Κυρ 9 Απρ 2017 06:29:26 μμ

Πρώτα Θέματα
Πρώτα Θέματα

Πρώτα Θέματα (910)

Από την Παρασκευή 7 Απριλίου 2017 τα Βριλησσιώτικα Νέα καταχωρούν όλες τις νέες δημοσιεύσεις τους στην νέα σελίδα τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://vrilissiotikanea.blogspot.gr/

Δείτε τώρα την καινούρια σελίδα.

Παρέχει εμπλουτισμένες δυνατότητες στην βελτίωση της ενημερωτικής μας προσπάθειας.

Επιπλέον ήδη έχετε στα κινητά σας τηλέφωνα μία εξαιρετική εφαρμογή άμεσης, εύκολης και σύγχρονης ενημέρωσης από τα Β.Ν.

Από την Παρασκευή 7 Απριλίου 2017 τα Βριλησσιώτικα Νέα καταχωρούν όλες τις νέες δημοσιεύσεις τους στην νέα σελίδα τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://vrilissiotikanea.blogspot.gr/

Δείτε τώρα την καινούρια σελίδα.

Παρέχει εμπλουτισμένες δυνατότητες στην βελτίωση της ενημερωτικής μας προσπάθειας.

Επιπλέον ήδη έχετε στα κινητά σας τηλέφωνα μία εξαιρετική εφαρμογή άμεσης, εύκολης και σύγχρονης ενημέρωσης από τα Β.Ν.

Από την Παρασκευή 7 Απριλίου 2017 τα Βριλησσιώτικα Νέα καταχωρούν όλες τις νέες δημοσιεύσεις τους στην νέα σελίδα τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://vrilissiotikanea.blogspot.gr/

Δείτε τώρα την καινούρια σελίδα.

Παρέχει εμπλουτισμένες δυνατότητες στην βελτίωση της ενημερωτικής μας προσπάθειας.

Επιπλέον ήδη έχετε στα κινητά σας τηλέφωνα μία εξαιρετική εφαρμογή άμεσης, εύκολης και σύγχρονης ενημέρωσης από τα Β.Ν.

Από την Παρασκευή 7 Απριλίου 2017 τα Βριλησσιώτικα Νέα καταχωρούν όλες τις νέες δημοσιεύσεις τους στην νέα σελίδα τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://vrilissiotikanea.blogspot.gr/

Δείτε τώρα την καινούρια σελίδα μας.

Παρέχει εμπλουτισμένες δυνατότητες στην βελτίωση της ενημερωτικής μας προσπάθειας.

Επιπλέον ήδη έχετε στα κινητά σας τηλέφωνα μία εξαιρετική εφαρμογή άμεσης, εύκολης και σύγχρονης ενημέρωσης από τα Β.Ν.

Από την Παρασκευή 7 Απριλίου 2017 τα Βριλησσιώτικα Νέα καταχωρούν όλες τις νέες δημοσιεύσεις τους στην νέα σελίδα τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://vrilissiotikanea.blogspot.gr/

Δείτε τώρα την καινούρια σελίδα μας.

Παρέχει εμπλουτισμένες δυνατότητες στην βελτίωση της ενημερωτικής μας προσπάθειας.

Επιπλέον ήδη έχετε στα κινητά σας τηλέφωνα μία εξαιρετική εφαρμογή άμεσης, εύκολης και σύγχρονης ενημέρωσης από τα Β.Ν.

Από την Παρασκευή 7 Απριλίου 2017 τα Βριλησσιώτικα Νέα καταχωρούν όλες τις νέες δημοσιεύσεις τους στην νέα σελίδα τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://vrilissiotikanea.blogspot.gr/

Δείτε τώρα την καινούρια σελίδα.

Παρέχει εμπλουτισμένες δυνατότητες στην βελτίωση της ενημερωτικής μας προσπάθειας.

Επιπλέον ήδη έχετε στα κινητά σας τηλέφωνα μία εξαιρετική εφαρμογή άμεσης, εύκολης και σύγχρονης ενημέρωσης από τα Β.Ν.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για την 10η/2017 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλώ, σύμφωνα με τα άρθρα 67 του Ν. 3852/2010 και 163 παρ. 4 του Ν.
3463/2006, σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στην αίθουσα
συνεδριάσεων, οδός Κισσάβου 11, στις 10/04/2017, Μ. Δευτέρα και ώρα 18:30, για
συζήτηση και λήψη απόφασης επί του εξής και μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ : «Έγκριση Ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσεως & Απολογισμού οικ.
Έτους 2015 Δήμου Βριλησσίων»
Συνημμένα: Εισήγηση επί του θέματος
Οι κ.κ. Σύμβουλοι που επιθυμούν περισσότερες πληροφορίες για το θέμα, μπορούν να
λάβουν γνώση αυτών από το φάκελο που τηρείται στο Τμήμα Συλλογικών Οργάνων του
Δήμου.
Η παρούσα γνωστοποιείται στο Δήμαρχο και τα μέλη του Δ.Σ. και δημοσιεύεται στην
ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΥΤΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για την 11η/2017 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλώ σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων, οδός
Κισσάβου 11, την 10η Απριλίου, Μ. Δευτέρα και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη
απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
 ΘΕΜΑ 1ο: Επιστροφή ποσού 630,20 € ως αχρεωστήτως καταβληθέντος
(Εισηγητής: Γαλάνης Γεώργιος - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος
Βαφειάδης)
 ΘΕΜΑ 2ο: : Επιστροφή χρημάτων στον κ. Ράδο Κωνσταντίνο 54,43 €
ως αχρεωστήτως καταβληθέντων (Εισηγητής: Γαλάνης Γεώργιος -
Αρμόδιος Αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Βαφειάδης)
 ΘΕΜΑ 3ο : ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΟΓΩ
KAΘΑΙΡΕΣΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ (Εισηγήτρια:
Μουρατίδου Θεώνη - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Μουζάκης
Κωνσταντίνος)
 ΘΕΜA 4ο: Έγκριση:
 της υπ’ αριθ. 10/2017 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου, που αφορά στην υλοποίηση του έργου
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ»,
 της κατασκευής του εν λόγω έργου,
 της επιλογής αναδόχου για την υλοποίησή του, με την «ανοικτή
διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις
προϋποθέσεις του νόμου αυτού. (Εισηγητής: Μουστάκα Μαρία_
Αρμόδιος Αντιδήμαρχος_Μουζάκης Κωνσταντίνος)
 ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση:
 του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Α.Π.Ε.)
 της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και
 της εκ νέου παρατάσεως
 του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ» (Εισηγητής:
Σταθοπούλου Ελευθερία_ Αρμόδιος Αντιδήμαρχος_Μουζάκης
Κωνσταντίνος)
 ΘΕΜΑ 6ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΔΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΛΕΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 (Εισηγητής: Καλλίτσης
Θεοδόσης_ Αρμόδιος Αντιδήμαρχος_Μαυραγάνης Αλέξιος)
 ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση διενέργειας της δράσης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΥ», μέσω Δημόσιας Σύμβασης, με την
διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού (Εισηγητής:
Παραράς Σταμάτιος_ Αρμόδιος Αντιδήμαρχος_Μουζάκης
Κωνσταντίνος)
 ΘΕΜΑ 8ο: ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Εισηγητής:
Λογοθέτης Βασίλειος - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Μουζάκης
Κωνσταντίνος)
 ΘΕΜΑ 9ο: Καθορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου
(Εισηγητής: Λογοθέτης Βασίλειος - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Μουζάκης
Κωνσταντίνος)
 ΘΕΜΑ 10ο: Συμψηφισμός ποσού 1.041,60 € που αφορούν τέλη
κατάληψης κοινοχρήστου χώρου έτους 2016, με τα αντίστοιχα τέλη
έτους 2017 (Εισηγητής: Μαλτέζος Ευάγγελος - Αρμόδιος
Αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Βαφειάδης)
Συνημμένα: Εισηγήσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης (πλην του 8ου και
9ου )
Η παρούσα γνωστοποιείται στο Δήμαρχο και τα μέλη του Δ.Σ. και δημοσιεύεται στην
ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΥΤΡΑΣ

Page 1 of 83