α 2016 130 130 211,55 27,50 239,05 0,00 0,00 0,00 211,55 27,50 239,05
14 ΤΣΑΚΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΒ 6659 B 2016 95 82 118,05 15,35 133,40 30,55 3,97 34,52 87,50 11,38 98,88
15 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΜΙΧ 3622 Δ 2015 107 107 147,15 19,13 166,28 0,00 0,00 0,00 147,15 19,13 166,28
16 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΜΙΧ 3622 Α 2016 96 96 120,40 15,65 136,05 0,00 0,00 0,00 120,40 15,65 136,05
17 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΜΙΧ 3622 Β 2016 109 109 152,75 19,86 172,61 0,00 0,00 0,00 152,75 19,86 172,61
18 ΡΑΠΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜ. 21707 Γ 2016 108 108 149,95 19,49 169,44 0,00 0,00 0,00 149,95 19,49 169,44
ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ € ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ €
Α/Α ΑΡ. ΥΔΡ. ΤΡΙΜΗΝΟ
m³ ΑΡΧΙΚΗ ΧΡΕΩΣΗ €
ΥΠΟΧΡΕΟΣ
42
Παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης, με την οποία το Δημοτικό Συμβούλιο
θα :
Εγκρίνει
1. την αναβολή εξέτασης των περιπτώσεων α/α 1 έως και 3 του παρακάτω
πίνακα μέχρι άρσης των ληξιπρόθεσμων οφειλών.
2. τη μείωση και διαγραφή των ποσών ανά καταναλωτή ύδρευσης, λόγω
αφανούς διαρροής, όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.
ΑΡΧΙΚΑ ΜΕΙΩΘ. ONOM. Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΟ ONOM. Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΟ ONOM. ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ
1 ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 22609 Γ 2015 686 686 1768,35 229,89 1998,24 0,00 0,00 0,00 1768,35 229,89 1998,24
2 ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 22609 Δ 2015 253 253 555,95 72,27 628,22 0,00 0,00 0,00 555,95 72,27 628,22
3 ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 22609 Α 2016 53 53 40,70 5,29 45,99 0,00 0,00 0,00 40,70 5,29 45,99
4 ΔΟΥΚΟΥΔΑΚΗ ΑΝΝΑ 3649 Β 2016 218 125 457,95 59,53 517,48 260,40 33,85 294,25 197,55 25,68 223,23
5 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛ/ΚΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤ6Ο1019 Γ 2016 376 190 860,80 111,90 972,70 520,80 67,70 588,50 340,00 44,20 384,20
6 ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 4761 Γ 2016 87 87 99,25 12,90 112,15 0,00 0,00 0,00 99,25 12,90 112,15
7 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 22111 Β 2016 79 79 81,01 10,53 91,54 0,00 0,00 0,00 81,01 10,53 91,54
8 ΓΚΟΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1008 Β 2016 121 92 186,35 24,23 210,58 75,35 9,80 85,15 111,00 14,43 125,43
9 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 63828 Δ 2015 73 15 70,27 9,14 79,41 60,32 7,84 68,16 9,95 1,29 11,24
10 ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩ1Τ5Η2Σ55 Α 2016 68 68 61,32 7,97 69,29 0,00 0,00 0,00 61,32 7,97 69,29
11 ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩ1Τ5Η2Σ55 Β 2016 99 83 127,45 16,57 144,02 37,60 4,89 42,49 89,85 11,68 101,53
12 ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΒ13 9136 Δ 2015 119 119 180,75 23,50 204,25 0,00 0,00 0,00 180,75 23,50 204,25
13 ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΒ13 9136 Α 2016 130 130 211,55 27,50 239,05 0,00 0,00 0,00 211,55 27,50 239,05
14 ΤΣΑΚΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΒ 6659 B 2016 95 82 118,05 15,35 133,40 30,55 3,97 34,52 87,50 11,38 98,88
15 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΜΙΧ 3622 Δ 2015 107 107 147,15 19,13 166,28 0,00 0,00 0,00 147,15 19,13 166,28
16 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΜΙΧ 3622 Α 2016 96 96 120,40 15,65 136,05 0,00 0,00 0,00 120,40 15,65 136,05
17 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΜΙΧ 3622 Β 2016 109 109 152,75 19,86 172,61 0,00 0,00 0,00 152,75 19,86 172,61
18 ΡΑΠΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜ. 21707 Γ 2016 108 108 149,95 19,49 169,44 0,00 0,00 0,00 149,95 19,49 169,44
ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ € ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ €
Α/Α ΑΡ. ΥΔΡ. ΤΡΙΜΗΝΟ
m³ ΑΡΧΙΚΗ ΧΡΕΩΣΗ €
ΥΠΟΧΡΕΟΣ
Η παρούσα εισήγηση, αφού αναγνώστηκε και υπογράφηκε από τα μέλη της Επιτροπής του
άρθρου 23 του Κανονισμού Ύδρευσης διαβιβάζεται προς έγκριση στο Δημοτικό
Συμβούλιο.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΧΙΟΥ ΕΡΑΣΜΙΑ
Προϊσταμένη
Δ/νσης Οικονομικών
Υπηρεσιών
ΤΣΑΝΤΙΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Υπάλληλος
Δ/νσης Οικονομικών
Υπηρεσιών
ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΘΕΩΝΗ
Υπάλληλος
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ ΜΑΝΙΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

Την Τετάρτη 7/12 θα πραγματοποιηθούν η 20η και η 21η, συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου για το 2016.

Θα συζητηθούν ο Προϋπολογισμός (εσόδων και εξόδων) καθώς και το τεχνικό πρόγραμμα των δράσεων, έτους 2017 του Δήμου Βριλησσίων.

Προσκλήσεις Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου 2016

Αποφάσεις Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου 2016

Πρόσκληση 18ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Βριλησσίων του έτους 2016 η οποία επρόκειτο να λάβει χώρα την Δευτέρα 14/11/2016 πλην όμως αναβάλλεται λόγω ασθενείας του Δημάρχου πιθανώς για την ερχόμενη Δευτέρα 21/11/2016.

εισηγήσεις

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 14ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016:

"ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για την 18η/2016 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σας προσκαλώ σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων, οδός Κισσάβου 11, την 14η Νοεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, για λήψη απόφασης επί των εξής θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
 ΘΕΜΑ 1: 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 & Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος (Εισηγήτρια: Χίου Ερασμία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Βαφειάδης)
 ΘΕΜΑ 2: Αναπροσαρμογή Τελών Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2017 (Εισηγήτρια: Χίου Ερασμία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος:Κωνσταντίνος Βαφειάδης)
 ΘΕΜΑ 3: Αναπροσαρμογή Τελών Ύδρευσης για το έτος 2017 (Εισηγήτρια: Χίου Ερασμία- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Βαφειάδης)
 ΘΕΜΑ 4: Καθορισμός κοινοχρήστων χώρων διαθέσιμων προς κατάληψη για το έτος 2017 (Εισηγητής: Λογοθέτης Βασίλειος_Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Χονδροματίδης Γεώργιος)
 ΘΕΜΑ 5: Καθορισμός ύψους τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2017 (Εισηγητής: Γαλάνης Γεώργιος_Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Χονδροματίδης Γεώργιος)
 ΘΕΜΑ 6: Έγκριση του Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2015» (Εισηγητής: Παραράς Σταμάτιος_Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Χονδροματίδης Γεώργιος)
 ΘΕΜΑ 7: Έγκριση της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ – ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗ» (Εισηγητής: Παραράς Σταμάτιος_Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Χονδροματίδης Γεώργιος)
 ΘΕΜΑ 8: : Έγκριση της μελέτης με τίτλο «"Ωρίμανση του έργου: "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ"» (Εισηγητής: Παραράς Σταμάτιος_Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Χονδροματίδης Γεώργιος)
 ΘΕΜΑ 9: Έγκριση 3ης παρατάσεως της προθεσμίας του έργου: «ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΔΟΥ ΔΙΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» (Εισηγήτρια: Σταθοπούλου Ελευθερία_Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Χονδροματίδης Γεώργιος)
 ΘΕΜΑ 10: Επιστροφή ποσού € 8.516,93 ως αχρεωστήτως καταβληθέν (Εισηγήτρια: Δελλή Γεωργία_Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)
 ΘΕΜΑ 11: Αξιολόγηση δικαιολογητικών μείωσης Δημοτικών Τελών (Εισηγητής: Γαλάνης Γεώργιος_Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)
 ΘΕΜΑ 12: Έγκριση για την Εφαρμογή Προγράμματος Διαχείρισης μεταχειρισμένων ελαστικών των Οχημάτων του Δήμου (Εισηγητής: Καλλίτσης Θεοδόσιος_Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Μαυραγάνης Αλέξιος)
 ΘΕΜΑ 13: Έγκριση για την Εφαρμογή Ολοκληρωμένου Προγράμματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) (Εισηγητής: Καλλίτσης Θεοδόσιος_Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Μαυραγάνης Αλέξιος)
 ΘΕΜΑ 14: Λήψη απόφασης για την κατ’ αρχήν έγκριση αποδοχής Σύμβασης Χρησιδανείου Πυροσβεστικού Οχήματος-Μηχανήματος μάρκας BREMACH (Εισηγητής: Καλλίτσης Θεοδόσιος_Αρμόδιος
Αντιδήμαρχος: Μαυραγάνης Αλέξιος)
 ΘΕΜΑ 15: Διαγραφή οφειλής ποσού 1.004,92€ του κ. Τσίγκα Αθανασίου του Κων/νου από τους υπ' αριθμ. 575 και 576/2015 χρηματικούς καταλόγους (Εισηγήτρια: Τσαντηράκη Αγγελική - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Βαφειάδης)
 ΘΕΜΑ 16: Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της 2ης Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Βριλησσίων (Εισηγήτρια: Κλοτσώνη Νέλλη_Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)
 ΘΕΜΑ 17: Ορισμός Εκπροσώπων Μαθητικών Κοινοτήτων στο Διοικητικό Συμβούλιο της 2ης Σχολικής Επιτροπής (Εισηγήτρια:Κλοτσώνη Νέλλη_Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)
 ΘΕΜΑ 18: Έγκριση της υπ’ αριθ. 59/2016 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων», που αφορά στην 3η Αναμόρφωση
Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 (Εισηγήτρια: Κούκουνα Κατερίνα_Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)
 ΘΕΜΑ 19: Αντικατάσταση του εκπροσώπου του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων των παιδικών σταθμών στο Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ»
 ΘΕΜΑ 20: Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» («Π.Α.Ο.ΔΗ.Β.»)
 ΘΕΜΑ 21: Καθιέρωση εξαίρεσης από την πενθήμερη εργασία και καθιέρωση επταήμερης λειτουργίας καθώς και 24ωρης λειτουργίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βριλησσίων (Εισηγήτρια: Τζελέπη Ελένη_Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)
 ΘΕΜΑ 22: Διάρκεια των ΔΕΚΑΠΈΝΤΕ (15) εγκεκριμένων συμβάσεων ΙΔΟΧ των ανταποδοτικών υπηρεσιών μετά από αίτημα του ΑΣΕΠ (Εισηγήτρια: Τζελέπη Ελένη_Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)
 ΘΕΜΑ 23: Έγκριση διενέργειας Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων του Δήμου (Εισηγήτρια: Κοκκινογένη Κατερίνα_Αρμόδιος Αντιδήμαρχος:
Βαφειάδης Κωνσταντίνος)
Η παρούσα γνωστοποιείται στο Δήμαρχο και τα μέλη του Δ.Σ. και δημοσιεύεται στην
ιστοσελίδα του Δήμου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΥΤΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ Βριλήσσια, 07 Οκτωβρίου 2016
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ: 12559
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΠΡΟΣ
Πίνακας Αποδεκτών
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για την 17η/2016 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Σας προσκαλώ σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων, οδός
Κισσάβου 11, την 12η Οκτωβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, για λήψη
απόφασης επί των εξής θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
 ΘΕΜΑ 1Ο: Επικύρωση των υπ’ αριθ 2/10.2.2016,4/11.3.2016,5/23.3.2016,
7/6.4.2016,10/23.5.2016,11/27.6.2016,12/29.6.2016,14/15.7.2016πρακτικών
Δ.Σ.
 ΘΕΜΑ 2Ο: Ενημέρωση για την τελική εισήγηση για τα περίπτερα του
Δήμου Βριλησσίων
 ΘΕΜΑ 3ο: Υποβολή έκθεσης λήξης εκκαθάρισης κοινωφελούς
επιχείρησης του Δήμου Βριλησσίων (Εισηγήτρια: Χίου Ερασμία
Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)
 ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση Παράτασης Σύμβασης (Εισηγήτρια: Κοκκινογένη
Κατερίνα Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)
 ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων έτους 2017 για
το Δήμο και τα Ν.Π.Δ.Δ – έγκριση μελέτης (Εισηγήτρια: Κοκκινογένη
Κατερίνα Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)
 ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων έτους 2017 για τις
υπηρεσίες και τα Ν.Π.Δ.Δ – έγκριση μελέτης (Εισηγήτρια: Κοκκινογένη
Κατερίνα Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)
 ΘΕΜΑ 7ο: Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Α΄ Σχολική Επιτροπή Δήμου Βριλησσίων»
(Εισηγήτρια: Κλοτσώνη Νέλλη – Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης
Κωνσταντίνος)
 ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Α.Π.Ε.) του
έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΝ ΚΤΗΡΙΝ» (Εισηγήτρια: Σταθοπούλου
Ελευθερία – Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Χονδροματίδης Γεώργιος)
 ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του Έργου του
Δήμου Βριλησσίων «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» (Εισηγητής: Παραράς Σταμάτιος –
Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Χονδροματίδης Γεώργιος)
 ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων έτους 2015 της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βριλησσίων (Εισηγήτρια:
Κλοτσώνη Νέλλη – Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)
 ΘΕΜΑ 11ο: Παροχή Υπηρεσίας Ηχητικής Κάλυψης για τον εορτασμό
της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου
 ΘΕΜΑ 12Ο: Αίτημα έγκρισης απ’ ευθείας ανάθεσης υπηρεσιών διοδίων
για τη διέλευση οχήματος κάτω από 3.5 tn του Δήμου από την Αττική
οδό για το έτος 2016(Εισηγητής: Καλλίτσης Θεοδόσης – Αρμόδιος
Αντιδήμαρχος: Μαυραγάνης Αλέξιος)
 ΘΕΜΑ 13ο: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου
2016 (Εισηγήτρια: Χίου Ερασμία – Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης
Κωνσταντίνος)
 ΘΕΜΑ 14Ο: Έγκριση για χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και
καθορισμός ανώτατου μηνιαίου χρηματικού ορίου κλήσεων(Εισηγήτρια:
Παναγιωτίδου Όλγα – Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης
Κωνσταντίνος)
 ΘΕΜΑ 15ο: 1)Συμμετοχή των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Π.Φυκίρη,
Κ.Βαφειάδης, Α.Μαυραγάνης, Π.Αρσένη, Ε.Σακισλή,Ι.Κυρίτση,
Κ.Παπασπηλίου στο διήμερο Ειδικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ με θέμα
«Αλλαγή του Καλλικράτη –Νέο Μοντέλο Οργάνωσης και Διοίκησης του
Κράτους» στις 17 & 18 Οκτωβρίου 2016 στον Βόλο, 2) έγκριση διάθεσης
πίστωσης ποσού 2.495,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00-6421.02 του
προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2016 και 3) Έκδοση
Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής ποσού 2.495,00 € σε βάρος του
Κ.Α. 00-6421.02 στο όνομα της μόνιμης υπαλλήλου του Δήμου, Παππά
Παναγιώτα του Ιωάννη με τρίμηνη απόδοση λογαριασμού για την
κάλυψη των δαπανών συμμετοχής σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις(Εισηγήτρια: Παναγιωτίδου Όλγα – Αρμόδιος Αντιδήμαρχος:
Βαφειάδης Κωνσταντίνος)
 ΘΕΜΑ 16ο: Μείωση λογαριασμών ύδρευσης
 ΘΕΜΑ 17ο: Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας, καθώς και λειτουργίας κατά
το Σάββατο, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των Υπηρεσιών
Ύδρευσης, Αυτεπιστασίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Βριλησσίων (Εισηγήτρια: Οικονομίδου Λένα – Αρμόδιος
Αντιδήμαρχος: Χονδροματίδης Γεώργιος)
Συνημμένα: Εισηγήσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης (πλην του 2ου, 4ου,
5ου, 6ου ,11ου και 12ου οι οποίες θα σταλούν την Δευτέρα)
Η παρούσα γνωστοποιείται στο Δήμαρχο και τα μέλη του Δ.Σ. και δημοσιεύεται στην
ιστοσελίδα του Δήμου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΥΤΡΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΝ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1 Τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ
ΧΑΝΤΖΑΡΑ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΓΕ@ΡΓΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΗ Κ@ΝΣΤΑΝΤΙΝΟ (Κ@ΣΤΑ) ΤΟΥ ΓΕ@ΡΓΙΟΥ
ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΗ ΓΕ@ΡΓΙΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΑΛΕΞΙΟ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
ΠΟΛΙΤΗ Κ@ΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΑΡΑ Φ@ΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
ΛΥΤΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙ@ΤΗ
ΕΓΚΟΛΦΟΠΟΥΛΟ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ (ΑΛΚΗ) ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΤΣΗ Ι@ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙ@ΤΗ
ΑΡΣΕΝΗ - ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) ΣΥΖ. ΓΕ@ΡΓΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΗ ΜΕΛΙΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΦΥΚΙΡΗ ΠΑΝΑΓΙ@ΤΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΒΑΦΕΙΑΔΗ Κ@ΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΠΟΡΦΥΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΘΑΛΕΙΑ) ΣΥΖ. ΘΕΟΔ@ΡΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙ@ΤΑ (ΓΙ@ΤΑ) ΤΟΥ Κ@ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΣΙΜΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΣΥΖ. ΓΕ@ΡΓΙΟΥ
ΜΑΪΛΛΗ ΙΣΜΗΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤ@ΝΙΟΥ
Ι@ΑΝΝΙΔΗ Κ@ΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ Ι@ΑΝΝΗ
ΤΖΙΛΙΓΚΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΟΥ Κ@ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ Κ@ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΙΣΙΜΙΣΗ Ι@ΑΝΝΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ Ι@ΑΝΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙ@ΤΗ
ΤΣΟΥΤΣΙΑ Ι@ΑΝΝΗ ΤΟΥ Κ@ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΒΕΡΡΟΙΟΠΟΥΛΟ ΜΙΧΑΛΗ ΤΟΥ ΑΝΤ@ΝΙΟΥ
ΗΛΙΑ ΟΡΕΣΤΗ ΤΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗ
ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΥ Κ@ΣΤΑ ΤΟΥ ΣΠΗΛΙΟΥ
ΦΑΡΑΚΛΑ Κ@ΣΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ
ΣΑΚΙΣΛΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΓΚΑΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΗΤΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
2 Κα Οικονομίδου Λένα (άμεση δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Δήμου)
3 Κο Πίππα Ιωάννη (για τήρηση πρακτικών)
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΣΗ
1 Το Δήμαρχο Βριλησσίων Κ. Ξενοφώντα Μανιατογιάννη
2 Γραφείο Δημάρχου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βριλήσσια 8/7/2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙ@Ν
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ@Ν
ΤΜΗΜΑ:
ΓΡΑΦΕΙΟ:
ΑΡΙΘ. ΠΡ@Τ.:
Προς :
Τον κ. Πρόεδρο τoυ Δημοτικού
Συμβουλίου
ΘΕΜΑ 3ο: Υποβολή έκθεσης λήξης εκκαθάρισης κοινωφελούς επιχείρησης του
Δήμου Βριλησσίων
Σας υποβάλλουμε την έκθεσης λήξης εκκαθάρισης κοινωφελούς επιχείρησης του
Δήμου Βριλησσίων που υποβλήθηκε από τον κο Στέφανο Ι. Κλιάφα Α.Μ ΣΟΕΛ
10891, ορκωτό ελεγκτή λογιστή της εταιρίας tms, με αριθμ. πρωτ. 7471/21/6/2016
και παρακαλούμε για λήψη απόφασης περί αποδοχής της από το Δημοτικό
Συμβούλιο.
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΞΕΝΟΦ@Ν ΜΑΝΙΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΕΡ 04/10/2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚ@Ν ΥΠΗΡΕΣΙ@Ν
ΤΜΗΜΑ: ΣΥΛΛΟΓΙΚ@Ν ΟΡΓΑΝ@Ν
ΓΡΑΦΕΙΟ:
ΑΡΙΘ. ΠΡ@Τ.:
ΠΡΟΣ
Τον κ. Δήμαρχο
Για τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου
ΘΕΜΑ 7Ο: Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με
την επωνυμία «Α΄ Σχολική Επιτροπή Δήμου Βριλησσίων»
Με την υπ’ αριθ. 94/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ορίστηκαν τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Α’ Σχολική Επιτροπή Δήμου
Βριλησσίων».
Με την παρ. 1 του άρθρου 240 του Ν. 3463/06 ορίζονται τα εξής: Η θητεία
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. ορίζεται με την απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου.
Λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου.
Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να αντικατασταθούν κατά τη
διάρκεια της θητείας τους με απόφαση δημοτικών συμβουλίων για σοβαρό λόγο που
ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους.
Η Ένωση Γονέων Βριλησσίων, με το από 28/09/2016 έγγραφό της, μας
γνωστοποιεί ότι εκπρόσωπος της Ένωσης Γονέων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Α’
Σχολικής Επιτροπής είναι η κ. Κοτσαλίδου Αγγελική με αναπληρώτρια την κ.
Μαντινίδου Σοφία.
Μετά τα ανωτέρω, παρακαλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης,
με την οποία να ορίζεται η κ. Κοτσαλίδου Αγγελική ως μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Α Σχολική Επιτροπή Δήμου Βριλησσίων», με
αναπληρώτρια την κ. Μαντινίδου Σοφία.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Ξενοφών Μανιατογιάννης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βριλήσσια, 5/10/2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ός Πρωτοκόλλου: 12400
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Tεχνικών Υπηρεσιών
ΤΜΗΜΑ: Κτηριακής Ανάπτυξης
Πόλης
ΠΡΟΣ:
Το Δημοτικό Συμβούλιο
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Α.Π.Ε.) του έργου
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΝ ΚΤΗΡΙΝ»
Το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚ@Ν ΚΤΗΡΙ@Ν», προϋπολογισμού
260.000,00€, πλέον Φ.Π.Α. το ποσό των 59.800,00 €, ήτοι συνολικής δαπάνης
319.800,00€, εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμ. 73/2014 μελέτη του έργου, που
συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
Μετά από:
α) Το υπ΄ αριθμ. πρωτοκόλλου 14709/10.09.2014 πρωτογενές αίτημα το οποίο
καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 14REQ002284120.
β) Την υπ' αρίθμ. 200/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία
αναρτήθηκε στο διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια) λαμβάνοντας ΑΔΑ: 599Ρ-
ΗΦ9 και καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
ως έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 14REQ002339272,
με την οποία ψηφίστηκε πίστωση ύψους 130.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 70.7331.01
για την εκτέλεση του έργου, για το έτος 2014.
γ) Την υπ’ αριθμ. 224/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία
αναρτήθηκε στο διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια) λαμβάνοντας ΑΔΑ: 95Τ9Ρ-
9Τ1, που ενέκρινε τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού για την ανάδειξη
αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΝ ΚΤΙΡΙΝ»
δ) Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 17631/03.11.2014 διακήρυξη του διαγωνισμού η οποία
καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 14PROC002388835.
ε) Την υπ’ αριθμ. 265/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία
αναρτήθηκε στο διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια) λαμβάνοντας ΑΔΑ: 8Υ89Ρ-ΓΘΙ
με την οποία, κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας για την ανάδειξη
αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΝ ΚΤΙΡΙΝ» στην εταιρεία
«ΤΕΡΕΤΡΟΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗ Α.Ε.», με προϋπολογισμό προσφοράς 98.493,17 €
(συμπεριλαμβανομένων των Γ.Ε. και Ο.Ε.) ήτοι έκπτωση 55.00% επί των τιμών της
μελέτης του έργου.
στ) Την υπ’ αριθμ. 35/2015 Απόφαση η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο
(Πρόγραμμα Διαύγεια) λαμβάνοντας ΑΔΑ: 6ΚΥ9Ρ-ΥΔΑ, με την οποία η
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βριλησσίων, ενέκρινε τα επικαιροποιημένα
δικαιολογητικά που υπεβλήθησαν από την εταιρεία «ΤΕΡΕΤΡΟΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗ
Α.Ε.», με το υπ’ αριθ. Πρωτ. 1107/02.02.2015 έγγραφό της σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 26 του Ν. 3669/2008, αφού διαπιστώθηκε ότι αυτά είναι έγκυρα και εν
ισχύ.
ζ) Την υπ' αρίθμ. 58/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία
αναρτήθηκε στο διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια) λαμβάνοντας ΑΔΑ: 7ΒΜΒ9Ρ-
ΑΑΛ και καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 15REQ002631999, με την οποία:
1. Εγκρίθηκε Πολυετής Υποχρέωση ύψους 143.498,15 € σε βάρος του Κ.Α.
70.7331.01, η οποία περιλαμβάνει εκταμίευση ποσών ύψους:
• 130.000,00 € για το έτος 2015 σε βάρος του Κ.Α. 70.7331.01 και
• 13.498,15 € για το έτος 2016 σε βάρος του Κ.Α. 70.7331.01
2. Ψηφίστηκε πίστωση ύψους 130.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 70.7331.01 για το
έτος 2015.
υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του έργου στις 21 Απριλίου 2015 και είναι
ύψους 116.665,16 € πλέον Φ.Π.Α. 23% του ποσού των 26.832,99 €, ήτοι συνολικής
δαπάνης του έργου 143.498,15 €.
(Αριθμός Πρωτοκόλλου σύμβασης: 4195 / 21.4.2015 – ΑΔΑΜ 15SYMV002719469).
Η προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν δεκαπέντε (15) μήνες, ήτοι η
περαίωση του έργου τοποθετούνταν στις 21/7/2016.
Κατά την εκτέλεση του έργου το έτος 2015, τιμολογήθηκαν εργασίες ύψους
24.765,80€, άρα το υπολειπόμενο ανεκτέλεστο συμβατικό αντικείμενο για το έτος 2016
ανερχόταν στο ύψος των 118.732,35 €.
Για την αντιμετώπιση της δαπάνης, συντάχθηκε η προβλεπόμενη Πρόταση Ανάληψης
Υποχρέωσης ύψους 118.732,35 €, η οποία εγκρίθηκε από τη Δ/νση Οικονομικών
Υπηρεσιών και καταχωρήθηκε με α/α 108 στο Μητρώο Δεσμεύσεων οικονομικού έτους
2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010, την εγκύκλιο 30/19664/20-4-2011
περί εφαρμογής των διατάξεων του Π.Δ. 113/10 στους Δήμους και τα δημοτικά ΝΠΔΔ,
που εκδόθηκε από κοινού από το ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. & το Υπ. Οικονομικών και την
2/18993/ΔΠΔΣΜ/28-2-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΥΗ-Β03) εγκύκλιο του Υπ. Οικονομικών.
Με την υπ’αριθμ. 69/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ψηφίστηκε
πίστωση ύψους 118.732,35 €, σε βάρος του Κ.Α. 70.7331.01 του προϋπολογισμού
του Δήμου για το οικονομικό έτος 2016 για την αντιμετώπιση της δαπάνης για την
ολοκλήρωση της εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΝ ΚΤΙΡΙΝ» για το
έτος 2016.
Με την υπ’ αρίθ. 95/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Βριλησσίων -ΑΔΑ: 6ΝΛ19Ρ-2Φ0- εγκρίθηκε η παράταση του έργου μέχρι
19.10.2016.
Με την υπ’ αρίθ. 102/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Βριλησσίων - ΑΔΑ: 7ΕΞΠ9Ρ-Δ1Α - εγκρίθηκε ο 1ος σε ισοζύγιο ΑΠΕ του έργου.
Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ 2ου Α.Π.Ε
2.1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2ου Α.Π.Ε – ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ.
Ο παρών υπό έγκριση 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, στο τμήμα
του που αφορά την αρχική σύμβαση, συντάχθηκε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
των δημοσίων έργων και συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ.2, του
Ν.1418/84, όπως κωδικοποιήθηκε με το Ν. 3669/2008 και ισχύει σήμερα, για να
επαναπροσδιορίσει τις αυξήσεις και μειώσεις ποσοτήτων ορισμένων εργασιών της
μελέτης, όπως αυτές προέκυψαν κατά την κατασκευή και μετά από ακριβείς
προμετρήσεις και επιμετρήσεις δεδομένου ότι δεν απαιτήθηκε καμία νέα εργασία.
2.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ 2ου Α.Π.Ε – ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ.
Με τον υπό έγκριση 2ο Α.Π.Ε το συνολικό ύψος των εργασιών μαζί με την
αναθεώρηση, την απρόβλεπτη δαπάνη και το ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των
144.346,01 €. δηλαδή σε μείωσης 0,1 € σε σχέση με τον 1ο ΑΠΕ και 847,86€ διαφορά
σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη λόγω αλλαγής ΦΠΑ.
Κατωτέρω αναλύεται το μέχρι σήμερα οικονομικό αντικείμενο της αρχικής
σύμβασης. Στα ποσά που ακολουθούν εμπεριέχεται η έκπτωση της εργολαβίας.
1. Αρχική δαπάνη (με ΓΕ & ΟΕ, χωρίς απρόβλεπτα) : (+) 218.873,73 €
2. Δαπάνη απροβλέπτων : (+) 32.831,06 €
3. Συνολική δαπάνη (χωρίς αναθεώρηση) : (+) 251.704,79 €
4. Πρόβλεψη αναθεώρησης : (+) 7.551,12 €
5. Συνολική δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ) : (+) 259.255,91 €
6. Γ ε ν ι κή Έκπτωση : (-) 1 4 2 . 5 90,75 €
7. Συνολική Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ) 116.665,16 €
7. Προβλεπόμενος ΦΠΑ : (+) 26.832,99 €
8. Συνολική συμβατική δαπάνη (με ΦΠΑ) : (+) 143.498,15 €
9.
Προτεινόμενη συνολική δαπάνη με τον 2ο Α.Π.Ε.
(με ΓΕ & ΟΕ, χωρίς απρόβλεπτα)
: (+) 251.680,69 €
10
.
Προτεινόμενη δαπάνη απροβλέπτων με τον 2ο Α.Π.Ε. : (+) 24,09 €
11
.
Προτεινόμενη συνολική δαπάνη με τον 2ο Α.Π.Ε.
(χωρίς αναθεώρηση)
: (+) 251.704.78 €
12
.
Προτεινόμενη πρόβλεψη αναθεώρησης με τον 2ο Α.Π.Ε. : (+) 7.551,12 €
13
.
Προτεινόμενη συνολική δαπάνη με τον 2ο Α.Π.Ε. (χωρίς
ΦΠΑ)
: (+) 259.255,90 €
14 Γενική Έκπτωση : (-) 1 4 2 . 5 90,75 €
15
Προτεινόμενη συνολική Δαπάνη με τον 2ο Α.Π.Ε. (χωρίς
ΦΠΑ)
(+) 116.665,15 €
14 Προτεινόμενη πρόβλεψη ΦΠΑ με τον 2ο Α.Π.Ε. : (+) 27.680,86 €
15
.
Προτεινόμενη συνολική δαπάνη με τον 2ο Α.Π.Ε.(με ΦΠΑ) : (+) 144.346,01 €
-
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ με τον 2ο Α.Π.Ε. έναντι
της αρχικής σύμβασης (με ΦΠΑ και Αναθεώρηση)
:
(+)
847,86

2.3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΝ ΤΟΥ 2ου ΑΠΕ – 2ου ΠΚΤΜΝΕ
Οι προκύπτουσες διαφορές δαπανών του παρόντα 2ου Ανακεφαλαιωτικού
Πίνακα οφείλονται στον επαναπροσδιορισμό (αυξομειώσεις) των ποσοτήτων
ορισμένων εργασιών της αρχικής σύμβασης, όπως αυτές διαμορφώθηκαν από την
μέχρι του παρόντος κατασκευή του έργου οι οποίες αποτυπώνονται στα Πρωτόκολλα
Παραλαβής Αφανών Εργασιών 1 έως 2 που έχουν ήδη συνταχθεί, στις Αναλυτικές
Επιμετρήσεις, όπως επίσης και από επικαιροποιημένες προμετρήσεις.
Λόγω της φύσης των εργασιών δεν είναι δυνατός εκ των προτέρων ο ακριβής
προϋπολογισμός των αναγκαίων ποσοτήτων εργασιών. Αυτό συμβαίνει διότι κατά την
προετοιμασία των επιφανειών για επισκευή και συντήρηση αποκαλύπτονται αφανή
προβλήματα, εντονότερες αποσαθρώσεις, εσωτερικές υγρασίες, ατελείς στηρίξεις κλπ
με συνέπεια να αυξάνονται συνήθως οι προϋπολογισθείσες ποσότητες εργασιών
επισκευών. Ειδικά στις περιπτώσεις επισκευαστικών επεμβάσεων σκυροδέματος και
οπλισμού στις όψεις των κτηρίων του 1ου Γυμνασίου, του 1ου Λυκείου και, ιδιαίτερα,
του 1ου Δημοτικού Σχολείου, που είναι από τα πλέον παλαιά σχολεία του Δήμου, οι
τελικώς απαιτούμενες ποσότητες εργασιών προκύπτουν μόνο μετά την επί του
εργοταξίου αποκάλυψη των προβληματικών τμημάτων, ενώ κατά την φάση της
σύνταξης του προϋπολογισμού του έργου μόνο μέρος αυτών ήταν εμφανές.
Πέραν δε των ανωτέρω, προκύπτουν ανάγκες πρόσθετων ποσοτήτων
εργασιών, καθώς στην διάρκεια του σχολικού έτους δημιουργήθηκαν πρόσθετες των
αρχικώς εντοπισθέντων φθορών, λόγω της χρήσης των χώρων.
Όλες οι διαφορές που προκύπτουν καλύπτονται εξ’ ολοκλήρου από το ποσό
των απροβλέπτων της σύμβασης, λόγω δυσμενούς προμέτρησης των εν λόγω
ποσοτήτων για τους λόγους που προαναφέρθηκαν.
Οι αυξομειώσεις των εργασιών και των δαπανών εμφανίζονται παρακάτω :
2.3.1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΑΥΞΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
Οι εργασίες που παρουσιάζουν αύξηση σε σχέση με τον αρχικό
προυπολογισμό είναι οι παρακάτω σύμφωνα με τον αριθμό τιμολογίου τους :
Α. Τ. 1.1, 1.2, 1.3, 1.7, 1.8, 1.11, 1.13, 1.18, 1.19, 1.20, 1.24, 1.25, 1.26, 1.28,
1.29, 1.30, 1.31, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.50, 1.53, 1.56, 1.58, 1.59, 1.60, 1.61, 1.63,
1.64, 1.65, 1.68, 1.71., 1.73
Η συνολική αύξηση της δαπάνη με ΓΕ και ΟΕ 18% είναι 122.542,61 € και
αφαιρούμενης της Γενικής Έκπτωσης (55%) προ ΦΠΑ είναι 55.144,17 €.
2.3.2 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΜΕΙΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
Οι εργασίες που παρουσιάζουν μείωση είναι οι παρακάτω σύμφωνα με τον
αριθμό τιμολογίου τους :
Α. Τ. 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 1.10, 1.12, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.21, 1.23, 1.27,
1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.51,
1.52, 1.54, 1.55, 1.57, 1.66, 1.67, 1.69, 1.70, 1.75, 1.76, 1.83, 1.85, 1.86, 1.87, 1.88.
Η συνολική μείωση της δαπάνη με ΓΕ και ΟΕ 18% 89.735,65 € και
αφαιρούμενης της Γενικής Έκπτωσης (55%) προ ΦΠΑ είναι 40.381,04 €.
Η διαφορά μεταξύ τους καλύπτεται από την δαπάνη των απροβλέπτων και
ανέρχεται στο ποσό των 32.806,97 € και αφαιρούμενης της Γενικής Έκπτωσης (55%)
σε 14.763,14 € προ ΦΠΑ.
Επίσης η δαπάνη της αύξησης του ΦΠΑ από 23% σε 24% καλύπτεται από τις
πιστώσεις του έργου και ανέρχεται στο ποσό των 683,77 €
3. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
• Ο 2ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε βάσει των συνθηκών που διαμορφώθηκαν κατά την
μέχρι του παρόντος κατασκευή του έργου, επαναπροσδιορίζοντας τις ποσότητες
(αυξήσεις και μειώσεις) ορισμένων εργασιών, που δεν ήταν δυνατό να
προβλεφθούν στην μελέτη..
• Η σύνταξη του 2ου Α.Π.Ε. στο σύνολο του κρίνεται αναγκαία για την ένταξη στο
έργο των μεταβολών ποσοτήτων των ήδη εκτελεσμένων συμβατικών εργασιών
που έχουν προαναφερθεί και επειδή όλα τα ανωτέρω έχουν και την σύμφωνη
γνώμη του αναδόχου ο οποίος και τα υπέγραψε
• Το σύνολο εργασιών του 2ου ΑΠΕ έχει συνταχθεί από την Διευθύνουσα Υπηρεσία
και έχει υπογραφεί χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο.
Συνολική παρουσίαση του 2ου ΑΠΕ
Ανακεφαλαιωτικά:
• Η δαπάνη του συνόλου των εργασιών με ΓΕ+ΟΕ 18% παρουσιάζει αύξηση
κατά 32.806,96€ ήτοι κλείνει στο ποσό των 251.680,69 € προ της Γενικής
Έκπτωσης.
• Η δαπάνη των απροβλέπτων παρουσιάζει μείωση κατά 32.806,97 € προ της
Γενικής Έκπτωσης, ήτοι κλείνει στο ποσό των 24,09 €
• Η δαπάνης της αναθεώρησης δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή, ήτοι κλείνει στο
ποσό των 7.551,12 € προ της Γενικής Έκπτωσης
• Η δαπάνη του ΦΠΑ παρουσιάζει μεταβολή κατά 847,87, ήτοι κλείνει στο ποσό
των 27.680,86€
• Το γενικό σύνολο της συνολικής σύμβασης μετά την έκπτωση και το ΦΠΑ
παρουσιάζει μείωση κατά 0,01 € μεταβολή, ήτοι κλείνει στο ποσό των 144.346,01
€ σε μείωση.
Για τους παραπάνω λόγους η Τεχνική Υπηρεσία προτείνει την έγκριση του
2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου, που συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 57
του Ν3669/2008.
Κατόπιν των ανωτέρω,
Παρακαλούμε όπως προκαλέσετε Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
με την οποία να:
Εγκρίνεται:
ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚ@Ν
ΚΤΙΡΙ@Ν», που συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν3669/2008.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Με εντολή Δημάρχου
ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΕΡ. 04 / 10 / 2016
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΝ
ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚ@Ν ΥΠΗΡΕΣΙ@Ν
ΑΡΙΘ. ΠΡ@Τ.: 12302
ΠΡΟΣ :
το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΘΕΜΑ 9Ο: Έγκριση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του Έργου του Δήμου
Βριλησσίων «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ»
Σχετικά : Το με αρ. πρωτ. 12275/04-10-2016 Πρακτικό Κλήρωσης
Θέτουμε υπόψη του Δημοτικού συμβουλίου το υπ’ αριθ. πρωτ. 12275/04-10-2016
Πρακτικό της Κλήρωσης η οποία διενεργήθηκε την 4η Οκτωβρίου 2016, ημέρα Τρίτη
και ώρα 10.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Βριλησσίων στα γραφεία της
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βριλησσίων, από τον κ. Τρύφων Μαρτιγόπουλο
προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ενώπιων του κ. Λογοθέτη Βασίλειου
και της κ. Μουστάκα Μαρίας υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, για την
ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Οριστικής
Παραλαβής του παρακάτω έργου του Δήμου:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»
προϋπολογισμού 10.243,90 € πλέον ΦΠΑ (κάτω του 1.000.000 €) του αναδόχου κ.
Μιχελή Κωνσταντίνου (επιβλέπων : Παραράς Σταμάτιος)
Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης προκύπτει η κάτωθι
επιτροπή Οριστικής Παραλαβής για το προαναφερθέν έργο του Δήμου:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»
προϋπολογισμού 10.243,90 € πλέον ΦΠΑ (κάτω του 1.000.000 €) του αναδόχου κ.
Μιχελή Κωνσταντίνου (επιβλέπων : Παραράς Σταμάτιος)
Πρόεδρος Καλλίτσης Θεοδόσιος, ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ@Ν
Αναπληρωτής πρόεδρος ΜΠαΗπΧαΑγΝεωΙΚρ@γΝίο υ Αγγελική, ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚ@Ν
1ο Τακτικό μέλος ΜΜάΗνΧοΑςΝ ΙωΙΚά@νΝνη ς, ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚ@Ν ΜΗΧΑΝΙΚ@Ν
1ο Αναπληρωματικό
μέλος
Μουστάκα Μαρία, ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚ@Ν ΜΗΧΑΝΙΚ@Ν
2ο Τακτικό μέλος (Μέλος
ΔΣ)
Χαντζάρα Σοφία
2ο Αναπλ. μέλος (Μέλος
ΔΣ)
Μαυραγάνης Αλέξιος
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Π.Δ. 171/1987 περί σύστασης επιτροπής
παραλαβής δημοτικών έργων.
2. Τα άρθρα 73 παρ. 3 και 75 του Ν. 3669/2008 περί προσωρινής και οριστικής
παραλαβής έργων.
3. Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011) “Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής
2012-2015” καθώς και τις εγκυκλίους :
α) Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ. 21526/4-11-2011 (ΑΔΑ:45ΒΜΧ-@1Β)
εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης με θέμα “Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης
και ορισμός των μελών τους με κλήρωση”.
β) Τις διατάξεις της αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 απόφαση του
Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
(ΦΕΚ Β΄ 2540/7-11-2011) με θέμα “Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως
για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη
διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση,
παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων”.
γ) Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ. 23243/23-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης “Διενέργεια
της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων
της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την
αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή
έργων”.
δ) Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/1.18/ΟΙΚ.21700/19-9-12 (ΑΔΑ: Β4Θ0Χ-ΖΕ2): εγκύκλιο
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης Εφαρμογή του άρθρου 26 του ν.4024/2011 “Συγκρότηση
συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με
κλήρωση”.
4. Το άρθρο 61 του Ν 4257/2014 περί σύστασης επιτροπών παραλαβής έργων.
Σύμφωνα δε με την παρ.1 του εν λόγω άρθρου οι επιτροπές παραλαβής, με την
επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 15 του π.δ. 171/1987 (Α΄ 84),
αποτελούνται από ένα δημοτικό σύμβουλο και:
α) Για έργα προϋπολογισμού μέχρι και 1.000.000 ευρώ από δύο υπαλλήλους
κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών ή ενός υπαλλήλου κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών και
ενός υπαλλήλου κατηγορίας ΤΕ Μηχανικών.
β) Για έργα προϋπολογισμού άνω του 1.000.000 ευρώ από τρεις υπαλλήλους
κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών ή δύο υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών και
ενός υπαλλήλου κατηγορίας ΤΕ Μηχανικών.
Επίσης σύμφωνα με την παρ.2 του ιδίου άρθρου ισχύουν τα κάτωθι:
α) Πρόεδρος της επιτροπής παραλαβής ορίζεται ο αρχαιότερος από τα μέλη των
υπαλλήλων αυτής, με την επιφύλαξη των διατάξεων του τρίτου εδαφίου της
παρ. 3 του άρθρου 73 του ν. 3669/2008.
β) Ο προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και ο επιβλέπων του έργου δεν
δύνανται να είναι μέλη της επιτροπής παραλαβής.
γ) Στην επιτροπή παραλαβής υποχρεωτικά συμμετέχει τεχνικός υπάλληλος
αντίστοιχης ειδικότητας με την κύρια κατηγορία του έργου το οποίο
παραλαμβάνεται.
5. Βάσει της παρ.2 του άρθρου 61 του Ν. 4257/2014 καθώς και του εδαφίου της
παρ.3 του άρθρου 73 του Ν. 3669/2008, ο πρόεδρος έκαστης επιτροπής είναι ο
αρχαιότερος από τα μέλη αυτής και δεν ορίζεται από τους υπαλλήλους της
διευθύνουσας υπηρεσίας ή ο επιβλέπων του έργου. Επομένως, ο υποψήφιος
πρόεδρος της επιτροπής και ο αναπληρωτής αυτού κληρώνεται από
υπαλλήλους κατηγορίας μηχανικών ΠΕ-ΤΕ εκτός Τεχνικής Υπηρεσίας.
6. Μετά τον πρόεδρο (τακτικό και αναπληρωματικό) κληρώνεται το έτερο μέλος της
επιτροπής (τακτικό και αναπληρωματικό) με τρόπο ώστε βάσει της παρ.2 του
άρθρου 61 του Ν. 4257/2014, να συμμετέχει στην επιτροπή τεχνικός υπάλληλος
αντίστοιχης ειδικότητας με την κύρια κατηγορία του έργου και να μην είναι
προϊστάμενος της διευθύνουσας υπηρεσίας ή ο επιβλέπων του προς παραλαβή
έργου.
7. Το υπ’ αριθ. πρωτ. Δ.Υ./27-09-2016 έγγραφο της Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου Βριλησσίων με το οποίο καθορίζονται οι Λίστες των υπαλλήλων και
Δημοτικών Συμβούλων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής σε
κλήρωση για την συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων του Δήμου
Βριλησσίων.
8. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 11853/27-09-2016 ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για
την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργου του Δήμου Βριλησσίων η οποία
αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Βριλησσίων με το υπ’ αριθ.
πρωτ. 11862/27-09-2016 αποδεικτικό ανάρτησης.
Παρακαλούμε για την λήψη Απόφασης με την οποία το Δημοτικό Συμβούλιο
να εγκρίνει την ως άνω κληρωθείσα Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Ξενοφών Μανιατογιάννης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΕΡ 03/10/2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚ@Ν ΥΠΗΡΕΣΙ@Ν
ΤΜΗΜΑ: ΣΥΛΛΟΓΙΚ@Ν ΟΡΓΑΝ@Ν
ΓΡΑΦΕΙΟ:
ΑΡΙΘ. ΠΡ@Τ.:
ΠΡΟΣ
Το Δημοτικό Συμβούλιο
ΘΕΜΑ 10Ο: Έγκριση Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων έτους 2015 της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βριλησσίων
Σχετικά: Η υπ’ αριθ. 36 /2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Σύμφωνα με την παρ 2 του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-
2010) με θέμα «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συντάσσει
ετήσια έκθεση πεπραγμένων στους τομείς αρμοδιότητάς της, η οποία συζητείται και
εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΝ ΕΤΟΥΣ 2015
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΝ
(άρθρο 73 παρ.2 Ν.3852/2010)
ΓΕΝΙΚΑ
Σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 με θέμα «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και
ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 73, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνιστάται σε
Δήμους άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων , είναι αποφασιστικό και
εισηγητικό όργανο άσκησης των σχετικών με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την
πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος αρμοδιοτήτων του δήμου. Κατά
την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων της λαμβάνει ειδική μέριμνα για το
σχεδιασμό δράσεων που αποβλέπουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και εν
γένει την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρίες. Ειδικότερα:
Α. Είναι αρμόδια, με την επιφύλαξη του άρθρου 83, για:
i) τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων μετά από
προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου,
ii) την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των
καταστημάτων επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων
αρμοδιότητας του δήμου,
iii) τη χορήγηση ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας μουσικής.
Η σχετική απόφαση λαμβάνεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες αφότου περιέλθουν στην
επιτροπή όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά και στοιχεία.
Β. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο:
i) θέματα καθορισμού χρήσεων γης,
ii) θέματα ρυθμιστικών σχεδίων, προγραμματισμού εφαρμογής ρυθμιστικών σχεδίων,
οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρμογής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου
(Γ.Π.Σ.), πολεοδομικών μελετών, ανάπλασης περιοχών, πολεοδομικών επεμβάσεων,
χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων
περιοχών, πολεοδομικής αναμόρφωσης προβληματικών περιοχών, αποζημίωσης
ρυμοτομούμενων, πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, περιοχών
ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) και έγκρισης πολεοδομικών
μελετών,
iii) τη λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος,
iv) τη λήψη αποφάσεων για θέματα χωροθέτησης κοιμητηρίων, κατά τις προβλέψεις
του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α'), κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και άλλων,
σχετικών με το αντικείμενο, αρμοδιοτήτων του,
ν) το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ..
.
ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Με την υπ’αριθ 90/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εξελέγησαν τα τακτικά
και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το χρονικό διάστημα
από 07/09/2014 έως 05/03/2017 ως εξής:
Τακτικά Μέλη:
1. Μάρα Φωτεινή
2. Φυκίρης Παναγιώτης
3. Βαφειάδης Κωνσταντίνος
4. Σίμου Λαμπρινή
5. Μαΐλλη Ισμήνη
6. Πισιμίσης Ιωάννης
7. Φαράκλας Κώστας
8. Βήττος Βασίλειος
Αναπληρωματικά Μέλη:
1. Πολίτη Μελίνα
2. Ανδρουτσοπούλου Αθηνά
3. Πορφύρη Ελευθερία (Θάλεια)
4. Βερροιόπουλος Μιχάλης
5. Γκανά Αθανασία
Με την 253/2014 απόφαση του Δημάρχου ορίστηκε Πρόεδρος της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κος Γεώργιος Χονδροματίδης
για το χρονικό διάστημα από 11/09/2014 έως 05/03/2017.
Με την 32/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ορίστηκε Αντιπρόεδρος ο
Δημοτικός Σύμβουλος κος Κωνσταντίνος Φαράκλας.
AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, πραγματοποίησε δεκαοκτώ (15) συνεδριάσεις κατά το
έτος 2015 και έλαβε συνολικά σαράντα τέσσερις (44) αποφάσεις.
Ειδικότερα:
Α. Άδειες καταστημάτων
i. Χορήγηση Προέγκρισης Ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αρμόδια, με την επιφύλαξη του άρθρου 83 του
Ν.3852/2010, για τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και
επιχειρήσεων μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής διεξήγαγε σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς
(Πολεοδομική Υπηρεσία, Αστυνομική Αρχή κλπ) ελέγχους προκειμένου να εξετάσει,
εάν η λειτουργία των καταστημάτων ή επιχειρήσεων για τα οποία αιτήθηκαν άδεια
ίδρυσης και λειτουργίας οι δικαιούχοι, είναι συμβατή με την ισχύουσα νομοθεσία που
διέπει τις χρήσεις γης, την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού
περιβάλλοντος, την προστασία του αιγιαλού και της παραλίας, των δασικών
περιοχών και των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων,
την αισθητική την φυσιογνωμία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης.
Κατόπιν των παραπάνω ελέγχων η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε τις κάτωθι
αποφάσεις επί του θέματος:
1.Απόφαση υπ’ αριθ. 1/2015 με Θέμα: Προέγκριση ίδρυσης ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) επί
της ΑΝΑΠΑΥΣΕ@Σ 38 & ΑΛΦΕΙΟΥ στο όνομα Παναγιώτα ΚΑΡΛΑΤΗΡΑ.(Εγκρίθηκε
ομόφωνα)
2.Απόφαση υπ’ αριθ. 2/2015 με θέμα: Προέγκριση ίδρυσης ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, επιχείρηση αναψυχής (Καφετέρια) και
Παιδότοπος εντός επιχείρησης μη Υγειονομικού ενδιαφέροντος, έκθεση (Μουσειακών
Πειραματικών Διατάξεων Φυσικής) και Πωλητήριο (Αναμνηστικών και Δώρων) επί
της οδού Αναπαύσεως 18 στο όνομα Άννα ΤΣΟΛΚΑ.(Εγκρίθηκε ομόφωνα)
3.Απόφαση υπ’ αριθ. 3/2015 με θέμα: Προέγκριση ίδρυσης
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) επί της οδού Γράμμου 36 στο όνομα Κωνσταντίνος
Γιαννάκου. (Εγκρίθηκε ομόφωνα)
4.Απόφαση υπ’ αριθ. 4/2015 με θέμα: Προέγκριση ίδρυσης «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΖΕΣΤΗΣ & ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ) εντός
επιχείρησης μη Υγειονομικού Ενδιαφέροντος» στην NEWREST ΕΛΛΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙAΣ Α.Ε., επί της οδού Αττικής 49-53 & Προποντίδος 2.(Εγκρίθηκε
ομόφωνα)
5.Απόφαση υπ’ αριθ. 5/2015 με θέμα: Προέγκριση ίδρυσης ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΠΙΤΣΑΡΙΑ) επί της οδού Γράμμου 37 στο
όνομα ΑΝΔΡΕΟΥ Θεοδώρα.(Εγκρίθηκε ομόφωνα)
6.Απόφαση υπ’ αριθ. 6/2015 με θέμα: Προέγκριση ίδρυσης ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Υ.Ε.
Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων και Ποτών (Παντοπωλείο- Πώληση τυποποιημένων
παγωτών, αναψυκτικών, ποτών, είδη σοκολατοποιίας, μπισκοτοποιίας κ.λ.π.) επί
της Λ. Πεντέλης 71 στο όνομα Ιωάννης Καρατζάνης.
(Εγκρίθηκε ομόφωνα)
7.Απόφαση υπ’ αριθ. 7/2015 με θέμα: Προέγκριση ίδρυσης ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙ@Ν ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «ΚΟΥΡΕΙΟ» επί της
Κισσάβου 18 στον όνομα ΤΟΓΙΑΣ Χαράλαμπος.(Εγκρίθηκε ομόφωνα)
8.Απόφαση υπ’ αριθ. 8/2015 με θέμα: Προέγκριση ίδρυσης ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜ@Ν ΚΑΙ
ΠΟΤ@Ν (Παντοπωλείο, Πρατήριο Κατεψυγμένων προϊόντων, Πρατήριο γάλακτος και
ειδών ζαχαροπλαστικής, Κατάστημα ξηρών καρπών και ζαχαρωδών προϊόντων,
Κάβα εμφιαλωμένων ποτών και Πώληση τυποποιημένων παγωτών, αναψυκτικών,
ποτών, ειδών σοκολατοποιίας, μπισκοτοποιίας κλπ σε εμπορικά καταστήματα) επί
της Κισσάβου 18Α στην υπό σύσταση Εταιρία ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ
Ε.Ε.(Εγκρίθηκε ομόφωνα)
9.Απόφαση της υπ’ αριθ. 11/2015 με θέμα: Προέγκριση ίδρυσης ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜ@Ν ΚΑΙ
ΠΟΤ@Ν (Παντοπωλείο, Πρατήριο Κατεψυγμένων προϊόντων, Οπωροπωλείο,
Κατάστημα διάθεσης προϊόντων αλλαντοποιίας και τυροκομίας, Πρατήριο άρτου) επί
της Λ. Πεντέλης 72 στο όνομα Γρηγόριος ΓΚΕΚΑΣ.(Εγκρίθηκε ομόφωνα)
10.Απόφαση υπ’ αριθ. 12/2015 με θέμα: Προέγκριση ίδρυσης ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ επί της οδού
Θεσσαλίας 2 και Κύπρου 33 στο όνομα ΕΥΘΥΜΙΟΣ- Κ@ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.(Εγκρίθηκε ομόφωνα)
11.Απόφαση υπ’ αριθ. 13/2015 με θέμα: Προέγκριση ίδρυσης ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜ@Ν ΚΑΙ
ΠΟΤ@Ν (Παντοπωλείο, Κατάστημα Ξηρών Καρπών & Ζαχαρωδών Προϊόντων,
Πρατήριο άρτου, Παρασκευή και Πώληση καφέ πάσης φύσεως σε διερχόμενους
πελάτες από τα πρατήρια άρτου) επί των οδών Κύπρου 55 και Αγ. Αντωνίου 45 στο
όνομα ΤΣΑΚΙΡΗ Μαρία- Ιωάννα.(Εγκρίθηκε ομόφωνα)
12.Απόφαση υπ’ αριθ. 14/2015 με θέμα: Προέγκριση ίδρυσης ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Παρασκευής &
Προσφοράς πρόχειρου γεύματος σε καθήμενους & διερχόμενους καθώς και
Επιχείρηση Αναψυχής & Λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών επί της οδού
Αναλήψεως 7 & Κονίτσης στο όνομα ΤΑΦΡΑ Αλεξάνδρα.(Εγκρίθηκε ομόφωνα)
13.Απόφαση υπ’ αριθ. 15/2015 με θέμα: Προέγκριση ίδρυσης ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Λιανικής διάθεσης Τροφίμων και ποτών
(Πρατήριο άρτου- Παρασκευή και πώληση καφέ πάσης φύσεως σε διερχόμενους
πελάτες από τα πρατήρια άρτου και ειδών ζαχαροπλαστικής των αρτοποιείων) επί
της οδού Κρήτης 16 στο όνομα Δημήτρης Παπαρρήγας (Εγκρίθηκε ομόφωνα)
14.Απόφαση υπ’ αριθ. 16/2015 με θέμα: Προέγκριση ίδρυσης ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ζεστής και κρύας κουζίνας (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-
ΠΙΤΣΑΡΙΑ)- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) επί της Λ. Πεντέλης 112-114
στην εταιρία με επωνυμία « ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι.Κ.Ε. με διαχειριστή το
Lleshi Tonin. (Εγκρίθηκε ομόφωνα)
15.Απόφαση υπ’ αριθ. 17/2015 με θέμα: Προέγκριση ίδρυσης ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Λιανικής διάθεσης Τροφίμων και ποτών
(Κατάστημα ξηρών καρπών και ζαχαρωδών προϊόντων - κάβα εμφιαλωμένων
ποτών) επί της Λ. Πεντέλης 7α στο όνομα Δημήτριος Δήμας. (Εγκρίθηκε ομόφωνα)
16.Απόφαση υπ’ αριθ. 18/2015 με θέμα: Προέγκριση ίδρυσης ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Λιανικής διάθεσης Τροφίμων και ποτών
(Παρασκευή και Πώληση καφέ πάσης φύσεως σε διερχόμενους πελάτες από τα
πρατήρια άρτου και ειδών ζαχαροπλαστικής των αρτοποιείων) επί της οδού
Θερμοπυλών 92 στο όνομα ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Ευάγγελος.( Εγκρίθηκε ομόφωνα)
17.Απόφαση υπ’ αριθ. 19/2015 με θέμα: Προέγκριση ίδρυσης ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Λιανικής διάθεσης Τροφίμων και ποτών
(Παρασκευή και Πώληση καφέ πάσης φύσεως σε διερχόμενους πελάτες από τα
πρατήρια άρτου και ειδών ζαχαροπλαστικής των αρτοποιείων) επί της οδού 25ης
Μαρτίου 24 Β στο όνομα ΤΣΑΝΟΥ Αναστασία.
(Εγκρίθηκε ομόφωνα)
18.Απόφαση υπ’ αριθ. 20/2015 με θέμα: Προέγκριση ίδρυσης ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Παρασκευαστής που πουλάει Χονδρικώς και
Λιανικώς νωπά είδη Ζαχαροπλαστικής, διατηρημένα είδη Ζαχαροπλαστικής και
πρατήριο ειδών Ζαχαροπλαστικής επί της Λ. Πεντέλης 59 στο όνομα Ευστρατία
ΤΌΥΜΠΗ.( Εγκρίθηκε ομόφωνα)
19.Απόφαση υπ’ αριθ. 23/2015 με θέμα: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (Παρασκευή και
πώληση καφέ πάσης φύσεως σε διερχόμενους πελάτες από τα πρατήρια άρτου και
ειδών ζαχαροπλαστικής των αρτοποιείων) στο όνομα ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΙΝΔΡΟΣ,
επί της Λ. Πεντέλης 106.( Εγκρίθηκε ομόφωνα)
20.Απόφαση υπ’ αριθ. 24/2015 με θέμα: Προέγκριση ίδρυσης ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ στο όνομα Οικονόμου Γεώργιος και ΣΙΑ Ε.Ε
επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως 26.( Εγκρίθηκε ομόφωνα)
21.Απόφαση υπ’ αριθ. 27/2015 με θέμα: Προέγκριση ίδρυσης
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΠΟΥ
ΠΟΥΛΑ ΛΙΑΝΙΚrΣ (Πρατήριο ειδών Ζαχαροπλαστικής με Παρασκευαστήριο)» στο
όνομα Αικατερίνη ΒΥΛΛΙ@ΤΗ επί της οδού Αίαντος 2 (Εγκρίθηκε ομόφωνα)
22.Απόφαση υπ’ αριθ. 29/2015 με θέμα: Προέγκριση ίδρυσης
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ-
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ) επί της
οδού Μιαούλη 15 στο όνομα ΤΖΙΦΑΣ Ι@ΑΝΝΗΣ (Εγκρίθηκε ομόφωνα)
23.Απόφαση υπ’ αριθ. 30/2015 με θέμα: Προέγκριση ίδρυσης
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) επί της ΑΝΑΠΑΥΣΕ@Σ 38 & ΑΛΦΕΙΟΥ στο όνομα
Παναγιώτα ΚΑΡΛΑΤΗΡΑ (Εγκρίθηκε ομόφωνα)
24.Απόφαση υπ’ αριθ. 31/2015 με θέμα: Προέγκριση ίδρυσης Κ.Υ.Ε. λιανικής
διάθεσης τροφίμων και ποτών «ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟ- ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΞΗΡ@Ν ΚΑΡΠ@Ν
ΚΑΙ ΖΑΧΑΡ@Δ@Ν ΠΡΟΪΟΝΤ@Ν-ΚΑΒΑ ΕΜΦΙΑΛ@ΜΕΝ@Ν ΠΟΤ@Ν» στο όνομα
ΜΑΡΙΑ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ, επί της οδού Γράμμου 28.( Εγκρίθηκε ομόφωνα)
25.Απόφαση υπ’ αριθ. 32/2015 με θέμα: Προέγκριση ίδρυσης
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ - ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ επί της
Λ. Πεντέλης 41 στην ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΘ. Κ. ΣΙΑ. Ο.Ε.( Εγκρίθηκε ομόφωνα)
26.Απόφαση υπ’ αριθ. 37/2015 με θέμα: Προέγκριση ίδρυσης
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Λιανικής διάθεσης
Τροφίμων και ποτών (Παρασκευή και Πώληση καφέ πάσης φύσεως σε διερχόμενους
πελάτες από τα πρατήρια άρτου και ειδών ζαχαροπλαστικής των αρτοποιείων) επί
της οδού 25ης Μαρτίου 24 Β στο όνομα ΤΣΑΝΟΥ Αναστασία.
(Εγκρίθηκε ομόφωνα)
27.Απόφαση υπ’ αριθ. 38/2015 με θέμα: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος «επιχείρηση αναψυχής» στον όνομα ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΡΑΙΝΔΡΟΣ, επί της Λ. Πεντέλης 106.( Εγκρίθηκε ομόφωνα)
28.Απόφαση υπ’ αριθ. 40/2015 με θέμα: Προέγκριση ίδρυσης ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Λιανικής διάθεσης Τροφίμων και ποτών
(Οπωροπωλείο, Παντοπωλείο, Πρατήριο Κατεψυγμένων προϊόντων, Καφεκοπτείο,
Πρατήριο γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής, Πρατήριο άρτου, Κατάστημα ξηρών
καρπών και ζαχαρωδών προϊόντων, κάβα εμφιαλωμένων ποτών, Κατάστημα
διάθεσης προϊόντων αλλαντοποιίας και τυροκομίας και πώληση τυποποιημένων
παγωτών, αναψυκτικών ποτών, ειδών σοκολατοποιίας, μπισκοτοποιίας) επί της οδού
Καραϊσκάκη 1 στο όνομα Στυλιανός ΝΤΟΓΚΑΣ.
(Εγκρίθηκε ομόφωνα)
29.Απόφαση υπ’ αριθ. 43/2015 με θέμα: Προέγκριση ίδρυσης
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Χονδρικής
και Λιανικής διάθεσης Τροφίμων και ποτών (Πρατήριο ειδών ζαχαροπλαστικής-
Τυποποιημένων Ειδών) επί της Λ. Πεντέλης 21 στην εταιρία FRESH
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΑΒΕΕ.( Εγκρίθηκε ομόφωνα)
30.Απόφαση υπ’ αριθ. 44/2015 με θέμα: Προέγκριση ίδρυσης
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙ@Ν ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
«ΚΟΜΜ@ΤΗΡΙΟ- ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΧΕΡΙ@Ν & ΠΟΔΙ@Ν» επί της Αναπαύσεως 26-28
στο όνομα Δήμητρα ΜΗΤΣΟΥ.( Εγκρίθηκε ομόφωνα)
Β. Εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο σχεδίου κανονιστικών αποφάσεων
άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ.
31.Απόφαση υπ’ αριθ. 9/2015 με θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΔΙΑΜΟΡΦ@ΜΕΝΗΣ ΟΔΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ (ΟΔΟΣ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ)
ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΟΥ ΑΡ. 7 ΛΟΓ@
ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ (Εγκρίθηκε ομόφωνα)
32.Απόφαση υπ’ αριθ. 10/2015 με θέμα: Κατάρτιση σχεδίου καθορισμού όρων
και προϋποθέσεων για την διεξαγωγή του Πανηγυριού της Αναλήψεως του Κυρίου
για το έτος 2015 (Εγκρίθηκε ομόφωνα)
33.Απόφαση υπ’ αριθ. 21/2015 με θέμα: ΑΝΤΙΔΡΟΜΗΣΗ ΟΔΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕ@Σ (από ΟΔΟ ΚΙΣΣΑΒΟΥ έως ΟΔΟ ΤΑΫΓΕΤΟΥ) (Εγκρίθηκε ομόφωνα)
34.Απόφαση υπ’ αριθ. 22/2015 με θέμα: ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Εγκρίθηκε ομόφωνα)
35.Απόφαση υπ’ αριθ. 25/2015 με θέμα: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ -
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΟΔΟΥ ΜΙΑΟΥΛΗ ΕΝΑΝΤΙ ΟΔΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡ@ΝΗ (Εγκρίθηκε
ομόφωνα)
36.Απόφαση υπ’ αριθ. 26/2015 με θέμα: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΟΔ@Ν
ΘΕΤΙΔΟΣ & ΑΝΑΛΗΨΕ@Σ (Αποφασίζει κατά πλειοψηφία)
37.Απόφαση υπ’ αριθ. 28/2015 με θέμα: Κανονισμός Λειτουργίας πάρκου
«Μίκης Θεοδωράκης», Δήμου Βριλησσίων – Ν. Αττικής (Εγκρίθηκε κατά
πλειοψηφία)
38.Απόφαση υπ’ αριθ. 39 /2015 με θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 23 ΤΟΥ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΓΙΑ ΑΙΤΗΘΕΙΣΕΣ ΜΕΙ@ΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜ@Ν ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ 2014
(Εγκρίθηκε ομόφωνα)
39.Απόφαση υπ’ αριθ. 41 /2015 με θέμα: Σχέδιο κανονισμού λειτουργίας
περιπτέρων Δήμου Βριλησσίων (Εγκρίθηκε ομόφωνα)
40.Απόφαση υπ’ αριθ. 42 /2015 με θέμα: Καθορισμός κοινόχρηστων χώρων
διαθέσιμων προς κατάληψη για το έτος 2016 (Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία)
Γ. Θέματα καθορισμού χρήσεων γης, ρυθμιστικών σχεδίων, προγραμματισμού
εφαρμογής ρυθμιστικών σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων,
εφαρμογής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), πολεοδομικών μελετών,
ανάπλασης περιοχών, πολεοδομικών επεμβάσεων, χρηματοδότησης
προγραμμάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων περιοχών,
πολεοδομικής αναμόρφωσης προβληματικών περιοχών, αποζημίωσης
ρυμοτομούμενων, πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα,
περιοχών ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) και έγκρισης
πολεοδομικών μελετών
41. Απόφαση υπ’ αριθ. 33/2015 με θέμα: Χ@ΡΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΚΟΥ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔ@ΡΑΚΗ (πρώην ΤΥΠΕΤ) (Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία)
42.Απόφαση υπ’ αριθ. 34/2015 με θέμα: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ
Χ@ΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
Τ@Ν ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕ@Ν "ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕΒΕ"
ΜΕ ΤΗΝ Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ (Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία)
43.Απόφαση υπ’ αριθ. 35/2015 με θέμα: Διαμόρφωση λωρίδας αποκλειστικής
κίνησης πεζών στην βορεινή πλευρά της οδού Ταϋγέτου, από την οδό Δίρφυς έως
Λεωφόρο Πεντέλης (Εγκρίθηκε ομόφωνα)
Τέλος η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε την κατωτέρω απόφαση.
44.Απόφαση υπ’ αριθ. 36/2015 με θέμα: Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης
Πεπραγμένων έτους 2014 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βριλησσίων
(Εγκρίθηκε ομόφωνα)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Τις εισηγήσεις των θεμάτων προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, επιμελήθηκαν οι
αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου λαμβάνοντας πάντα αυστηρά υπόψη την κείμενη
νομοθεσία.
Σε όλες τις αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αναφέρεται ρητά το
νομοθετικό πλαίσιο, στο οποίο βασίστηκε η κάθε απόφαση.
Επίσης, σε όλες τις αποφάσεις καταγράφεται η άποψη των μελών των συνδυασμών
της μειοψηφίας στις περιπτώσεις που εκφράστηκε και ειδικότερα στις περιπτώσεις
που η μειοψηφία καταψήφισε τις εισηγήσεις.
Η ανωτέρω Έκθεση Πεπραγμένων υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο προς
συζήτηση και ‘έγκριση.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΞΕΝΟΦ@Ν ΜΑΝΙΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙ Ν
Δ
ΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ
Ν
ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ &
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝ
Ν
ΑΡΙΘ. ΠΡ
Τ.:
ΠΡΟΣ
Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
ΘΕΜΑ 13ο: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου 2016
Σύμφωνα με την παράγραφο 1β του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, η Οικονομική
Επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο
έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των
εσόδων και εξόδων του Δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και
τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα
του Δήμου.
Με την υπ’ αριθμ. 207/2016 (με Α.Δ.Α ΖΥ29
9Ρ-
Ο6) απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η εκτέλεση προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου
2016.
Επιπλέον με την παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε
με την παρ. 4 του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011 και αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 39 του Ν. 4257/2014, «η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του
υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε
τριμήνου υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα
εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του
οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση
διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε
αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του
προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο
Δημοτικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε
τριμήνου. Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε
οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την
πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν
εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν
έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε
αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε
(15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή,
μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το
σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο
προϋπολογισμός. Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν
απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό
συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο
αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο
προηγούμενο εδάφιο. Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή
Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του
δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο
διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»),
γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον
Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των
διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010. Τα στοιχεία που πρέπει να
περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα
για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών».
Με την αριθ. 186/22-12-2016 (με Α.Δ.Α Ψ7Δ9
9Ρ-33Ξ ) ψηφίστηκε ο
προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2016 και εγκρίθηκε με την αριθ.
21495/8020/17/3/2016 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
Σύμφωνα με την αριθ. 40038/9-9-2011 (ΦΕΚ 2007/9-9-2011 τ. Β΄) Απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών περί καθορισμού των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται
στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου, τα
αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Β΄ τρίμηνο οικονομικού
έτους 2016 έχουν ως εξής:
Α. Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων Β΄ τριμήνου 2016
(01/04 - 30/06/2016)
Τριμηνιαία Εκθεση - Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΣΗ ΕΣΟΔΝ
Προϋπολογισμός
(1)
Βεβαιωθέντα
p (2)
(2/1π)
Εισπραχθέντα
p (3)
%
(3/1
π)
% (3/2 π)
0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο 10.372.124,01 4.479.488,56 43,19 4.136.853,56 39,88 92,35
01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 66.114,57 51.195,57 77,43 6.347,27 9,6 12,4
02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 4.646,89 1.384,84 29,8 1.384,84 29,8 100
03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ
ΚΑΙ ΔΙΚΑΙ@ΜΑΤΑ 4.624.337,00 1.566.768,10 33,88 1.282.567,01 27,74 81,86
04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙ@ΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ@Ν 966.393,59 441.604,10 45,7 431.973,62 44,7 97,82
05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 1.225.000,00 906.186,95 73,97 902.231,82 73,65 99,56
06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 3.410.291,96 1.507.494,00 44,2 1.507.494,00 44,2 100
07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 75.340,00 4.855,00 6,44 4.855,00 6,44 100
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο 6.379.276,55 69.308,03 1,09 69.303,87 1,09 99,99
11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 3.500,00 0 0 0 0 0
12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚ@Ν ΔΑΠΑΝ@Ν 116.600,00 22.600,00 19,38 22.600,00 19,38 100
13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 6.217.576,55 13.887,50 0,22 13.887,50 0,22 100
14 Δ@ΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ -
ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 0 0 0 0 0 0
15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ-
ΠΑΡΑΒΟΛΑ 41.100,00 32.820,53 79,86 32.816,37 79,85 99,99
16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 500 0 0 0 0 0
2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝ ΕΤΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ
ΒΕΒΑΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΤΗ ΦΟΡΑ
Σύνολο 588.690,53 39.016,37 6,63 35.960,58 6,11 92,17
21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 582.502,49 32.609,31 5,6 30.989,84 5,32 95,03
22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 6.188,04 6.407,06 103,54 4.970,74 80,33 77,58
3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. Σύνολο 3.374.064,13 3.355.686,30 100 1.055.684,02 31,29 31,46
31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 0 0 0 0 0 0
32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ
ΒΕΒΑΙ@ΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 3.374.064,13 3.355.686,30 100 1.055.684,02 31,29 31,46
4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΡΙΤΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΝ Σύνολο 1.895.788,73 1.057.970,88 55,93 945.820,61 49,89 89,40
41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ
ΤΡΙΤ@Ν 1.880.203,96 1.044.657,46 55,68 932.507,19 49,6 89,40
42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤ@Ν 15.584,77 13.313,42 85,43 13.313,42 85,43 100
5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ Σύνολο 3.799.815,87 3.799.815,87 100 3.799.815,87 100 100
51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 3.799.815,87 3.799.815,87 100 3.799.815,87 100 100
Γενικό σύνολο 26.409.759,82 12.801.286,01 48,55 10.043.438,51 38,03 78,46
Β. Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού Εξόδων Β΄ τριμήνου 2016
(01/04 - 30/06/2016)
Τριμηνιαία Εκθεση - Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού Δαπανών
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΣΗ
ΕΞΟΔΝ
Προϋπολογισμός
(1)
Δεσμευθέντα
(2) p
%
(2/1)
p
Τιμολογηθέντα
p (3)
%
(3/1)
Ενταλθέντα
p (4)
Πληρωθέντα
p (5)
%
(5/1)
6 Έξοδα χρήσης
Σύνολο 12.225.327,21 9.924.904,82 81,18% 4.324.246,65 35,37% 4.079.668,87 3.460.126,93 28,30%
60 Αμοιβές και έξοδα
προσωπικού 4.137.926,17 3.834.647,21 92,67% 1.901.311,59 45,95% 1.888.885,41 1.873.560,74 45,28%
61 Αμοιβές αιρετών
και τρίτων 643.553,35 425.489,52 66,12% 153.447,32 23,84% 141.627,73 139.348,38 21,65%
62 Παροχές τρίτων 3.425.376,64 2.765.727,58 80,74% 1.019.152,11 29,75% 880.192,98 607.477,57 17,73%
63 Φόροι - Τέλη 98.070,60 10.889,16 11,10% 8.889,16 9,06% 8.889,16 8.889,16 9,06%
64 Λοιπά γενικά
έξοδα 88.424,19 51.010,47 57,69% 3.767,95 4,26% 1.877,44 1.779,20 2,01%
65 Πληρωμές για την
εξυπηρέτηση
δημοσίας πίστης 772.000,00 766.710,85 99,31% 409.924,64 53,10% 409.922,82 409.864,35 53,09%
66 Δαπάνες
προμήθειας
αναλωσίμων 706.679,01 385.458,58 54,55% 92.793,61 13,13% 84.782,73 55.737,44 7,89%
67 Πληρωμές για
μεταβιβάσεις
εισοδημάτων σε
τρίτους
Παραχωρήσεις -
Παροχές -
Επιχορηγήσεις -
Επιδοτήσεις -
Δωρεές 2.332.703,25 1.684.971,45 72,23% 734.960,27 31,51% 663.490,60 363.470,09 15,58%
68 Λοπά έξοδα 20.594,00 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0,00%
7 Επενδύσεις
9.278.575,98 1.327.322,23 14,31% 100.813,59 1,09% 31.486,90 30.786,90 0,33%
Σύνολο
71 Αγορές κτιρίων
τεχνικών έργων και
προμήθειες παγίων 976.514,25 80.545,37 8,25% 37.287,49 3,82% 8.523,90 8.523,90 0,87%
73 Έργα 7.968.871,73 1.219.331,84 15,30% 56.676,10 0,71% 22.263,00 22.263,00 0,28%
74 Μελέτες, έρευνες,
πειραματικές
εργασίες και ειδικές
δαπάνες 327.390,00 26.745,02 8,17% 6.150,00 1,88% 0 0 0,00%
75 Τίτλοι πάγιας
επένδυσης
(συμμετοχές σε
επιχειρήσεις) 5.800,00 700 12,07% 700 12,07% 700 0 0,00%
8 Πληρωμές
Π.Ο.Ε. & Λοιπές
αποδόσεις και
προβλέψεις
Σύνολο 4.743.435,45 1.711.046,40 36,07% 1.711.046,39 36,07% 1.531.341,54 1.308.101,56 27,58%
81 Πληρωμές που
αφορούν
υποχρεώσεις από
παρελθόντα
οικονομικά έτη 932.065,60 928.167,70 99,58% 928.167,69 99,58% 748.462,84 525.225,08 56,35%
82 Λοιπές αποδόσεις 1.889.203,96 782.878,70 41,44% 782.878,70 41,44% 782.878,70 782.876,48 41,44%
85 Προβλέψεις μη
είσπραξης
εισπρακτέων
υπολοίπων
βεβαιωμένων κατά τα
Π.Ο.Ε. εντός του
οικονομικού έτους 1.922.165,89 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0,00%
9 Αποθεματικό
Σύνολο 162.421,18 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0,00%
91 Ποσό διαθέσιμο
για αναπλήρωση των
ανεπαρκών
πιστώσεων για την
δημιουργία νέων μη
προβλεπόμενων
στον προϋπολογισμό 162.421,18 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0,00%
Γενικό σύνολο 26.409.759,82 12.963.273,45 49,09% 6.136.106,63 23,23% 5.642.497,31 4.799.015,39 18,17%
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Β΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 (01/01-30/06/2016)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Τέλος
Προηγούμενου
έτους
Προηγούμενο
Τριμήνο
Επιλεγμένο
Τρίμηνο Μεταβολή %
Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Σύνολο 3.615.042,20 3.230.061,13 2.772.869,89 0,86
1.Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 3.615.042,20 3.010.336,72 2.772.865,73 0,92
2.Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 0 219.724,41 4,16 0
Β ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ Σύνολο 3.715.602,49 5.358.309,57 5.228.615,23 0,98
1.Ταμείο 3.107,50 2.998,88 2.998,88 1
2.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 3.712.494,99 5.355.310,69 5.225.616,35 0,98
Γ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Σύνολο 1.041.245,40 0 0
2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα 1.041.245,40 0 0
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Β΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 (01/01-30/06/2016)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
Τέλος
Προηγούμενου
έτους
Προηγούμενο
Τριμήνο
Επιλεγμένο
Τρίμηνο Μεταβολή %
Α.ΥΠΟΧΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ Σύνολο -5.754.748,22 -5.638.956,52 -5.523.164,85 0,98
1.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες -5.322.441,20 -5.322.441,20 -5.322.441,20 1
2.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες -432.307,02 -316.515,32 -200.723,65 0,63
Β.ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΣΕΙΣ Σύνολο -999.112,36 -1.972.203,93 -1.425.014,73 0,72
1.Προμηθευτές -860.675,71 -1.784.503,23 -1.395.707,42 0,78
5.Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις -33.455,40 -118.993,11 -23.371,27 0,2
3.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη -87.785,14 18.474,60 42.889,06 2,32
4.Ασφαλιστικοί οργανισμοί -17.196,11 -87.182,19 -48.825,10 0,56
Γ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Σύνολο -303.981,85 0 0
2.Εξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) -303.981,85 0 0
Παρατηρήσεις:
Ι. Στον πίνακα στοιχείων παθητικού, στο πεδίο Β "ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕ
ΣΕΙΣ" αθροίζονται τα
υποπεδία 1, 2, 3 και 4 ( όπου 1.Προμηθευτές, 3.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη, 4.Ασφαλιστικοί
οργανισμοί), ενώ το υποπεδίο 5."Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις" εξαιρείται.
Στον συνημμένο πίνακα έχουμε προβεί στην διόρθωση του πεδίου αυτού.
ΙΙ. Όσον αφορά στους μεταβατικούς λογαριασμούς Ενεργητικού και Παθητικού, αυτοί
εξυπηρετούν τον σκοπό της αναμορφώσεως των λογαριασμών εσόδων και εξόδων στο
πραγματικό μέγεθος κατά την ημερομηνία λήξεως της χρήσεως.
ΙII. Τα στοιχεία Ισολογισμού καθίστανται οριστικά μετά από τον έλεγχο των οικονομικών
καταστάσεων από Ορκωτούς- Ελεγκτές Λογιστές, επομένως τα στοιχεία που περιλαμβάνονται
στον ως άνω πίνακα προέρχονται από προσωρινά ισοζύγια της Γ.Λ.
Προϊσταμένη
Λογιστηρίου
Η Προϊσταμένη
/νσης
Οικ. Υπηρεσίας
Μ.Ε.
Ο Γενικός Γραμματέας
ΜΠΕΛΜΠΑ Ι"ΑΝΝΑ ΧΙΟΥ ΕΡΑΣΜΙΑ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΗΜΕΡ 07/10/2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙ
Ν
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΤΜΗΜΑ:
ΓΡΑΦΕΙΟ:
ΑΡΙΘ. ΠΡ@Τ.:
ΠΡΟΣ
Τον κ. Δήμαρχο
Για τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 14o : Έγκριση για χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και καθορισμός
ανώτατου μηνιαίου χρηματικού ορίου κλήσεων.
Σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ.3β τουΝ.3274/04 ¨Οργάνωση και λειτουργία
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου Βαθμού »
προβλέπεται η χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας για τους δημάρχους,
πρόεδρους κοινοτήτων, αντιδημάρχους, πρόεδροι συμβουλίων δημοτικών
διαμερισμάτων του άρθρου 120 του Π.Δ 410/1995 και οι πρόεδροι δήμων άνω των
ογδόντα χιλιάδων (80.000) κατοίκων, καθώς και δήμων πρωτευουσών νομών,
μπορούν να κάνουν χρήση των υπηρεσιών της κινητής τηλεφωνίας, μέσω μιας
συσκευής έκαστος, για την κάλυψη των υπηρεσιακών τους αναγκών. Το ίδιο δικαίωμα
παρέχεται και στους Γενικούς Γραμματείς των δήμων. Η σχετική δαπάνη καλύπτεται
από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικείου δήμου ή κοινότητας.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται, για τους παραπάνω
χρήστες των υπηρεσιών της κινητής τηλεφωνίας, το ανώτατο επιτρεπτό όριο των
κλήσεων αυτών”.
Σύμφωνα με την ΚΥΑ 18391/05 (ΦΕΚΒ' 1388/7-10-2005) το ανώτατο
επιτρεπτό όριο καθορίζεται για κάθε Δήμο ή κοινότητα με απόφαση του δημοτικού ή
κοινοτικού συμβουλίου και πρέπει φυσικά να κυμαίνεται μέσα στα όρια που
θεσπίζονται από την παραπάνω κοινή υπουργική απόφαση.
Επιπλέον η εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών 59801/ΕΓΚ.36/20-12-
2005, ορίζει ότι στο ποσό με το οποίο επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός του οικείου
ΟΤΑ για κάθε έναν χρήστη τέτοιων υπηρεσιών, βάσει της απόφασης του δημοτικού ή
κοινοτικού συμβουλίου θα υπολογίζεται το σύνολο της σχετικής δαπάνης, όλων των
επιμέρους χρεώσεων .
Το ανώτατο επιτρεπτό χρηματικό όριο κλήσεων μηνιαίως, καθορίζεται από
την προαναφερόμενη ΚΥΑ ως εξής, όπου σύμφωνα με την τελευταία απογραφή
,έτους 2012 ο πληθυσμός του Δήμου μας ανέρχεται στους 30.741 κατοίκους.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Ανώτατο επιτρεπτό χρηματικό όριο
κλήσεων μηνιαίως (€)
Δήμαρχοι δήμων με πληθυσμό από
20.001-50.000 κατοίκους
€160,00
Γεν.Γραμ. 80% του ορίου κλήσεων του
Δημάρχου
€128,00
Αντιδήμαρχοι 50%του ορίου κλήσεων του
Δημάρχου
€80,00
Διευθυντές
€ 80,00
Σύμφωνα με το Ν.3491/06 (ΦΕΚ 207/2-10-2006 τεύχος Α΄) “Ρυθμίσεις
θεμάτων Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και λοιπών
θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης” Άρθρο 17 Οικονομικά ζητήματα Ο.Τ.Α, οι
ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού, προκειμένου να καλύπτουν επιτακτικές
ανάγκες λειτουργίας τους, δύνανται να χορηγούν συσκευές κινητής τηλεφωνίας σε
προϊστάμενους οργανικών μονάδων τους, προς χρήση από τις οικείες υπηρεσίες.
Το ανώτατο επιτρεπτό χρηματικό όριο μηνιαίας δαπάνης, εντός του οποίου
μπορεί να κάνει χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας το προσωπικό των
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού για την κάλυψη υπηρεσιακών
τους αναγκών, καθορίζεται για τους Δήμους και τις Κοινότητες, το ανώτατο όριο
δαπάνης ανά τηλεφωνική σύνδεση ισούται με αυτό του Αντιδημάρχου, όπως
προσδιορίζεται κάθε φορά από την ίδια απόφαση.
Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του
Δήμου με απόφαση του Δημάρχου, κατά περίπτωση, καθορίζεται απαραίτητα ο
συγκεκριμένος προϊστάμενος οργανικής μονάδας, στον οποίο χορηγείται κάθε φορά
η συσκευή κινητής τηλεφωνίας, καθώς και το ανώτατο όριο δαπάνης που μπορεί να
πραγματοποιείται για κάθε σύνδεση, τηρουμένου πάντα του περιορισμού ότι το
ανώτατο όριο δαπάνης ανά τηλεφωνική σύνδεση ισούται με αυτό του Αντιδημάρχου
(παρ. 8 άρθρο 17 Ν.3491/06).
Για τους λόγους αυτούς καλείται το δημοτικό συμβούλιο να εγκρίνει την χρήση
υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας για το Δήμαρχο, να καθορίσει το ανώτατο χρηματικό
όριο κλήσεών του, μέσα στα όρια που ορίζει η σχετική ΚΥΑ και σύμφωνα με όσα
προαναφέρθηκαν, όπως περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα:
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Αριθμός Σύνδεσης Ανώτατο χρηματικό όριο
κλήσεων μηνιαίως σε €.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1 € 160,00
Γενικός Γραμματές 1 € 128,00
Αντιδήμαρχοι 50%του ορίου
κλήσεων του Δημάρχου
4 € 80,00Χ4=€ 320,00
Διευθυντές
4 € 80,00Χ4=€ 320,00
Στην περίπτωση που το ύψος ενός λογαριασμού κινητής τηλεφωνίας
υπερβαίνει το καθορισμένο χρηματικό όριο και δεδομένου ότι δεν νομιμοποιείται
καμία κάλυψη από τον οικείο ΟΤΑ πέραν του ορίου αυτού, η επιπλέον δαπάνη
βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο το χρήστη.
Ο Δήμαρχος
με εντολή ο Γ. Γραμματέας
Ν.Μπαρμπούνης
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΕΡ 07/10/2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙ
Ν
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΤΜΗΜΑ:
ΓΡΑΦΕΙΟ:
ΑΡΙΘ. ΠΡ@Τ.:
ΠΡΟΣ
Τον κ. Δήμαρχο
Για τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 15Ο: 1)Συμμετοχή των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Π.Φυκίρη,
Κ.Βαφειάδης,Α.Μαυραγάνης, Π.Αρσένη, Ε.Σακισλή, Ι.Κυρίτση.,
Κ.Παπασπηλίου στο διήμερο Ειδικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ με θέμα «Αλλαγή του
Καλλικράτη –Νέο Μοντέλο Οργάνωσης και Διοίκησης του Κράτους» στις 17 &
18 Οκτωβρίου 2016 στον Βόλο, 2) έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 2.495,00
€ σε βάρος του Κ.Α. 00-6421.02 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού
έτους 2016 και 3) Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής ποσού
2.495,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00-6421.02 στο όνομα της μόνιμης υπαλλήλου
του Δήμου, Παππά Παναγιώτα του Ιωάννη με τρίμηνη απόδοση λογαριασμού
για την κάλυψη των δαπανών συμμετοχής σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις.
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Στις 17 & 18 Οκτωβρίου 2016 στον Βόλο, το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής
Ένωσης Δήμων Ελλάδας ΚΕΔΕ διοργανώνει διήμερο Ειδικό Συνέδριο με θέμα
«Αλλαγή του Καλλικράτη –Νέο Μοντέλο Οργάνωσης και Διοίκησης του Κράτους»
«Η μεταρρύθμιση που επιδιώκουμε θα είναι προϊόν διαλόγου, με
αποκρυσταλλωμένες απόψεις και θέσεις, για τις επερχόμενες αλλαγές στο νέο
μοντέλο Διοικητικής Οργάνωσης της χώρας που κυοφορείται, στο οποίο διεκδικούμε
αναβαθμισμένο ρόλο για τους Δήμους.
Καλείστε να λάβετε μέρος στις εργασίες του Συνεδρίου και με την αυτοδιοικητική σας
εμπειρία να συμβάλλετε στον εσωτερικό μας διάλογο, ώστε να λάβουμε αποφάσεις
που θα οδηγήσουν σε μια ουσιαστική και όχι προσχηματική μεταρρύθμιση της
χώρας, προς όφελος των τοπικών μας κοινωνιών.»
Στο συνέδριο θα συμμετέχουν ο Δήμαρχος κ.Ξενοφών Μανιατογίαννης και ο
επικεφαλής της παράταξης «Νέα Πνοή» κ. Κωνσταντίνος Ιωαννίδης, οι δαπάνες των
οποίων θα καλυφθούν από την Π.Ε.Δ.Α.
Επίσης με έξοδα του Δήμου μας στο παραπάνω συνέδριο θα συμμετέχουν οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Π.Φυκίρη, Κ.Βαφειάδης ,Α.Μαυραγάνης, Π.Αρσένη
,Ε.Σακισλή, Ι.Κυρίτση., Κ.Παπασπηλίου Οι Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι και οι υπάλληλοι
του Δήμου μπορούν να μετακινούνται έξω από την έδρα τους για εκτέλεση
υπηρεσίας, ύστερα από Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Όλα τα σχετικά με την
μετακίνηση εκτός έδρας ρυθμίζονται με τον Ν. 4336/2015, η δε απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου που πρέπει να εκδίδεται πριν από την ημερομηνία
αναχώρησης πρέπει να ορίζει:
• Τον αριθμό αιρετών εκπροσώπων και την ιδιότητα αυτών.
• Κλάδο ή ειδικότητα
• Ημερομηνία αναχώρησης και επιστροφής
• Ημερομηνία έναρξης και λήξης των εργασιών
• Αριθμό των ημερών και των διανυκτερεύσεων
• Πλήρη και σαφή αιτιολογία της μετακίνησης
• Τον τόπο και το μέσο μετακίνησης.
• Το ποσό της δαπάνης και την αντίστοιχη βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης
για τη συγκεκριμένη μετακίνηση.
• Κάθε άλλο στοιχείο που απαιτείται και ορίζεται ρητά από τις διατάξεις του
νόμου.
Σημειώνεται ότι τα έξοδα μετακίνησης περιλαμβάνουν το αντίτιμο των εισιτηρίων των
συγκοινωνιακών μέσων. @ς δαπάνη διανυκτέρευσης θεωρείται το καταβαλλόμενο
ποσό σε κάθε τύπο ξενοδοχειακής μονάδας. Το ύψος αυτής της δαπάνης καθορίζεται
στις διατάξεις του Ν.4336/2015 (Φ.Ε.Κ. 94/ τ. Α΄/2015) ανάλογα με την κατηγορία
στην οποία εντάσσεται ο μετακινούμενος, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ίδιου νόμου.
Το ύψος της δαπάνης διανυκτέρευσης ανάλογα με την κατηγορία είναι:
α) Κατηγορία Ι (Δήμαρχος, Αντιδήμαρχος, Προϊστάμενος Δ/νσης) μέχρι 80,00 €
β) Κατηγορία ΙΙ (Δημοτικοί Σύμβουλοι, υπάλληλοι) μέχρι 60,00 €
Η ημερήσια αποζημίωση, το ποσό της οποίας ορίζεται σε 40,00 € ανεξάρτητα από τη
θέση και το βαθμό του μετακινούμενου (άρθρο 11 του Ν. 4336/2015).
Με βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας η χιλιομετρική απόσταση από
τα Βριλήσσια Αττικής έως τον Βόλο είναι 326 χιλιόμετρα.
Στον προϋπολογισμό του Δήμου μας στον Κ.Α.00-6421.02 έχει προβλεφθεί πίστωση
ποσού 2.495,00 € προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα των συμμετεχόντων στο
ανωτέρω συνέδριο.
Κατόπιν των παραπάνω εισηγούμεθα:
1) Συμμετοχή των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Π.Φυκίρη, Κ.Βαφειάδης,Α.Μαυραγάνης,
Π.Αρσένη ,Ε.Σακισλή,Ι.Κυρίτση., Κ.Παπασπηλίου στο διήμερο Ειδικό Συνέδριο
της ΚΕΔΕ με θέμα «Αλλαγή του Καλλικράτη –Νέο Μοντέλο Οργάνωσης και
Διοίκησης του Κράτους» στις 17 & 18 Οκτωβρίου 2016 στον Βόλο, 2) έγκριση
διάθεσης πίστωσης ποσού 2.495,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00-6421.02 του
προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2016 και 3) Έκδοση Χρηματικού
Εντάλματος Προπληρωμής ποσού 2.495,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00-6421.02 στο
όνομα της μόνιμης υπαλλήλου του Δήμου, Παππά Παναγιώτα του Ιωάννη με
τρίμηνη απόδοση λογαριασμού για την κάλυψη των δαπανών συμμετοχής
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
Στο ανωτέρω συνέδριο η συμμετοχή και μετακίνηση περιγράφεται στον
παρακάτω πίνακα.
32
ΟΝΟΜ/ΜΟ
ΗΜ/ΝΙΑ
ΑΝΑΧ/Σ
ΗΣ
ΗΜ/ΝΙΑ
ΕΠΙΣΤΡ
ΟΦΗΣ
ΗΜ/ΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΕΡΓΑΣΙ@Ν
ΗΜ/ΝΙΑ
ΛΗΞΗΣ
ΕΡΓΑΣΙ@
Ν
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΑΝ/ΣΕ@
Ν
ΠΟΣΟ
ΔΙΑΝ/ΣΕ@
Ν
ΜΕΣΟ
ΜΕΤ/ΣΗ
Σ
ΠΟΣΟ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
ΑΠ/ΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙ@ΤΗΣ
ΦΥΚΙΡΗΣ
(ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)
17/10/20
16
18/7/201
6
17/10/2016
18/10/201
6
2
120,00 €
(2Χ60,00€
)
ΟΔΙΚ@Σ
80,00 €
(2Χ40,00€)
Κ@ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
)
17/10/20
16
18/10/20
16
17/10/2016
18/10/201
6
2
160,00 €
(2Χ80,00€
)
ΟΔΙΚ@Σ
80,00 €
(2Χ40,00€)
ΑΛΕΞΗΣ
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
17/10/20
16
18/10/20
16
17/10/2016
18/10/201
6
2
160,00 €
(2Χ80,00€
)
ΟΔΙΚ@Σ
80,00 €
(2Χ40,00€)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΡΣΕΝΗ-
ΛΑΜΠΡΟΥ
(ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)
17/10/20
16
18/10/20
16
17/10/2016
18/10/201
6
2
120,00 €
(2Χ60,00€
)
ΟΔΙΚ@Σ
80,00 €
(2Χ40,00€)
ΕΛΕΝΗ ΣΑΚΙΣΛΗ
(ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
17/10/20
16
18/10/20
16
17/10/2016
18/10/201
6
2
120,00 €
(2Χ60,00€
)
ΟΔΙΚ@Σ
80,00 €
(2Χ40,00€)
Ι@ΑΝΝΑ
ΚΥΡΙΤΣΗ
(ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)
17/10/20
16
18/10/20
16
17/10/2016
18/10/201
6
2
120,00 €
(2Χ60,00€
)
ΟΔΙΚ@Σ
80,00 €
(2Χ40,00€)
ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΥ
Κ@ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
(ΔΗΜΟΤΙΚΗ
17/10/20
16
18/10/20
16
17/10/2016
18/10/201
6
2
120,00 €
(2Χ60,00€
)
ΟΔΙΚ@Σ
80,00 €
(2Χ40,00€)
33
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)
Άθροισμα: €920,00 € 560,00
Ο Δήμαρχος
με εντολή ο Γ. Γραμματέας
Ν.Μπαρμπούνης
34
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΝ
Βριλήσσια
Αρ. πρωτ.:
5/10/2016
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΘΡΟΥ 23 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Προς: κ. Πρόεδρο του
Δημοτικού Συμβουλίου
ΘΕΜΑ 16ο: Μείωση λογαριασμών ύδρευσης
Σήμερα ημέρα Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 10:00 π.μ στο Δημαρχείο Βριλησσίων
συνήλθε η Επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 101/2015 Απόφαση Δημάρχου
βάσει των διατάξεων του άρθρου 23 του Κανονισμού Ύδρευσης (Απόφαση 21/2015 Δημοτικού
Συμβουλίου) προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί των ενστάσεων κατανάλωσης και αιτημάτων
αναμόρφωσης των λογαριασμών ύδρευσης, που έχουν έως σήμερα υποβληθεί στο Δήμο
Βριλησσίων.
Η Επιτροπή, που αποτελείται από τους υπαλλήλους:
1. Χίου Ερασμία, πρόεδρος
2. Τσαντιράκη Αγγελική, μέλος
3. Μουρατίδου Θεώνη, μέλος
εξέτασε συνολικά είκοσι τέσσερις (24) αιτήσεις αναμόρφωσης λογαριασμών ύδρευσης, λόγω
υπερβολικών καταναλώσεων ύδατος προκαλούμενων από αφανείς διαρροές στις εσωτερικές
τους εγκαταστάσεις, όπως προβλέπεται στο άρθρο 23 του Κανονισμού Ύδρευσης του Δήμου
Βριλησσίων (απόφαση 57/2016 του Δημοτικού Συμβουλίου).
Τα στοιχεία των αιτήσεων οι οποίες υποβλήθηκαν στο Δήμο παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Εξ
αυτών, οι τέσσερις (4) (α/α 1 έως 5 του Πίνακα 1) δεν γίνονται αποδεκτές προς περαιτέρω
εξέταση καθώς εκκρεμούν ληξιπρόθεσμες οφειλές παλαιότερων λογαριασμών ύδρευσης. Αυτές
θα επανεξεταστούν κατόπιν άρσης των εν λόγω οφειλών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 23 του
Κανονισμού Ύδρευσης.
Οι λογαριασμοί που γίνονται δεκτοί προς εξέταση είναι οι ακόλουθοι:
(α) Ο τρέχων λογαριασμός κατανάλωσης ύδατος, ήτοι ο λογαριασμός του Β’ τριμήνου 2016 .
(β) Οι τελευταίοι λογαριασμοί, δηλαδή οι λογαριασμοί του Δ’ τριμήνου 2015 και Α’ τριμήνου
2016 (που βεβαιώθηκαν ταυτόχρονα).
(γ) Για όσους υπέβαλαν αίτηση του άρθρου 23 έως τις 26.9.2016, εξετάζεται και ο
λογαριασμός του Γ΄ τριμήνου 2015, που ως τότε ήταν ο τελευταίος λογαριασμός
κατανάλωσης ύδατος.
Η αξιολόγηση των υπολοίπων αιτήσεων (α/α 6 έως και 37 του Πίνακα 1) έγινε βάσει των
κριτηρίων του άρθρου 23 του Κανονισμού Ύδρευσης, ως ακολούθως:
1. Τεκμηριωμένη αφανής διαρροή στις εσωτερικές εγκαταστάσεις του καταναλωτή.
35
2. Κατανάλωση τριμήνου μεγαλύτερη από 70 m3 εκτός κι αν η συνήθης κατανάλωση είναι
κάτω από 10 m3.
3. Κατανάλωση επίμαχου τριμήνου διπλάσια του μέσου όρου των αντίστοιχων τριμήνων
των τριών τελευταίων ετών, σε όγκο νερού (κυβικά).
4. Η τελικώς τιμολογούμενη μειωμένη κατανάλωση δε θα είναι μικρότερη από τη μέγιστη
κατανάλωση των αντίστοιχων τριμήνων των προηγούμενων 3 ετών.
5. Το μειωμένο ποσό που καλείται να πληρώσει ο καταναλωτής δε θα είναι μικρότερο από
το κόστος που επιβάρυνε το Δήμο Βριλησσίων για την κατανάλωση αυτή.
Στη συνέχεια, η επιτροπή αφού συζήτησε, μελέτησε και εξέτασε λεπτομερώς τις διάφορες
παραμέτρους σχετικά με τα κριτήρια μείωσης των λογαριασμών ύδρευσης όλων των λοιπών
αιτήσεων (α/α 6 έως και 37 του Πίνακα 1), λόγω αφανούς διαρροής, κατήρτισε τους επόμενους
Πίνακες:
- ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Εφαρμογή των κριτηρίων αποδοχής / απόρριψης των αιτήσεων μείωσης
λογαριασμών ύδρευσης λόγω αφανών διαρροών.
- ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Εφαρμογή των κριτηρίων τελικής τιμολόγησης και συνολική διαμόρφωση των
προς διαγραφή και χρέωση ποσών.
- ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Συνολική διαμόρφωση ποσών προς διαγραφή και χρέωση όλων των
αποδεκτών προς εξέταση λογαριασμών ύδρευσης.
Οι εξετασθείσες αιτήσεις μείωσης λόγω αφανούς διαρροής αφορούν συνολικά σε χρεώσεις για
κατανάλωση 5.100 m3 νερού. Οι αιτήσεις που έγιναν αποδεκτές για μείωση των λογαριασμών
λόγω αφανών διαρροών αφορούν συνολική κατανάλωση 4.148 m3 νερού. Σύμφωνα με
εκτιμήσεις της Οικονομικής Υπηρεσίας, το τρέχον κόστος του νερού για το δήμο ανέρχεται στα
0,90 €/m3. Προκύπτουν λοιπόν τα παρακάτω στοιχεία για τις αιτήσεις που έγιναν αποδεκτές (οι
τιμές δεν περιλαμβάνουν τον Φ.Π.Α. 13%).
− Κόστος νερού για το δήμο: 3.733,20 €
− Αρχική χρέωση: 8.618,44 €
− Ποσό διαγραφής: 4.500,90 €
− Τελική χρέωση: 4.117,54 €
36
Πίνακας 1. Στοιχεία υποβληθεισών αιτήσεων αναμόρφωσης λογαριασμών ύδρευσης λόγω αφανούς διαρροής.
ONOM. ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ
1 3644 1/4/16 ΑΦΑΛΝΙΑΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 27-00840 00 22609 γενικό Γ 2015 686 1768,35 229,89 1998,24
2 3644 1/4/16 ΑΦΑΛΝΙΑΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 27-00840 00 22609 γενικό Δ 2015 253 555,95 72,27 628,22
3 5109 9/5/16 ΠΑΠΠΑΣ ΣΙΜΟΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 18-02686 34 3422 γενικό Α 2016 136 228,35 29,69 258,04
4 10326 24/8/16 ΔΟΥΚΟΥΔΑΚΗ ΑΝΝΑ ΔΟΥΚΟΥΔΑΚΗ ΑΝΝΑ 23-01145 01 3649 γενικό B 2016 218 457,95 59,53 517,48
5 10523 30/8/16 ΚΟΝΤΟΥ ΧΡΥΣΑΦ ΚΟΝΤΟΥ ΧΡΥΣΑΦ ΓΕΡΓ. 18-02150 01 10065 γενικό Δ 2015 338 793,95 103,21 897,16
6 3210 23/3/16 ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ ΙΑΝΝΗΣ ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ ΙΑΝΝΗΣ 27-01560 00 970665 γενικό Γ 2015 133 219,95 28,59 248,54
7 3210 23/3/16 ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ ΙΑΝΝΗΣ ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ ΙΑΝΝΗΣ 27-01560 00 970665 γενικό Δ 2015 198 401,95 52,25 454,20
8 3210 23/3/16 ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ ΙΑΝΝΗΣ ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ ΙΑΝΝΗΣ 27-01560 00 970665 γενικό Α 2016 95 118,05 15,35 133,40
9 7510 22/6/16 ΓΙΑΝΝΑΚΕΑ-ΠΕΤΑΛΑ ΠΑΝΑΓΙΤΑΓΙΑΝΝΑΚΕΑ ΠΑΝΑΓΙΤΑ 24-00120 00 03 5152 γενικό Α 2016 7 6,60 0,86 7,46
10 7510 22/6/16 ΓΙΑΝΝΑΚΕΑ-ΠΕΤΑΛΑ ΠΑΝΑΓΙΤΑΓΙΑΝΝΑΚΕΑ ΠΑΝΑΓΙΤΑ 24-00120 00 03 5152 γενικό Β 2016 205 421,55 54,80 476,35
11 9893 8/8/16 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΕΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΕΡΓΙΟΣ 18-00570 04 20533236 γενικό Β 2016 377 903,15 117,41 1020,56
12 10051 12/8/16 ΠΑΡΑΚΗ ΒΕΛΟΥΔ ΠΑΡΑΚΗ ΒΕΛΟΥΔ 17-03000 18 15662 γενικό Β 2016 77 77,43 10,07 87,50
13 10708 2/9/16 ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ 22-05280 01 Η 15215 γενικό Β 2016 321 746,35 97,03 843,38
14 10780 5/9/16 ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 26-00580 02 63796 κοινόχρηστα Β 2016 125 158,00 20,54 178,54
15 10783 5/9/16 ΜΠΕΣΜΠΕΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΠΕΣΜΠΕΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26-00580 00 63795 γενικό Β 2016 95 118,05 15,35 133,40
16 11023 9/9/16 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛ/ΚΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗ1Σ4Τ-Ο05500 11 61018 κοινόχρηστα Β 2016 159 253,20 32,92 286,12
17 11044 9/9/16 ΓΚΟΒΑΣ ΗΛΙΑΣ ΓΚΟΒΑΣ ΗΛΙΑΣ 26-01240 04 42869 γενικό Δ 2015 173 331,95 43,15 375,10
18 11046 9/9/16 ΜΡΑΪΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΠΟΛ/ΚΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡ1Ι5Σ-Η02520 00 0670 κοινόχρηστα Δ 2015 1036 2708,80 352,14 3060,94
19 11063 9/9/16 ΠΑΝΤΟΥ ΜΕΝΕΞΕΔΕΝΙΑ ΠΑΝΤΟΥ ΜΕΝΕΞΕΔΕΝΙΑ 22-02365 00 0023 γενικό Β 2016 64 54,16 7,04 61,20
20 11172 13/9/16 SIRENKA ALENA ΧΑΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 14-01310 00 20434 γενικό Α 2015 80 82,80 10,76 93,56
21 11172 13/9/16 SIRENKA ALENA ΧΑΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 14-01310 00 20434 γενικό Β 2015 55 42,50 5,53 48,03
22 11172 13/9/16 SIRENKA ALENA ΧΑΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 14-01310 00 20434 γενικό Γ 2015 68 61,32 7,97 69,29
23 11172 13/9/16 SIRENKA ALENA ΧΑΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 14-01310 00 20434 γενικό Δ 2015 23 15,31 1,99 17,30
24 11172 13/9/16 SIRENKA ALENA ΧΑΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 14-01310 00 20434 γενικό Α 2016 17 11,29 1,47 12,76
25 11172 13/9/16 SIRENKA ALENA ΧΑΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 14-01310 00 20434 γενικό Β 2016 78 79,22 10,30 89,52
26 11178 13/9/16 ΓΓΗΣ ΙΑΝΝΗΣ ΓΓΗΣ ΙΑΝΝΗΣ 15-00300 01 ΔΒ 6629 γενικό Α 2016 87 99,25 12,90 112,15
27 11358 16/9/16 ΒΑΜΒΑΡΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΑΜΒΑΡΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 22-02010 05 0750 γενικό Γ 2014 217 455,15 59,17 514,32
28 11358 16/9/16 ΒΑΜΒΑΡΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΑΜΒΑΡΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 22-02010 05 0750 γενικό Δ 2014 96 120,4 15,65 136,05
29 11358 16/9/16 ΒΑΜΒΑΡΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΑΜΒΑΡΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 22-02010 05 0750 γενικό Α 2015 63 52,37 6,81 59,18
30 11480 20/9/16 ΔΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΠΟΛ/ΚΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡ1Ι3Σ-Η04550 00 95993 κοινόχρηστα Α 2016 246 496,8 64,58 561,38
31 11792 26/9/16 ΜΙΧΑ ΣΟΦΙΑ ΜΙΧΑ ΣΟΦΙΑ 22-00660 00 15338 γενικό Α 2016 71 66,69 8,67 75,36
32 11916 28/9/16 ΣΕΪΔΗ ΑΝΝΑ ΣΕΪΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΡΓΙΟΣ 11-02150 06 57072 γενικό Δ 2015 138 233,95 30,4135 264,3635
33 11916 28/9/16 ΣΕΪΔΗ ΑΝΝΑ ΣΕΪΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΡΓΙΟΣ 11-02150 06 57072 γενικό Α 2016 366 872,35 113,4055 985,7555
34 11940 28/9/16 ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΓΕΡΓΙΟΣ ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΓΕΡΓΙΟΣ 13-01000 00 15006 γενικό Δ 2015 80 82,8 10,764 93,564
35 11940 28/9/16 ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΓΕΡΓΙΟΣ ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΓΕΡΓΙΟΣ 13-01000 00 15006 γενικό Α 2016 97 122,75 15,9575 138,7075
36 12184 3/10/16 ΓΕΡΓΙΛΑΣ ΓΕΡΓΙΟΣ ΓΕΡΓΙΛΑΣ ΓΕΡΓΙΟΣ 27-00130 01 833752 γενικό Α 2016 131 214,35 27,8655 242,2155
37 12207 3/10/16 ΚΟΥΣΤΕΝΗ ΑΣΙΜΗΝΑ ΚΟΥΣΤΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΝ. ΠΑΤΕ1Λ6-Η0Σ1 5Χ4Ρ0. 06 27130 γενικό Β 2016 122 189,15 24,5895 213,7395
Α/Α Α.Π. ΗΜ/ΝΙΑ ΑΙΤΝ ΤΡΙΜΗΝΟ m3 ΠΟΣΟ ΤΡΙΜΗΝΟΥ €
ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΑΡ. ΜΗΤΡΟΥ ΑΡ. ΥΔΡΟΜ. ΤΙΜ.
37
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Εφαρμογή των κριτηρίων αποδοχής / απόρριψης όλων των αποδεκτών προς εξέταση λογαριασμών ύδρευσης λόγω αφανών
διαρροών.
1 2 3 MO 2ΜΟ
ΚΡΙΤ.1:
ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ
ΚΡΙΤ.2: ΤΕΚΜ.
ΔΙΑΡΡΟΗ
ΚΡΙΤ.3: >70m3 ΚΡΙΤ.4: >2ΜΟ
6 ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ ΙΑΝΝΗΣ 970665 Γ 2015 133 41 40 5 29 57 ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ
7 ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ ΙΑΝΝΗΣ 970665 Δ 2015 198 87 68 10 55 110 ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ
8 ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ ΙΑΝΝΗΣ 970665 Α 2016 95 45 35 5 28 57 ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ
9 ΓΙΑΝΝΑΚΕΑ ΠΑΝΑΓΙΤΑ 03 5152 Α 2016 7 35 34 36 35 70 ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
10 ΓΙΑΝΝΑΚΕΑ ΠΑΝΑΓΙΤΑ 03 5152 Β 2016 205 99 81 107 96 191 ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ
11 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΕΡΓΙΟΣ 20533236 Β 2016 377 28 35 55 39 79 ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ
12 ΠΑΡΑΚΗ ΒΕΛΟΥΔ 15662 Β 2016 77 16 19 0 12 23 ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ
13 ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ Η 15215 Β 2016 321 59 62 53 58 116 ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ
14 ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 63796 Β 2016 125 43 28 34 35 70 ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ
15 ΜΠΕΣΜΠΕΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 63795 Β 2016 95 0 2 5 2 5 ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ
16 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛ/ΚΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣ6Τ1Ο018 Β 2016 159 37 81 68 62 124 ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ
17 ΓΚΟΒΑΣ ΗΛΙΑΣ 42869 Δ 2015 173 21 19 21 20 41 ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ
18 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΠΟΛ/ΚΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣ0Η670 Δ 2015 1036 56 47 60 54 109 ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ
19 ΠΑΝΤΟΥ ΜΕΝΕΞΕΔΕΝΙΑ 0023 Β 2016 64 30 30 30 30 60 ΔΕΚΤΗ * * * ΔΕΚΤΗ
20 ΧΑΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20434 Α 2015 80 22 25 26 24 49 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
21 ΧΑΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20434 Β 2015 55 39 40 48 42 85 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
22 ΧΑΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20434 Γ 2015 68 45 55 54 51 103 ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
23 ΧΑΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20434 Δ 2015 23 38 29 38 35 70 ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
24 ΧΑΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20434 Α 2016 17 22 25 26 24 49 ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
25 ΧΑΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20434 Β 2016 78 55 39 40 45 89 ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
26 ΓΓΗΣ ΙΑΝΝΗΣ ΔΒ 6629 Α 2016 87 14 18 26 19 39 ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ
27 ΒΑΜΒΑΡΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 0750 Γ 2014 217 81 84 57 74 148 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
28 ΒΑΜΒΑΡΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 0750 Δ 2014 96 110 73 47 77 153 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
29 ΒΑΜΒΑΡΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 0750 Α 2015 63 98 34 35 56 111 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
30 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΠΟΛ/ΚΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙ9Σ5Η993 Α 2016 246 5 5 4 5 9 ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ
31 ΜΙΧΑ ΣΟΦΙΑ 15338 Α 2016 71 45 51 43 46 93 ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
32 ΣΕΪΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΡΓΙΟΣ 57072 Δ 2015 138 16 17 22 18 37 ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ
33 ΣΕΪΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΡΓΙΟΣ 57072 Α 2016 366 13 16 23 17 35 ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ
34 ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΓΕΡΓΙΟΣ 15006 Δ 2015 80 57 42 34 44 89 ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
35 ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΓΕΡΓΙΟΣ 15006 Α 2016 97 86 27 36 50 99 ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
36 ΓΕΡΓΙΛΑΣ ΓΕΡΓΙΟΣ 833752 Α 2016 131 35 26 26 29 58 ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ
37 ΚΟΥΣΤΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΝ. ΠΑΤΕ2Λ7Η1Σ3 Χ0Ρ. Β 2016 122 34 64 55 51 102 ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ
* η υπερκατανάλωση οφείλεται σε αφανή διαρροή πάνω στον υδρομετρητή. Σύμφωνα με το άρθρο 23 (παρ. 8) γίνεται μείωση του λογαριασμού στα συνήθη επίπεδα.
Α/Α ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΑΡ. ΥΔΡ. ΤΡΙΜΗΝΟ m³
ΚΑΤΑΝΑΛΣΗ (m3)
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΝ ΕΤΝ
ΤΕΛΙΚΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
38
ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Εφαρμογή των κριτηρίων τελικής τιμολόγησης και διαμόρφωση των ποσών πληρωμής των εξεταζόμενων τριμήνων κατανάλωσης
ύδατος.

ΠΟΣΟ
ONOM. €
ΚΟΣΤΟΣ
ΝΕΡΟΥ €
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
ΜΕΙΘΕΝΤΝ
50% €
ΔΙΑΜΟΡΦ.
ΠΟΣΟ €
TEΛΙΚΣ
ΜΕΙΘΕΝΤΑ
ΚΥΒΙΚΑ
ΠΟΣΟ
ΠΛΗΡΜΗΣ

6 ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ ΙΑΝΝΗΣ Γ 2015 133 219,95 119,70 59,53 119,70 96 120,40
7 ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ ΙΑΝΝΗΣ Δ 2015 198 401,95 178,20 127,45 178,20 119 180,75
8 ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ ΙΑΝΝΗΣ Α 2016 95 118,05 85,50 36,20 85,50 82 87,50
9 ΓΙΑΝΝΑΚΕΑ ΠΑΝΑΓΙΤΑ Α 2016 7 6,60 7 6,60
10 ΓΙΑΝΝΑΚΕΑ ΠΑΝΑΓΙΤΑ Β 2016 205 421,55 184,50 136,85 184,50 121 186,35
11 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΕΡΓΙΟΣ Β 2016 377 903,15 339,30 376,75 376,75 189 376,75
12 ΠΑΡΑΚΗ ΒΕΛΟΥΔ Β 2016 77 77,43 69,30 28,10 69,30 73 70,27
13 ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ Β 2016 321 746,35 288,90 298,35 298,35 161 298,35
14 ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Β 2016 125 158,00 112,50 54,70 112,50 109 113,20
15 ΜΠΕΣΜΠΕΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Β 2016 95 118,05 85,50 27,20 85,50 82 87,50
16 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛ/ΚΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΒΤΟ 2016 159 253,20 143,10 70,00 143,10 120 144,00
17 ΓΚΟΒΑΣ ΗΛΙΑΣ Δ 2015 173 331,95 155,70 99,25 155,70 111 158,35
18 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΠΟΛ/ΚΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΔΣΗ 2015 1036 2708,80 932,40 1258,40 1258,40 518 1258,40
19 ΠΑΝΤΟΥ ΜΕΝΕΞΕΔΕΝΙΑ Β 2016 64 54,16 30 20,00
20 ΧΑΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α 2015 80 82,80 80 82,80
21 ΧΑΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Β 2015 55 42,50 55 42,50
22 ΧΑΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ 2015 68 61,32 68 61,32
23 ΧΑΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ 2015 23 15,31 23 15,31
24 ΧΑΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α 2016 17 11,29 17 11,29
25 ΧΑΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Β 2016 78 79,22 78 79,22
26 ΓΓΗΣ ΙΑΝΝΗΣ Α 2016 87 99,25 78,30 32,60 78,30 78 79,22
27 ΒΑΜΒΑΡΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ Γ 2014 217 455,15 217 455,15
28 ΒΑΜΒΑΡΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ Δ 2014 96 120,40 96 120,40
29 ΒΑΜΒΑΡΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ Α 2015 63 52,37 63 52,37
30 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΠΟΛ/ΚΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΑΣΗ 2016 246 496,80 221,40 86,20 221,40 148 222,40
31 ΜΙΧΑ ΣΟΦΙΑ Α 2016 71 66,69 71 66,69
32 ΣΕΪΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΡΓΙΟΣ Δ 2015 138 233,95 124,20 63,11 124,20 98 125,10
33 ΣΕΪΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΡΓΙΟΣ Α 2016 366 872,35 329,40 359,95 359,95 183 359,95
34 ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΓΕΡΓΙΟΣ Δ 2015 80 82,80 80 82,80
35 ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΓΕΡΓΙΟΣ Α 2016 97 122,75 97 122,75
36 ΓΕΡΓΙΛΑΣ ΓΕΡΓΙΟΣ Α 2016 131 214,35 117,90 57,74 117,90 95 118,05
37 ΚΟΥΣΤΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΝ. ΠΑΤΕΒΛΗΣ 2Χ0Ρ1.6 122 189,15 109,80 48,79 109,80 92 111,00
ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΗΓΗΣΗ
ΤΡΙΜΗΝΟ
Α/Α ΥΠΟΧΡΕΟΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΡΙΤΗΡΙΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
39
ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Συνολική διαμόρφωση ποσών προς διαγραφή και χρέωση όλων των αποδεκτών προς εξέταση αιτήσεων μείωσης των
λογαριασμών ύδρευσης.
ΑΡΧΙΚΑ ΜΕΙ@Θ. ONOM. Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΟ ONOM. Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΟ ONOM. ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ
6 ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ ΙΑΝΝΗΣ 970665 Γ 2015 133 96 219,95 28,59 248,54 99,55 12,94 112,49 120,40 15,65 136,05
7 ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ ΙΑΝΝΗΣ 970665 Δ 2015 198 119 401,95 52,25 454,20 221,20 28,76 249,96 180,75 23,50 204,25
8 ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ ΙΑΝΝΗΣ 970665 Α 2016 95 82 118,05 15,35 133,40 30,55 3,97 34,52 87,50 11,38 98,88
9 ΓΙΑΝΝΑΚΕΑ ΠΑΝΑΓΙΤΑ 03 5152 Α 2016 7 7 6,60 0,86 7,46 0,00 0,00 0,00 6,60 0,86 7,46
10 ΓΙΑΝΝΑΚΕΑ ΠΑΝΑΓΙΤΑ 03 5152 Β 2016 205 121 421,55 54,80 476,35 235,20 30,58 265,78 186,35 24,23 210,58
11 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΕΡΓΙΟΣ 20533236 Β 2016 377 189 903,15 117,41 1020,56 526,40 68,43 594,83 376,75 48,98 425,73
12 ΠΑΡΑΚΗ ΒΕΛΟΥΔ 15662 Β 2016 77 73 77,43 10,07 87,50 7,16 0,93 8,09 70,27 9,14 79,41
13 ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ Η 15215 Β 2016 321 161 746,35 97,03 843,38 448,00 58,24 506,24 298,35 38,79 337,14
14 ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 63796 Β 2016 125 109 158,00 20,54 178,54 44,80 5,82 50,62 113,20 14,72 127,92
15 ΜΠΕΣΜΠΕΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 63795 Β 2016 95 82 118,05 15,35 133,40 30,55 3,97 34,52 87,50 11,38 98,88
16 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛ/ΚΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤ6Ο1018 Β 2016 159 120 253,20 32,92 286,12 109,20 14,20 123,40 144,00 18,72 162,72
17 ΓΚΟΒΑΣ ΗΛΙΑΣ 42869 Δ 2015 173 111 331,95 43,15 375,10 173,60 22,57 196,17 158,35 20,59 178,94
18 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΠΟΛ/ΚΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 0670 Δ 2015 1036 518 2708,80 352,14 3060,94 1450,40 188,55 1638,95 1258,40 163,59 1421,99
19 ΠΑΝΤΟΥ ΜΕΝΕΞΕΔΕΝΙΑ 0023 Β 2016 64 30 54,16 7,04 61,20 34,16 4,44 38,60 20,00 2,60 22,60
20 ΧΑΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20434 Α 2015 80 80 82,80 10,76 93,56 0,00 0,00 0,00 82,80 10,76 93,56
21 ΧΑΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20434 Β 2015 55 55 42,50 5,53 48,03 0,00 0,00 0,00 42,50 5,53 48,03
22 ΧΑΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20434 Γ 2015 68 68 61,32 7,97 69,29 0,00 0,00 0,00 61,32 7,97 69,29
23 ΧΑΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20434 Δ 2015 23 23 15,31 1,99 17,30 0,00 0,00 0,00 15,31 1,99 17,30
24 ΧΑΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20434 Α 2016 17 17 11,29 1,47 12,76 0,00 0,00 0,00 11,29 1,47 12,76
25 ΧΑΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20434 Β 2016 78 78 79,22 10,30 89,52 0,00 0,00 0,00 79,22 10,30 89,52
26 ΓΓΗΣ ΙΑΝΝΗΣ ΔΒ 6629 Α 2016 87 78 99,25 12,90 112,15 20,03 2,60 22,63 79,22 10,30 89,52
27 ΒΑΜΒΑΡΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 0750 Γ 2014 217 217 455,15 59,17 514,32 0,00 0,00 0,00 455,15 59,17 514,32
28 ΒΑΜΒΑΡΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 0750 Δ 2014 96 96 120,40 15,65 136,05 0,00 0,00 0,00 120,40 15,65 136,05
29 ΒΑΜΒΑΡΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 0750 Α 2015 63 63 52,37 6,81 59,18 0,00 0,00 0,00 52,37 6,81 59,18
30 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΠΟΛ/ΚΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙ9Σ5Η993 Α 2016 246 148 496,80 64,58 561,38 274,40 35,67 310,07 222,40 28,91 251,31
31 ΜΙΧΑ ΣΟΦΙΑ 15338 Α 2016 71 71 66,69 8,67 75,36 0,00 0,00 0,00 66,69 8,67 75,36
32 ΣΕΪΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΡΓΙΟΣ 57072 Δ 2015 138 98 233,95 30,41 264,36 108,85 14,15 123,00 125,10 16,26 141,36
33 ΣΕΪΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΡΓΙΟΣ 57072 Α 2016 366 183 872,35 113,41 985,76 512,40 66,61 579,01 359,95 46,79 406,74
34 ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΓΕΡΓΙΟΣ 15006 Δ 2015 80 80 82,80 10,76 93,56 0,00 0,00 0,00 82,80 10,76 93,56
35 ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΓΕΡΓΙΟΣ 15006 Α 2016 97 97 122,75 15,96 138,71 0,00 0,00 0,00 122,75 15,96 138,71
36 ΓΕΡΓΙΛΑΣ ΓΕΡΓΙΟΣ 833752 Α 2016 131 98 214,35 27,87 242,22 96,30 12,52 108,82 118,05 15,35 133,40
37 ΚΟΥΣΤΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΝ. ΠΑΤΕΛ2Η71Σ3 Χ0Ρ. Β 2016 122 99 189,15 24,59 213,74 78,15 10,16 88,31 111,00 14,43 125,43
ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ € ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΜΗΣ €
Α/Α ΑΡ. ΥΔΡ. ΤΡΙΜΗΝΟ
m³ ΑΡΧΙΚΗ ΧΡΕΣΗ €
ΥΠΟΧΡΕΟΣ
40
Παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης, με την οποία το Δημοτικό
Συμβούλιο θα :
Εγκρίνει
τη μείωση και διαγραφή των ποσών ανά καταναλωτή ύδρευσης, λόγω
αφανούς διαρροής, όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.
ΑΡΧΙΚΑ ΜΕΙΘ. ONOM. Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΟ ONOM. Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΟ
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ONOM. ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ
1 ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 22609 Γ 2015 686
2 ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 22609 Δ 2015 253
3 ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 3422 Α 2016 136
4 ΔΟΥΚΟΥΔΑΚΗ ΑΝΝΑ 3649 B 2016 218
5 ΚΟΝΤΟΥ ΧΡΥΣΑΦ ΓΕΡΓ. 10065 Δ 2015 338
6 ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ ΙΑΝΝΗΣ 970665 Γ 2015 133 96 219,95 28,59 248,54 99,55 12,94 112,49 120,40 15,65 136,05
7 ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ ΙΑΝΝΗΣ 970665 Δ 2015 198 119 401,95 52,25 454,20 221,20 28,76 249,96 180,75 23,50 204,25
8 ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ ΙΑΝΝΗΣ 970665 Α 2016 95 82 118,05 15,35 133,40 30,55 3,97 34,52 87,50 11,38 98,88
9 ΓΙΑΝΝΑΚΕΑ ΠΑΝΑΓΙΤΑ 03 5152 Α 2016 7 7 6,60 0,86 7,46 0,00 0,00 0,00 6,60 0,86 7,46
10 ΓΙΑΝΝΑΚΕΑ ΠΑΝΑΓΙΤΑ 03 5152 Β 2016 205 121 421,55 54,80 476,35 235,20 30,58 265,78 186,35 24,23 210,58
11 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΕΡΓΙΟΣ 20533236 Β 2016 377 189 903,15 117,41 1020,56 526,40 68,43 594,83 594,83 376,75 48,98 425,73
12 ΠΑΡΑΚΗ ΒΕΛΟΥΔ 15662 Β 2016 77 73 77,43 10,07 87,50 7,16 0,93 8,09 8,09 70,27 9,14 79,41
13 ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ Η 15215 Β 2016 321 161 746,35 97,03 843,38 448,00 58,24 506,24 506,24 298,35 38,79 337,14
14 ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 63796 Β 2016 125 109 158,00 20,54 178,54 44,80 5,82 50,62 50,62 113,20 14,72 127,92
15 ΜΠΕΣΜΠΕΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 63795 Β 2016 95 82 118,05 15,35 133,40 30,55 3,97 34,52 34,52 87,50 11,38 98,88
16 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛ/ΚΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ 61018 Β 2016 159 120 253,20 32,92 286,12 109,20 14,20 123,40 123,40 144,00 18,72 162,72
17 ΓΚΟΒΑΣ ΗΛΙΑΣ 42869 Δ 2015 173 111 331,95 43,15 375,10 173,60 22,57 196,17 196,17 158,35 20,59 178,94
18 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΠΟΛ/ΚΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ0670 Δ 2015 1.036 518 2.708,80 352,14 3.060,94 1.450,40 188,55 1.638,95 1.638,95 1.258,40 163,59 1.421,99
19 ΠΑΝΤΟΥ ΜΕΝΕΞΕΔΕΝΙΑ 0023 Β 2016 64 30 54,16 7,04 61,20 34,16 4,44 38,60 38,60 20,00 2,60 22,60
20 ΧΑΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20434 Α 2015 80 80 82,80 10,76 93,56 0,00 0,00 0,00 82,80 10,76 93,56
21 ΧΑΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20434 Β 2015 55 55 42,50 5,53 48,03 0,00 0,00 0,00 42,50 5,53 48,03
22 ΧΑΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20434 Γ 2015 68 68 61,32 7,97 69,29 0,00 0,00 0,00 61,32 7,97 69,29
23 ΧΑΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20434 Δ 2015 23 23 15,31 1,99 17,30 0,00 0,00 0,00 15,31 1,99 17,30
24 ΧΑΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20434 Α 2016 17 17 11,29 1,47 12,76 0,00 0,00 0,00 11,29 1,47 12,76
25 ΧΑΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20434 Β 2016 78 78 79,22 10,30 89,52 0,00 0,00 0,00 79,22 10,30 89,52
26 ΓΓΗΣ ΙΑΝΝΗΣ ΔΒ 6629 Α 2016 87 78 99,25 12,90 112,15 20,03 2,60 22,63 0,00 79,22 10,30 89,52
27 ΒΑΜΒΑΡΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 0750 Γ 2014 217 217 455,15 59,17 514,32 0,00 0,00 0,00 455,15 59,17 514,32
28 ΒΑΜΒΑΡΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 0750 Δ 2014 96 96 120,40 15,65 136,05 0,00 0,00 0,00 120,40 15,65 136,05
29 ΒΑΜΒΑΡΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 0750 Α 2015 63 63 52,37 6,81 59,18 0,00 0,00 0,00 52,37 6,81 59,18
30 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΠΟΛ/ΚΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 95993 Α 2016 246 148 496,80 64,58 561,38 274,40 35,67 310,07 310,07 222,40 28,91 251,31
31 ΜΙΧΑ ΣΟΦΙΑ 15338 Α 2016 71 71 66,69 8,67 75,36 0,00 0,00 0,00 0,00 66,69 8,67 75,36
32 ΣΕΪΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΡΓΙΟΣ 57072 Δ 2015 138 98 233,95 30,41 264,36 108,85 14,15 123,00 125,10 16,26 141,36
33 ΣΕΪΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΡΓΙΟΣ 57072 Α 2016 366 183 872,35 113,41 985,76 512,40 66,61 579,01 359,95 46,79 406,74
34 ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΓΕΡΓΙΟΣ 15006 Δ 2015 80 80 82,80 10,76 93,56 0,00 0,00 0,00 82,80 10,76 94
35 ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΓΕΡΓΙΟΣ 15006 Α 2016 97 97 122,75 15,96 138,71 0,00 0,00 0,00 122,75 15,96 138,71
36 ΓΕΡΓΙΛΑΣ ΓΕΡΓΙΟΣ 833752 Α 2016 131 98 214,35 27,87 242,22 96,30 12,52 108,82 108,82 118,05 15,35 133,40
37 ΚΟΥΣΤΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΝ. ΠΑΤΕΛ2Η7Σ1 3Χ0Ρ. Β 2016 122 99 189,15 24,59 213,74 78,15 10,16 88,31 88,31 111,00 14,43 125,43
ΑΡΧΙΚΗ ΧΡΕΣΗ € ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΜΗΣ €
396,97
265,78
ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΑΠΟΛΗΡΜΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΝ ΟΦΕΙΛΝ
ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΑΠΟΛΗΡΜΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΝ ΟΦΕΙΛΝ
ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ €
ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΑΠΟΛΗΡΜΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΝ ΟΦΕΙΛΝ
ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΑΠΟΛΗΡΜΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΝ ΟΦΕΙΛΝ
ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΑΠΟΛΗΡΜΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΝ ΟΦΕΙΛΝ
Α/Α ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΑΡ. ΥΔΡ.

ΤΡΙΜΗΝΟ
0,00
0,00
702,01
0,00
Η παρούσα εισήγηση, αφού αναγνώστηκε και υπογράφηκε από τα μέλη της
Επιτροπής του άρθρου 23 του Κανονισμού Ύδρευσης διαβιβάζεται προς έγκριση στο
Δημοτικό Συμβούλιο.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΞΕΝΟΦΝ ΜΑΝΙΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
41
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
Βριλήσσια,
Αριθ. Πρωτοκόλλου:.
Ταχ. Διεύθυνση: Δημητρίου Βερνάρδου 23
152 35
Προς το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Τηλέφωνο: 213.2050.531
Τηλεομοιότυπο: 210.6825.559
Ηλ. Διεύθυνση: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Πληροφορίες: Μαρτιγόπουλος Τρύφων
ΘΕΜΑ17o :
«Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας, καθώς και λειτουργίας κατά το Σάββατο, τις
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες
των Υπηρεσιών Ύδρευσης, Αυτεπιστασίας
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βριλησσίων»
Με τις υπ’ αριθ. υπ’ αριθ. 171/2009 και 38/2011 Αποφάσεις Δημάρχου (αριθ. πρωτ.
10572), τοποθετήθηκε το επιστημονικό και εργατοτεχνικό προσωπικό της πρώην
Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Βριλησσίων (Δ.Ε.Α.Β.) στην Διεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου, που είναι αρμόδια για την μελέτη και εκτέλεση παντός
δημοτικού έργου, σύμφωνα και με τον εν ισχύει Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας
του Δήμου Βριλησσίων (Απόφαση υπ’ αριθ. 1938/1292/28.1/2010 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, που έχει δημοσιευθεί στο Φ.Ε.Κ.
113Β’/5.2.2010).
Παράλληλα με το υπ’ αριθ. 547/25.1.2010 έγγραφο του Προϊσταμένου της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το ανωτέρω εργατοτεχνικό προσωπικό συνιστά
Υπηρεσία Αυτεπιστασίας (οργανικά τοποθετημένοι στο Γραφείο Κατασκευών και
42
Διαχείρισης Έργων Υποδομών, του Τμήματος Υποδομών Πόλης, της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών) του Δήμου και δημιουργούνται συνεργεία με συγκεκριμένες
αρμοδιότητες που αφορούν στην συντήρηση, βελτίωση και ανακαίνιση των
Κοινόχρηστων (δρόμοι, πεζοδρόμια, πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές,) και
Κοινωφελών Εγκαταστάσεων (παιδικοί σταθμοί, σχολεία, δημοτικά κτήρια και
εγκαταστάσεις, αθλητικές εγκαταστάσεις) της πόλης, με στόχο την ασφαλή και
λειτουργική χρήση τους από τους πολίτες. Τέλος με το ίδιο έγγραφο ανατίθενται
συγκεκριμένα καθήκοντα σε όλα τα μέλη του εργατοτεχνικού προσωπικού.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ.2 του Ν. 3584/07, ορίζεται πενθήμερη
εργασία των Υπηρεσιών, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Επειδή όμως κάποιες
υπηρεσίες παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες, οι οποίες απαιτούν διαφοροποίηση από το
πιο πάνω ωράριο λειτουργίας, παρέχεται η δυνατότητα στο Δημοτικό συμβούλιο, με
την παρ.3 του άρθρου 36 του Ν 3584/07 να προτείνει στον Γενικό Γραμματέα της
Περιφέρειας την έκδοση απόφασης εξαίρεσης από την πενθήμερη εργασία.
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, είναι υπεύθυνη για την συντήρηση
όλων των δημοτικών υποδομών και εγκαταστάσεων της πόλης, (κτήρια, δίκτυα
ύδρευσης και οδοφωτισμού, δρόμοι, πεζοδρόμια, πάρκα, πλατείες κ.λ.π.), δια των
υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτήν (Υπηρεσία Ύδρευσης, Υπηρεσία
Αυτεπιστασίας, Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων του Δήμου), πρέπει να δύναται να
λειτουργεί, και προγραμματισμένα για ορισμένες εργασίες και όταν οι συνθήκες το
απαιτούν, πέραν του πενθημέρου (ήτοι Σάββατα, Κυριακές, αργίες) και καθ’ όλο το
24ωρο, οποτεδήποτε δηλαδή παραστεί ανάγκη παρέμβασης για την αποκατάσταση
έκτακτων βλαβών, φθορών των δημοτικών εγκαταστάσεων της πόλης, βλαβών ή
ζημιών στο δημοτικό δίκτυο υδροδότησης της πόλης, ή για την αντιμετώπιση βλαβών
εξ αιτίας έκτακτων καιρικών φαινομένων .
Αναλυτικότερα οι ανάγκες των Οργανικών Μονάδων της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών έχουν όπως περιγράφονται στη συνέχεια.
1ον :
Γραφείο Κατασκευών και Διαχείρισης Έργων Υποδομών (Υπηρεσία
Αυτεπιστασίας)
43
Τμήμα Υποδομών Πόλης
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βριλησσίων
Το Γραφείο Κατασκευών και Διαχείρισης Έργων Υποδομών πρέπει να δύναται
να λειτουργεί καθ’ όλο το 24ωρο και τις επτά ημέρες της εβδομάδας σε βάρδιες,
αλλά και με υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού, επειδή καλείται να
αντιμετωπίσει πολλές φορές απρόβλεπτες καταστάσεις, όπως άμεση αποκατάσταση
των διενεργούμενων τομών μετά από βλάβες στο δημοτικό δίκτυο ύδρευσης,
αποκατάσταση φθορών σε οδοστρώματα και πεζοδρόμια μετά από ατύχημα,
αποκαταστάσεις έκτακτων βλαβών στις εγκαταστάσεις των δημοτικών κτηρίων,
παρεμβάσεις σε έκτακτες ανάγκες (όπως σεισμός, πλημμύρα, παγετός, σφοδρές
χιονοπτώσεις κ.λ.π.).
Το προσωπικό του Γραφείου Κατασκευών και Διαχείρισης Έργων Υποδομών, του
Τμήματος Υποδομών Πόλης (Υπηρεσία Αυτεπιστασίας) αποτελείται από :
− Έναν (1) υπάλληλο κλάδου ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών,
− Έξι (6) υπαλλήλους κλάδου ΔΕ Τεχνιτών Οικοδόμων,
− Έναν (1) υπάλληλο κλάδου ΔΕ Τεχνιτών
Ελαιοχρωματιστών,
− Έναν (1) υπάλληλο κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
(υπεύθυνος συνεργείων).
Αναλυτικά οι εκτιμώμενες ημέρες και ώρες υπερωριακής εργασίας είναι σύμφωνα
με τον κατωτέρω πίνακα:
Γραφείο Κατασκευών και Διαχείρισης Έργων Υποδομών,
Τμήματος Υποδομών Πόλης, Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Αριθμός
εργαζομένων
Ώρες
υπερωριακής
εργασίας
ημερησίως
Αριθμός ημερών
υπερωριακής
εργασίας ετησίως
Ώρες υπερωριακής
εργασίας για το
σύνολο των
εργαζομένων
ετησίως
8 6 24 1.152
44
Εκτιμάται ότι το 1/3 περίπου των ωρών αυτών είναι δυνατόν να απαιτηθούν κατά την
διάρκεια εξαιρέσιμων ημερών και πέραν του μεσονυκτίου εξ αιτίας απροβλέπτων
καταστάσεων όπως προαναφέρθηκε.
Κατά συνέπεια εκτιμάται η αναγκαιότητα πρόβλεψης 384 ωρών εργασίας κατά τις
νυκτερινές ώρες (πέραν της 22:00) και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες (Κυριακές, εορτές,
αργίες).
2ον
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Πόλης (Υπηρεσία Ύδρευσης)
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βριλησσίων
Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Πόλης (Υπηρεσία
Ύδρευσης) πρέπει να δύναται να λειτουργεί καθ’ όλο το 24ωρο και τις επτά
ημέρες της εβδομάδας σε βάρδιες, αλλά και με υπερωριακή απασχόληση του
προσωπικού, επειδή καλείται να αντιμετωπίσει πολλές φορές απρόβλεπτες
καταστάσεις, όπως άμεση αποκατάσταση βλαβών στο δημοτικό δίκτυο ύδρευσης
(που υδρεύει την πόλη των Βριλησσίων, πληθυσμού 40.000 κατοίκων περίπου),
παρακολούθηση, καθ’ όλο το 24ωρο επί επτά ημέρες της εβδομάδα, αργίες και
εορτές, της ομαλής λειτουργίας του δημοτικού δικτύου ύδρευσης και των αντίστοιχων
υδατοδεξαμενών και αντλητικών συγκροτημάτων.
Η αναφερόμενη λειτουργία αφορά σε:
(α) Παρακολούθηση της λειτουργίας των αντλιοστασίων και υδατοδεξαμενών σε
24ωρη βάση, καθημερινά, όλες τις ημέρες κάθε μήνα, συμπεριλαμβανομένων
αργιών, Σαββάτων και Κυριακών. Για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας
αυτής από το υφιστάμενο προσωπικό, θα πρέπει να εργάζονται οι τεχνίτες-
υδραυλικοί εκ περιτροπής σε τέσσερις (4) βάρδιες, ένας (1) τεχνίτης-υδραυλικός
ανά βάρδια, κατ’ ελάχιστον.
(β) Λειτουργία της υπηρεσίας συντήρησης δικτύου ύδρευσης, για την άμεση
επέμβαση επί των βλαβών που τυχόν προκληθούν στο δίκτυο ύδρευσης, με την
υπερωριακή ημερήσια και νυκτερινή εργασία εργασίμων, Κυριακών και
εξαιρέσιμων ημερών. Παράλληλα, τα σαββατοκύριακα και τις αργίες μία (1)
πρωινή βάρδια των δύο (2) ατόμων, κατ’ ελάχιστον, είναι υπεύθυνη για τον
έλεγχο της εύρυθμης λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης.
45
Το προσωπικό του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Πόλης
(Υπηρεσία Ύδρευσης) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που
αποτελείται από:
− Εννέα (9) υπαλλήλους κλάδου ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών (μόνιμοι υπάλληλοι)
− Τέσσερεις (4) υπαλλήλους κλάδου ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών (ΙΔΟΧ)
− Έναν (1) υπάλληλο κλάδου ΥΕ Εργατών Ύδρευσης (μόνιμος υπάλληλος)
− Έναν (1) υπάλληλο κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (μόνιμος
υπάλληλος)
− Έναν (1) υπάλληλο κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (ΙΔΟΧ)
− Έναν (1) υπάλληλο κλάδου ΔΕ Διοικητικού (μόνιμος υπάλληλος)
− Μία (1) υπάλληλο κλάδου ΔΕ Σχεδιαστών (μόνιμος υπάλληλος)
− Έναν (1) υπάλληλο κλάδου ΤΕ Τεχνικός, Μηχανολόγος Μηχανικός (ΙΔΑΧ)
− Μία (1) υπάλληλο κλάδου ΠΕ Χημικών (μόνιμος υπάλληλος)
− Μία (1) υπάλληλο κλάδου ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Προϊσταμένη
Τμήματος - μόνιμος υπάλληλος).
Αναλυτικά οι εκτιμώμενες ημέρες και ώρες εξαιρέσιμης ή νυκτερινής εργασίας
είναι σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα:
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Πόλης
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Ελάχιστος
αριθμός
εργαζομένων
ανά
περίπτωση
Κατηγορία
εξαιρέσιμης ή
νυχτερινής
εργασίας
Αριθμός
ημερών
εξαιρέσιμης
ή
νυχτερινής
εργασίας
ετησίως
Αριθμός ωρών
εξαιρέσιμης ή
νυχτερινής
εργασίας για
το σύνολο των
εργαζομένων1
ετησίως κατ’
ελάχιστον
Τελικός
Αριθμός ωρών
εξαιρέσιμης ή
νυχτερινής
εργασίας για
το σύνολο των
εργαζομένων2
ετησίως
46
1
νυχτερινή
βάρδια
εργάσιμης
ημέρας3
299 2.392 2.870
2
βάρδια
συνεργείου
Κυριακής 4,6
51 663 796
1
βάρδια
αντλιοστασίου
Κυριακής 5,6
51 994,5 1.193
2
βάρδια
συνεργείου
αργίας 4,7
15 195 234
1
βάρδια
αντλιοστασίου
αργίας 5,7
15 292,5 351
ΣΥΝΟΛΟ ΡΝ 4.537 5.444
Οι υπολογισμοί έχουν γίνει ως εξής
1 Ο «Αριθμός ωρών 1» προκύπτει ως το γινόμενο
(ελάχιστου αριθμού εργαζομένων ανά περίπτωση)
Χ
(αριθμό ημερών εξαιρέσιμης ή νυχτερινής εργασίας για το 2017)
Χ
(ώρες εργασίας στην συγκεκριμένη κατηγορία)
2 Ο «Τελικός Αριθμός 1» υπολογίζεται ως ο αριθμός ωρών για την
απασχόληση των κατ’ ελάχιστο απασχολούμενων, αυξημένος κατά 20%,
κατόπιν στρογγυλοποίησης, προκειμένου να καλυφθούν απρόβλεπτες
έκτακτες ανάγκες, περίοδοι αιχμής κλπ. οπότε θα απαιτηθεί εργασία
περισσότερων ατόμων ανά βάρδια.
3 Η νυχτερινή βάρδια εργάσιμης ημέρας διαρκεί 8 ώρες
4 Η βάρδια συνεργείου Κυριακής και αργίας, διαρκεί 6,5 ώρες
5 Η βάρδια αντλιοστασίου Κυριακής και αργίας, διαρκεί 19,5 ώρες (3 διαδοχικές
βάρδιες, των 6,5 ωρών)
47
6 Το έτος 2017 έχει 53 (πενήντα τρεις) Κυριακές, εκ των οποίων 1 (μία) Κυριακή
είναι Πρωτοχρονιά (01/01/2017) και 1 (μία) Κυριακή είναι Πάσχα (16/4/2017),
άρα ο υπολογισμός γίνεται για 51 (πενήντα μία) Κυριακές
7 Επίσημες ή εθιμοτυπικές αργίες είναι 15 (δεκαπέντε)
1. Πρωτοχρονιά (1/1)
2. Θεοφάνια (6/1)
3. Καθαρά Δευτέρα (27/2)
4. 25η Μαρτίου (25/3)
5. Μεγάλη Παρασκευή (14/4)
6. Μεγάλο Σάββατο (15/4)
7. Άγιο Πάσχα (16/4)
8. Δευτέρα του Πάσχα (17/4)
9. Πρωτομαγιά (1/5)
10. Ανάληψη του Κυρίου (25/5)
11. Αγίου Πνεύματος (5/6)
12. Κοίμηση της Θεοτόκου (15/8)
13. 28η Οκτωβρίου (28/10)
14. Χριστούγεννα (25/12)
15. Δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων (26/12)
3ον
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (στελέχη)
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βριλησσίων πρέπει να δύναται να
λειτουργεί (σε επίπεδο αντίστοιχων στελεχών) καθ’ όλο το 24ωρο και τις επτά
ημέρες της εβδομάδας σε βάρδιες, αλλά και με υπερωριακή απασχόληση του
προσωπικού, επειδή καλείται να αντιμετωπίσει πολλές φορές απρόβλεπτες
καταστάσεις, όπως άμεση αποκατάσταση βλαβών στο δημοτικό δίκτυο ύδρευσης
(που υδρεύει την πόλη των Βριλησσίων, πληθυσμού 40.000 κατοίκων περίπου),
παρακολούθηση, καθ’ όλο το 24ωρο επί επτά ημέρες της εβδομάδα, αργίες και
εορτές, της ομαλής λειτουργίας του δημοτικού δικτύου ύδρευσης και των αντίστοιχων
υδατοδεξαμενών και αντλητικών συγκροτημάτων.
Η Δ.Τ.Υ. είναι υπεύθυνη για την συντήρηση όλων των δημοτικών υποδομών και
εγκαταστάσεων της πόλης, (κτήρια, δίκτυα ύδρευσης και οδοφωτισμού, δρόμοι,
48
πεζοδρόμια, πάρκα, πλατείες κ.λ.π.), διά των υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτήν
(Υπηρεσία Ύδρευσης, Υπηρεσία Αυτεπιστασίας, Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων
του Δήμου), πρέπει να δύναται να λειτουργεί, όταν οι συνθήκες το απαιτούν, πέραν
του πενθημέρου (ήτοι Σάββατα, Κυριακές, αργίες) και καθ’ όλο το 24ωρο,
οποτεδήποτε δηλαδή παραστεί ανάγκη παρέμβασης για την αποκατάσταση
έκτακτων βλαβών, φθορών των δημοτικών εγκαταστάσεων της πόλης, βλαβών ή
ζημιών στο δημοτικό δίκτυο υδροδότησης της πόλης, ή για την αντιμετώπιση βλαβών
εξ αιτίας έκτακτων καιρικών φαινομένων .
Το προσωπικό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (σε επίπεδο στελεχών)
αποτελείται από:
− Έναν (1) υπάλληλο κλάδου Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών - Προϊστάμενο της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (μόνιμος υπάλληλος)
− Έναν (1) υπάλληλο κλάδου Π.Ε. Τοπογράφων Μηχανικών - Προϊστάμενο του
Τμήματος Υποδομών Πόλης (μόνιμος υπάλληλος)
− Μία (1) υπάλληλο κλάδου Π.Ε. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών - Προϊσταμένη του
Τμήματος Κτηριακών Ανάπτυξης Πόλης (μόνιμος υπάλληλος)
− Έναν (1) υπάλληλο κλάδου Π.Ε. Τοπογράφων Μηχανικών - Προϊστάμενο του
Τμήματος Σχεδίου Πόλης (μόνιμος υπάλληλος)
− Μία (1) υπάλληλο κλάδου Π.Ε. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών - Προϊσταμένη του
Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Πόλης (μόνιμος υπάλληλος)
− Μία (1) υπάλληλο κλάδου ΠΕ Χημικών της Δ.Τ.Υ. (μόνιμος υπάλληλος)
− Δύο (2) υπαλλήλους κλάδου Τ.Ε. Πολιτικών Μηχανικών της Δ.Τ.Υ. (μόνιμοι
υπάλληλοι)
− Έναν (1) υπάλληλο κλάδου ΤΕ Τεχνικός, Μηχανολόγος Μηχανικός της Δ.Τ.Υ.
(ΙΔΑΧ)
− Έναν (1) υπάλληλο κλάδου ΔΕ Διοικητικού της Δ.Τ.Υ. (μόνιμος υπάλληλος)
Αναλυτικά οι εκτιμώμενες ημέρες και ώρες υπερωριακής εργασίας είναι σύμφωνα
με τον κατωτέρω πίνακα:
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (στελέχη)
Αριθμός Ώρες Αριθμός ημερών Ώρες υπερωριακής
49
εργαζομένων υπερωριακής
εργασίας
ημερησίως
υπερωριακής
εργασίας
ετησίως
εργασίας για το
σύνολο των
εργαζομένων
ετησίως
10 6 12 720
Εκτιμάται ότι το 1/3 περίπου των ωρών αυτών είναι δυνατόν να απαιτηθούν κατά την
διάρκεια εξαιρέσιμων ημερών και πέραν του μεσονυκτίου εξ αιτίας απροβλέπτων
καταστάσεων όπως προαναφέρθηκε. Κατά συνέπεια εκτιμάται η αναγκαιότητα
πρόβλεψης 300 ωρών εργασίας κατά τις νυκτερινές ώρες (πέραν της 22:00) και κατά
τις εξαιρέσιμες ημέρες (Κυριακές, εορτές, αργίες).
Από την εφαρμογή της 24ωρης και επταήμερης λειτουργίας του Τμήματος
Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Πόλης (Υπηρεσία Ύδρευσης), του Γραφείου
Κατασκευών και Διαχείρισης Έργων Υποδομών του Τμήματος Υποδομών Πόλης
(Υπηρεσία Αυτεπιστασίας) και της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Βριλησσίων θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος των κάτωθι κωδικών του
προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, σύμφωνα με τη σχετική
βεβαίωση που θα χορηγηθεί αρμοδίως από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
του Δήμου, από την οποία θα προκύπτουν οι εκτιμώμενες δαπάνες που θα
βαρύνουν τον προσεχή προϋπολογισμό του 2017, προκειμένου να ληφθεί η σχετική
Απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο.
ΚΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΝ ΠΟΛΗΣ
&
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΝ ΥΠΗΡΕΣΙΝ (στελέχη)
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΝ ΠΟΛΗΣ
&
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΝ ΥΠΗΡΕΣΙΝ (στελέχη)
25.6011 30.6011
25.6051.01 30.6051.01
25.6051.02 30.6051.02
25.6051.03 30.6051.03
25.6021 30.6021
25.6022 30.6052.01
25.6052.01 30.6052.02
25.6052.02 30.6041
25.6041 30.6054
50
25.6054.01

1. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Προς                                                                                           Βριλήσσια, 25.07.2016
Την Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Βριλησσίων Αττικής


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Ι.-  Με την υπ’αριθ. 176/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βριλησσίων μας παρασχέθηκε η εντολή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 75 του ν. 3852/2010, να γνωμοδοτήσουμε από κοινού, δεδομένου ότι δυνάμει αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βριλησσίων οι εκκρεμείς ένδικες υποθέσεις όσον αφορά την απόδοση του δημοτικού ακινήτου στου Ο.Τ. 365 έχουν ανατεθεί είτε χωριστά είτε από κοινού σε αμφοτέρους μας, επί της συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς μεταξύ του Δήμου Βριλησσίων και του Ρενέ Κοέν όσον αφορά την απόδοση του δημοτικού ακινήτου στο Ο.Τ. 365.

ΙΙ.- ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

-Σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 ορίζεται ότι: «1. Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α)….ιδ) αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό και τον εξώδικο συμβιβασμό ή κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο που υπερβαίνει το παραπάνω ποσό", ιε) αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια. Μπορεί επίσης να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία. Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ' εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Κ.Δ.Κ.. 2. Για τις περιπτώσεις ιβ', ιγ' και ιδ' της προηγούμενης παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Προκειμένου για μισθολογικές απαιτήσεις, κάθε μορφής, περιλαμβανομένων και των επιδομάτων, δεν είναι δυνατή η παραίτηση από την άσκηση ενδίκων μέσων, ο δικαστικός ή εξώδικος συμβιβασμός και η κατάργηση δίκης, εκτός από τις περιπτώσεις που το νομικό ζήτημα έχει κριθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν αποφασίζει, σχετικά, το δημοτικό συμβούλιο, λόγω υπέρβασης του αντικειμένου των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ της περίπτωσης ιδ' της προηγούμενης παραγράφου. 3. Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί, για θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική αιτιολογία, και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο αρμοδιότητες των προηγούμενων παραγράφων. 4. Η οικονομική επιτροπή με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς της στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του».
-Σύμφωνα με το άρθρο 214Α του Κ.Πολ.Δ. ορίζεται ότι «1. Οι διάδικοι μπορούν να συμβιβάζονται, μετά την επέλευση της εκκρεμοδικίας μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης και χωρίς να υφίσταται στάση της δίκης, όταν αντικείμενό της είναι ιδιωτικού δικαίου διαφορά, για την οποία επιτρέπεται κατά το ουσιαστικό δίκαιο να συνομολογηθεί συμβιβασμός. 2. Για το συμβιβασμό συντάσσεται ατελώς πρακτικό, που περιλαμβάνει το περιεχόμενο της συμφωνίας τους και ιδίως το είδος του αναγνωριζόμενου δικαιώματος, το ποσό της οφειλόμενης παροχής και τους τυχόν όρους υπό τους οποίους θα εκπληρωθεί, καθώς και πρόβλεψη για τα δικαστικά έξοδα. Το πρακτικό συντάσσεται σε τόσα αντίτυπα όσοι και οι διάδικοι ή ομάδες διαδίκων, που αντιδικούν, χρονολογείται και υπογράφεται από αυτούς ή από τους δικηγόρους τους αν έχουν ειδική πληρεξουσιότητα κατά το άρθρο 98 περίπτωση β'. 3. Κάθε διάδικος μπορεί, προσκομίζοντας το πρακτικό σε πρωτότυπο, να ζητήσει την επικύρωσή του από το δικαστή ή τον πρόεδρο του δικαστηρίου, ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η αγωγή ή το ένδικο μέσο. Το πρακτικό επικυρώνεται αφού διαπιστωθεί ότι: α) η διαφορά είναι δεκτική συμβιβαστικής επίλυσης, β) το πρακτικό έχει υπογραφεί σύμφωνα με όσα προαναφέρονται και γ) από αυτό προκύπτει σαφώς το είδος του αναγνωριζόμενου δικαιώματος και το ποσό της οφειλόμενης παροχής, καθώς και οι τυχόν όροι εκπλήρωσής της. Αν η διαφορά περιλαμβάνει και καταψήφιση, το πρακτικό αποτελεί από την επικύρωσή του τίτλο εκτελεστό και περιάπτεται με τον εκτελεστήριο τύπο από το αρμόδιο για την επικύρωσή του δικαστήριο. Αν η διαφορά έχει χαρακτήρα απλώς αναγνωριστικό, το πρακτικό αποδεικνύει το δικαίωμα. Με την επικύρωση του πρακτικού επέρχεται κατάργηση της δίκης.»
Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 293 Κ.Πολ.Δ. ορίζεται ότι: «1. Οι διάδικοι μπορούν σε κάθε στάση της δίκης να συμβιβάζονται, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του ουσιαστικού δικαίου. Ο συμβιβασμός γίνεται με δήλωση ενώπιον του δικαστηρίου ή του εισηγητή δικαστή ή συμβολαιογράφου και επιφέρει αυτοδίκαιη κατάργηση της δίκης. Ο συμβιβασμός αυτός, καθώς και εκείνος που περιέχεται στα πρακτικά των παραγράφων 3 του άρθρου 214Α και 5 του άρθρου 214Β, καλύπτει τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, που προβλέπεται από το ουσιαστικό δίκαιο, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τίτλος προς εγγραφή ή εξάλειψη υποθήκης. 2. Συμβιβασμός που έγινε με άλλο τρόπο δεν επιφέρει κατάργηση της δίκης και κρίνεται κατά τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου.»
Εξάλλου, κατά το άρθρο 871 του Α.Κ. «Με τη σύμβαση του συμβιβασμού οι συμβαλλόμενοι διαλύουν με αμοιβαίες υποχωρήσεις μια φιλονικία τους ή μια αβεβαιότητα για κάποια έννομη σχέση.». Σύμφωνα με το άρθρο αυτό, ο συμβιβασμός είναι αμφοτεροβαρής σύμβαση, κατά κανόνα άτυπη, εκτός αν το αντικείμενο αυτού πρέπει κατά το νόμο να περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου. Με τον τρόπο αυτό, οι συμβαλλόμενοι διαλύουν με αμοιβαία υποχώρηση την έριδα ή την αβεβαιότητα για κάποια έννομη σχέση. Περιεχόμενο του συμβιβασμού μπορεί να είναι ενοχική, εμπράγματη ή δικονομική έννομη σχέση. Για τον συμβιβασμό πρέπει να υπάρχει έριδα, δεν απαιτείται όμως, να έχει γίνει έναρξη της δίκης, ούτε να συνυπάρχει αβεβαιότητα, καθώς αρκεί η διένεξη να προέρχεται από την κακή πίστη.
Από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται ότι επιτρέπεται καταρχήν οι Δήμοι να προβαίνουν στη σύναψη εξώδικου συμβιβασμού, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του ανωτέρω άρθρου 871 του Α.Κ. Περαιτέρω, η κατάρτιση της σύμβασης του συμβιβασμού προϋποθέτει την ύπαρξη έννομης σχέσης μεταξύ του Δήμου και του αντισυμβαλλομένου του, τις έριδες, αβεβαιότητες ή αμφισβητήσεις της οποίας επιδιώκουν να λύσουν τα μέρη ειρηνικά και μέσω αμοιβαίων υποχωρήσεων, με τη σύναψη του συμβιβασμού (Πράξη 1/2009 Ελ.Συν (Τμήμα 1). Σημειωτέον ότι σύμφωνα με την ΥΠ.ΕΣ. οικ.45351/12.11.2013, η οποία εκδόθηκε μετά από την έκδοση σχετικού εγγράφου του Συνηγόρου του Πολίτη, (Συνήγορος του Πολίτη Ιούλιος 2014), κατά την εξέταση των νομικών προϋποθέσεων και πραγματικών περιστατικών από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο του δήμου, προκειμένου να αποφασιστεί εάν τελικά ο τελευταίος θα προχωρήσει σε συμβιβασμό, θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι θετικές επιπτώσεις που ο συμβιβασμός τέτοιου είδους θα έχει όχι μόνο στον ιδιώτη αλλά και στον ίδιο το δήμο και στο δημόσιο κατ’ επέκταση, καθώς: α) η δικαστική επίλυση της διαφοράς είναι δυνατό να έχει ως τελικό αποτέλεσμα τη σημαντικά μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση του δήμου, β) επιτυγχάνεται η ταχύτερη επίλυση της εκκρεμούς υπόθεσης και γ) αποφορτίζεται ο μηχανισμός απονομής δικαιοσύνης.
- Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2Γ΄ του π.δ. 270/1981 ορίζεται ότι οι όροι των συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων Ο.Τ.Α. πρέπει να έχουν τουλάχιστον το εξής περιεχόμενο: «Προκειμένου περί εκμισθώσεως πλέον των υπό εδάφιον Α' του παρόντος άρθρου: α) την διάρκειαν μισθώσεως, β) τας προθεσμίας καταβολής του μισθώματος, γ) εγγύησιν δια την συμμετοχήν εις την δημοπρασίαν εις ποσοστόν δέκα επί τοις εκατόν(10%)του ορίου πρώτης προσφοράς, τούτου υπολογιζομένου προκειμένου μεν περί χρόνου ελάσσονος του έτους δι' ολόκληρον τον χρόνον της μισθώσεως, προκειμένου δε περί χρόνου, μείζονος του έτους, ενός έτους τουλάχιστον, δ) ότι η εγγυητική αυτή επιστολή αντικαθίσταται, μετά την υπογραφήν της συμβάσεως δι ετέρας τοιαύτης ποσού ίσου προς το άνω ποσοστόν επί του επιτευχθησομένου μισθώματος, δια την εξασφάλισιν της εγκαίρου και εντός των υπό των δια κηρύξεως οριζομένων προθεσμιών καταβολήν του μισθώματος, ε) ότι ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρή την κατοχήν του μισθίου, τας υπέρ αυτού δουλείας, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιον, εις καλήν κατάστασιν, προστατεύων αυτό κατά πάσης καταπατήσεως, άλλως ευθύνεται εις αποζημίωσιν, στ) ότι ο δήμος ή η κοινότης δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτού δια την πραγματικήν κατάστασιν εις ην ευρίσκεται το μίσθιον, της οποίας τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώσιν ούτος, ουδέ δια την ύπαρξιν οιασδήποτε δουλείας επί του κτήματος, ούτε, συνεπώς υποχρεούται εντεύθεν εις την επιστροφήν ή μείωσιν του μισθώματος, ουδέ εις την λύσιν της μισθώσεως, ζ) ότι ο μισθωτής υποχρεούται άμα τη λήξει της μισθώσεως, να παραδώση το μίσθιον εις την κατάστασιν εις την οποίαν το παρέλαβεν, άλλως ευθύνεται εις αποζημίωσιν, η) ότι σιωπηρά αναμίσθωσις, ως και υπεκμίσθωσις του μισθίου υπό του μισθωτού απαγορεύεται απολύτως». Από τη διατύπωση της εν λόγω διάταξης συνάγεται ότι όσον αφορά τη λύση συμβάσεων μισθώσεως δημοτικών ακινήτων, που έχουν εκμισθωθεί σύμφωνα με το ανωτέρω π.δ. 270/1981, δεν υφίσταται υποχρέωση για ρητή πρόβλεψη στα σχετικά συμφωνητικά, αλλά ισχύουν οι κοινές διατάξεις, πλην απαγορεύεται ρητά η αναμίσθωση.
Εξάλλου, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 34/1995 ορίζεται ότι: «Η μίσθωση ισχύει για δώδεκα (12) έτη, ακόμη και αν έχει συμφωνηθεί για βραχύτερο ή αόριστο χρόνο, μπορεί όμως να λυθεί με νεότερη συμφωνία που αποδεικνύεται με έγγραφο βέβαιης χρονολογίας».
Επίσης, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1  του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 ορίζεται ότι «1. Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του» και συνεπώς, δεδομένου ότι η αρμοδιότητα για τη λύση συμβάσεων μισθώσεως δεν έχει ανατεθεί στο δήμαρχο ή σε άλλο όργανο του Δήμου, αρμόδιο για το εν λόγω θέμα είναι το Δημοτικό Συμβούλιο.
-Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2β του άρθρου 5 του π.δ. 34/1995, όπως προστέθηκε με  την παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93/14.4.2014) και όπως ίσχυε κατά το χρόνο άσκησης της από 28-9-2015 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 89229/2015 αγωγής του Ρενέ Κοέν κατά του Δήμου Βριλησσίων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Μισθώσεων) ορίζεται ότι: «2.β. Ειδικά οι επαγγελματικές μισθώσεις δημοτικών ακινήτων με εκμισθωτή Ο.Τ.Α. α' βαθμού ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή δημοτική ή κοινωφελή επιχείρηση ή δημοτικό ίδρυμα, υπαγόμενα σε αυτόν, που έχουν συμπληρώσει δεκαετή τουλάχιστον διάρκεια από την αρχική έναρξη της μίσθωσης, παρατείνονται αυτοδικαίως με επίδοση σχετικής δήλωσης βουλήσεως του μισθωτή, για χρόνο ίσο με τον αρχικώς συμπεφωνημένο συμβατικό, εφόσον: α) ο μισθωτής παραμένει στο μίσθιο κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος, β) καταβάλει το μίσθωμα κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες προ της δημοσιεύσεως του παρόντος και γ) έχει συναφθεί η μίσθωση κατόπιν διαγωνιστικής δημόσιας πλειοδοτικής διαδικασίας». Σημειωτέον ότι η εν λόγω διάταξη αντικαταστάθηκε με το άρθρο 69 του ν.4373/2016 (ΦΕΚ Α΄49/1.4.2016) ως εξής: «2.β Ειδικά οι επαγγελματικές μισθώσεις δημοτικών ακινήτων με εκμισθωτή Ο.Τ.Α. α' βαθμού ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή δημοτική ή κοινωφελή επιχείρηση ή δημοτικό ίδρυμα, υπαγόμενα σε αυτόν, που έχουν συμπληρώσει δεκαετή τουλάχιστον διάρκεια από την αρχική έναρξη της μίσθωσης, παρατείνονται αυτοδικαίως με επίδοση σχετικής δήλωσης βουλήσεως του μισθωτή, για χρόνο ίσο με τον αρχικώς συμπεφωνημένο συμβατικό, εφόσον: α) υφίσταται η σύμφωνη γνώμη του Ο.Τ.Α., β) ο μισθωτής παραμένει στο μίσθιο κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος, γ) καταβάλλει το μίσθωμα κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες προ της δημοσιεύσεως του παρόντος και δ) έχει συναφθεί η μίσθωση κατόπιν διαγωνιστικής δημόσιας πλειοδοτικής διαδικασίας. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις καταλαμβάνουν και τις περιπτώσεις του στοιχείου ε' της παρ. 1 του άρθρου 4 του Π.δ. 34/1995 (Α' 30), εφόσον οι μισθώσεις αφορούν αθλητική δραστηριότητα και προβλέπονται ήδη με αυτές συγκεκριμένες αντιπαροχές εκ μέρους των μισθωτών και προς όφελος των Ο.Τ.Α. ή του Δημοσίου.»
- Στις διατάξεις των άρθρων 637 επ. του Κ.Πολ.Δ. ορίζεται ότι: «Άρθρο 640. 1. Αν η αίτηση είναι νόμιμη και τα απαιτούμενα σε κάθε περίπτωση περιστατικά αποδεικνύονται εγγράφως, ο δικαστής εκδίδει διαταγή με την οποία υποχρεώνει τον καθ' ου να αποδώσει στον αιτούντα τη χρήση του μισθίου και τον καταδικάζει στα δικαστικά έξοδα. 2. Η διαταγή καταρτίζεται εγγράφως και περιέχει: α) το ονοματεπώνυμο του δικαστή που την εκδίδει, β) το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, την κατοικία, τη διεύθυνση, καθώς και τον αριθμό φορολογικού μητρώου εκείνου που ζήτησε την έκδοση της διαταγής και αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο την επωνυμία, τη διεύθυνση της έδρας του και τον αριθμό φορολογικού μητρώου γ) το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, την κατοικία, τη διεύθυνση, καθώς και αν αυτό είναι εφικτό τον αριθμό φορολογικού μητρώου εκείνου κατά του οποίου στρέφεται η αίτηση και αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο την επωνυμία, τη διεύθυνση της έδρας του, καθώς και αν αυτό είναι εφικτό τον αριθμό φορολογικού μητρώου, δ) περιγραφή του μισθίου, ε) την αιτία της απόδοσης με έκθεση των αναγκαίων περιστατικών και μνεία της έκθεσης επίδοσης της όχλησης, στ) διαταγή απόδοσης της χρήσης του μισθίου, ζ) υπόμνηση στον καθ' ου ότι η διαταγή αποτελεί τίτλο εκτελεστό που μπορεί να εκτελεστεί μετά την πάροδο είκοσι (20) ημερών από την προς αυτόν επίδοση και ότι δικαιούται να ασκήσει κατ' αυτής ανακοπή μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την επίδοση και ζ) υπογραφή του δικαστή που την εξέδωσε. 3. Η διαταγή αποτελεί τίτλο εκτελεστό. Η εκτέλεση μπορεί να πραγματοποιηθεί αφού παρέλθουν είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση αντιγράφου εξ απογράφου με επιταγή προς εκτέλεση, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη επίδοση αντιγράφου της. Η διαταγή εκτελείται και κατά των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 616…Άρθρο 642. Ο καθ' ου η διαταγή δικαιούται να ασκήσει ανακοπή ενώπιον του καθ' ύλην αρμοδίου για την εκδίκαση της αγωγής απόδοσης του μισθίου δικαστηρίου, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την επίδοση της διαταγής. Η ανακοπή εκδικάζεται ως μισθωτική διαφορά. Άρθρο 643. Η άσκηση της ανακοπής δεν αναστέλλει την εκτέλεση της διαταγής. Ο δικαστής όμως που την εξέδωσε μπορεί, ύστερα από αίτηση του ανακόπτοντος, η οποία εκδικάζεται κατά τα άρθρα 686 επ., να χορηγήσει αναστολή, είτε με εγγυοδοσία υπέρ του καθ' ου η ανακοπή είτε χωρίς εγγυοδοσία, έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ανακοπής.».
Επίσης, στις διατάξεις των άρθρων 682 επ. Κ.Πολ.Δ. ορίζεται ότι: «Άρθρο 682. 1. Κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 683 έως 703 τα δικαστήρια, σε επείγουσες περιπτώσεις ή για να αποτραπεί επικείμενος κίνδυνος, μπορούν να διατάζουν ασφαλιστικά μέτρα για την εξασφάλιση ή διατήρηση ενός δικαιώματος ή τη ρύθμιση μιας κατάστασης και να τα μεταρρυθμίζουν ή να τα ανακαλούν. Το δικαίωμα είναι δυνατό να εξαρτάται από αίρεση ή προθεσμία ή να αφορά μέλλουσα απαίτηση…Άρθρο 690. 1. Σε υποθέσεις που αφορούν ασφαλιστικά μέτρα αρκεί η πιθανολόγηση των ισχυρισμών…Άρθρο 691Α. 1. Αν το δικαστήριο κρίνει ότι υπάρχει ανάγκη, έχει το δικαίωμα, μόλις κατατεθεί η αίτηση και ώσπου να εκδοθεί η απόφαση του, να εκδώσει και αυτεπαγγέλτως προσωρινή διαταγή, που καταχωρίζεται κάτω από την αίτηση ή στα πρακτικά, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν έως την έκδοση της απόφασης του για την εξασφάλιση ή τη διατήρηση του δικαιώματος ή τη ρύθμιση της κατάστασης. 2. Για την έκδοση προσωρινής διαταγής καλείται με οποιονδήποτε τρόπο ο καθ' ου η αίτηση, αν ο δικαστής κρίνει αναγκαία την εμφάνιση του. Αν γίνει δεκτό το αίτημα για έκδοση προσωρινής διαταγής η σχετική αίτηση ασφαλιστικών μέτρων προσδιορίζεται για συζήτηση μέσα σε τριάντα (30) ημέρες. Αναβολή της συζήτησης δεν επιτρέπεται, διαφορετικά παύει αυτοδικαίως η ισχύς της προσωρινής διαταγής, εκτός αν αυτή παραταθεί από το δικαστήριο που δικάζει την αίτηση. Σε κάθε περίπτωση ο καθ' ου η αίτηση διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την ανάκληση της προσωρινής διαταγής». Εξάλλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 294 επ. Κ.Πολ.Δ.: «Άρθρο 294. Ο ενάγων μπορεί να παραιτηθεί από το δικόγραφο της αγωγής χωρίς συναίνεση του εναγομένου πριν αυτός προχωρήσει στη συζήτηση της ουσίας της υπόθεσης και στην περίπτωση των άρθρων 237 και 238 πριν από την κατάθεση προτάσεων από τον εναγόμενο. Η παραίτηση που γίνεται αργότερα είναι απαράδεκτη, εφόσον ο εναγόμενος προβάλλει αντίρρηση και πιθανολογεί ότι έχει έννομο συμφέρον η δίκη να περατωθεί με έκδοση οριστικής απόφασης. Άρθρο 295. 1. Η παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής έχει ως αποτέλεσμα ότι η αγωγή θεωρείται πως δεν ασκήθηκε. Ο περιορισμός του αιτήματος θεωρείται ως μερική παραίτηση από το δικόγραφο. Άρθρο 296 Ο ενάγων μπορεί να παραιτηθεί από το δικαίωμα που ασκήθηκε με την αγωγή, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του ουσιαστικού δικαίου, χωρίς συναίνεση του εναγομένου. Η παραίτηση είναι απαράδεκτη, εφόσον ο εναγόμενος προβάλλει αντιρρήσεις και πιθανολογεί ότι έχει έννομο συμφέρον η δίκη να περατωθεί με έκδοση οριστικής απόφασης. Άρθρο 296. Η παραίτηση κατά τα άρθρα 294 και 296 γίνεται ή με δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά ή με δικόγραφο που επιδίδεται στον αντίδικο του παραιτουμένου ή με δήλωση στις προτάσεις».
Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι κατά εκδοθείσας διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου, ο καθ’ού δικαιούται να ασκήσει τα ένδικα βοηθήματα της ανακοπής και της αίτησης αναστολής (με σώρευση αιτήματος χορήγησης προσωρινής διαταγής αναστολής της εκτελεστότητας) εντός προθεσμίας ανατρεπτικής προθεσμίας δεκα πέντε εργασίμων ημερών από την επίδοση της διαταγής, το δε αρμόδιο Δικαστήριο μπορεί να διατάξει το αιτούμενο ασφαλιστικό μέτρο με απλή πιθανολόγηση των ισχυρισμών. Σε κάθε περίπτωση η διαταγή απόδοσης χρήσης αποτελεί τίτλο εκτελεστό, η δε εκτέλεση (αποβολή του μισθωτή) μπορεί να λάβει χώρα μετά την παρέλευση είκοσι ημερολογιακών ημέρων από την επίδοση αντιγράφου εξ απογράφου με επιταγή προς εκτέλεση. Εξάλλου, σε περίπτωση νόμιμης παραίτησης από το δικονομικό δικαίωμα άσκησης των ανωτέρω ενδίκων βοηθημάτων από τον καθ’ού η διαταγή, ο εν λόγω εκτελεστός τίτλος μπορεί να εκτελεσθεί και να αποβληθεί ο καθ’ού από το μίσθιο.
- Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 904 επ. του Κ.Πολ.Δ. ορίζεται ότι: «Άρθρο 904. 1. Αναγκαστική εκτέλεση μπορεί να γίνει μόνο βάσει εκτελεστού τίτλου. 2. Εκτελεστοί τίτλοι είναι: α) οι τελεσίδικες αποφάσεις καθώς και οι αποφάσεις κάθε ελληνικού δικαστηρίου που κηρύχθηκαν προσωρινά εκτελεστές, β) οι διαιτητικές αποφάσεις, γ) τα πρακτικά ελληνικών δικαστηρίων που περιέχουν συμβιβασμό ή προσδιορισμό δικαστικών εξόδων, δ) τα συμβολαιογραφικά έγγραφα, ε) οι διαταγές πληρωμής "και απόδοσης της χρήσης μισθίου ακινήτου" που εκδίδουν έλληνες δικαστές, στ) οι αλλοδαποί τίτλοι που κηρύχθηκαν εκτελεστοί, ζ) οι διαταγές και πράξεις που αναγνωρίζονται από το νόμο ως τίτλοι εκτελεστοί….Άρθρο 940Α. Στο χρονικό διάστημα από 1 μέχρι 31 Αυγούστου δεν επιτρέπεται η διενέργεια οποιασδήποτε πράξης εκτέλεσης, συμπεριλαμβανομένης και της επιταγής προς εκτέλεση. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται όταν πρόκειται για πλοία και αεροσκάφη….Άρθρο 943. 1. Αν υπάρχει υποχρέωση να παραδοθεί ή να αποδοθεί ακίνητο, ο δικαστικός επιμελητής αποβάλλει εκείνον κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση και εγκαθιστά εκείνον υπέρ του οποίου γίνεται η εκτέλεση. 2. Τα κινητά πράγματα που βρίσκονται στο ακίνητο και δεν είναι αντικείμενο της εκτέλεσης ο δικαστικός επιμελητής τα παραδίδει με απόδειξη σε εκείνον κατά του οποίου γίνεται η εκτέλεση. Αν αυτός απουσιάζει ή αρνείται να τα παραλάβει, ο δικαστικός επιμελητής τα παραδίδει είτε σε πρόσωπο που ανήκει στην οικογένεια εκείνου κατά του οποίου γίνεται η εκτέλεση είτε σε πρόσωπο που έχει εξουσία να τα παραλάβει. 3. Αν δεν υπάρχουν τα πρόσωπα της παραγράφου 2 ή αν αρνούνται να παραλάβουν τα κινητά πράγματα, ο δικαστικός επιμελητής τα παραδίδει σε μεσεγγυούχο τον οποίο διορίζει ο ίδιος και, ύστερα από άδεια του ειρηνοδίκη της περιφέρειας του τόπου της εκτέλεσης που δικάζει κατά τις διατάξεις των άρθρων 686 επ. πλειστηριάζει τα κινητά πράγματα. Ο ειρηνοδίκης που δίνει την άδεια ορίζει συνάμα τον τόπο, τον υπάλληλο, την ημέρα και ώρα του πλειστηριασμού. Ο πλειστηριασμός δεν μπορεί να οριστεί πριν περάσουν δέκα (10) ημέρες αφότου προσκληθεί εγγράφως εκείνος κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση να παραλάβει τα πράγματα. Το πλειστηριασμό κατατίθεται δημόσια, αφού αφαιρεθούν τα έξοδα.4. Αν εκείνος κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση δεν ήταν παρών, η έκθεση της εκτέλεσής του κοινοποιείται μέσα σε τριάντα ημέρες από τη σύνταξή της εφόσον αυτός έχει εγγράφως γνωστοποιήσει τη νέα διεύθυνσή του. 5. Αναγκαστική εκτέλεση για απόδοση ακινήτου δεν επιτρέπεται να γίνει κατά το διάστημα α) από 23 Δεκεμβρίου μέχρι 7 Ιανουαρίου του επομένου έτους, β) από τη Μεγάλη Δευτέρα μέχρι την Κυριακή του Θωμά και γ) την προηγουμένη και την επομένη εβδομάδα των εκλογών για την ανάδειξη βουλευτών, αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Οργάνων Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η απαγόρευση αυτή ισχύει και για επαναληπτικές εκλογές και μόνο για τις περιφέρειες που διεξάγονται τέτοιες. 6. Στην περίπτωση του παρόντος άρθρου η αξίωση εκείνου κατά του οποίου έγινε η εκτέλεση, κατά του μεσεγγυούχου που διορίστηκε από τον δικαστικό επιμελητή, προς απόδοση των κινητών πραγμάτων, παραγράφεται ύστερα από έξι (6) μήνες από την αποβολή του.»
Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι: α) μεταξύ των εκτελεστών τίτλων περιλαμβάνονται τόσο τα συμβολαιογραφικά έγγραφα όσο και οι διαταγές απόδοσης χρήσης μισθίου, β) ότι από 1/8 έως 31/8 δεν επιτρέπεται η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, γ) ότι σε περίπτωση αποβολής από ακίνητο, υφίσταται υποχρέωση παράδοσης των κινητών πραγμάτων που βρίσκονται στο ακίνητο στον καθ’ού η εκτέλεση.

ΙΙΙ.- ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
Με την από 5/8/2004 σύμβαση μίσθωσης υπογραφείσα μεταξύ του Δήμου Βριλησσίων και του Ρενέ Κοέν, κατόπιν ανοικτής φανερής δημοπρασίας, δυνάμει της υπ’αριθ. 128/2004 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βριλησσίων και κατόπιν σχετικής κατακύρωσης του αποτελέσματος της δημοπρασίας δυνάμει της υπ’αριθ. 176/2004 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βριλησσίων με πλειοδότη τον Ρενέ Κοέν του Λούη, ο Δήμος Βριλησσίων εκμίσθωσε στον Ρενέ Κοέν, το δημοτικό ακίνητο – οικόπεδο μετά των επ’αυτού υπαρχουσών αθλητικών εγκαταστάσεων, που καταλαμβάνει ολόκληρο το Ο.Τ. 365 του Δήμου Βριλησσίων και περικλείεται από την οδό Δημαρχείου, την οδό Κισσάβου, ανώνυμο πεζόδρομο και την οδό Καλιανίου, επιφανείας 9.400 τ.μ, με διάρκεια της μίσθωσης από 1/9/2004 έως 1/9/2016, προκειμένου να λειτουργήσει ο Ρενέ Κοέν σε αυτό Ανοικτό Κέντρο Αθλητισμού, αναψυχής και πολιτισμού, που θα απευθύνεται και θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των κατοίκων της πόλης και με τις λοιπές συμφωνίες και όρους που περιέχονται στη σύμβαση αυτή. 
Ο Ρενέ Κοέν έχει ασκήσει κατά του Δήμου Βριλησσίων την από 28-9-2015 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 89229/2015 αγωγή του ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Μισθώσεων), δικάσιμος της οποίας έχει ορισθεί η 21-10-2016, μετ’αναβολή από 20-11-2015 και 5-4-2016, με την οποία αιτείται να αναγνωρισθεί η αυτοδίκαιη παράταση της διάρκειας της ανωτέρω σύμβασης μίσθωσης για δώδεκα (12) περαιτέρω έτη, επικαλούμενος ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως της παραγράφου 2β του άρθρου 5 του π.δ. 34/1995, όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α' 93/14.4.2014). Σημειωτέον ότι ο Δήμος Βριλησσίων με εξώδική του που κοινοποίησε προς τον Ρενέ Κοέν πριν την άσκηση της εν λόγω αγωγής, είχε αρνηθεί το εν λόγω αίτημα για αυτοδίκαιη παράταση της διάρκειας της μίσθωσης.
Επίσης, ο Ρενέ Κοέν έχει ασκήσει, από κοινού με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ FAMILY SPORT CLUB Α.Ε.» κατά του Δήμου Βριλησσίων την από 21-12-2015 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 351/2016 Αίτηση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων), δικάσιμος της οποίας έχει ορισθεί η 18-10-2016, μετ’αναβολή από 17-2-2016, 11-4-2016 και 17-6-2016, με την οποία αιτείται να παραλείψει ο Δήμος Βριλησσίων προσωρινά την καταγγελία της από 5-8-2004 σύμβασης μίσθωσης και την άσκηση απαιτήσεως αποδόσεως της κατοχής και χρήσης του μισθίου μόνο για το λόγο της καθυστερήσεως καταβολής εκ μέρους του του μισθώματος για ποσό πέραν των δυο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500,00) ευρώ και μέχρι το ποσό των τεσσέρων χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι τεσσάρων και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (4.524,94). Σημειωτέον ότι η εν λόγω Αίτηση για λήψη ασφαλιστικών μέτρων έχει ασκηθεί από τον Ρενέ Κοέν, δεδομένου ότι είχε ήδη ασκήσει κατά του Δήμου Βριλησσίων την από 28-05-2012 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 2259/2012 αγωγή, με την οποία αιτούνταν να καθορισθεί το καταβλητέο μίσθωμα για την ένδικη μίσθωση στο ποσό των € 2.500,00 μηνιαίως για το διάστημα από την κοινοποίηση της αγωγής (15-10-2012) και εντεύθεν και να καθορισθεί ετήσια σταδιακή αναπροσαρμογή του μισθώματος σε ποσοστό ίσο με το 75% της μεταβολής του Δ.Τ.Κ. του προηγούμενου έτους. Επί της εν λόγω αγωγής, η οποία είχε συνεκδικασθεί κατά τη δικάσιμο της 8-10-2013, με προηγούμενη αγωγή του Δήμου Βριλησσίων κατά του Ρενέ Κοέν με αίτημα την απόδοση του μισθίου, εκδόθηκε η υπ’αριθ. 698/2016 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία μεταξύ των άλλων καθορίσθηκε το μηνιαίο μίσθωμα, μειωμένο κατά ποσοστό 20% για το χρονικό διάστημα από 15-10-2012 έως τη συμβατική λύση της μισθωτικής σχέσης,. Κατά της εν λόγω απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ο Δήμος Βριλησσίων έχει ήδη ασκήσει την από 11-7-2016 και με αριθμό κατάθεσης 2995/2016 Έφεσή του ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών.
Περαιτέρω, ο Δήμος Βριλησσίων έχει εκδώσει σε βάρος του Ρενέ Κοέν λόγω δυστροπίας του ως προς την καταβολή των μισθωμάτων, την υπ’αριθ. 180/2016 διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία επιτάσσεται ο Ρενέ Κοέν, καθώς και κάθε τρίτος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που έλκει δικαιώματα από αυτόν ή κατέχει το μίσθιο για λογαριασμό ή/και επ’ονόματί του, να αποδώσει το μίσθιο ακίνητο και ειδικώτερα το δημοτικό ακίνητο – οικόπεδο, που βρίσκεται στα Βριλήσσια Αττικής, καταλαμβάνει ολόκληρο το Ο.Τ. 365 του Δήμου Βριλησσίων και περικλείεται από την οδό Δημαρχείου, την οδό Κισσάβου, ανώνυμο πεζόδρομο και την οδό Καλιανίου, επιφανείας 9.400 τ.μ και με όλες τις επ’αυτού ανεγερθείσες εγκαταστάσεις (κτίσματα, παραρτήματα, συστατικά, προσαυξήματα και παρακολουθήματά του) ελεύθερο προς χρήση στον Δήμο Βριλησσίων. Η εν λόγω διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου επιδόθηκε στον Ρενέ Κοέν την 7-7-2016 δυνάμει της υπ’αριθ. 5850Β΄/7-7-2016 έκθεσης επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών, Θωμαής Τσίτση και ήδη από 8-7-2016 έχει ξεκινήσει η κατά τα ανωτέρω 15νθήμερη ανατρεπτική προθεσμία για την άσκηση εκ μέρους του καθ’ού ενδίκων βοηθημάτων της ανακοπής και της αίτησης αναστολής, η οποία
Ο Ρενέ Κοέν υπέβαλε την υπ’αριθ. πρωτ. 9102/21-7-2016 αίτησή του στο Δήμο Βριλησσίων στο πλαίσιο συμβιβαστική επίλυσης της διαφοράς όσον αφορά την απόδοση του ανωτέρω ακινήτου, αιτούμενος να αποδώσει το εν λόγω ακίνητο την 20-10-2016, προκειμένου να ολοκληρώσει την διαδικασία της μετεγκατάστασής του, παραιτούμενος παράλληλα του συνόλου των ανωτέρω ενδίκων βοηθημάτων στο πλαίσιο της ανοιγείσας διαφοράς απόδοσης μισθίου, επισυνάπτοντας παράλληλα και προτεινόμενους όρους συμβολαιογραφικού εγγράφου λύσης της μίσθωσης και δήλωσης εξωδικαστικού συμβιβασμού, οι οποίοι έχουν ως εξής:
«Ήδη σήμερα προς αποφυγή περαιτέρω ερίδων, δικαστικών αγώνων, δαπανών και προς συμβιβαστική επίλυση ειδικά και αποκλειστικά της διαφοράς  μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων ως προς την απόδοση του μισθίου ακινήτου, με το παρόν μεταξύ των ως άνω συμβαλλομένων συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:
1)Λύεται, σήμερα, με την υπογραφή του παρόντος η από 5-8-2004 σύμβαση μίσθωσης.
2)Το μίσθιο ακίνητο, με όλες τις επ’αυτού ανεγερθείσες εγκαταστάσεις (κτίσματα, παραρτήματα, συστατικά, προσαυξήματα και παρακολουθήματά του), συμφωνείται να αποδοθεί ελεύθερο προς χρήση στον πρώτο συμβαλλόμενο, Δήμο Βριλησσίων, από τον δεύτερο συμβαλλόμενο, Ρενέ Κοέν, καθώς και από κάθε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που έλκει δικαιώματα από αυτόν ή κατέχει το μίσθιο για λογαριασμό ή/και επ’ονόματί του την εικοστή (20η) Οκτωβρίου έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα δέκατη πρωινή (10:00 π.μ.). Κατά την εν λόγω ταχθείσα ημερομηνία (20-10-2016) τα συμβαλλόμενα μέρη θα υπογράψουν σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής του ανωτέρω ακινήτου, αφού προηγουμένως ο πρώτος συμβαλλόμενος Δήμος, δια των αρμοδίων οργάνων των υπηρεσιών του ελέγξει το χώρο και διαπίστωσει ότι δεν υπάρχουν φθορές και βλάβες πέραν της συνήθους χρήσης και ότι δεν έχουν αφαιρεθεί από το μίσθιο εγκαταστάσεις, που κατά τα κατωτέρω εκτιθέμενα δεν επιτρέπεται να αφαιρέσει ο δεύτερος συμβαλλόμενος. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο δεύτερος συμβαλλόμενος, καθώς και κάθε τρίτος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που έλκει δικαιώματα από αυτόν ή κατέχει το μίσθιο για λογαριασμό ή/και επ’ονόματί του, δεν αποδώσει το μίσθιο κατά την ανωτέρω ορισθείσα ημέρα και ώρα, ο πρώτος συμβαλλόμενος, με την επιφύλαξη και παντός άλλου δικαιώματός του, δικαιούται να αποβάλει από το ακίνητο το δεύτερο συμβαλλόμενο, καθώς και κάθε τρίτο που τυχόν έλκει δικαιώματα από αυτόν, με δαπάνες του τελευταίου και να παραλάβει το ακίνητο, χωρίς δικαστική μεσολάβηση με κάθε νόμιμο τρόπο ή με εκτέλεση της παρούσας σύμβασης που τα συμβαλλόμενα μέρη κηρύσσουν από τώρα τίτλο εκτελεστό και εκκαθαρισμένο ή με εκτέλεση της ανωτέρω υπ’αριθ. 180/2016 διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου, κατά τη διαδικασία δε αυτής της αναγκαστικής εκτέλεσης δεν επιτρέπεται καμία ένσταση ή ανακοπή, από τις οποίες ο δεύτερος συμβαλλόμενος ήδη σήμερα με το παρόν ρητά παραιτείται (με την επιφύλαξη της πλήρους εκ μέρους του Δήμου τήρησης των όρων του παρόντος εξωδικαστικού συμβιβασμού). Σε περίπτωση που η καθυστέρηση εκ μέρους του δεύτερου συμβαλλόμενου της παράδοσης του ακινήτου οφείλεται σε υπαιτιότητά του, εκτός από το γεγονός ότι αυτός καθίσταται εξωστέος κατά τα προαναφερόμενα, θα υποχρεούται και σε αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας που τυχόν υποστεί ο πρώτος συμβαλλόμενος Δήμος Βριλησσίων, καθώς και σε ποινική ρήτρα ποσού ευρώ εβδομήντα πέντε (€ 75,00)  για κάθε ημέρα καθυστέρησης παράδοσης της χρήσης του άνω ακινήτου, που αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ως δίκαιη και εύλογη και θα εισπράττεται με εκτέλεση του παρόντος, που και για την περίπτωση αυτή κηρύσσεται από τώρα τίτλος εκτελεστός και εκκαθαρισμένος. Ρητά συμφωνείται από τα συμβαλλόμενα μέρη ότι τυχόν αποβολή ή παρακώλυση της χρήσης του μισθίου εκ μέρους του δεύτερου συμβαλλόμενου καθ’οιονδήποτε τρόπο, για λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του, πριν την ανωτέρω ταχθείσα ημερομηνία, συνιστά νόμιμη βάση για αίτημα επαναφοράς των πραγμάτων στην πρότερη κατάσταση και δικαιολογεί την εκ μέρους του άσκηση κάθε σχετικού προβλεπόμενου ένδικου βοηθήματος ή μέσου (συμπεριλαμβανομένης ανακοπής, αναστολής και αγωγικών δικαιωμάτων του). Σε κάθε περίπτωση, η διενέργεια διοικητικών πράξεων (ενδεικτικά σφράγισης) εκ μέρους του πρώτου συμβαλλόμενου στο πλαίσιο δεσμευτικής αρμοδιότητας κατ’εφαρμογή/κατ’εντολή αποφάσεων ή/και διοικητικών πράξεων ετέρων διοικητικών οργάνων/υπηρεσιών δε συνιστά παρακώλυση της χρήσης πλην όμως στον βαθμό που η σφράγιση παρακωλύει την εφαρμογή των άρθρων 3 και 5, ο πληττόμενος συμβαλλόμενος δύναται να ασκήσει τα δικαιώματά του κατά  τα αναλυτικά αναφερόμενα στο άρθρο 8 του παρόντος.
3)  Ο δεύτερος συμβαλλόμενος υποχρεούται να αποδώσει το σύνολο των εγκαταστάσεων που έχουν ανεγερθεί επί του μισθίου, δικαιούμενος να αφαιρέσει αποκλειστικά και μόνο τις ακόλουθες επωφελείς δαπάνες (κινητού εξοπλισμού και αποσπώμενων εγκαταστάσεων), και ειδικώτερα:
α) όλο τον κινητό εξοπλισμό (καρέκλες, τραπέζια, έπιπλα), β) εξοπλισμό κουζίνας και μπαρ και κινητά χωρίσματα εσωτερικών χώρων, γ) μεταλλική πέργολα πισίνας και παιδότοπου, δ) όλα τα φωτιστικά σώματα εσωτερικών και εξωτερικών χώρων (γηπέδων, πισίνας, παιδότοπου και καφετέριας), με εξαίρεση τους πυλώνες για το φωτισμό του γηπέδου ποδοσφαίρου, ε) εξοπλισμό παιδότοπου (φουσκωτά και παιχνιδοκατασκευή, κιγκλιδώματα ασφαλείας παιδότοπου), εξοπλισμό σπα (υδρομασάζ) και εξοπλισμό πισίνας και πυρόσβεσης (συναγερμοί κλπ), στ) εξοπλισμός catering, ηλεκτρικές συσκευές (ψυγεία, κουζίνες και κάθε είδους συναφής ηλεκτρική συσκευή), ζ)   εξοπλισμός σκίασης (ομπρέλες, τέντες), η) 20 ποδών container και 25 ποδών πλαστική δεξαμενή νερού με εξοπλισμό, θ) συναγερμοί, κλιματιστικά κάμερες και εν γένει εξοπλισμός κατόπτευσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, ι) ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος και καυστήρες θέρμανσης, ια) ελαστικές δεξαμενές πετρελαίου και ελαστικό σκέπαστρο πισίνας
Ο δεύτερος συμβαλλόμενος, ατομικά και για λογαριασμό κάθε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, που έλκει δικαιώματα από αυτόν, κατ’εφαρμογή του όρου 2.4 της ανωτέρω σύμβασης μίσθωσης αναλαμβάνει την υποχρέωση παράδοσης στον πρώτο συμβαλλόμενο κατά την κατά τα ανωτέρω με οποιονδήποτε τρόπο απόδοση του ακινήτου, μη δικαιούμενος να αναζητήσει οιοδήποτε ποσό ως αποζημίωση για την αξία τους το σύνολο των υφισταμένων σήμερα λοιπών εγκαταστάσεων/εξοπλισμού, που θα παραμείνουν σε όφελος του ακινήτου, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: : α) τον συνθετικό χλοοτάπητα του γηπέδου , β)τα ηχοπετάσματα της οδού Δημαρχείου
γ) την υπολειπόμενη κτηριακή κατασκευή (καφετέρια, αποδυτήρια, γήπεδο ποδοσφαίρου κλπ.)Για τυχόν αξιώσεις τρίτων  (ενδεικτικά κάθε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου που έλκει δικαιώματα από το δεύτερο συμβαλλόμενο ή τυχόν κατέχει το ανωτέρω ακίνητο για λογαριασμό ή/και επ’ονόματί του) ως προς τις αναφερόμενες στο παρόν εγκαταστάσεις/εξοπλισμό, που είτε θα αφαιρέσει ο δεύτερος συμβαλλόμενος είτε θα παραμείνουν επ’ωφελεία του μισθίου, ουδεμία ευθύνη φέρει ο πρώτος συμβαλλόμενος.
4)Κατά την αφαίρεση του εν λόγω εξοπλισμού/εγκαταστάσεων ο δεύτερος συμβαλλόμενος υποχρεούται να έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ούτως ώστε να μην προκληθεί καμία φθορά ή βλάβη στο μίσθιο ακίνητο και τις επ’αυτού ανεγερθείσες εγκαταστάσεις (κτίσματα, παραρτήματα, συστατικά, προσαυξήματα και παρακολουθήματά του), ευθυνόμενος για οποιαδήποτε ζημία, που ήθελε προκληθεί στο ακίνητο του πρώτου συμβαλλόμενου Δήμου. Συμφωνείται ρητά ότι το δικαίωμα αφαίρεσης από τον δεύτερο συμβαλλόμενο οποιουδήποτε αντικειμένου, μηχανήματος ή άλλης εγκατάστασης κατά τα προαναφερόμενα, δεν περιλαμβάνει πράγματα που έχουν καταστεί συστατικά του μισθίου εν γένει, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά εγκαταστάσεις ηλεκτρισμού, ύδατος αποχέτευσης, φυσικού αερίου, θέρμανσης, θυρών και παραθύρων, φωτισμού κλπ. που εξυπηρετούν το μίσθιο. Σε περίπτωση παράβασης του όρου αυτού ο δεύτερος συμβαλλόμενος θα υποχρεούται να καταβάλει στον πρώτο συμβαλλόμενο αποζημίωση για κάθε ζημία που θα έχει υποστεί, θετική ή αποθετική.
5)Για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης και μέχρι την 20-10-2016, το οποίο ο δεύτερος συμβαλλόμενος δηλώνει και συνομολογεί ότι θεωρεί ικανό και επαρκές για τη μετεγκατάστασή του, ο δεύτερος συμβαλλόμενος, ενόψει του ότι θα προβαίνει στην διενέργεια όλων των αναγκαίων εργασιών για την μετεγκατάστασή του και έτσι η χρήση του χώρου εκ μέρους του θα είναι περιορισμένη, αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει στον πρώτο συμβαλλόμενο την πρώτη (1η) ημέρα κάθε ημερολογιακού μήνα το ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000€.) ευρώ μηνιαίως ως αποζημίωση για τη χρήση του ανωτέρω ακινήτου, πλέον του αναλογούντος τέλους χαρτοσήμου, το οποίο ανέρχεται σήμερα σε ποσοστό 3,60%, δηλαδή υποχρεούται να καταβάλει το συνολικό ποσό των ………………………. (………..) ευρώ. Ρητά συνομολογείται ότι το ύψος της αποζημίωσης χρήσης καθορίσθηκε μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο του παρόντος συμβιβασμού, κατόπιν αιτήματος του δεύτερου συμβαλλόμενου για τη διευκόλυνση απομάκρυνσης του ανωτέρω εξοπλισμού κλπ. ενόψει της απόδοσης του ακινήτου την 20-10-2016. Σε περίπτωση καθυστέρησης ή μη καταβολής του εν λόγω ποσού της αποζημίωσης χρήσης για το ακίνητο, ο πρώτος συμβαλλόμενος αφού προηγούμενα οχλήσει το δεύτερο συμβαλλόμενο και αυτός δεν εκπληρώσει την με το παρόν συνομολογούμενη υποχρέωση εντός δυο (2) εργασίμων ημερών, θα δικαιούται άμεσα και χωρίς άλλη όχληση να προβεί στην αποβολή του δεύτερου συμβαλλόμενου από το ακίνητο με εκτέλεση της ανωτέρω υπ’αριθ. 180/2016 διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
6)Ο δεύτερος συμβαλλόμενος δηλώνει ενόψει της συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς με τον πρώτο συμβαλλόμενο ως προς την απόδοση του ανωτέρω ακινήτου και προς κατάργηση των εκκρεμών δικών ότι παραιτείται: α) του δικογράφου και του δικαιώματος της από 28-9-2015 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 89229/2015 αγωγής του ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Μισθώσεων), β) του δικογράφου και του δικαιώματος της από 21-12-2015 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 351/2016 Αίτησης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) και γ) του δικαιώματος ασκήσεως ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της ανωτέρω υπ’αριθ. 180/2016 διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Ο δεύτερος συμβαλλόμενος σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 294, 296 και 297 Κ.Πολ.Δ. αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την υπογραφή του παρόντος σε κοινοποίηση σχετικών δικογράφων παραίτησης του ιδίου και της ομόδικής του όσον αφορά την υπ’αριθ. καταθ. δικογράφου 351/2016 Αίτηση ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», της οποίας εξάλλου δηλώνει ότι τυγχάνει νόμιμος εκπρόσωπος και πλειοψηφών μέτοχος, από τα ως άνω δικόγραφα και τα δικαιώματα προς τον πρώτο συμβαλλόμενο. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης εκ μέρους του δεύτερου συμβαλλόμενου της αναλαμβανόμενης με τον παρόντα όρο υποχρέωσης ο πρώτος συμβαλλόμενος, με την επιφύλαξη και παντός άλλου δικαιώματός του, δικαιούται μετά την παρέλευση της συμφωνηθείσας προθεσμίας, δηλαδή την δεκάτη έκτη  εργάσιμη (16η) ημέρα από την υπογραφή του παρόντος, να  αποβάλει το δεύτερο συμβαλλόμενο από το μίσθιο, με δαπάνες του δευτέρου συμβαλλόμενου, με κάθε νόμιμο τρόπο ή με εκτέλεση της παρούσας σύμβασης που τα συμβαλλόμενα μέρη κηρύσσουν ωσαύτως από τώρα τίτλο εκτελεστό και εκκαθαρισμένο ή με εκτέλεση της ανωτέρω διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
7) Ρητά συνομολογείται ότι τυχόν έτερα δικαιώματα και συναφείς ισχυρισμοί των συμβαλλόμενων στο παρόν από άλλες εκκρεμείς δίκες αναγόμενες στα ίδια πραγματικά περιστατικά, δεν παραβλάπτονται ως προς την ενάσκησή τους. Η δια του παρόντος υλοποίηση της παράδοσης μισθίου διενεργείται επί τη βάσει της επιθυμίας φιλικής διευθέτησης του ζητήματος παράδοσης του μισθίου και δεν συνιστά επουδενί παραδοχή της ουσιαστικής βασιμότητας των ισχυρισμών εκάτερου των συμβαλλόμενων στα ανωτέρω αναγραφόμενα δικόγραφα.
8) Περαιτέρω συμφωνείται δια του παρόντος ότι τυχόν εκ των υστέρων αμφισβήτηση του κύρους της παρούσας συμφωνίας ιδίως ως προς τους όρους των άρθρων 3 και 5 του παρόντος, δικαιολογεί την έγερση αξιώσεων αποζημίωσης εκ μέρους του πληττόμενου συμβαλλόμενου». 
Από την επισκόπηση των ανωτέρω εκτεθεισών διατάξεων και της κρατούσας νομολογίας, τη μελέτη των ανωτέρω δικογράφων, μετά του φακέλου που τηρείται στο Δήμο σχετικά με την εν λόγω υπόθεση και από την επισκόπηση της υποβληθείσας αίτησης, με το επισυναπτόμενο σχέδιο όρων συμβολαιογραφικού εγγράφου λύσης της σύμβασης μίσθωσης και δήλωσης εξωδικαστικού συμβιβασμού  από τον Ρενέ Κοέν προς το Δήμο Βριλησσίων, έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής ως προς τα τιθέμενα ζητήματα:
Με βάση τις προεκτεθείσες διατάξεις είναι επιτρεπτή η λύση της σύμβασης μίσθωσης, εφόσον καταρτισθεί με νεώτερη συμφωνία, που αποδεικνύεται με έγγραφο βέβαιης χρονολογίας, όπως είναι και τα συμβολαιογραφικά έγγραφα. Περαιτέρω, η λύση της σύμβασης μίσθωσης με τον Ρενέ Κοέν, σε συνδυασμό με την παραίτηση εκ μέρους του από τα δικαιώματα (αναγνώρισης της αυτοδίκαιης παράτασης της διάρκειας της μίσθωσης για 12 επιπλέον έτη, απαγόρευσης εκ μέρους του Δήμου της ασκήσεως του δικαιώματος αποβολής από το μίσθιο και άσκησης των ενδίκων βοηθημάτων της ανακοπής/αίτησης αναστολής κατά της εκδοθείσας διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου) και από τα ανωτέρω ασκηθέντα δικόγραφα, επιλύει πλήρως την εκκρεμή έριδα σχετικά με τη διάρκεια της εν λόγω σύμβασης μίσθωσης και την παράδοση της χρήσης του ακινήτου στο Δήμο Βριλησσίων. Σημειωτέον ότι, η διάταξη  της παρ. 2β του άρθρου 5 του π.δ. 34/1995 σχετικά με την αυτοδίκαιη παράταση μισθώσεων δημοτικών ακινήτων έχει θεσμοθετηθεί πρόσφατα, με αποτέλεσμα να μην υφίσταται παγιωμένη νομολογιακά ερμηνεία της και ως εκ τούτου τυχόν εκδίκαση της ανωτέρω αγωγής του Ρενέ Κοέν για την αναγνώριση της αυτοδίκαιης παράτασης της μίσθωσης επί 12 περαιτέρω έτη θα είχε αμφίβολο αποτέλεσμα ως προς τους ισχυρισμούς του Δήμου για τη διάρκεια της μίσθωσης, , ενώ παράλληλα στην ένδικη διαφορά η έκδοση της υπ’ αριθ. 698/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (για το ύψος του μισθώματος) ενδεχομένως θα είχε αρνητική επίδραση. Εξάλλου, το γεγονός ότι το Πρωτοδικείο Αθηνών, στο οποίο εκκρεμούν οι ανωτέρω υποθέσεις και το οποίο θα ήταν αρμοδίο για την εκδίκαση τυχόν ασκηθησομένων ενδίκων βοηθημάτων κατά της εκδοθείσας διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου, είναι επιβαρυμένο, λόγω της πολύμηνης αποχής των δικηγόρων από την εκδίκαση υποθέσεων, με πλήθος αναβληθεισών υποθέσεων σε συνδυασμό με τις νέες υποθέσεις που ασκούνται μετά τη λήξη της εν λόγω αποχής, δημιουργεί τον κίνδυνο η εκδίκαση των ανωτέρω υποθέσεων και η έκδοση απόφασης σε α΄ βαθμό να λάβουν χώρα σε πολύ μεταγενέστερο χρονικό σημείο, κατά το οποίο ο Δήμος Βριλησσίων δε θα είχε παραλάβει στην κατοχή του το ένδικο δημοτικό ακίνητο του Ο.Τ. 365. Η λύση μάλιστα της σύμβασης μίσθωσης με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο θα κηρυχθεί τίτλος εκτελεστός και εκκαθαρισμένος από τα συμβαλλόμενα μέρη, είναι προς όφελος του Δήμου, καθώς σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν παραδοθεί το ακίνητο τη συμφωνηθείσα δήλη ημέρα και ώρα, ο Δήμος Βριλησσίων θα δικαιούται να προβεί άμεσα και χωρίς καθυστέρηση σε εκτέλεση είτε του συμβολαιογραφικού εγγράφου είτε της διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου, η οποία, μετά την παρέλευση της προθεσμίας για την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων, αλλά και δεδομένης της σχετικής παραίτησης από το εν λόγω δικονομικό δικαίωμα, θα είναι ωσαύτως άμεσα εκτελεστή. Σημειώνεται ότι, για τη λύση της σύμβασης μίσθωσης αρμοδιότητα έχει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου.
Περαιτέρω, σύμφωνα με τις προρρηθείσες νομικές διατάξεις, είναι επιτρεπτός ο εξωδικαστικός συμβαβισμός όσον αφορά την απόδοση του ανωτέρω δημοτικού ακινήτου του Ο.Τ. 365, δεδομένου ότι με αυτόν επιτυγχάνεται επίλυση των ερίδων και των αμφισβητήσεων που υφίστανται ως προς το εν λόγω ζήτημα και παράλληλα υπάρχουν θετικές επιπτώσεις για το Δήμο Βριλησσίων, καθώς: α) ορίζεται δήλη ημέρα για την παράδοση του ακινήτου, σε χρονικό σημείο που δεν απέχει από την ημερομηνία λήξη της σύμβασης μίσθωσης και σε κάθε περίπτωση προγενέστερο από το χρονικό σημείο της τελεσιδικίας των εκκρεμών υποθέσεων, β) κατά το χρονικό αυτό σημείο, διασφαλίζεται πλήρως η απόδοση του ακινήτου στο Δήμο Βριλησσίων με την εκτέλεση είτε του συμβολαιογραφικού εγγράφου είτε της διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου και με την ταυτόχρονη υποχρέωση για καταβολή ποινικής ρήτρας στο Δήμο για κάθε ημέρα που καθυστερεί η παράδοση του ακινήτου, γ) υφίσταται οικονομικό όφελος για το Δήμο Βριλησσίων, λόγω της αποφυγής πολυδάπανου δικαστικού αγώνα όσον αφορά το ζήτημα της απόδοσης του ακινήτου, ενόψει των εκκρεμών ήδη υποθέσεων, δ) με την συμφωνία για συναινετική παράδοση της χρήσης του ακινήτου, αποφεύγεται επιπλέον και η σημαντική, δεδομένων της έκτασης, των εγκαταστάσεων και των υφισταμένων σήμερα κινητών πραγμάτων επί του ακινήτου, δαπάνη για την αποβολή του μισθωτή με δικαστικό επιμελητή, ε) καθορίζονται περιοριστικά τα κινητά πράγματα/εξοπλισμός που μπορεί να αφαιρέσει από το ακίνητο ο Ρενέ Κοέν, ενώ παράλληλα συγκεκριμένα κινητά πράγματα, πέραν των εγκαταστάσεων για τις οποίες υπάρχει συμβατική υποχρέωση του Ρενέ Κοέν, συμφωνούνται να παραμείνουν σε όφελος του μισθίου (όπως ο χλοοτάπητας του γηπέδου ποδοσφαίρου ή τα ηχοπετάσματα), στ) καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης χρήσης για την χρονική περίοδο έως την παράδοση του ακινήτου, στο πλαίσιο επίτευξης συμβιβασμού και των αρχών της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών κατ’αρθ. 200 Α.Κ., δεδομένου ότι ο Ρενέ Κοέν θα προβαίνει στις απαραίτητες εργασίες μετεγκατάστασής του  δηλαδή σε περιορισμένη χρήση του ακινήτου, σε περίπτωση δε παράβασης της υποχρέωσης καταβολής της αποζημίωσης χρήσης εκτελείται άμεσα η διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου (σημειωτέον ότι όσον αφορά το ύψος της αποζημίωσης χρήσης δεν τυγχάνει εφαρμογής εν προκειμένω η διάταξη του άρθρου 601 του Α.Κ., καθώς κατά την εν λόγω διάταξη απαιτείται παράνομη παρακράτηση του μισθίου) και ζ) σε καμία περίπτωση με το συμβιβασμό δεν παραβλάπτονται έτερα δικαιώματα του Δήμου Βριλησσίων, όπως ενδεικτικά για την είσπραξη οφειλομένων μισθωμάτων ή βεβαιωμένων οφειλών για δημοτικά τέλη/φόρο. Σημειώνεται ότι: α) η αξία του δημοτικού ακινήτου στο Ο.Τ. 365 με βάση την από 20-10-2015 Δήλωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων-Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου ν. 4223/2013 είχε προσδιορισθεί σε € 5.118.785,00 και β) η ένδικη διαφορά επί της οποίας ζητείται ο εξωδικαστικός συμβιβασμός αφορά την απόδοση του ανωτέρω ακινήτου, το ετήσιο μίσθωμα για το οποίο ανέρχεται σήμερα (έτος 2016)  σε € 52.571,16 (χωρίς να ληφθεί υπ’όψιν η ανωτέρω υπ’αριθ. 698/2016 οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών) και περιελάμβανε και την επί 12 περαιτέρω έτη παράταση της μίσθωσης, με αποτέλεσμα το αντικείμενο της διαφοράς να υπερβαίνει κατά πολύ το ποσό των € 30.000,00, που ορίζει ο ν. 3852/2010 όσον αφορά την αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής ή του Δημοτικού Συμβουλίου για τη λήψη απόφασης. Συνεπώς, αρμοδιότητα για τη λήψη απόφασης ως προς τον εξωδικαστικό συμβιβασμό έχει το Δημοτικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.

IV.- Με βάση τα ανωτέρω εκτεθέντα, ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ότι είναι επιτρεπτή κατά νόμο η λύση της από 5-8-2004 σύμβασης μίσθωσης και η επίτευξη εξωδικαστικού συμβιβασμού με τον Ρενέ Κοέν όσον αφορά την απόδοση του δημοτικού ακινήτου στο Ο.Τ. 365, δια της σύναψης σχετικού συμβολαιογραφικού εγγράφου, με τους επισυναπτόμενους στην υποβληθείσα από τον Ρενέ Κοέν υπ’αριθ. πρωτ.  9102/21-7-2016 αίτηση όρους, κατόπιν της λήψης σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βριλησσίων, μετά από σχετική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής.
ΟΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΝΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

2. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. :          22/07/2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ        

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:    ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:   


ΠΡΟΣ:       Το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου 


ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 

Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Βριλησσίων» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και για την πρόθεση υλοποίησης της πράξης.


Σε συνέχεια της σχετικής πρόσκλησης, ο Δήμος Βριλησσίων προτίθεται να υποβάλει πρόταση για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Βριλησσίων».
Αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης είναι η ορθολογική διαχείριση των στερεών αποβλήτων του Δήμου. Αναλυτικότερα, η προτεινόμενη πράξη αποτελείται από 5 υποέργα:
•    Υποέργο 1: Δημιουργία Πράσινων Σημείων στο Δήμο Βριλησσίων
•    Υποέργο 2: Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων και Προώθηση Οικιακής κομποστοποίησης
•    Υποέργο 3: Δράσεις ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας
•    Υποέργο 4: Μελέτες ωρίμανσης για τη δημιουργία Πράσινων Σημείων στον Δήμο Βριλησσίων
•    Υποέργο 5: Τεχνικός Σύμβουλος για την κατασκευή του έργου "Δημιουργία Πράσινων Σημείων στο Δήμο Βριλησσίων" και την Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής βιοαπόβλητων και Προώθηση οικιακής κομποστοποίησης

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται σε 1.024.420,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η προτεινόμενη πράξη κρίνεται αναγκαία, καθώς θα συμβάλει στη συμμόρφωση του Δήμου με τις απαιτήσεις και τους στόχους της κείμενης ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας (Νόμο 4042/12, νέος ΕΣΔΑ, υπό αναθεώρηση ΠΕΣΔΑ Αττικής).
Κατόπιν αυτών παρακαλούμε όπως λάβετε απόφαση για:
α) την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Βριλησσίων» στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό 14.6i.26-27.1 του Άξονα Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (Ταμείο Συνοχής)», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής
β) την πρόθεση υλοποίησης της πράξης «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Βριλησσίων»
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Κατ’ εντολή του

Ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος,
Καθαριότητας & Πολιτικής Προστασίας

ΑΛΕΞΗΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣΣυνημμένα:
Πρόσκληση με κωδικό 14.6i.26-27.1 και τίτλο «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΗΣ     ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ    ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ


ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ   
ΚΟΥΚΛΑΔΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΕ    ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
22/07/2016    22/07/2016    22/07/2016


3. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Βριλήσσια, 22/07/2016                                                 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ        

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:    ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ:    ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ:     
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:   

ΠΡΟΣ 

Τον πρόεδρο του Δημοτικού ΣυμβουλίουΘΕΜΑ : Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικών ακινήτων στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» («Π.Α.Ο.ΔΗ.Β.»)

Όπως γνωρίζετε, το Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» («Π.Α.Ο.ΔΗ.Β.») ασκεί, από συστάσεώς του, τις προβλεπόμενες από τον Ν. 3852/2010 δραστηριότητες στους τομείς του πολιτισμού και του αθλητισμού.
Με τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Ν.Π.Δ.Δ., οι κάτοικοι όλων των ηλικιών του Δήμου μας έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης αλλά και συμμετοχής στα πολιτιστικά και αθλητικά δρώμενα (θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις ζωγραφικής, συναυλίες, χορευτικές παραστάσεις, αθλήματα, αγώνες κτλ.)
Για την εκπλήρωση των σκοπών του Ν.Π.Δ.Δ. και την απρόσκοπτη λειτουργία του, κρίνεται σκόπιμη η δωρεάν παραχώρηση των κατωτέρω δημοτικών ακινήτων:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ    ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ    ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ    Τ.Κ.    ΕΜΒΑΔΟ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ (σε τ.μ.)    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
1    ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ    388    ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΗ & ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ    15235    12820,00    ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : α) το γήπεδο ποδοσφαίορου και τις σχετικές κτιριακές εγκαταστάσεις (κυλικείο, εξέδρες, οικίσκους και τα αποδυτήρια) - β) το κλειστό γυμναστήριο και τον προαύλιο χώρο του - ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : τους χώρους και τις κτιριακές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιεί η Δνση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
2    ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ    305    ΟΛΥΜΠΟΥ & ΠΙΕΡΙΩΝ    15235    880,25    ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : το γήπεδο τέννις, τις εξέδρες και τον οικίσκο-αποδυτήρια-γραφεία (Ε=43 τμ περίπου)
3    ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΙΚΗ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ    603 (3)    ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ & ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ    15235    1282,80    ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : μόνο ένα τμήμα του πλατώματος πίσω από τις κερκίδες
4    ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΣΣΑΒΟΥ    360    ΚΙΣΣΑΒΟΥ 11    15235    364,19    ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : τονην αίθουσα εκδηλώσεων (περ. 250 μ2) και τους υπόλοιπους χώρους (προθάλαμο, wc και κουζινά) του 1ου ορόφου του κτιρίου
5    ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ "ΝΙΚΟΣ ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ"    135    ΠΑΡΚΟ ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (ΤΥΠΕΤ) - ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ    15235    ΥΠΟΓΕΙΟ = 114.53 ΙΣΟΓΕΙΟ - ΠΑΤΑΡΙ = 317    ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : όλο το κτίριο πλην των χώρων που έχουν παραχωρηθεί στο κυλικείο
6    ΠΑΡΚΟ "ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ" (ΝΑΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ)    415    ΚΑΛΙΑΝΙΟΥ - Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ - Λ. ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ    15235    16740,00    ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : το περιφραγμένο αναπλασθέν τμήμα με πρόσωπο στις οδούς ΚΑΛΙΑΝΙΟΥ - Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ - Λ. ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣΣύμφωνα με το άρθρο 185 του Ν. 3463/06, με απόφαση του δημοτικού  συμβουλίου επιτρέπεται να παραχωρείται  δωρεάν η χρήση ακινήτων σε άλλα νομικά πρόσωπα, που ασκούν αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητα, η οποία είναι κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά  συμφέροντα.

Μετά τα ανωτέρω παρακαλούμε το Δ.Σ. όπως εγκρίνει τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης των ανωτέρω ακινήτων στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» («Π.Α.Ο.ΔΗ.Β.») για την υλοποίηση των κοινωφελών δραστηριοτήτων του στους τομείς του πολιτισμού και του αθλητισμού.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΞΕΝΟΦΩΝ ΜΑΝΙΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ Βριλήσσια, 08 Ιουλίου 2016
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ: 8438
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΠΡΟΣ
Ως Πίνακας Αποδεκτών
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για την 13η/2016 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Σας προσκαλώ σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων, οδός Κισσάβου 11, την 13η Ιουλίου,
ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, για λήψη απόφασης επί των εξής θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
 ΘΕΜΑ 1Ο: Απόφαση για την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου με σχέση έμμισθης
εντολής (Εισηγητής: Κρικώνης Γεώργιος – Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης
Κωνσταντίνος)
 ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή στη δικτυακή βάση (site)
πληροφοριών της εταιρείας «Σ. Καραγιλάνης μον. Ε.Π.Ε.» (Εισηγήτρια: Χίου Ερασμία
Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)
 ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση της παρατάσεως της προθεσμίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ» (Εισηγήτρια: Σταθοπούλου Ελευθερία – Αρμόδιος Αντιδήμαρχος:
Χονδροματίδης Γεώργιος)
 ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση 2ης παρατάσεως της προθεσμίας του έργου: «ΠΡΟΤΥΠΟΣ
ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΔΟΥ ΔΙΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» (Εισηγήτρια:
Σταθοπούλου Ελευθερία – Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Χονδροματίδης Γεώργιος)
 ΘΕΜΑ 5ο: Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα υποβολής πρότασης για τη
χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό
Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο» της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης του Ε.Π. της Περιφέρειας Αττικής για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο
του Άξονα Προτεραιότητας 09 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΟΧΗΣ», του Ε.Π. «Αττική» 2014-2020 στο πλαίσιο συνεργασίας – σύμπραξης των
ΟΤΑ με ΜΚΟ ΚΟΙΝΣΕΠ ή ΚΟΙΠΣΕ (Πρόεδρος ΟΚΠΑ: Λάμπρου – Αρσένη Παρασκευή)
 ΘΕΜΑ 6ο: Προμήθεια & εγκατάσταση συσκευών αποδοχής χρεωστικών & πιστωτικών
καρτών (POS) (Εισηγήτρια: Χίου Ερασμία Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης
Κωνσταντίνος)
 ΘΕΜΑ 7ο: Υποβολή έκθεσης λήξης εκκαθάρισης κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου
Βριλησσίων (Εισηγήτρια: Χίου Ερασμία Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης
Κωνσταντίνος)
 ΘΕΜΑ 8ο:
Έγκριση υλοποίησης της δράσης: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ»,
Έγκριση της υπ’ αριθ. 64/2016 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου, που αφορά στην υλοποίηση της εν λόγω δράσης,
Έγκριση διενέργειας Ανοικτού, Διεθνούς, Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την
υλοποίησή της
(Εισηγητής: Μαρτιγόπουλος Τρύφων - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Χονδροματίδης
Γεώργιος)
 ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση υλοποίησης της εργασίας/υπηρεσίας: «ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» Προϋπολογισμού
δαπάνης (με Φ.Π.Α. 24%) ποσού 21.960,40 € (Εισηγητής: Μαρτιγόπουλος Τρύφων -
Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Χονδροματίδης Γεώργιος)
 ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση υλοποίησης της εργασίας/υπηρεσίας:«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ –
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» Προϋπολογισμού δαπάνης (με
Φ.Π.Α. 24%) ποσού 23.436,00 € (Εισηγητής: Μαρτιγόπουλος Τρύφων - Αρμόδιος
Αντιδήμαρχος: Χονδροματίδης Γεώργιος)
Συνημμένα: Εισηγήσεις επί των θεμάτων (πλην του 6ου )
Η παρούσα γνωστοποιείται στο Δήμαρχο και τα μέλη του Δ.Σ. και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του
Δήμου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΥΤΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1 Τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ
ΧΑΝΤΖΑΡΑ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ (ΚΩΣΤΑ) ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΑΛΕΞΙΟ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
ΠΟΛΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΑΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
ΛΥΤΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΕΓΚΟΛΦΟΠΟΥΛΟ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ (ΑΛΚΗ) ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΑΡΣΕΝΗ - ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) ΣΥΖ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΗ ΜΕΛΙΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΦΥΚΙΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΠΟΡΦΥΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΘΑΛΕΙΑ) ΣΥΖ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ) ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΣΙΜΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΣΥΖ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΪΛΛΗ ΙΣΜΗΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΤΖΙΛΙΓΚΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΤΣΟΥΤΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΒΕΡΡΟΙΟΠΟΥΛΟ ΜΙΧΑΛΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΗΛΙΑ ΟΡΕΣΤΗ ΤΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗ
ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΥ ΚΩΣΤΑ ΤΟΥ ΣΠΗΛΙΟΥ
ΦΑΡΑΚΛΑ ΚΩΣΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ
ΣΑΚΙΣΛΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΓΚΑΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΗΤΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
2 Κα Οικονομίδου Λένα (άμεση δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Δήμου)
3 Κο Πίππα Ιωάννη (για τήρηση πρακτικών)
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
1 Το Δήμαρχο Βριλησσίων Κ. Ξενοφώντα Μανιατογιάννη
2 Γραφείο Δημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βριλήσσια, 17/06/2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ:
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:
ΠΡΟΣ
Τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου
ΘΕΜΑ 1ο : Απόφαση για την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής
Έχοντες υπ’ όψιν :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α /87/7-6-2010) για την Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
2. Το άρθρο 2 Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 113/Β/2010)
στο οποίο προβλέπεται μία (1) θέση Δικηγόρου με έμμισθη εντολή.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 165 και 166 του Ν. 3584/2007 όπως έχουν τροποποιηθεί με τις
διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 24 του Ν. 3613/2007.
4. Τις διατάξεις της παρ. 20 του άρθρου 20 του άρθρου 9 του Ν. 4057/2012, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 1 του Ν.4325/2015 για την έκδοση απόφασης από την
επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 για την πλήρωση της ανωτέρω θέσης.
5. Το με αριθμό ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.2/10/24340-24.10.2012 έγγραφό του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με το οποίο γίνεται αποδεκτή η με αριθμό
23/2012 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους όπου οι Νομικοί Σύμβουλοι και
οι Δικηγόροι που προσλαμβάνονται στο δημόσιο τομέα, είτε σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 11 του Ν. 1649/1986 (ήδη άρθρο 43 Ν.4194/13), που αφορούν την πρόσληψη των
δικηγόρων, είτε σύμφωνα με τους Οργανισμούς των Υπηρεσιών και των νομικών προσώπων
που ανήκουν σ' αυτόν (τομέα), που αφορούν την πρόσληψη των νομικών συμβούλων, δεν
προσλαμβάνονται μέσω ΑΣΕΠ ή με διαδικασία ελεγχόμενη από το ΑΣΕΠ, δεν είναι
υπάλληλοι ή μισθωτοί και δεν υπηρετούν με σύμβαση εργασίας αλλά έμμισθης εντολής.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι προσλαμβανόμενοι στο δημόσιο νομικοί σύμβουλοι και
Δικηγόροι για την παροχή υπηρεσιών με σχέση έμμισθης εντολής, μη υπαγόμενοι στο μόνιμο
προσωπικό και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των
φορέων της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009, εξαιρούνται της εφαρμογής του άρθρου
11 του Ν. 3833/2010 και δεν εμπίπτουν στον περιορισμό των προσλήψεων και των διορισμών
ενώ δεν απαιτείται έκδοση απόφασης κατανομής για την ολοκλήρωση της πρόσληψής
τους. Ωστόσο επισημαίνεται ότι για την εκκίνηση της διαδικασίας απαιτείται έγκριση της
Επιτροπής της ΠΥΣ 33/06, όπως ισχύει (παρ 20ατου άρθρου ένατου του ν. 4057/2012).»
6. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου, καθώς δεν υπηρετεί δικηγόρος με έμμισθη εντολή και ο
Δήμος μας αναθέτει την εκπροσώπησή του και την παροχή γνωμοδοτήσεων σε
πληρεξούσιους δικηγόρους.
7. Τη βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
Τη πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου στο Δήμο μας με έμμισθη εντολή λόγω του ότι η αντίστοιχη
θέση, που αναφέρεται στον Οργανισμό μας, παραμένει κενή.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ ΜΑΝΙΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ:
ΓΡΑΦΕΙΟ:
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:
Βριλήσσια 30 /6 /2016
Προς:
Τον κ. Πρόεδρο τoυ Δημοτικού Συμβουλίου
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή στη δικτυακή βάση (site)
πληροφοριών της εταιρείας «Σ. Καραγιλάνης μον. Ε.Π.Ε.»
Σας γνωρίζουμε ότι, για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των υπηρεσιών του Δήμου, κρίνεται
σκόπιμη η εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή στη δικτυακή βάση (site) πληροφοριών της εταιρείας
«Σ. Καραγιλάνης μον. Ε.Π.Ε.», καθώς θα συντελέσει άμεσα στην εκπλήρωση των σκοπών του Δήμου
και στη λειτουργική του δραστηριότητα.
Συγκεκριμένα, η εν λόγω βάση δεδομένων περιλαμβάνει θέματα δομής, οργάνωσης, λειτουργίας
καθώς και το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Ο.Τ.Α. και των Νομικών τους Προσώπων. Παράλληλα
περιέχει αρθρογραφία, νομοθεσία, εγκυκλίους, υποδείγματα, σχετική νομολογία των Ελληνικών
Δικαστηρίων (Ελ. Συν., ΣτΕ, κτλ) και πολλά άλλα θέματα που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία
Ο.Τ.Α. και των Ν.Π.Δ.Δ. τους.
Η ηλεκτρονική βάση θα χρησιμοποιηθεί ως ένα γρήγορο και άμεσο υποστηρικτικό εργαλείο
ακολουθώντας τις επιταγές της νέας τεχνολογίας
Κάθε ενότητα της ιστοσελίδας αναπτύσσεται σε υποκατηγορίες. Σε κάθε υποκατηγορία υπάρχει
πλούσιο και δομημένο υλικό που σχετίζεται με θεσμικό πλαίσιο που διέπει την ενότητα, με ανάλυση
διατάξεων, βοηθητικό εκπαιδευτικό υλικό και σχετικές παρατηρήσεις από την αρμόδια επιστημονική
ομάδα. Επίσης σε αρκετά θέματα υπάρχουν αναλυτικά διαδικασίες υλοποίησης βήμα προς βήμα,
σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο και υποδείγματα όπου απαιτείται,
Παράλληλα, υπάρχουν εργαλεία για :
- τον υπολογισμό των ανταποδοτικών τελών ύδρευσης
- τον υπολογισμό των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και
- εργαλείο ελέγχου συμμόρφωσης του προϋπολογισμού βάσει των οδηγιών της εκάστοτε ΚΥΑ για την
κατάρτισή του.
Επίσης, οι συνδρομητές μπορούν να διατυπώνουν ερωτήματα μέσω της ιστοσελίδας, στα οποία η
Επιστημονική Ομάδα δίνει έγκυρες απαντήσεις, τεκμηριωμένες και με παραπομπές στο σχετικό
θεσμικό πλαίσιο. Επίσης ο συνδρομητής έχει τη δυνατότητα να δει αναρτημένες ερωτήσεις-
απαντήσεις που έχουν υποβληθεί από άλλους συνδρομητές του site ανά ενότητα και θεματολογία.
Την επιστημονική ευθύνη για τη λειτουργία της ιστοσελίδας, την επιμέλεια των θεμάτων και τη
διαχείριση των απαντήσεων στα ερωτήματα που τίθενται, έχει ομάδα ειδικών επιστημόνων.
Από τεχνικής απόψεως, τόσο η ιστοσελίδα όσο και τα εργαλεία της είναι συμβατά με όλους τους
τύπους φυλλομετρητών όλων των λειτουργικών συστημάτων- Internet Explorer, Mozilla, Google
Chrome Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari κ.ά.
Το κόστος της συνδρομής για ένα έτος στο οποίο συμπεριλαμβάνεται το δικαίωμα υποβολής τριάντα
(30) ερωτημάτων, θα ανέλθει στα 1.500 €. Για την αντιμετώπιση της δαπάνης έχει προβλεφθεί η
εγγραφή σχετικής επαρκούς πίστωσης στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2016 υπό Κ.Α.
00.6451 με τίτλο «Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα». Παράλληλα, με τη
διενέργεια της συγκεκριμένης δαπάνης,
Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης με την οποία το Δημοτικό Συμβούλιο να:
Εγκρίνει την εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή στη δικτυακή βάση (site) πληροφοριών της εταιρείας
«Σ. Καραγιλάνης μον. Ε.Π.Ε.» για αόριστο χρονικό διάστημα και σε κάθε περίπτωση μέχρι την
ανάκληση της παρούσας απόφασης.
Ο Δήμαρχος
Ξενοφών Μανιατογιάννης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βριλήσσια, 23/6/2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου:7886/28.6.2016
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Tεχνικών Υπηρεσιών
ΤΜΗΜΑ: Κτηριακής
Ανάπτυξης Πόλης
ΠΡΟΣ:
Το Δημοτικό Συμβούλιο
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση της παρατάσεως της προθεσμίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΚΤΗΡΙΩΝ»
Το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ», προϋπολογισμού 260.000,00€, πλέον
Φ.Π.Α. το ποσό των 59.800,00 €, ήτοι συνολικής δαπάνης 319.800,00€, εκτελείται με βάση την υπ’
αριθμ. 73/2014 μελέτη του έργου, που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
Μετά από:
α) Το υπ΄ αριθμ. πρωτοκόλλου 14709/10.09.2014 πρωτογενές αίτημα το οποίο καταχωρήθηκε στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 14REQ002284120.
β) Την υπ' αρίθμ. 200/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο
(Πρόγραμμα Διαύγεια) λαμβάνοντας ΑΔΑ: Ω59ΩΩ9Ρ-ΗΦ9 και καταχωρήθηκε στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ως έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος λαμβάνοντας
ΑΔΑΜ: 14REQ002339272, με την οποία ψηφίστηκε πίστωση ύψους 130.000,00€ σε βάρος του Κ.Α.
70.7331.01 για την εκτέλεση του έργου, για το έτος 2014.
γ) Την υπ’ αριθμ. 224/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο
(Πρόγραμμα Διαύγεια) λαμβάνοντας ΑΔΑ: Ω95ΤΩ9Ρ-9Τ1, που ενέκρινε τους όρους διακήρυξης του
διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»
δ) Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 17631/03.11.2014 διακήρυξη του διαγωνισμού η οποία καταχωρήθηκε στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 14PROC002388835.
ε) Την υπ’ αριθμ. 265/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο
(Πρόγραμμα Διαύγεια) λαμβάνοντας ΑΔΑ: Ω8Υ8Ω9Ρ-ΓΘΙ με την οποία, κατακυρώθηκε το
αποτέλεσμα της δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» στην εταιρεία «ΤΕΡΕΤΡΟΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗ Α.Ε.», με προϋπολογισμό
προσφοράς 98.493,17 € (συμπεριλαμβανομένων των Γ.Ε. και Ο.Ε.) ήτοι έκπτωση 55.00% επί των
τιμών της μελέτης του έργου.
στ) Την υπ’ αριθμ. 35/2015 Απόφαση η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια)
λαμβάνοντας ΑΔΑ: 6ΚΥΩΩ9Ρ-ΥΔΑ, με την οποία η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βριλησσίων,
ενέκρινε τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά που υπεβλήθησαν από την εταιρεία «ΤΕΡΕΤΡΟΝ
ΔΙΑΤΡΗΣΗ Α.Ε.», με το υπ’ αριθ. Πρωτ. 1107/02.02.2015 έγγραφό της σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 26 του Ν. 3669/2008, αφού διαπιστώθηκε ότι αυτά είναι έγκυρα και εν ισχύ.
ζ) Την υπ' αρίθμ. 58/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αναρτήθηκε στο
διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια) λαμβάνοντας ΑΔΑ: 7ΒΜΒΩ9Ρ-ΑΑΛ και καταχωρήθηκε στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 15REQ002631999, με
την οποία:
1. Εγκρίθηκε Πολυετής Υποχρέωση ύψους 143.498,15 € σε βάρος του Κ.Α. 70.7331.01, η οποία
περιλαμβάνει εκταμίευση ποσών ύψους:
 130.000,00 € για το έτος 2015 σε βάρος του Κ.Α. 70.7331.01 και
 13.498,15 € για το έτος 2016 σε βάρος του Κ.Α. 70.7331.01
2. Ψηφίστηκε πίστωση ύψους 130.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 70.7331.01 για το έτος 2015.
υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του έργου στις 21 Απριλίου 2015 και είναι ύψους 116.665,16 €
πλέον Φ.Π.Α. 23% του ποσού των 26.832,99 €, ήτοι συνολικής δαπάνης του έργου 143.498,15 €.
(Αριθμός Πρωτοκόλλου σύμβασης: 4195 / 21.4.2015 – ΑΔΑΜ 15SYMV002719469).
Η προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν δεκαπέντε (15) μήνες, ήτοι η περαίωση του έργου
τοποθετούνταν στις 21/7/2016.
Κατά την εκτέλεση του έργου, όμως, το έτος 2015 τιμολογήθηκαν εργασίες ύψους 24.765,80€,
άρα το υπολειπόμενο ανεκτέλεστο συμβατικό αντικείμενο για το έτος 2016 ανερχόταν στο ύψος των
118.732,35 €.
Για την αντιμετώπιση της δαπάνης, συντάχθηκε η προβλεπόμενη Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης
ύψους 118.732,35 €, η οποία εγκρίθηκε από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών και καταχωρήθηκε με
α/α 108 στο Μητρώο Δεσμεύσεων οικονομικού έτους 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.
113/2010, την εγκύκλιο 30/19664/20-4-2011 περί εφαρμογής των διατάξεων του Π.Δ. 113/10 στους
Δήμους και τα δημοτικά ΝΠΔΔ, που εκδόθηκε από κοινού από το ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. & το Υπ. Οικονομικών
και την 2/18993/ΔΠΔΣΜ/28-2-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΥΗ-Β03) εγκύκλιο του Υπ. Οικονομικών.
Με την υπ’αριθμ. 69/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ψηφίστηκε πίστωση ύψους
118.732,35 €, σε βάρος του Κ.Α. 70.7331.01 του προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος
2016 για την αντιμετώπιση της δαπάνης για την ολοκλήρωση της εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» για το έτος 2016.
Ο Ανάδοχος του έργου έχει καταθέσει μέχρι σήμερα 2 λογαριασμούς συνολικής δαπάνης 39.234,52€,
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη.
Παράταση της προθεσμίας του έργου
Ο ανάδοχος του έργου με την υπ’ αριθ. Πρωτοκόλλου: 7428/17.6.2016 αίτηση του, ζήτησε να
του χορηγηθεί παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά εκατόν πενήντα (150)
ημερολογιακές μέρες.
Στην αίτησή του αναφέρεται ότι η μη εκτέλεση του έργου εντός του συμβατικού χρονοδιαγράμματος δεν
οφείλεται σε υπαιτιότητα δική του αλλά σε παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα το χρόνο εργασιών.
Αναλυτικότερα, παραθέτουν τα παρακάτω στοιχεία:
1. «Κατά την περίοδο των εργασιών διαπιστώθηκε από κοινού με την Υπηρεσία σας η ανάγκη
αναβολής της φύτευσης των δέντρων λόγω καιρικών συνθηκών. Επειδή τα σχολεία είναι κλειστά
κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, θεωρούμε ότι ο Σεπτέμβρης είναι ο κατάλληλος μήνας για να
ποτίζονται τα δέντρα.
2. Λόγω συνεχούς λειτουργίας των σχολείων δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση εργασιών με τον σωστό
ρυθμό.
Μετά τα παραπάνω και λόγω του ότι οι μέχρι σήμερα καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε δική μας
υπαιτιότητα παρακαλούμε όπως εγκρίνετε παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης
εργασιών για τον πρώτο λόγο κατά 90 ημέρες και για τον δεύτερο επιπλέον 60 ημέρες
δηλαδή συνολικά κατά 150 ημέρες.»
Συνέπεια όλων των ανωτέρω, είναι ότι το έργο βρίσκεται αυτή την στιγμή στην φάση ολοκλήρωσης των
εργασιών, οι οποίες προβλέπεται και πρέπει να ολοκληρωθούν μέσα στο καλοκαίρι και θα
απομένουν για τον μήνα Σεπτέμβριο μόνο οι φυτεύσεις.
Για τους παραπάνω λόγους, η Τεχνική Υπηρεσία προτείνει την παράταση της προθεσμίας
περαίωσης του έργου κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές μέρες, δηλαδή μέχρι την 19η Οκτωβρίου
2016 σύμφωνα με το άρθρο 48, §8, του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας
κατασκευής Δημοσίων Έργων» .
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως προκαλέσετε Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
με την οποία να:
Εγκρίνεται:
η παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές
μέρες, δηλαδή μέχρι την 19η Οκτωβρίου 2016 σύμφωνα με το άρθρο 48, §8, του Ν.
3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων
Έργων», καθώς ο Ανάδοχος του έργου δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για την μετ’
εμποδίων πορεία των εργασιών και την καθυστέρηση στην ολοκλήρωση τους.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ ΜΑΝΙΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βριλήσσια, 30/5/2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου:
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Tεχνικών Υπηρεσιών
ΤΜΗΜΑ: Κτηριακής Ανάπτυξης
Πόλης
ΠΡΟΣ:
Το Δημοτικό Συμβούλιο
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση 2ης παρατάσεως της προθεσμίας του έργου: «ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΔΟΥ ΔΙΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» (Εισηγήτρια: Σταθοπούλου Ελευθερία
– Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Χονδροματίδης Γεώργιος)
Το έργο: «ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΔΟΥ ΔΙΟΣ ΔΗΜΟΥ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ», εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμ. 58/2014 μελέτη του έργου, που συντάχθηκε από
την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, προϋπολογισμού 1.880.000,00 € και Φ.Π.Α. 432.400,00 €, ήτοι
συνολικής δαπάνης 2.312.400,00 € Ευρώ.
Μετά από:
α) Το υπ΄ αριθμ. πρωτοκόλλου 14803/11.09.2014 πρωτογενές αίτημα, το οποίο καταχωρήθηκε στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 14REQ002294583.
β) Την υπ' αρίθμ. 199/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο
(Πρόγραμμα Διαύγεια) λαμβάνοντας ΑΔΑ: 7Θ1ΛΩ9Ρ-9ΦΣ και καταχωρήθηκε στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ως έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος λαμβάνοντας
ΑΔΑΜ: 14REQ002323979, με την οποία ψηφίστηκε πίστωση ύψους 2.312.400,00€ σε βάρος του
Κ.Α. 70.7341.02 για την εκτέλεση του έργου, για το έτος 2014.
γ) Την υπ’ αριθμ. 207/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο
(Πρόγραμμα Διαύγεια) λαμβάνοντας ΑΔΑ: ΩΕΤΨΩ9Ρ-ΥΘΜ, που ενέκρινε τους όρους διακήρυξης
του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΔΟΥ ΔΙΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ».
δ) Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 16478/13.10.2014 διακήρυξη του διαγωνισμού η οποία καταχωρήθηκε στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 14PROC002347009.
ε) Την υπ’ αριθμ. 246/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο
(Πρόγραμμα Διαύγεια) λαμβάνοντας ΑΔΑ: 7ΑΔΞΩ9Ρ-ΖΤΡ με την οποία, κατακυρώθηκε το
αποτέλεσμα της δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΠΡΟΤΥΠΟΣ
ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΔΟΥ ΔΙΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» στην εταιρεία
«ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ Α.Ε.», ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με
προϋπολογισμό προσφοράς 684.346,90 € (συμπεριλαμβανομένων των Γ.Ε. και Ο.Ε.), ήτοι έκπτωση
56.92% επί των τιμών της μελέτης του έργου.
στ) Την υπ’ αριθμ. 3/2015 Απόφαση η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια)
λαμβάνοντας ΑΔΑ: 6Η7ΙΩ9Ρ-ΜΧΩ, με την οποία η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βριλησσίων,
ενέκρινε τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά που υπεβλήθησαν από την εταιρεία «ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ
Α.Ε.», ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με το υπ’ αριθ. Πρωτ.
29/05.01.2015 έγγραφό της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 3669/2008, αφού
διαπιστώθηκε ότι αυτά είναι έγκυρα και εν ισχύ.
ζ) Την υπ' αρίθμ. 8/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο
(Πρόγραμμα Διαύγεια) λαμβάνοντας ΑΔΑ: ΩΘΠΓΩ9Ρ-1ΥΓ και καταχωρήθηκε στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 15REQ002567742, με την οποία
ψηφίστηκε πίστωση ύψους 996.077,75 € σε βάρος του Κ.Α. 70.7341.02 για την εκτέλεση του έργου:
«ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΔΟΥ ΔΙΟΣ» , για το έτος 2015,
υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του έργου στις 10 Φεβρουαρίου 2015 και είναι ύψους
809.819,31 € πλέον Φ.Π.Α. 23% του ποσού των 186.258,44 €, ήτοι συνολικής δαπάνης του έργου
996.077,75 €.
(Αριθμός Πρωτοκόλλου σύμβασης: 1551 / 10 .02. 2015 – ΑΔΑ: ΩΛΗΒΩ9Ρ-ΞΗΚ και ΑΔΑΜ
15SYMV002576228 2015-02-13).
Η προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν εννέα (9) μήνες, ήτοι η περαίωση του έργου
τοποθετούνταν στις 10/11/2015.
1η Παράταση της προθεσμίας του έργου
Ο ανάδοχος του έργου με την υπ’ αριθ. Πρωτοκόλλου: 12798/29.09.2015 αίτηση του, ζήτησε να
του χορηγηθεί παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά διακόσιες (200) ημερολογιακές
μέρες.
Η μη εκτέλεση του έργου εντός του συμβατικού χρονοδιαγράμματος δεν οφειλόταν σε υπαιτιότητα δική
του αλλά
1. στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν κατά τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο
2015 στην περιοχή, αλλά και σε όλη την χώρα και
2. στις ειδικές καταστάσεις ανωτέρας βίας που επικράτησαν στην χώρα από 28.6.2015 έως και την
μερική άρση αυτών. Έτσι, ενώ το έργο συνεχιζόταν με ταχείς ρυθμούς και είχαν κατατεθεί δύο
λογαριασμοί μέχρι τις αρχές του Ιουνίου, συνολικού ποσού 78.597,00€, ο ανάδοχος έμεινε
απλήρωτος, οι εταιρείες που σχετίζονται με την εκτέλεση έργων δεν μπορούσαν να
προμηθευτούν και να μας προμηθεύσουν τα απαραίτητα υλικά, ούτε καν να κινήσουν τα
μεταφορικά τους οχήματα, με αποτέλεσμα στις 4.8.2015 να μας καταθέσει ο ανάδοχος «ειδική
δήλωση διακοπής εργασιών».
Οι λόγοι που οδήγησαν στην διακοπή εργασιών, χωρίς καμιά υπαιτιότητα του Δήμου ή του Αναδόχου
του έργου άρθηκαν στις 5.10.2015, οπότε το έργο ξεκίνησε και πάλι.
Με την υπ’ αρίθμ. 174/ 2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αναρτήθηκε στο
διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια) λαμβάνοντας ΑΔΑ: ΩΑΦ1Ω9Ρ-ΑΞΛ, εγκρίθηκε η παράταση της
προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά διακόσιες (200) ημερολογιακές μέρες, δηλαδή μέχρι την
28η Μαϊου 2016 σύμφωνα με το άρθρο 48, §8, του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της
νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων», καθώς ο Ανάδοχος του έργου δεν ευθυνόταν σε καμία
περίπτωση για την μετ’ εμποδίων πορεία των εργασιών και την καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του
Παιδικού Σταθμού, οπότε το έργο συνεχίστηκε .
Κατά την εκτέλεση του έργου το έτος 2015 τιμολογήθηκαν εργασίες ύψους 238.097,27€, άρα το
υπολειπόμενο ανεκτέλεστο συμβατικό αντικείμενο ανέρχεται στο ύψος των 757.980,48 €.
Η δαπάνη για την υλοποίηση του ανεκτέλεστου συμβατικού αντικειμένου της ανωτέρω σύμβασης, θα
βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικον. έτους 2016, και συγκεκριμένα την πίστωση υπό Κ.Α.
60.7341.01 με τίτλο «ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΔΟΥ ΔΙΟΣ ΔΗΜΟΥ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ», με το ποσό των 757.980,48 Ευρώ.
Σύμφωνα δε, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 70041/13.4.2016 έγγραφο του Τμήματος Εφαρμογής
Προγραμμάτων και ΄Εργων, της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, της Γενικής Δ/νσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Υποδομών, της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, το έργο
«ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΔΟΥ ΔΙΟΣ» είναι ενταγμένο στη ΣΑΕΠ
085/8 της Περιφέρειας Αττικής με κωδικό Π.Δ.Ε. 2013ΕΠ08580049 και το ποσό που εκκρεμεί
προς πληρωμή θα πληρωθεί με την ίδια διαδικασία που ακολουθήθηκε έως τα τέλη του 2015.
Με την υπ' αρίθμ. 68/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο
(Πρόγραμμα Διαύγεια) λαμβάνοντας ΑΔΑ: 7Δ14Ω9Ρ-ΧΑ7 και καταχωρήθηκε στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 16REQ004383472, ψηφίστηκε
πίστωση ύψους 757.980,48€ σε βάρος του Κ.Α. 60.7341.01 για την εκτέλεση του έργου, για το έτος
2016.
2η Παράταση της προθεσμίας του έργου
Ο ανάδοχος του έργου με την υπ’ αριθ. Πρωτοκόλλου: 4434/20.04.2016 αίτηση του, ζήτησε να
του χορηγηθεί εκ νέου παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση κατά εκατόν
πενήντα (150) ημερολογιακές μέρες, δηλαδή μέχρι τις 25 Οκτωβρίου 2016.
Οι εργασίες εκτέλεσης και ολοκλήρωσης του έργου βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.
Όμως, όπως αναφέρεται στην αίτηση του Αναδόχου, κατά την εκτέλεση των εργασιών σκυροδέτησης
του κτιρίου αλλά και των τοιχείων περίφραξης του περιβάλλοντος χώρου, υπήρξαν παρά πολύ
σημαντικές καθυστερήσεις λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που επικράτησαν κατά τους
χειμερινούς μήνες Νοέμβριο 2015 έως και Ιανουάριο 2016 στην περιοχή του έργου, όπου οι καιρικές
συνθήκες υπήρξαν πέραν του συνήθους δυσχερείς στην περιοχή, όπως και σε όλη την Ελλάδα, με
αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η εκτέλεση εργασιών σκυροδέτησης, καθώς και η απρόσκοπτη
εκτέλεση των υπολοίπων προβλεπόμενων εργασιών.
Επίσης, από την αρχή του μήνα Φεβρουαρίου 2016 έως και τα μέσα Μαρτίου 2016, υπήρχαν
εκτεταμένες αγροτικές κινητοποιήσεις σε όλη την επικράτεια και ιδίως στους οδικούς άξονες που
οδηγούν στην Περιφέρεια Πρωτευούσης. Αποτέλεσμα αυτού ήταν η μη απρόσκοπτη προσέγγιση των
υλικών στον τόπο του έργου με αποτέλεσμα την διαρκή καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών,
χωρίς καμία υπαιτιότητα του Αναδόχου.
Επιπλέον, επισημαίνουμε ότι κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο, οι συνθήκες της εγχώριας αγοράς έχουν
γίνει εξαιρετικά δύσκολες για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και οι όροι λειτουργίας της
(προπληρωμή υλικών, κλπ.) τις έχουν οδηγήσει σε εξαιρετικά δυσχερή θέση, καθώς τα νέα δεδομένα
της αγοράς, που προέκυψαν μετά την ανάληψη του έργου, οδήγησαν σε αναγκαστικά αργούς
ρυθμούς εκτέλεσης των εργασιών.
Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι επίσημα η Περιφέρεια Αττικής ενημέρωσε για την συνέχεια της
χρηματοδότησης του έργου με το υπ’ αριθμ. 70041/13.4.2016 έγγραφό της, οπότε στις 11.5.2016
πάρθηκε και η σχετική Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την σχετική έγκριση πίστωσης
(Α.Ο.Ε. 68/2016).
Συνέπεια όλων των ανωτέρω, είναι στο έργο σήμερα να έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί οι εργασίες
θεμελίωσης και σκυροδέτησης του φέροντος οργανισμού, να είναι σε εξέλιξη οι εργασίες
σκυροδέτησης τοιχείων περίφραξης περιβάλλοντος χώρου, τοιχοδομών κτιρίου, τοποθέτησης κασσών
και ψευτοκασσών, μαρμαρικών, κλπ, ενώ βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι εργασίες τοποθέτησης των
απαραίτητων σωληνώσεων Η/Μ εργασιών και τοποθέτησης κουφωμάτων αλουμινίων, επιστρώσεων
δαπέδων, κλπ.
Για τους παραπάνω λόγους η Τεχνική Υπηρεσία προτείνει την παράταση της προθεσμίας
περαίωσης του έργου με αναθεώρηση κατά εκατόν πενήντα(150) ημερολογιακές μέρες, δηλαδή
μέχρι την 25η Οκτωβρίου 2016 σύμφωνα με το άρθρο 48, §8, του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της
κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων».
Να σημειωθεί ότι η παράταση του έργου έχει εγκριθεί από την Περιφέρεια Αττικής και
συγκεκριμένα από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος σύμφωνα με το
υπ’ αρ. πρωτ. 2455/01-07-2016 έγγραφό τους.
Κατόπιν των ανωτέρω,
Παρακαλούμε όπως προκαλέσετε Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
με την οποία να:
Εγκρίνεται:
η παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΔΟΥ ΔΙΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» με αναθεώρηση κατά εκατόν πενήντα(150)
ημερολογιακές μέρες, δηλαδή μέχρι την 25η Οκτωβρίου 2016 σύμφωνα με το άρθρο 48, §8, του Ν.
3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων», καθώς ο
Ανάδοχος του έργου δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για την μετ’ εμποδίων πορεία των εργασιών
και την καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του Παιδικού Σταθμού.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ ΜΑΝΙΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ:
ΓΡΑΦΕΙΟ:
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:
Βριλήσσια 8 /7 /2016
Προς :
Τον κ. Πρόεδρο τoυ Δημοτικού Συμβουλίου
ΘΕΜΑ 7ο: Υποβολή « έκθεσης λήξης εκκαθάρισης κοινωφελούς επιχείρησης του
Δήμου Βριλησσίων »
Σας υποβάλλουμε την έκθεσης λήξης εκκαθάρισης κοινωφελούς επιχείρησης του
Δήμου Βριλησσίων που υποβλήθηκε από τον κο Στέφανο Ι. Κλιάφα Α.Μ ΣΟΕΛ 10891,
ορκωτό ελεγκτή λογιστή της εταιρίας tms, με αριθμ. πρωτ. 7471/21/6/2016
και παρακαλούμε για λήψη απόφασης περί αποδοχής της από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Ο Δήμαρχος
Ξενοφών Μανιατογιάννης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βριλήσσια, 6 Ιουλίου 2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΛΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ:
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:
Προς :
το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΘΕΜΑ 8ο
Έγκριση υλοποίησης της δράσης: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ»,
Έγκριση της υπ’ αριθ. 64/2016 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που
αφορά στην υλοποίηση της εν λόγω δράσης,
Έγκριση διενέργειας Ανοικτού, Διεθνούς, Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την υλοποίησή της
ΕΙΣΑΓΩΓΗ:
Στα πλαίσια της πανευρωπαϊκής προσπάθειας για την αειφόρο ανάπτυξη και την μείωση των
εκπομπών του παραγόμενου CO₂ (και την συνακόλουθη μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας στις
κάθε μορφής δημοτικές δράσεις), ο Δήμος Βριλησσίων συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
”ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ – ENERGY FOR MAYORS”. Την άνοιξη του 2013 ολοκληρώθηκε η
διαδικασία κατάρτισης, δημόσιας διαβούλευσης και οριστικής έγκρισης από το Δημοτικό Συμβούλιο
του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια 2010-2020. Το Σχέδιο αυτό εγκρίθηκε από το Δημοτικό
Συμβούλιο Βριλησσίων, στις 10 Ιουνίου 2013 με την υπ’ αριθ. 80/2013 Απόφασή του. Σε αυτό,
περιλαμβάνονται όλες οι δημοτικές πρωτοβουλίες που προβλέπεται να αναπτύξει ο Δήμος με στόχο
την μείωση της εκπομπής του παραγόμενου CO₂ κατά 20% έως το 2020. Έτσι, μεταξύ άλλων, στο εν
λόγω Σχέδιο Δράσης προβλέπονται δράσεις στον τομέα του Δημοτικού Οδοφωτισμού (Μέτρο 3.6.
«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΕΩΣ ΤΟ 2020), με
στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και την μείωση των ποσοτήτων εκπομπών αερίων ρύπων και
CO₂.
Ίσως ο σημαντικότερος δημοτικός τομέας κατανάλωσης ενέργειας (και ταυτόχρονης παραγωγής CO₂)
είναι αυτός του δημοτικού οδοφωτισμού, δηλαδή του φωτισμού του δημοσίου χώρου της πόλης, με
ετήσια κατανάλωση (κατά το έτος αναφοράς 2010) 2.069.131 kWh.
Εξ άλλου, ο Δήμος Βριλησσίων έχει, σύμφωνα με τον Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (ΔΚΚ) (N.
3463/2006, όπως ισχύει), μεταξύ άλλων, αρμοδιότητες που αφορούν στους τομείς:
o Ανάπτυξης, στις οποίες περιλαμβάνεται ιδίως, μεταξύ άλλων, «…. η επέκταση ηλεκτρικών
δικτύων …… για την τόνωση της ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας» (άρθρ. 75 Ι (α) 3 ΔΚΚ),
o Ποιότητας Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων, στις οποίες περιλαμβάνεται ιδίως,
μεταξύ άλλων «Η εξασφάλιση και διαρκής βελτίωση των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών στις
πόλεις και τα χωριά, όπως η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση ….. έργων ηλεκτροφωτισμού
των κοινόχρηστων χώρων …..» (άρθρ. 75 Ι (γ) 1 ΔΚΚ), «Η μέριμνα και λήψη μέτρων για την
προστασία και αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισμών» (άρθρ. 75 Ι (γ) 12
ΔΚΚ), «Η μέριμνα και λήψη μέτρων για την απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοινόχρηστους
χώρους» (άρθρ. 75 Ι (γ) 13 ΔΚΚ).
Γενικά ορίζεται ότι οι δημοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα
με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη
συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ:
Στα πλαίσια αυτά ο Δήμος Βριλησσίων, διά της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών που έχει συντάξει
σχετικά την υπ’ αριθ. 64/2016 μελέτη, προτίθεται να προβεί στην υλοποίηση της δράσης
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΥΤΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ»,, συνολική εκτιμώμενης δαπάνης (κατά μέγιστον) ποσού
2.777.600 € (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%).
Η αναβάθμιση του συστήματος φωτισμού του δημοσίου χώρου περιλαμβάνει:
Α) Τον βασικό σχεδιασμό ενός συστήματος φωτισμού του δημοσίου χώρου του Δήμου Βριλησσίων, το
οποίο χρησιμοποιώντας νέα σύγχρονα φωτιστικά σώματα και λαμπτήρες αυξημένης ενεργειακής
απόδοσης, σε συνδυασμό με συστήματα ενεργειακής διαχείρισης και προληπτικής συντήρησης,
εξασφαλίζει εξοικονόμηση ενέργειας τουλάχιστον 60% και διάρκεια ζωής 20 έτη.
Β) Την προμήθεια και εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία συστήματος προληπτικής
συντήρησης του συστήματος φωτισμού του δημοσίου χώρου.
Γ) Την προμήθεια και εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία συστήματος ελέγχου του
συστήματος φωτισμού του δημοσίου χώρου.
Δ) Την προμήθεια και εγκατάσταση των κατάλληλων φωτιστικών και λαμπτήρων τεχνολογίας υψηλής
ενεργειακής απόδοσης, για την αντικατάσταση των υφιστάμενων.
Ε) Την προμήθεια του αναγκαίου λογισμικού (software) και εξοπλισμού (hardware) για την
λειτουργία του συστήματος προληπτικής συντήρησης μέσω Η/Υ, καθώς και μέσω καταλλήλου
συστήματος διαχείρισης γεωγραφικών πληροφοριών (G.I.S.).
ΣΤ) Την λειτουργία και συντήρηση του συστήματος φωτισμού δημοσίου χώρου για χρονικό διάστημα
πέντε (5) ετών, εντός των οποίων ανάδοχος θα αναβαθμίσει αυτό, με δυνατότητα παράτασης για
ακόμη πέντε (5) έτη, κατά τα οποία ο ανάδοχος θα έχει την αποκλειστική ευθύνη της διαχείρισης
του ολοκληρωμένου συστήματος.
Είναι αποδεκτή η πρόταση από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποψηφίους αναδόχους,
οποιασδήποτε τεχνολογίας φωτιστικών / λαμπτήρων, υπό την προϋπόθεση ότι μπορούν να
εξασφαλίσουν την ζητούμενη εξοικονόμηση ενέργειας (60% κατ’ ελάχιστο). Η δράση αυτή εκτιμάται ότι
θα επιφέρει μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας στον τομέα αυτό τουλάχιστον κατά 60%.
Πρόκειται για έργο υψίστης προτεραιότητας και ολοκληρωμένης παρέμβασης, αφού αφορά σε όλους
του κατοίκους και επισκέπτες του Δήμου και αποφέρει πολλαπλά οφέλη, όπως βελτίωση –
αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού, σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας, αισθητική και ποιοτική
αναβάθμιση του Δήμου Βριλησσίων, μείωση του αποτυπώματος διοξειδίου του άνθρακα (CO₂),
ενίσχυση της ασφάλειας κ.α.
Παρά το γεγονός της τεράστιας ωφέλειας του Δήμου από την μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής
ενέργειας με την αλλαγή των υπαρχόντων φωτιστικών σωμάτων με νέα, σύγχρονης τεχνολογίας και
πολύ χαμηλότερης κατανάλωσης ενέργειας, ο Δήμος Βριλησσίων σήμερα αδυνατεί να χρηματοδοτήσει
από ίδιους πόρους αυτήν την δράση, λόγω του μεγάλου προϋπολογισμού αυτής. Παράλληλα εξ αιτίας
των δυσμενών οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στην χώρα μας, είναι αδύνατη ουσιαστικά η
χρηματοδότηση του έργου από τον Τραπεζικό Τομέα με την λήψη σχετικού δανείου.
Για τους λόγους αυτούς, ο Δήμος Βριλησσίων επιλέγει την διενέργεια ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου για την παροχή της περιγραφόμενης σε αυτήν την μελέτη
υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος, πέραν της τεχνογνωσίας που πρέπει να διαθέτει στον φωτισμό του
δημοσίου χώρου της πόλης, πρέπει να δύναται να επενδύσει στην υλοποίηση του συνολικού έργου,
δηλαδή στην προμήθεια και εγκατάσταση νέων σύγχρονων φωτιστικών σωμάτων με λαμπτήρες
χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης (με εξοικονόμηση ενέργειας περισσότερο από 60%). Επίσης να
επενδύσει στην προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων τηλεματικής για τον έλεγχο της λειτουργίας,
καθώς και της προληπτικής συντήρησης, αλλά και της διαχείρισης, του συστήματος φωτισμού του
δημοσίου χώρου της πόλης, με ίδιους πόρους και να αποπληρωθεί η συνολική δαπάνη από την
μείωση της σχετικής δαπάνης (που αφορά στον φωτισμό του δημοσίου χώρου της πόλης), εξ αιτίας
της εγκατάστασης των νέων φωτιστικών σωμάτων και της πολύ χαμηλότερης κατανάλωσης
ηλεκτρικής ενέργειας.
Ως ελαχίστη διάρκεια της σύμβασης ορίζεται η πενταετία, με δικαίωμα του Δήμου να επεκτείνει
αυτήν για ακόμη μία πενταετία, με αντικείμενο την διαχείριση, λειτουργία και συντήρηση του
συστήματος.
Η Συνολική αμοιβή του Αναδόχου αντιστοιχεί στον αριθμό και τύπο φωτιστικών και λαμπτήρων,
καθώς και στον λοιπό εξοπλισμό, καθώς και στις επί μέρους παρεχόμενες υπηρεσίες, που
περιγράφονται στην 64/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Εάν, για λόγους
ανεξάρτητους του Αναδόχου (όπως επέκταση του υπάρχοντος συστήματος, αυξομείωση του
ζητούμενου επιπέδου φωτισμού, ανάγκη προσαρμογή σε πρότυπα οδοφωτισμού), ο αριθμός ή/και ο
τύπος των φωτιστικών και λαμπτήρων και του λοιπού εξοπλισμού που τελικά θα αντικατασταθούν,
καθώς και οι επί μέρους παρεχόμενες υπηρεσίες, διαφοροποιηθούν από τα περιγραφόμενα στην εν
λόγω μελέτη, και πάντοτε κατόπιν εγκρίσεων του Δήμου (Δικαίωμα Προαίρεσης), η τελική αμοιβή του
Αναδόχου θα αναπροσαρμόζεται, με την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης από τον Δήμο
Βριλησσίων. Ομοίως, με άσκηση του Δικαιώματος Προαίρεσης, δύναται ο Δήμος, ύστερα από
απόφαση του αρμοδίου οργάνου (Δημοτικό Συμβούλιο Βριλησσίων), να ζητήσει από τον Ανάδοχο την
παράταση της σύμβασης, διαρκείας πέντε (5) ετών, για πέντε (5) επί πλέον έτη, με αντικείμενο την
συντήρηση και διαχείριση του συστήματος φωτισμού του δημοσίου χώρου του Δήμου, με
αποκλειστικές δαπάνες του αναδόχου, με αντίστοιχο τίμημα που προσδιορίζεται στο Τιμολόγιο της
παρούσας μελέτης.
Αμέσως με την εγκατάσταση κάθε ομάδας νέων σύγχρονων φωτιστικών σωμάτων με λαμπτήρες
υψηλής ενεργειακής απόδοσης, θα ξεκινήσει η αντίστοιχη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής
ενέργειας και η μείωση της αντίστοιχης δαπάνης αυτής, που μέχρι σήμερα παρακρατείται από την
Δ.Ε.Η. κατά την απόδοση των δημοτικών τελών και των τελών δημοτικού φωτισμού, που εισπράττει
κάθε δίμηνο για λογαριασμό του Δήμου. Με την πάροδο του χρόνου και με την συμπλήρωση των
πρώτων 24 μηνών (που υποχρεούται ο Ανάδοχος να έχει εγκαταστήσει όλον τον προβλεπόμενο
εξοπλισμό), από την έναρξη της υλοποίησης της σύμβασης, η εξοικονομούμενη ενέργεια (και η
συνακόλουθη μείωση της αντίστοιχης δαπάνης) θα ξεπεράσει το 60% της σημερινής. Ο Ανάδοχος θα
πληρώνεται ανά δίμηνο, βάσει της τεκμαρτής εξοικονομούμενης ενέργειας από την εγκατάσταση των
νέων φωτιστικών σωμάτων κατά το διανυθέν δίμηνο. Μάλιστα δε, θα του αποδίδεται το 90% αυτής
της μείωσης της σχετικής δαπάνης, ωφελουμένου του Δήμου του απομένοντος 10% της δαπάνης.
Με τον τρόπο αυτό, εντός του συμβατικού χρόνου (πενταετία), ο Ανάδοχος θα εισπράξει το ποσόν
που έχει προσφέρει με την προσφορά του ως μειοδότης στον σχετικό διαγωνισμό, σύμφωνα με το
Τιμολόγιο και τον Προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης. Οποτεδήποτε εντός της πενταετίας, οι
εισπράξεις του Αναδόχου (από την εξοικονόμηση ενέργειας, παρακρατουμένου του 10% αυτών από
τον Δήμο) φθάσουν το ποσόν της προσφοράς του, η περαιτέρω μείωση της δαπάνης για τον φωτισμό
του δημοσίου χώρου της πόλης ωφελεί καθ’ ολοκληρία τον Δήμο.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, κάθε χρόνο πλέον (και για τα επόμενα 5 ή 10 έτη), η εγγραφόμενη στον
Προϋπολογισμό του Δήμου δαπάνη για την πληρωμή της καταναλισκόμενης ενέργειας για το σύστημα
του φωτισμού του δημοσίου χώρου της πόλης, θα βαίνει μειούμενη, ενώ αντίστοιχα θα εγγράφεται σε
νέο κωδικό του Προϋπολογισμού η προκύπτουσα διαφορά, ως δαπάνη για την πληρωμή του
Αναδόχου της υπηρεσίας αναβάθμισης του συστήματος. Η δαπάνη αυτή θα είναι βεβαίως μειωμένη
κατά 10%, όση η ωφέλεια του Δήμου κατά τα πέντε πρώτα έτη λειτουργίας του συστήματος. Μετά την
πενταετία (σε περίπτωση έγκρισης παράτασης της παρεχόμενης υπηρεσίας, με αντικείμενο
αποκλειστικά πλέον την διαχείριση, συντήρηση και λειτουργία του συστήματος για πέντε επί πλέον
έτη), η δαπάνη αυτή θα είναι περιορισμένη και σταθερή πλέον, στα επίπεδα του 40% περίπου της
σημερινής.
Κατά την πρώτη διετία ο προσδιορισμός της εξοικονόμησης ενέργειας θα γίνεται με τεκμαρτό
υπολογισμό, βάσει της διαφορά ισχύος των παλαιών και νέων λαμπτήρων. Θα τηρείται καθημερινό
ημερολόγιο εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία κάθε παρτίδας νέων φωτιστικών σωμάτων με
λαμπτήρες χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, για τον ακριβή προσδιορισμό της ανά δίμηνο
εξοικονομούμενης ενέργειας. Εντός αυτής της διετίας που υποχρεούται ο Ανάδοχος να εγκαταστήσει
τον νέο εξοπλισμό και αναβαθμίσει πλήρως το υπάρχον σύστημα φωτισμού, θα τοποθετηθούν και οι
προβλεπόμενοι μετρητές κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας του συστήματος, οπότε πλέον
παράλληλα με τον τεκμαρτό τρόπο υπολογισμού της εξοικονόμησης ενέργειας θα υπάρχουν οι
αντικειμενικές μετρήσεις από τους πιστοποιημένους μετρητές. Το χρονικό αυτό διάστημα είναι αρκετό
ούτως ώστε και η Δ.Ε.Η. προσαρμόσει το σύστημά της στις απαιτήσεις του Δήμου για ανά δίμηνο
πλέον διενέργεια της καταγραφής των ενδείξεων των μετρητών της.
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ):
Η εκτιμώμενη κατά ανώτατο όριο προϋπολογιζόμενη δαπάνη (προϋπολογισμός) για την παροχή της
υπηρεσίας «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» (για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών, πλέον πέντε
(5) επί πλέον ετών σε περίπτωση παράτασης της αρχικής σύμβασης), ανέρχεται στο ποσόν των δύο
εκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων (2.777.600,00 €) ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%). Η δαπάνη αυτή αναλύεται ως ακολούθως:
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΔΑΠΑΝΗ
Φ.Π.Α. (24 %)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ
ΦΠΑ 24%
ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (Για χρονικό
διάστημα 5 ετών)
1.685.000,00 € 404.400,00 € 2.089.400,00 €
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 230.000,00 € 55.200,00 € 285.200,00 €
ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (Για χρονικό
διάστημα 5 ετών)
1.915.000,00 € 459.600,00 € 2.374.600,00 €
ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
(ΠΑΡΑΤΑΣΗ 5 ΕΤΩΝ)
325.000,00 € 78.000,00 € 403.000,00 €
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (5 + 5 ΕΤΗ)
ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ
2.240.000,00 € 537.600,00 € 2.777.600,00 €
Η εν λόγω δαπάνη προβλέπεται ως πολυετής. Θα βαρύνει τους Προϋπολογισμούς του Δήμου
Βριλησσίων για τα επόμενα πέντε (5) οικονομικά έτη (πενταετής σύμβαση), ήτοι, 2016, 2017, 2018,
2019, 2020 και 2021. Προβλέπεται η δυνατότητα παράταση της σύμβασης για πέντε (5) επί πλέον
έτη, για την διαχείριση του συστήματος, ήτοι για τα έτη 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 και 2026. Για
τον σκοπό αυτό θα προβλεφθεί στους Προϋπολογισμούς του Δήμου (έως το έτος 2026) σχετική
πίστωση υπό τον τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ», με σχετικό Κωδικό Αριθμό (Κ.Α.). Λόγω των
μακρών διαδικασιών για την ανάδειξη Αναδόχου, για την οικονομική χρήση του 2016 δεν προβλέπεται
η εκταμίευση ποσού μεγαλύτερου των 20.000 €.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
Η υλοποίηση της περιγραφόμενης υπηρεσίας χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου
Βριλησσίων, από τα ανταποδοτικά τέλη Καθαριότητας και Δημοτικού Φωτισμού. Ουσιαστικά η
υλοποίηση της υπηρεσίας χρηματοδοτείται από την μείωση της ετησίας δαπάνης οδοφωτισμού
(φωτισμού του δημοσίου χώρου της πόλης), εξ αιτίας της εγκατάστασης των νέων φωτιστικών
σωμάτων και της πολύ χαμηλότερης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.
Η εν λόγω παροχή υπηρεσίας θα υλοποιηθεί με ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ,
με συμπλήρωση τιμολογίου, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνικής και οικονομικής απόψεως προσφορά για
την ανάδειξη αναδόχου, για την παροχή της υπηρεσίας «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ», για
ΠΕΝΤΕ (5) έτη από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης για ΠΕΝΤΕ (5) επιπλέον
έτη.

ΩΦΕΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Πρόδηλες είναι οι ωφέλειες από την υλοποίηση αυτής της δράσης. Ο Δήμος Βριλησσίων, τα επόμενα
δέκα (10) έτη, ουσιαστικά χωρίς να προβεί σε καμία άλλη ενέργεια (επένδυση), θα αποκτήσει (εντός
των πρώτων 24 μηνών, μεγίστου χρόνου εντός του οποίου υποχρεούται ο Ανάδοχος να αναβαθμίσει
το σύστημα φωτισμού του δημοσίου χώρου με την εγκατάσταση όλου του προβλεπόμενου
εξοπλισμού), ένα σύγχρονο σύστημα φωτισμού του δημοσίου χώρου του, με φωτιστικά σώματα νέας
τεχνολογίας (π.χ. LED), επί πλέον σύγχρονο σύστημα διαχείρισης του συστήματος αυτού, βασιζόμενο
στην τηλεματική. Παράλληλα, η διαχείριση της ορθής λειτουργίας και ελέγχου του συστήματος θα είναι
αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου, ενώ η αντίστοιχη υπηρεσία του Δήμου θα αναβαθμισθεί, στον
ρόλο του ελεγκτή της ορθής εφαρμογής των όρων της σύμβασης και της άμεσης ανταπόκρισης του
αναδόχου στις υποχρεώσεις που θα απορρέουν από αυτήν. Πέραν αυτών, ο Δήμος Βριλησσίων θα
δύναται να προσφέρει στον τομέα αυτόν αναβαθμισμένη εξυπηρέτηση των πολιτών και άμεση
ανταπόκριση στα αιτήματά τους για την αποκατάσταση κάθε εμφανιζόμενης βλάβης (προβλήματα που
ούτως ή άλλως θα είναι πλέον περιορισμένα). Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την σύγχρονη τεχνολογία στον
οδοφωτισμό (π.χ. LED) εκτιμάται ότι η διάρκεια ζωής του συστήματος θα υπερβαίνει τα είκοσι (20) έτη.
Κατά συνέπεια, η εξ αιτίας της σημαντικής εξοικονόμησης ενέργειας (και μείωσης της δαπάνης για τον
φωτισμό του δημοσίου χώρου) ωφέλεια, θα αποδεσμεύσει σημαντικούς πόρους για την επένδυσή
τους σε άλλους τομείς των αρμοδιοτήτων του Δήμου.
Πέραν της οικονομικής αυτής ωφέλειας, υπάρχουν πολλαπλά ακόμη οφέλη εξ αιτίας της καλύτερης
παρεχόμενης ποιότητας φωτισμού (νέα φωτιστικά σώματα, χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας και
μεγάλης διάρκειας ζωής). Παράλληλα οι παρεχόμενες υπηρεσίες καθ’ όσον αφορά στην συντήρηση
του συστήματος και την διαχείριση αυτού, θα είναι σε πολύ υψηλότερο επίπεδο από το σημερινό, που
βαίνει μειούμενο εξ αιτίας της οικονομικής κρίσης που μαστίζει τα δημόσια οικονομικά και της
επακόλουθης αδυναμίας του Δήμου να επενδύσει τόσο σε επί πλέον μόνιμο προσωπικό, όσο και σε
υποδομές στον τομέα αυτό.
Τέλος, η αξιοποίηση της δημιουργούμενης υποδομής θα αποτελέσει αφορμή για την ανάπτυξη στην
πόλη νέων υποδομών και εφαρμογών «Έξυπνης Πόλης» (Smart City), σύμφωνα με τα νέα πρότυπα
που θέτει η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας της πληροφορικής.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο όπως λάβει σχετική Απόφαση με την
οποία να:
1. Εγκρίνει την υλοποίηση της δράσης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ», συνολικού
προϋπολογισμού δαπάνης 2.777.600 € (συμπεριλαμβανομένου του αντιστοίχου Φ.Π.Α.),
2. Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 64/2016 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου,
που αφορά στην υλοποίηση της εν λόγω δράσης,
3. Εγκρίνει την διενέργεια Ανοικτού, Διεθνούς, Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την
υλοποίησή της.
Ο Δήμαρχος
Ξενοφών Μανιατογιάννης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βριλήσσια, 6 Ιουλίου 2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΛΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ:
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:
Προς :
το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση υλοποίησης της εργασίας/υπηρεσίας: «ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» Προϋπολογισμού δαπάνης (με
Φ.Π.Α. 24%) ποσού 21.960,40 €.
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθ. 47/2016 Απόφασή του (ΑΔΑ: 6ΚΙΧΩ9Ρ-5ΕΟ), αποφάσισε την
«Έγκριση της υπ’ αριθ. 23/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου που αφορά
στην υλοποίηση της εργασίας/υπηρεσίας «ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ», προϋπολογισμού 17.870,00 €, πλέον Φ.Π.Α. του ποσού
των 4.110,10 €, ήτοι συνολικής δαπάνης ποσού 21.980,10 €.», καθώς και την υλοποίηση αυτής, με
χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής, βάσει της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης που θα
συναφθεί.
Με τον Ν. 4374/2016 ο Φ.Π.Α. από την 1η Ιουνίου 2016 μεταβλήθηκε από 23% σε 24%. Έτσι κατέστη
αναγκαία η τροποποίηση της σχετικής υπ’ αριθ. 23/2016 μελέτης και για τον λόγο αυτό συντάχθηκε
από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου η νέα υπ’ αριθ. 66/2016 μελέτη, με τον ίδιο τίτλο
και φυσικό αντικείμενο με την παλαιά (23/2016). Η μόνη αλλαγή που επέρχεται είναι η μείωση των
τιμών μονάδος δύο άρθρων της μελέτης κατά τι, για την απορρόφηση της αύξησης του Φ.Π.Α. Έτσι η
συνολική δαπάνη για την υλοποίηση της υπηρεσίας έχει εκτιμηθεί ότι θα ανέλθει στο ποσόν των
δεκαεπτά χιλιάδων επτακοσίων δέκα (17.710,00 €) ευρώ με επί πλέον δαπάνη για Φ.Π.Α. 24% ποσού
τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ και σαράντα λεπτών (4.250,40 €), ήτοι η συνολική
δαπάνη εκτιμάται στο ποσόν των είκοσι μιάς χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ευρώ και σαράντα λεπτών
(21.960,40 €).
Αναλυτικότερα,
η εργασία/υπηρεσία «ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ», αφορά στην παροχή υπηρεσίας για την εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης
κάδων απορριμμάτων (μεταλλικών και πλαστικών), μετά των απαιτούμενων ανταλλακτικών, της
υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Βριλησσίων, που χρησιμοποιούνται από τους πολίτες, στα
πλαίσια της καθημερινής αποκομιδής των οικιακών αποβλήτων (απορριμμάτων) της πόλης και των
ανακυκλούμενων υλικών.
ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. Ιβ4 του άρθρου 75 του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 “Κύρωση
του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων”, «η καθαριότητα όλων των κοινοχρήστων χώρων της εδαφικής
τους περιφέρειας η αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων ……» αποτελεί αρμοδιότητα των
Δήμων. Γενικά ορίζεται ότι οι δημοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις,
σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη
και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας.
Παράλληλα, στο πλαίσιο άσκησης της αρμοδιότητας στον τομέα «Ποιότητας Ζωής και Εύρυθμης
Λειτουργίας των Πόλεων και των Οικισμών», περιλαμβάνεται «Η εξασφάλιση και διαρκής βελτίωση
των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών στις πόλεις …».
Στα πλαίσια αυτά, και σύμφωνα με το «Στρατηγικό Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) του
Δήμου Βριλησσίων», που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 102/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
(ΑΔΑ: 7ΦΟ1Ω9Ρ-ΖΚΞ), για την αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων (οικιακών και
ανακυκλώσιμων) ο Δήμος έχει εγκατεστημένους σε διάφορα σημεία της πόλης χίλιους εκατό (1.100)
κάδους οικιακών αποβλήτων και εξακόσιους (600) μπλέ κάδους ανακυκλώσιμων αποβλήτων. Οι
κάδοι αυτοί έχουν υποστεί φθορές λόγω παλαιότητας, σε συνδυασμό με την κακή χρήση που γίνεται
από τους χρήστες (καταστροφή πλαστικών στεγάστρων κλπ), καθώς και από τη διάβρωση των
τοιχωμάτων που προέρχεται κυρίως από την ανεξέλεγκτη ρίψη ασυσκεύαστων απορριμμάτων μέσα
στους κάδους.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Πρόκειται να εκτελεσθούν οι παρακάτω εργασίες, στα πλαίσια της επισκευής και συντήρησης των
κάδων μηχανικής αποκομιδής των αποβλήτων του Δήμου:
ΟΜΑΔΑ-1: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ
Γενικά, θα επισκευαστούν τα κατεστραμμένα τμήματα των μεταλλικών τοιχωμάτων από υλικό ιδίου
τύπου, θα τοποθετηθούν νέα στέγαστρα (καπάκια) από πλαστικό υλικό ιδίου τύπου όπου έχουν
καταστραφεί τα υπάρχοντα και θα αντικατασταθούν τα κατεστραμμένα τροχήλατα μέρη των κάδων.
Πιο συγκεκριμένα, ενδεικτικές εργασίες που προβλέπονται είναι:
1. Αντικατάσταση Καπακιών Κάδων Απορριμμάτων,
2. Επισκευή Ποδομοχλού Κάδων,
3. Αντικατάσταση Τροχού χωρίς πέδηση,
4. Αντικατάσταση Τροχού με πέδηση,
5. Εξαγωγή - Επισκευή - Τοποθέτηση Τροχού χωρίς πέδηση,
6. Εξαγωγή - Επισκευή - Τοποθέτηση Τροχού με πέδηση.
7. Επισκευή Μηχανισμού Ανύψωσης (ποδομοχλού),
8. Επισκευή κυρίως σώματος (κορμού) κάδου,
9. Επισκευή μεταλλικών μπράτσων,
10. Υδροβολή, καθαρισμός και βαφή μεταλλικού κάδου,
11. Αντικατάσταση ανακλαστικών νυκτός και λογοτύπου Δήμου.
ΟΜΑΔΑ-1: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ
Γενικά, θα επισκευαστούν θα τοποθετηθούν νέα στέγαστρα (καπάκια) από πλαστικό υλικό ιδίου τύπου
όπου έχουν καταστραφεί τα υπάρχοντα και θα αντικατασταθούν τα κατεστραμμένα τροχήλατα μέρη
των κάδων. Πιο συγκεκριμένα, ενδεικτικές εργασίες που προβλέπονται είναι:
1. Αντικατάσταση Καπακιών Κάδων Απορριμμάτων,
2. Επισκευή Ποδομοχλού Κάδων,
3. Αντικατάσταση Τροχού χωρίς πέδηση,
4. Αντικατάσταση Τροχού με πέδηση,
5. Εξαγωγή - Επισκευή - Τοποθέτηση Τροχού χωρίς πέδηση,
6. Εξαγωγή - Επισκευή - Τοποθέτηση Τροχού με πέδηση.
7. Επισκευή Μηχανισμού Ανύψωσης (ποδομοχλού),
8. Αντικατάσταση ανακλαστικών νυκτός και λογοτύπου Δήμου.
Κατά τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες
συμβάσεις (CPV) η ανωτέρω υπηρεσία ταξινομείται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό 50000000-5
στην υπηρεσία με αντικείμενο «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης».
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Η δαπάνη για την υλοποίηση της υπηρεσίας έχει εκτιμηθεί ότι θα ανέλθει στο ποσόν των δεκαεπτά
χιλιάδων επτακοσίων δέκα (17.710,00 €) ευρώ με επί πλέον δαπάνη για Φ.Π.Α. 24% ποσού
τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ και σαράντα λεπτών (4.250,40 €), ήτοι η συνολική
δαπάνη εκτιμάται στο ποσόν των είκοσι μιάς χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ευρώ και σαράντα λεπτών
(21.960,40 €). Θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2016 και
συγκεκριμένα την πίστωση υπό τον τίτλο «Εργασία επισκευής και συντήρησης κάδων απορριμμάτων
Δήμου Βριλησσίων» και υπό τον Κ.Α. 20.6265.04, όπου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού
22.000,00 €, από χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής, βάσει σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης
(δυνάμει του υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 153.894/30.7.2015 εγγράφου του Τμήματος Σχεδιασμού
Περιφερειακής Πολιτικής, της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, της Γενικής Διεύθυνσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής).
Η εν λόγω παροχή υπηρεσίας (εργασία) θα εκτελεσθεί με ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με συμπλήρωση
τιμολογίου. Σύμφωνα με το άρθρο 273 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) η παροχή υπηρεσιών εκτελείται με
τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 μέχρι την έκδοση του προβλεπόμενου από το άρθρο 209 του Δ.Κ.Κ.
Προεδρικού διατάγματος.
Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 9 του Ν. 3463/2006 ως ισχύει, ορίζεται ότι οι
Δήμοι δύνανται να αναθέτουν με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) παροχή υπηρεσιών,
σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α), ως έχει αντικατασταθεί
από το άρθρο 133 του Ν. 4270/2014, ως προς τα επιτρεπτά χρηματικά όρια, όπως αυτά καθορίζονται
με τις εκάστοτε εκδιδόμενες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
Σύμφωνα με την Aριθμ. 35130/739/10 (ΦΕΚ 1291 Β/11-8-2010) Απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών, με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) διενεργείται η παροχή υπηρεσιών από
του ποσού άνω των 20.000 €υρώ μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) €υρώ πλέον Φ.Π.Α.,
η οποία εξακολουθεί να διατηρείται σε ισχύ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 177 του
Ν. 4270/2014.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο όπως λάβει σχετική Απόφαση με την
οποία να:
«Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 66/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου που
αφορά στην υλοποίηση της εργασίας/υπηρεσίας «ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ», προϋπολογισμού 17.710,00 €, πλέον Φ.Π.Α.
(24 %) ποσού 4.250,40 €, ήτοι συνολικής δαπάνης ποσού 21.960,40 €.», καθώς και την
υλοποίηση αυτής, με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής, βάσει της σχετικής
Προγραμματικής Σύμβασης που θα συναφθεί.
Ο Δήμαρχος
Ξενοφών Μανιατογιάννης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βριλήσσια, 6 Ιουνίου 2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΗΞΗΣ ΠΟΛΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ:
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:
Προς :
το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση υλοποίησης της εργασίας/υπηρεσίας:«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ –
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» Προϋπολογισμού δαπάνης (με Φ.Π.Α.
24%) ποσού 23.436,00 €.
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθ. 46/2016 Απόφασή του (ΑΔΑ: ΩΚΨΖΩ9Ρ-ΕΙΓ), αποφάσισε
την «Έγκριση της υπ’ αριθ. 22/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου που
αφορά στην υλοποίηση της εργασίας/υπηρεσίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ», προϋπολογισμού 19.100,00 €, πλέον Φ.Π.Α. του ποσού
των 4.393,00 €, ήτοι συνολικής δαπάνης ποσού 23.493,00 €.», καθώς και την υλοποίηση αυτής, με
χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής, βάσει της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης που θα
συναφθεί.
Με τον Ν. 4374/2016 ο Φ.Π.Α. από την 1η Ιουνίου 2016 μεταβλήθηκε από 23% σε 24%. Έτσι κατέστη
αναγκαία η τροποποίηση της σχετικής υπ’ αριθ. 22/2016 μελέτης και για τον λόγο αυτό συντάχθηκε
από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου η νέα υπ’ αριθ. 67/2016 μελέτη, με τον ίδιο τίτλο
και φυσικό αντικείμενο με την παλαιά (22/2016). Η μόνη αλλαγή που επέρχεται είναι η μείωση των
τιμών μονάδος δύο άρθρων της μελέτης κατά τι, για την απορρόφηση της αύξησης του Φ.Π.Α. Έτσι η
συνολική δαπάνη για την υλοποίηση της υπηρεσίας έχει εκτιμηθεί ότι θα ανέλθει στο ποσόν των
δεκαοκτώ χιλιάδων εννιακοσίων (18.900,00 €) ευρώ με επί πλέον δαπάνη για Φ.Π.Α. 24% ποσού
τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα έξι ευρώ (4.536,00 €), ήτοι η συνολική δαπάνη εκτιμάται στο
ποσόν των είκοσι τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα έξι ευρώ (23.436,00 €).
Αναλυτικότερα,
Η εργασία/υπηρεσία «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ», αφορά στην παροχή υπηρεσίας για την εκτέλεση εργασιών με σκοπό την βελτίωση και
ανακαίνιση δύο παιδικών χαρών του Δήμου Βριλησσίων, στα πλαίσια της αναβάθμισης αυτών και της
βελτίωσης της ασφάλειας των παιδιών που τις επισκέπτονται καθημερινά. Πρόκειται για την
διάστρωση, σε δύο σημαντικές παιδικές χαρές του Δήμου, συνθετικού χλοοτάπητα για την προστασία
των μικρών παιδιών κατά την διάρκεια πτώσεων, στα πλαίσια του καθημερινού τους παιχνιδιού.
Παράλληλα προβλέπεται η διάστρωση (κάτω από τον συνθετικό χλοοτάπητα) φύλλων
πολυπροπυλενίου, για την μείωση του κινδύνου τραυματισμού των παιδιών από πτώσεις κατά την
χρήση των οργάνων της παιδικής χαράς. Πρόκειται για την παιδική χαρά του Παιδότοπου
«Παπασπηλίου» και την παιδική χαρά στην συμβολή των οδών Κύπρου και Κονίτσης, στο κέντρο της
πόλης.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Η παροχή αυτής της υπηρεσίας δεν απαιτεί ειδική τεχνική γνώση αφού ουσιαστικά πρόκειται για την
υλοποίηση των κάτωθι επί μέρους απλών εργασιών:
1. Επιμελημένος καθαρισμός του χώρου της παιδικής χαράς από πέτρες, βότσαλα, ξύλα και άλλα
ικανού μεγέθους αντικείμενα, συγκέντρωση και απομάκρυνση των προϊόντων αυτών και απόρριψή
τους σε χώρο επιτρεπόμενης απόρριψης.
2. Διάστρωση του χώρου της παιδικής χαράς με σκύρα οδοστρωσίας (3Α - ΠΤΠ0150) και τελική
επίστρωση με άμμο λατομείου, συνολικού πάχους 10cm τουλάχιστον.
3. Τοποθέτηση επί του διαμορφωμένου ενιαίου δαπέδου, συνθετικού χλοοτάπητα πάχους 24χιλ.. Ο
συνθετικός χλοοτάπητας πάχους 24χιλ. θα πρέπει να είναι υδατοπερατός, βραδύκαυστος και
βραδυφλεγής, ανθεκτικός στην υπεριώδη ακτινοβολία και να έχει τουλάχιστον πέντε (5) έτη
εγγύηση από τον κατασκευαστή του, με αντίστοιχο αποδεικτικό.
4. Τοποθέτηση, στην περιοχή των οργάνων παιδικής χαράς, σύμφωνα με τις υποδείξεις της
επιβλέπουσας υπηρεσίας και τις προδιαγραφές του κάθε οργάνου (βάσει των οποίων
προσδιορίζεται η ελεύθερη επιφάνεια πτώσης κάθε οργάνου), ελαστικών πλακιδίων ασφαλείας
(δάπεδο ασφαλείας) από πολυπροπυλένιο 100%, πάχους 24χιλ. και επ’ αυτών τοποθέτηση
αντίστοιχου συνθετικού χλοοτάπητα, πάχους 22 χιλ., σύμφωνα με τα προαναφερθέντα.
ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. Ιγ1 και Ιγ11,12,13 του άρθρου 75 του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-
2006 “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων”, «η εξασφάλιση και διαρκής βελτίωσης των
τεχνικών και κοινωνικών υποδομών στις πόλεις και τα χωριά, όπως η κατασκευή, συντήρηση και
διαχείριση συστημάτων ……….., η δημιουργία χώρων πρασίνου, χώρων αναψυχής, πλατειών και
λοιπών υπαιθρίων κοινοχρήστων χώρων», αποτελούν αρμοδιότητες των Δήμων. Γενικά ορίζεται ότι
οι δημοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της
επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση
των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας. Παράλληλα, στο πλαίσιο άσκησης
της αρμοδιότητας στον τομέα «Ποιότητας Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων και των
Οικισμών», περιλαμβάνεται «Η εξασφάλιση και διαρκής βελτίωση των τεχνικών και κοινωνικών
υποδομών στις πόλεις …».
Παράλληλα, σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης Υ.Α. 28492/2009 «Καθορισμός των
προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών
χαρών των Δήμων και των Κοινοτήτων κ.λ.π.» (ΦΕΚ 931Β'/18.5.2009), όπως συμπληρώθηκε με την
Υ.Α. οικ. 48165/09, (ΦΕΚ 1690/Β/17.8.2009) υπουργική απόφαση και τροποποιήθηκε από την υπ’
αριθ. 27934/11.7.2014 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, όλες οι παιδικές χαρές του Δήμου μας
θα πρέπει να προσαρμοστούν στα νέα πρότυπα ασφαλείας και λειτουργικότητας έτσι , ώστε να
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις για τη βέλτιστη σωματική και πνευματική ανάπτυξη και
κοινωνικοποίηση των παιδιών.
Κατά τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες
συμβάσεις (CPV) η ανωτέρω υπηρεσία ταξινομείται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό 50000000-5
στην υπηρεσία με αντικείμενο «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης».
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Η δαπάνη για την υλοποίηση της υπηρεσίας έχει εκτιμηθεί ότι θα ανέλθει στο ποσόν των δεκαοκτώ
χιλιάδων εννιακοσίων (18.900,00 €) ευρώ με επί πλέον δαπάνη για Φ.Π.Α. 24% ποσού τεσσάρων
χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα έξι (4.536,00 €) ευρώ, ήτοι η συνολική δαπάνη εκτιμάται στο ποσόν
των είκοσι τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα έξι ευρώ (23.436,00 €). Θα βαρύνει τον τακτικό
προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2016 και συγκεκριμένα την πίστωση υπό τον τίτλο
«Εργασίες βελτίωσης – ανακαίνισης παιδικών χαρών Δήμου Βριλησσίων» και υπό τον Κ.Α.
30.6142.02, όπου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 23.500,00 €, από χρηματοδότηση της
Περιφέρειας Αττικής, βάσει σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης (δυνάμει του υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.
153.894/30.7.2015 εγγράφου του Τμήματος Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής, της Διεύθυνσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και
Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής).
Η εν λόγω παροχή υπηρεσίας (εργασία) θα εκτελεσθεί με ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με συμπλήρωση
τιμολογίου. Σύμφωνα με το άρθρο 273 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) η παροχή υπηρεσιών εκτελείται με
τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 μέχρι την έκδοση του προβλεπόμενου από το άρθρο 209 του Δ.Κ.Κ.
Προεδρικού διατάγματος.
Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 9 του Ν. 3463/2006 ως ισχύει, ορίζεται ότι οι
Δήμοι δύνανται να αναθέτουν με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) παροχή υπηρεσιών,
σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α), ως έχει αντικατασταθεί
από το άρθρο 133 του Ν. 4270/2014, ως προς τα επιτρεπτά χρηματικά όρια, όπως αυτά καθορίζονται
με τις εκάστοτε εκδιδόμενες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
Σύμφωνα με την Aριθμ. 35130/739/10 (ΦΕΚ 1291 Β/11-8-2010) Απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών, με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) διενεργείται η παροχή υπηρεσιών από
του ποσού άνω των 20.000 €υρώ μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) €υρώ πλέον Φ.Π.Α.,
η οποία εξακολουθεί να διατηρείται σε ισχύ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 177 του
Ν. 4270/2014.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο όπως λάβει σχετική Απόφαση με την
οποία να:
«Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 67/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου που
αφορά στην υλοποίηση της εργασίας/υπηρεσίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ», προϋπολογισμού 18.900,00 €, πλέον Φ.Π.Α. (24 %)
ποσού 4.536,00 €, ήτοι συνολικής δαπάνης ποσού 23.436,00 €.», καθώς και την υλοποίηση
αυτής, με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής, βάσει της σχετικής Προγραμματικής
Σύμβασης που θα συναφθεί.
Ο Δήμαρχος
Ξενοφών Μανιατογιάννης

Page 1 of 9