Κυρ 9 Απρ 2017 06:44:59 μμ

Τοπικές Ειδήσεις

Οικογιορτή Αλληλεγγύης και Εθελοντισμού από τον «ΒΡΙΛΗΣΣΟ» την Κυριακή 9/4/2017.

Οικογιορτή Αλληλεγγύης και Εθελοντισμού από τον «ΒΡΙΛΗΣΣΟ» την Κυριακή 9/4/2017.

Οικογιορτή Αλληλεγγύης & Εθελοντισμού

Για άλλη μία χρονιά, ο Δήμος Βριλησσίων, μέσω του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και της Αντιδημαρχίας Περιβάλλοντος, συμμετέχει ενεργά στην Οικογιορτή Αλληλεγγύης & Εθελοντισμού που διορ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Επικαιρότητα
Επικαιρότητα

Επικαιρότητα (511)

Ενιαίος φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).

Από 1.1.2017 άρχισε  η λειτουργία του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).

Στόχος είναι η βελτίωση της εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Η ενοποίηση των μητρώων εντασσόμενων στον ΕΦΚΑ φορέων έχει ως επιπλέον στόχο την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται στη γραμμή επικοινωνίας: 1555, και στο διαδίκτυο efka.gov.gr

Το νέο υπερταμείο θα λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία και έσοδα πλέον θα οδηγούνται στο νέο φορέα.

Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016 από 1.1.2017, οπότε και αρχίζει η λειτουργία του ως φορέα κύριας κοινωνικής ασφάλισης, εντάσσονται στον ΕΦΚΑ αυτοδίκαια οι υφιστάμενοι φορείς κύριας κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τα άρθρα 53 επ. και ο ΕΦΚΑ καθίσταται οιονεί καθολικός διάδοχος αυτών.

Το ΝΑΤ και ο ΟΓΑ εξακολουθούν, και μετά την κατά τα ως άνω ένταξή τους, να διατηρούν αυτοτελή νομική προσωπικότητα για την άσκηση των μη ασφαλιστικών τους αρμοδιοτήτων. Ειδικά ως προς το Δημόσιο, περιέρχονται στον ΕΦΚΑ οι εν γένει αρμοδιότητες που αφορούν στις συντάξεις του Δημοσίου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 53, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 του παρόντος.
Αριθμ. 124456/0092 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 4074/19.12.2016
Μεταφορά αρμοδιότητας πληρωμής συντάξεων του Δημοσίου στον ΕΦΚΑ

1. Η αρμοδιότητα της πληρωμής των συντάξεων του Δημοσίου, οι οποίες καταβάλλονται κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης αυτής, των συντάξεων που θα κανονισθούν από τις κατά περίπτωση αρμόδιες Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα, μετά την ανωτέρω ημερομηνία, της απόδοσης των κρατήσεων υπέρ Δημοσίου και τρίτων των κατασχέσεων και των διατροφών, αλλά και κάθε άλλη αρμοδιότητα σχετικά με ζήτημα που προκύπτει από την καταβολή των συντάξεων και τις αποδόσεις των κρατήσεων, αρχής γενομένης από τη σύνταξη μηνός Ιανουαρίου 2017 μεταφέρεται στον ΕΦΚΑ. Από την ίδια ημερομηνία και τον ίδιο Φορέα, διενεργείται και η πληρωμή της προκαταβολής σύνταξης των υπαλλήλων – λειτουργών του Δημοσίου.

2. Οι αριθμ. 55100/2014 και ΕΑΠ2002217ΕΞ2015 Υπουργικές αποφάσεις, κατά το μέρος που αφορούν την πληρωμή των συντάξεων του Δημοσίου γενικά, καθώς και η αριθμ. 75302/0092/2013 υπουργική απόφαση, κατά το μέρος που αφορά την πληρωμή της προκαταβολής σύνταξης σε υπαλλήλους – λειτουργούς του Δημοσίου γενικά, εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται από τον ΕΦΚΑ, τηρουμένων αναλογικά των διαδικασιών που ισχύουν κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης.

3. Αναδρομικά συντάξεων Δημοσίου που από 1-1-2017 θα πληρώνονται από τον ΕΦΚΑ, έστω και αν ανατρέχουν σε χρόνο προγενέστερο της ανωτέρω ημερομηνίας, βαρύνουν τον φορέα αυτό.
Από 1-1-2017 και μέχρι την μεταφορά της σχετικής αρμοδιότητας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 4387/2016, αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά σχετικά με τις συντάξεις του Δημοσίου, καταλογίζονται με πράξη της αρμόδιας της Γενικής Διεύθυνσης Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα σε βάρος του υπόχρεου, υπέρ ΕΦΚΑ.

4. Για όσες αιτήσεις αναγνώρισης χρόνου ως συνταξίμου στο Δημόσιο, θα εξετασθούν από τη Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα, από 1-1-2017 και μετά, το οφειλόμενο ποσό θα καταβληθεί υπέρ ΕΦΚΑ.

5. Εξαιρούνται των ανωτέρω διατάξεων οι συντάξεις των προσώπων της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016, οι οποίες εξακολουθούν να πληρώνονται από το Δημόσιο, με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης αυτής. Για τις συντάξεις αυτές, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων θα εκδίδει και θα αποστέλλει στη Διεύθυνση Λογαριασμών του Δημοσίου και στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ ειδική κατάσταση πληρωμής των συντάξεων και απόδοσης των κρατήσεων.

6. Οι ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη των προσώπων της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016, αποδίδονται από 1-1-2017 στον ΕΦΚΑ.
Κατά τη συνταξιοδότηση των προσώπων της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016, ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη που έχουν αποδοθεί στον ΕΦΚΑ από 1-1-2017 και μετά, μεταφέρονται από τον Φορέα αυτόν στο Δημόσιο.

7. Οι διατάξεις των ανωτέρω περιπτώσεων έχουν εφαρμογή και για την πληρωμή της προκαταβολής σύνταξης του άρθρου 1 του ν. 4151/2013 (Α’/103), της οποίας η καταβολή θα πραγματοποιείται μέσω του συστήματος πληρωμών της ΕΑΠ και θα εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 12 της αριθ. 2/37345/0004/4-6-2010 κοινή υπουργική απόφαση (Β’/784), των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, όπως ισχύει.

Όλα τα σημάδια δείχνουν -δεν είναι ώρα για ελαφρότητες- πως μας περιμένει όχι απλώς μια δύσκολη, μα και μια αποφασιστική χρονιά! Οι εξελίξεις διαγράφονται κρίσιμες, η έκβασή τους ανοιχτή, περιλαμβάνοντας και κάποια που έμοιαζαν αδιανόητα.

Με τις απαντήσεις στα ζωτικά ερωτήματα μετέωρες, με τις προοπτικές σε συσκότιση, με το μέλλον δυσανάγνωστο, επείγει να χαρτογραφηθεί και να ενεργοποιηθεί κάθε δυνατότητα, σε κάθε τομέα της ζωής μας.

Ωστόσο, είμαστε πλέον «σοφότεροι»! Ολοένα και περισσότεροι πολίτες αποστρέφονται του προσκηνίου, της παντοειδούς επιφανειακότητας, ανασηκώνονται, καθίστανται διαθέσιμοι να προσφέρουν, να οικοδομήσουν, να συνεννοηθούν, να αναλάβουν ρόλο, αγνοώντας τις προφητείες. Μετατρέποντας έτσι το ασύντακτο σε συντεταγμένο, με διόδους ανοιχτές, με φωνή, με ηθικό, με διαδικασίες, με «υποκείμενα», με συλλογικότητες. Διότι εντέλει, η χώρα είμαστε εμείς, η ελπίδα της, επίσης!

Εδώ τώρα, στα δικά μας, στο αυτοδιοικητικό πεδίο, η «Δράση» ξαγρυπνά ως ο ακηδεμόνευτος και αυτενεργός πόλος της γειτονιάς. Και αλλάζει δεκαετία! Με ανεπάρκειες, με ελλείψεις, με πάνω – κάτω, ωστόσο με ρίζες, με συνέχεια, με τις λιγότερες δυνατές διαψεύσεις, ένα σημείο εκκίνησης για τις τοπικά αναγκαίες αναβάσεις.

Μπροστά στο κρίσιμο του πράγματος, οφείλουμε λοιπόν, κατ’ ελάχιστον, ένα νεύμα αναγνώρισης και ανταπόδοσης, καταρχήν, προς τους χίλιους εβδομήντα επτά δημότες με ονοματεπώνυμο του 2006, τους χίλιους πεντακόσιους εβδομήντα οκτώ του 2010 και τους δύο χιλιάδες δεκαπέντε του 2014, που στήριξαν την προσπάθειά μας στις δημοτικές εκλογές. Αλλά εξίσου το οφείλουμε και σε όσους εκτίμησαν, έστω κατά περιόδους, τις επιλογές και τη συμβολή μας στις υποθέσεις του Δήμου. Προς όλους αυτούς τους συγκάτοικους, καταθέτουμε με αγωνία ένα νέο αίτημα συμπόρευσης και ανανεώνουμε τη δέσμευσή μας για μια ακόμη πιο αποτελεσματική προσπάθεια τη νέα χρονιά.

Εξίσου γνέφουμε στους «ανήσυχους» πολίτες της πόλης, όχι τους «δικούς μας» ή «τους δικούς τους», να συμβάλουν όπως εκείνοι νομίζουν, με κάθε τρόπο, σε οτιδήποτε υγιές συντελείται στο προάστιο, σε κάθε κοινωνικό τομέα, υπό οποιαδήποτε «σκέπη». Διότι «μέτρο» δεν είναι οι εκλογές, (για μας ποτέ δεν ήταν), ούτε οι παραταξιακές ή προσωπικές αναδείξεις, (το ιδιοτελές), αλλά η ανταπόκριση στη ζωντανή και δρώσα τοπική κοινωνία, τμήμα της οποίας αποτελούμε. Εις το όνομα «αυτής» αποτιμάται η επιτυχία κάθε απόπειρας.

Στο ξεκίνημα λοιπόν της νέας χρονιάς, αφιερώνουμε (ως ευχή;) στους αναγνώστες της ιστοσελίδας μας, αντί συνθημάτων, αντί αιτημάτων, αντί «υποσχέσεων», αντί κάποιας «selfie» με φόντο εκδηλώσεις κοινωνικής προσφοράς (!), τους στίχους του ποιητή. Αυτοί φτάνουν και περισσεύουν. Εκεί όλα υπάρχουν, εκεί όλοι οι δρόμοι είναι ανοιχτοί... Με επίγνωση ότι τον επικαλούμαστε ως αναντάξιοί του, οσμιζόμαστε τη δυσδιάκριτη ευχή, που αξίζει μαζί να ανιχνεύσουμε.


Κίνηση Δημοτών Βριλησσίων «Δράση για μια Άλλη Πόλη»

ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ, ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ*


ΧΡΟΝΟΥΣ ΠΟΛΛΟΥΣ μετά την Αμαρτία που την είπανε Αρετή μέσα στις εκκλησίες και την ευλόγησαν.

Λείψανα παλιών άστρων και γωνιές αραχνιασμένες τ' ουρανού σαρώνοντας
η καταιγίδα που θα γεννήσει ο νους του ανθρώπου.

Και των αρχαίων Κυβερνητών τα έργα πληρώνοντας η Χτίσις, θα φρίξει.

Ταραχή θα πέσει στον Άδη, και το σανίδωμα θα υποχωρήσει από την πίεση τη μεγάλη του ήλιου.

Που πρώτα θα κρατήσει τις αχτίδες του, σημάδι ότι καιρός να λάβουνε τα όνειρα εκδίκηση.

Και μετά θα μιλήσει, να πει: εξόριστε Ποιητή, στον αιώνα σου, λέγε, τι βλέπεις;

- Βλέπω τα έθνη, άλλοτες αλαζονικά, παραδομένα στη σφήκα και στο ξινόχορτο.

- Βλέπω τα πελέκια στον αέρα σκίζοντας προτομές Αυτοκρατόρων και Στρατηγών.

- Βλέπω τους εμπόρους να εισπράττουν σκύβοντας το κέρδος των δικών τους πτωμάτων.

- Βλέπω την αλληλουχία των κρυφών νοημάτων.

Χρόνους πολλούς μετά την Αμαρτία που την είπανε Αρετή μέσα στις εκκλησίες και την ευλόγησαν.

Αλλά πριν, ιδού θα γίνουν οι ωραίοι που ναρκισσεύτηκαν στις τριόδους Φίλιπποι και Ροβέρτοι.
Θα φορέσουν ανάποδα το δαχτυλίδι τους, και με καρφί θα χτενίσουνε
το μαλλί τους, και με νεκροκεφαλές θα στολίσουνε το στήθος τους, για να δελεάσουν τα γύναια.

Και τα γύναια θα καταπλαγούν και θα στέρξουν.

Για να έβγει αληθινός ο λόγος, ότι σιμά η μέρα
όπου το κάλλος θα παραδοθεί στις μύγες της Αγοράς.

Και θα αγαναχτήσει το κορμί της πόρνης μην έχοντας άλλο τι να ζηλέψει.

Και θα γίνει κατήγορος η πόρνη σοφών και μεγιστάνων, το σπέρμα
που υπηρέτησε πιστά, σε μαρτυρία φέρνοντας.

Και θα τινάξει πάνουθέ της την κατάρα, κατά την Ανατολή το χέρι τεντώνοντας και φωνάζοντας:
εξόριστε Ποιητή, στον αιώνα σου, λέγε, τι βλέπεις;

- Βλέπω τα χρώματα του Υμηττού στη βάση την ιερή του Νέου Αστικού μας Κώδικα.

- Βλέπω τη μικρή Μυρτώ, την πόρνη από τη Σίκινο, στημένη πέτρινο άγαλμα στην πλατεία της Αγοράς
με τις Κρήνες και τα ορθά Λεοντάρια.

- Βλέπω τους έφηβους και βλέπω τα κορίτσια στην ετήσια Κλήρωση των Ζευγαριών.

- Βλέπω ψηλά, μες στους αιθέρες, το Ερέχθειο των Πουλιών.

Λείψανα παλιών άστρων και γωνιές αραχνιασμένες τ' ουρανού σαρώνοντας η καταιγίδα
που θα γεννήσει ο νους του ανθρώπου.

Αλλά πριν, ιδού θα περάσουν γενεές το αλέτρι τους πάνω στη στέρφα γης.
Και κρυφά θα μετρήσουν την ανθρώπινη πραμάτεια
τους οι Κυβερνήτες, κηρύσσοντας πολέμους.

Όπου θα χορτασθούνε ο Χωροφύλακας και ο Στρατοδίκης.
Αφήνοντας το χρυσάφι στους αφανείς, να εισπράξουν αυτοί τον μιστό της ύβρης και του μαρτυρίου.

Και μεγάλα πλοία θ' ανεβάσουν σημαίες, εμβατήρια θα πάρουν τους δρόμους,
οι εξώστες να ράνουν με άνθη το Νικητή. Που θα ζει στην οσμή των πτωμάτων.

Και του λάκκου σιμά του το στόμα, το σκοτάδι θ' ανοίγει στα μέτρα του,
κράζοντας: εξόριστε Ποιητή, στον αιώνα σου, λέγε, τι βλέπεις;

- Βλέπω τους Στρατοδίκες να καίνε σαν κεριά, στο μεγάλο τραπέζι της Αναστάσεως.

- Βλέπω τους Χωροφυλάκους να προσφέρουν το αίμα τους, θυσία στην καθαρότητα των ουρανών.

- Βλέπω τη διαρκή επανάσταση φυτών και λουλουδιών.

- Βλέπω τις κανονιοφόρους του Έρωτα.


Και των αρχαίων Κυβερνητών τα έργα πληρώνοντας η Χτίσις, θα φρίξει.
Ταραχή θα πέσει στον Άδη, και το σανίδωμα θα υποχωρήσει
από την πίεση τη μεγάλη του ήλιου. Αλλά πριν, ιδού θα στενάξουν οι νέοι
και το αίμα τους αναίτια θα γεράσει.

Κουρεμένοι κατάδικοι θα χτυπήσουν την καραβάνα τους πάνω στα κάγκελα.

Kαι θα αδειάσουν όλα τα εργοστάσια, και μετά πάλι με την επίταξη θα γεμίσουν,
για να βγάλουνε όνειρα συντηρημένα σε κουτιά μυριάδες, και χιλιάδων λογιών εμφιαλωμένη φύση.

Και θα 'ρθουνε χρόνια χλωμά και αδύναμα μέσα στη γάζα.

Και θα 'χει καθένας τα λίγα γραμμάρια της ευτυχίας.

Και θα 'ναι τα πράγματα μέσα του κιόλας ωραία ερείπια.

Τότε, μην έχοντας άλλη εξορία, που να θρηνήσει ο Ποιητής, την υγεία της καταιγίδας
από τ' ανοιχτά στήθη του αδειάζοντας, θα γυρίσει για να σταθεί στα ωραία μέσα ερείπια.

Και τον πρώτο λόγο του ο στερνός των ανθρώπων θα πει, ν' αψηλώσουν τα χόρτα,
η γυναίκα στο πλάι του σαν αχτίδα του ήλιου να βγει.

Και πάλι θα λατρέψει τη γυναίκα και θα την πλαγιάσει πάνου στα χόρτα καθώς που ετάχθη.

Και θα λάβουνε τα όνειρα εκδίκηση, και θα σπείρουνε γενεές στους αιώνες των αιώνων!*Οδυσσέας Ελύτης, ΤΑ ΠΑΘΗ, ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΚΤΟ, ΠΡΟΦΗΤΙΚΟΝ

Στις 8.15 μ.μ. στο ΤΥΠΕΤ.

Τόσο Μακριά, Τόσο Κοντά (In Weiter Ferne, So Noah!)

Γερμανία, 1993. Διάρκεια 144' Σκηνοθεσία: Wim Wenders. Σενάριο: Ulrich Zieger, Wim Wenders, Richard Reitinger. Μουσική: Laurent Petitgand. Φωτογραφία: Jurgen Jurges. Πρωταγωνιστούν: Otto Sander, Horst Bucholz, Nastassja Kinski, Bruno Ganz, Solveig Domartin, Rudiger Vogler, Willem Dafoe, Peter Folk, Lou Reed, Mikhail Gorbachev.

O Βιμ Βέντερς το 1987, στο διαιρεμένο σε Ανατολικό και Δυτικό Βερολίνο, σκηνοθέτησε «Τα φτερά του Έρωτα», μια ποιητική, ερωτική εξομολόγηση στη ζωή, τους ανθρώπους, την πίστη, την αμφιβολία, τον έρωτα, την αυταπάτη. Το 1993, τέσσερα χρόνια μετά την πτώση του Τείχους και τρία από την Γερμανική ενοποίηση, σκηνοθετεί την άτυπη συνέχειά της, το φιλμ «Τόσο μακριά τόσο κοντά», μια φανταστική ιστορία για την αγάπη, την καλοσύνη, την αξία να είσαι άνθρωπος και να χτίζεις τη σχέση σου με τον σημερινό χαοτικό και καθόλου αγγελικό κόσμο.

Βρισκόμαστε στο ενιαίο πλέον Βερολίνο. Η εποχή και η πόλη έχουν κυριολεκτικά αλλάξει. Πρωταγωνιστές είναι και εδώ οι άγγελοι, πλάσματα τελειότερα από τους ανθρώπους που πάντα στα μάτια τους αντιπροσωπεύουν αυτό που οι ίδιοι θα ήθελαν να γίνουν. Δύο από αυτούς, ο Gassiel που επίσης έχει εκφράσει την επιθυμία να γίνει άνθρωπος και η όμορφη Raphaella, καθισμένοι στην Πύλη του Βρανδεμβούργου παρακολουθούν με αγάπη- αυτή που, κατά τον σκηνοθέτη, λείπει από τον σύγχρονο κόσμο- την έντονη ζωή των κατοίκων της πόλης.

Ενώ είναι αόρατοι στους ανθρώπους μπορούν να ακούν τις σκέψεις τους, γνωρίζουν τα πάθη και τις αδυναμίες τους. Αιωρούμενοι ψηλά ανακαλύπτουν τη νέα πραγματικότητα που γέννησε η κατάρρευση του Τείχους: απίστευτη πολυγλωσσία, πορνογραφία, γερμανο-αμερικανική γκανγκστερική δραστηριότητα, βία, εμπόριο όπλων και λογική της κατανάλωσης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον δείχνουν για την ζωή των πρώην αγγέλων Peter Folk και Dammiel. Ο τελευταίος είχε εκπέσει στη θέση του θνητού στα «Φτερά του Έρωτα», έχει παντρευτεί την Marion, την ακροβάτισσα του τσίρκου που είχε γνωρίσει ως άγγελος, έχει μαζί της μια κόρη, την Doria και διατηρεί πιτσαρία, προσπαθώντας να τα βγάλει πέρα στον κόσμο των ανθρώπων.

Παράλληλα ο Gassiel, παρακολουθεί έναν ντέντεκτιβ που δουλεύει για τον μαφιόζο, έμπορο όπλων και πορνογράφο Baker. Παρά την απαγόρευση να επεμβαίνει στις ζωές των ανθρώπων, σώζει ένα κοριτσάκι που κάνει βουτιά από το μπαλκόνι και αυτόματα μετατρέπεται σε θνητό. Αλλά καθώς είναι αθώος και αφελής δεν μπορεί να διαχειριστεί την ανθρώπινη υπόστασή στην οποία βρίσκεται τόσο ξαφνικά. Η αρχική χαρά του, οι καλές προθέσεις και η θέληση δεν τον βοηθούν να ενταχθεί στην κοινωνία. Ο άνθρωπος που προέκυψε από την έκπτωση του αγγέλου δεν έχει πατρίδα, όνομα, διαβατήριο. Αντίθετα είναι εξόριστος, μετανάστης, πρόσφυγας και ως τέτοιος καταφεύγει σε έναν πλαστογράφο για να αποκτήσει ταυτότητα. Μπλέκει σε διάφορες επιπόλαιες και παράνομες καταστάσεις, χάνεται μέσα στο περιθώριο και τελικά γίνεται μπράβος του Baker. Όντας αντίθετος με τις παράνομες δραστηριότητες του αφεντικού του σχεδιάζει με την βοήθεια των Damiel και Falk να κλέψει τα όπλα και να καταστρέψει τα μηχανήματα αντιγραφής πορνογραφικού υλικού. Αλλά μια αντίπαλη συμμορία τους συλλαμβάνει και ο Gassiel τους σώζει με αντάλλαγμα τη δική του ζωή.

Την ποιητική σκηνοθεσία και το πρωτότυπο σενάριο πλαισιώνει ένα ιδιαίτερο καστ. Εκτός από τους επαγγελματίες ηθοποιούς, όλοι εξαιρετικοί στους ρόλους τους, υπάρχει ακόμα ο τραγουδιστής Lou Reed ο οποίος υποδύεται τον εαυτό του το ίδιο και ο Mikhail Gorbachev, εμπνευστής της γκλάσνοστ και της περεστρόικα, τελευταίος πρόεδρος της άλλοτε κραταιάς Σοβιετικής Ένωσης ο οποίος με ένα φύλακα άγγελο καθισμένο στους ώμους του αναρωτιέται: «Μπορεί να οικοδομηθεί με αίμα ένας ασφαλέστερος κόσμος;».

Η φωτογραφία ασπρόμαυρη στο μεγαλύτερο μέρος όταν το φιλμ αναφέρεται σε αγγέλους, γίνεται έγχρωμη όταν καταπιάνεται με την ανθρώπινη υπόστασή τους, ενισχύει τη δύναμη του φιλμ. Η μουσική και τα τραγούδια των U2, Nick Cave και Lou Reed είναι από τα δυνατά σημεία της ταινίας. Ιδιαίτερα εκεί που ο Reed τραγουδά με την κιθάρα του: "Το Βερολίνο μετά το Τείχος / Είναι πολύ ωραίο, είναι παράδεισος" προσθέτουν λυρισμό στην ταινία. Και τέλος μπορεί ο τίτλος «Τόσο μακριά, τόσο μακριά» να μοιάζει ποιητικός, αλλά αυτός που εκφράζει το περιεχόμενο της ταινίας είναι: "Τόσο κοντά αλλά και τόσο μακριά."

Το φιλμ έχει αποσπάσει και εξακολουθεί να αποσπά πολλά Βραβεία στα Φεστιβάλ όλου του κόσμου ανάμεσά τους το Μεγάλο Βραβείο Επιτροπής του Φεστιβάλ των Καννών (1993), το Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας στα Bavarian Film Awards (1994) και το Χρυσό Βραβείο Καλύτερης Φωτογραφίας για τον Jurgen Jurges στα German Film Awards (1994).

--------------------------------------------------------------------------------------

Μπορεί να έχουν περάσει 23 χρόνια από την πρώτη προβολή της ταινίας αλλά τα αποσπάσματα της συνέντευξης του σκηνοθέτη που θα διαβάσετε στη συνέχεια, αποδεικνύουν ότι τα θέματα τα οποία τον απασχολούν στην ταινία, εξακολουθούν να είναι επίκαιρα και έχουν το τελευταίο διάστημα αποκτήσει δραματικές διαστάσεις.


-Στο «Τόσο μακριά, τόσο κοντά!» πωλήσεις όπλων και πορνογραφία εμφανίζονται στο ίδιο πλάνο. Δεν είναι κάπως επικίνδυνο;

«Δεν είναι κάτι που επινόησα εγώ. Αν διασχίσεις της Ανατολική Γερμανία, την Πολωνία, την Τσεχοσλοβακία ή την πρώην Σοβιετική Ένωση θα αντιληφθείς αμέσως ότι και στο πιο απομακρυσμένο χωριό δύο καινοτομίες υπάρχουν: μια τράπεζα και ένα βιντεοκλάμπ. Και αν μπεις μέσα στο βιντεοκλάμπ, το μόνο που θα δεις είναι πολυχρησιμοποιημένες κόπιες κάκιστης ποιότητας ταινιών βίας. Όσον αφορά τα όπλα, η κατάσταση είναι το ίδιο ανησυχητική. Θελήσαμε να χρησιμοποιήσουμε για τις ανάγκες της ταινίας ψεύτικα Καλάσνικοφ, τα οποία δεν είναι καθόλου εύκολο να βρεις. Με τρία όμως τηλέφωνα μπορέσαμε να αγοράσουμε 100000 αληθινά. Στο Βερολίνο μπορείς να αγοράσεις ό,τι θέλεις ακόμα και ουράνιο. Τα όπλα πωλούνται όπως οι πατάτες. Και βρίσκουν αγοραστές. Θα μου πείτε ότι είναι αρκετά απλοϊκό το να παρουσιάζεις ανθρώπους να αγοράζουν ταινίες βίας και πορνό πληρώνοντας με όπλα, αλλά επαναλαμβάνω ότι η συναλλαγή είναι πέρα για πέρα ρεαλιστική. Μπορεί κανείς να την διηγηθεί χωρίς να κάνει τον ηθικολόγο. Αν πας στο Λος Άντζελες θα αντικρίσεις μια πόλη κυριολεκτικά τρομοκρατημένη. Τα σπίτια έχουν μεταμορφωθεί σε φρούρια, ο κόσμος διηγείται τρομακτικές ιστορίες. Όλοι είναι τρομοκρατημένοι από τα όπλα και τα μαχαίρια και δεν σταματούν να διηγούνται μεταξύ τους τις επιθέσεις που έχουν γίνει. Αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι η πόλη αυτή έχει δημιουργήσει πολλές εικόνες βίας και υπάρχει άμεση σχέση ανάμεσα στις εικόνες βίας και στη βία των όπλων».

-Όπως ο άγγελος, έτσι και ο σκηνοθέτης έχει κάποιες φορές προβλήματα επικοινωνίας...

«…Η ματιά του αγγέλου δεν διαρκεί τίποτα και προσφέρει πολλά χωρίς να περιμένει κάποια ανταμοιβή. Λένε ότι η αντίληψη μας για τις εικόνες έχει αλλάξει, όπως και η αντίληψη μας για τον κινηματογράφο, τη διαφήμιση κ.λπ. Η αλλαγή όμως αυτή είναι πολύ πιο βαθιά: η αντίληψη της ίδιας μας της ζωής όπως είναι σήμερα έχει ανατραπεί. Τα μάτια μας και εμείς οι ίδιοι καταναλώνουμε όλο και περισσότερα. Υπάρχουν τόσα βιβλία που δεν έχουμε διαβάσει, τόσα πράγματα που έχουμε αφήσει ανολοκλήρωτα. Τα μάτια μας οδηγούνται σε αυτή τη λογική της κατανάλωσης και το βλέμμα δεν έχει χρόνο να κάνει τίποτα άλλο από το να παίρνει. Το βλέμμα μας όμως δεν θα έπρεπε μόνο να αρπάζει, αυτό που φθάνει στο μυαλό και στην καρδιά μέσα από τα μάτια, αλλά να γίνει κάτι άλλο που να λειτουργεί με γνώμονα τη γενναιοδωρία. Σήμερα το βλέμμα του σκηνοθέτη δεν λειτουργεί παρά μόνο κατ’ αυτήν την έννοια: είναι ένα βλέμμα που παίρνει πολλά, που χειρίζεται πολλά και είναι αρκετά φιλάργυρο. Εν ολίγοις, το αντίθετο από το βλέμμα των αγγέλων».

-Για ποιον λόγο ο κινηματογράφος σήμερα είναι λιγότερο καλός από ό,τι ήταν είκοσι χρόνια πριν;

«Ο κινηματογράφος έχει διατηρήσει τις ποικίλες λειτουργίες του, διαφοροποιημένες όμως. Το στόρι αποτελούσε βασικό στοιχείο για το κλασσικό σινεμά. Σήμερα εξακολουθεί να υπάρχει, παρ’ ότι αρκετά συχνά οι ταινίες δεν αφηγούνται πραγματικά μια ιστορία αλλά κάτι που μοιάζει με ιστορία. Ο κινηματογράφος πάντα φρόντιζε να προσφέρει διασκέδαση. Σήμερα δεν νοιάζεται παρά μόνο γι’ αυτό. Παλαιότερα πρόβαλλε συχνά έναν πολιτικό λόγο, έναν λόγο που διαχώριζε ο Καλό και Κακό, κάτι που θα μπορούσες να χρησιμοποιήσεις και εσύ ο ίδιος στις συγκρούσεις της καθημερινής σου ζωής... Οι ταινίες διστάζουν πλέον να εμπλακούν σε τέτοια ζητήματα...».

-Ποιος είναι σήμερα ο χειρότερος εχθρός της Γερμανίας;

«Η Γερμανία δεν έχει παρά μόνο έναν εχθρό, τον εαυτό της -τους Γερμανούς».

-Γιατί η Γερμανία περνάει σήμερα τέτοια κρίση;

«Γιατί δεν γνωρίζει που πατάει. Για παράδειγμα, αυτοί οι νεαροί νεοναζί, όταν τους συναντάς, διαπιστώνεις ότι δεν έχουν καμιά αντίληψη της Ιστορίας. Αντίθετα, δείχνουν να έχουν αίσθηση του «σπιτιού» και του «εαυτούλη» τους τόσο σταθερή που σε προβληματίζει. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για ανθρώπους που αισθάνονται ξένοι μέσα στην ίδια τους τη χώρα και αντιδρούν με τον ίδιο αυτοματισμό: ο τιμωρημένος αναζητεί να τιμωρήσει αυτόν που είναι ακόμα πιο κάτω από αυτόν. Αυτοί που αισθάνονται ξένοι στην ίδια τους η χώρα θέλουν να τιμωρήσουν εκείνους που είναι ακόμα πιο ξένοι και εξόριστοι. Οι Γερμανοί της πρώην Ανατολικής ή Δυτικής Γερμανίας ανταλλάσσουν βλέμματα περιφρόνησης και έχθρας. Όλος ο κόσμος αισθάνεται προδομένος, οι μεν από τους δε. Θα έλεγε κανείς ότι πρόκειται για έναν λαό εξόριστο στο ίδιο του τον τόπο».


*(Η συνέντευξη δόθηκε στον François Jonquet και η ελληνική μετάφραση δημοσιεύθηκε στην εφ. Το Βήμα, 24 Οκτωβρίου 1993).

Τους 200 περίπου επιτυχόντες μαθητές στα Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας για το 2016, τίμησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο Δήμος Βριλησσίων, στην καθιερωμένη εκδήλωση απονομής επαίνων που διοργάνωσε η Αντιδημαρχία Παιδείας, την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίουστο Πνευματικό Κέντρο στην αίθουσα ‘Μουσών’.
Παρουσία καθηγητών, συγγενών και φίλων των παιδιών, τους επαίνους στους επιτυχόντες μαθητές παρέδωσε οΔήμαρχος κ. Ξενοφών Μανιατογιάννης,με ευχές να συνεχίσουν με την ίδια επιμονή σε όλα τα στάδια της ζωής τους.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο επίτιμος Δήμαρχος Ν.Παπαδόπουλος, ο πρώην Δήμαρχος Κ.Ιωαννίδης, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Κ.Βαφειάδης, η Πρόεδρος του ΟΚΠΑ Β.Αρσένη, η Πρόεδρος του ΠΑΟΔΗΒ Ι.Κυρίτση,οι Πρόεδροι των δύο Σχολικών Επιτροπών Γ.Παρασκευοπούλου και Α.Εγκολφόπουλος, οι διευθυντές των δύο Λυκείων κ.κ. Μπαζάκας και Χρηστάκης,ο Διευθυντής του γραφείου Δημάρχου Π.Φυκίρης, ο δημοτικός σύμβουλοςΚ.Μουζάκηςκαι εκπρόσωποι φορέων.
Με μεγάλη επιτυχία, πραγματοποιήθηκε, επίσης, την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου, η παμμαθητική συναυλία την οποία διοργάνωσε η Αντιδημαρχία Παιδείας.
Πλήθος κόσμου συνέρρευσε στην Πλατεία Αναλήψεως όπου μικροί και μεγάλοι τραγούδησαν, χόρεψαν και συγκέντρωσαν μεγάλες ποσότητες ειδών πρώτης ανάγκης για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Βριλησσίων.

Page 4 of 64